Bỏ qua và đến nội dung chính
Chỗ nghỉ Chuyến bay Thuê xe Taxi sân bay

Tên và địa chỉ

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Amxtecđam
Hà Lan

Địa chỉ bưu chính:
Postbus 1639
1000 BP Amxtecđam
Hà Lan

CEO

Glenn Fogel

Thông tin liên lạc

Số fax: +31 20 712 5609

Đăng kiểm công ty

Kamer van Koophandel Amsterdam (Đăng ký thương mại của Phòng Thương mại và Công nghiệp Amsterdam)
Mã hồ sơ: 31047344
Mã đăng ký thuế VAT: NL805734958B01
Số đăng ký của Cơ quan Thẩm quyền về Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan: 1288246