Destinations

Select your hotel from the list. Or search for hotels on the City page of Obroshino

Hotels in Obroshino

Burger Club
Viktoria Hotel

Places nearby

Stavchany (1.9 miles)
Basyuvka (2.2 miles)
Godovitsa (2.5 miles)
Khodovitsa (2.5 miles)
Vodyane (2.7 miles)
Sukhovolya (2.7 miles)
Zimna Voda (2.7 miles)
Ferdynanduvka (3.2 miles)
Osichina (3.5 miles)
Dumanove (3.8 miles)
Polyanka (3.8 miles)
Sknilov (3.9 miles)
Volya Bortatovska (3.9 miles)
Sygnyuvka (4.4 miles)
Mostki (4.7 miles)
Lesnevichi (4.8 miles)
Volitsa (4.8 miles)
Malichkovitse (5 miles)
Mshana (5.1 miles)
Shanove (5.2 miles)
Bilohir”ya (5.5 miles)
Kulʼparkuv (5.7 miles)
Lyubovitse (5.7 miles)
Porshna (5.9 miles)