Prejsť na hlavný obsah

Všeobecné podmienky pre zákazníkov

Aktualizované 14. februára 2022

Vytlačiť

Obsah

A. Všetky Cestovateľské zážitky

A1. Definície

1. Niektoré zo slov, ktoré uvidíte, majú veľmi špecifický význam, preto si pozrite „Slovník spoločnosti Booking.com“ na konci týchto Podmienok.

A2. O týchto podmienkach

1. Dokončením Rezervácie prijímate tieto Podmienky a všetky ostatné podmienky, ktoré vám budú predložené počas rezervačného procesu.

2. Ak je čokoľvek v týchto Podmienkach neplatné alebo nevykonateľné (alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným):

 • bude sa to naďalej uplatňovať v plnom rozsahu povolenom právnymi predpismi;
 • budete stále viazaní všetkým ostatným, čo je uvedené v týchto Podmienkach.

3. Štruktúra týchto Podmienok je nasledujúca:

 • Oddiel A: Všeobecné podmienky pre všetky typy Cestovateľských zážitkov.
 • Oddiely B až F: Špecifické podmienky len pre jeden typ Cestovateľského zážitku:
  • Oddiel B: Ubytovacie zariadenia
  • Oddiel C: Atrakcie
  • Oddiel D: Prenájom áut
  • Oddiel E: Lety
  • Oddiel F: Súkromná a Verejná doprava
 • V prípade nesúladu medzi všeobecnými a špecifickými podmienkami sa uplatnia špecifické podmienky.

4. Originálom je anglická verzia týchto Podmienok. Ak dôjde k akémukoľvek sporu o týchto Podmienkach alebo k akémukoľvek nesúladu medzi Podmienkami v angličtine a v inom jazyku, platia Podmienky tak, ako sú uvedené v angličtine. (Jazyk môžete zmeniť v hornej časti tejto stránky.)

A3. O spoločnosti Booking.com

1. Keď si rezervujete ubytovanie, let alebo atrakciu, spoločnosť Booking.com B.V. poskytuje Platformu a zodpovedá za ňu, nie však za samotný Cestovateľský zážitok (pozrite si článok A4 odst. 4 nižšie).

2. Keď si rezervujete prenájom auta, súkromnú alebo verejnú dopravu, spoločnosť Booking.com Transport Limited poskytuje Platformu a zodpovedá za ňu, nie však za samotný Cestovateľský zážitok (pozrite si článok A4 odst. 4 nižšie).

3. Spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré poskytujú miestne služby podpory (napr. Služby zákazníkom alebo správa účtov). Tieto spoločnosti:

 • neriadia ani nespravujú našu Platformu;
 • nemajú svoju vlastnú Platformu;
 • nemajú žiadny právny ani zmluvný vzťah s vami;
 • neposkytujú Cestovateľské zážitky;
 • nás nezastupujú, neuzatvárajú zmluvy ani neprijímajú právne dokumenty v našom mene;
 • nefungujú ako naši „procesní zástupcovia alebo zástupcovia pre služby“.

A4. Naša Platforma

1. Pri poskytovaní našej Platformy postupujeme s primeranou starostlivosťou, ale nemôžeme zaručiť, že všetko na nej je presné (informácie získavame od Poskytovateľov služieb). V rozsahu povolenom právnymi predpismi nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne chyby, prerušenia ani chýbajúce časti informácií, hoci urobíme všetko pre to, aby sme ich čo najskôr opravili.

2. Naša Platforma nie je odporúčaním ani schválením žiadneho Poskytovateľa služieb ani jeho produktov, služieb, zariadení, vozidiel atď.

3. Nie sme zmluvnou stranou podmienok medzi vami a Poskytovateľom služieb. Za Cestovateľský zážitok je zodpovedný výlučne Poskytovateľ služieb.

4. Ak chcete vytvoriť Rezerváciu, možno si budete musieť vytvoriť Účet. Uistite sa, že všetky vaše údaje (vrátane platobných a kontaktných údajov) sú správne a aktuálne, inak sa môže stať, že nebudete mať prístup k svojim Cestovateľským zážitkom. Nesiete zodpovednosť za všetko, čo sa stane s vaším Účtom, preto ho nedovoľte používať nikomu inému a svoje používateľské meno a heslo udržujte v tajnosti.

