Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Novyy Milyatin

Hotels in Novyy Milyatin

Kray Ray Hotel

Places nearby

Zhepnyuv (1.1 miles)
Kozlov (1.5 miles)
Kendzezhavtse (2.3 miles)
Dunyuv (2.4 miles)
Lyaneruvka (2.5 miles)
Neslukhov (3 miles)
Kupche (3.2 miles)
Rakobovty (3.2 miles)
Lisko (3.2 miles)
Velikoselka (3.8 miles)
Novosëlki Lisko (3.8 miles)
Novoselki (3.8 miles)
Ostapkovtse (3.9 miles)
Pobuzhany (4.1 miles)
Bezbrudy (4.1 miles)
Zhelekhuv Malyy (4.4 miles)
Krutka-Strona (4.4 miles)
Banyunin (4.6 miles)
Volitsa Derevlyanʼska (4.7 miles)
Derevlyany (4.7 miles)
Ostruv (5 miles)
Zhuratyn (5 miles)
Streptov (5.1 miles)
Kutkor (5.1 miles)