Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Chornoliztsi

Hotels in Chornoliztsi

Kozatskiy Ostriv

Places nearby

Karchovanka (2.1 miles)
Grinovtsy (2.5 miles)
Odayi (2.6 miles)
Pshenichniki (2.6 miles)
Khomyakuvka (3 miles)
Levada (3 miles)
Novyye Krivotuly (3.5 miles)
Pogonya (3.5 miles)
Kolentsy (3.5 miles)
Stari Kryvotuly (3.8 miles)
Ternovitsa (3.9 miles)
Nadorozhnaya (3.9 miles)
Markovtsy (4.3 miles)
Konstantynuvka (4.3 miles)
Mogila (4.6 miles)
Krasiluvka (4.6 miles)
Barytuvka (4.8 miles)
Stav (4.9 miles)
Gostev (4.9 miles)
Tysmenytsya (5.1 miles)
Korolivka (5.3 miles)
Bzhezina (5.3 miles)
Tlumach (5.4 miles)
Pilyavshchyzna (5.7 miles)

Enter your email address and we'll resend your confirmation