Abiso sa Damage Policy

Pakitandaan na sa pag-book ng accommodation na ito sa Booking.com, sumasang-ayon ka sa sumusunod na Damage Policy:

Pakitandaan na sa panahon ng buong proseso, ang Booking.com ay magiging intermediary lang sa pagitan Mo at ng Accommodation, at walang magiging responsibilidad o pananagutan sa anumang paraan, at magi-intervene lang kung walang naabot na kasunduan sa pagitan Mo at ng Accommodation.

Hindi kasama sa Damage Policy na ito ang:

Hindi rin nito sakop ang anumang nasira na maaaring dulot ng Force Majeure.