5. Ponuky, ktoré sú pre vás k dispozícii, vám zobrazíme v jazyku, ktorý je (podľa nášho uváženia) pre vás vhodný. Jazyk môžete kedykoľvek prepnúť na iný.

6. Ak nie je uvedené inak, našu Platformu môžete používať, len ak máte najmenej 16 rokov.

A5. Naše hodnoty

1. Ste povinní:

 • dodržiavať Naše hodnoty;
 • dodržiavať všetky platné právne predpisy;
 • spolupracovať pri všetkých kontrolách zameraných na boj proti podvodom a praniu špinavých peňazí, ktoré musíme vykonať;
 • nepoužívať Platformu na pôsobenie nepríjemností ani vytváranie falošných Rezervácií;
 • používať Cestovateľský zážitok a/alebo Platformu na zamýšľaný účel;
 • nespôsobovať žiadne nepríjemnosti ani škody a nesprávať sa nevhodne k zamestnancom Poskytovateľa služieb (ani k nikomu inému).

A6. Ceny

1. Vytvorením Rezervácie súhlasíte s tým, že zaplatíte cenu Cestovateľského zážitku vrátane všetkých poplatkov a daní, ktoré sa naň môžu vzťahovať.

2. Niektoré z cien, ktoré vidíte, môžu byť zaokrúhlené na najbližšie celé číslo. Cena, ktorú zaplatíte, bude vychádzať z pôvodnej „nezaokrúhlenej“ ceny (hoci skutočný rozdiel bude aj tak malý).

3. Zjavné chyby a preklepy nie sú záväzné. Napríklad: ak si rezervujete prémiové auto alebo noc v luxusnej suite, ktorá bola omylom ponúknutá za 1 €, môžeme túto Rezerváciu jednoducho zrušiť a vrátiť vám všetky peniaze, ktoré ste zaplatili.

4. Prečiarknutá cena označuje cenu podobnej Rezervácie bez uplatnenia zníženia ceny („podobná“ znamená rovnaký termín, rovnaké podmienky, rovnakú kvalitu ubytovania/vozidla/cestovnej triedy atď.).

A7. Platba

1. V prípade niektorých produktov/služieb bude Poskytovateľ služieb vyžadovať Platbu vopred a/alebo platbu uskutočnenú počas vášho Cestovateľského zážitku.

 • Ak vašu platbu organizujeme my (alebo v niektorých prípadoch naša pridružená spoločnosť v krajine, z ktorej vaša platba pochádza), budeme zodpovední za správu vašej platby a zabezpečenie dokončenia vašej transakcie u nášho Poskytovateľa služieb. V tomto prípade vaša platba predstavuje konečné vyrovnanie „splatnej“ ceny.
 • Ak vám Poskytovateľ služieb účtuje poplatky, zvyčajne sa tak stane osobne na začiatku vášho Cestovateľského zážitku, ale môže to byť aj tak (napríklad), že sa vám z platobnej karty strhne poplatok pri rezervácii alebo zaplatíte pri odchode z Ubytovacieho zariadenia. Závisí to od podmienok Platby vopred daného Poskytovateľa služieb, ktoré sú vám oznámené počas rezervačného procesu.

2. Ak Poskytovateľ služieb vyžaduje Platbu vopred, môže byť prijatá alebo predbežne autorizovaná pri vytváraní Rezervácie a môže byť bez možnosti vrátenia peňazí. Preto si pred vytvorením rezervácie prečítajte podmienky Platby vopred daného Poskytovateľa služieb (dostupné počas rezervačného procesu), na ktoré nemáme žiadny vplyv a nenesieme za ne zodpovednosť.

3. Ak viete o akomkoľvek podvodnom alebo neoprávnenom použití vášho Spôsobu platby alebo máte podozrenie na takéto konanie, kontaktujte svojho poskytovateľa platobných služieb, ktorý môže uhradiť všetky vzniknuté poplatky, prípadne po odpočítaní spoluúčasti.

4. Ak mena zvolená na Platforme nie je rovnaká ako mena Poskytovateľa služieb, môžeme:

 • zobraziť ceny vo vašej vlastnej mene;
 • ponúknuť vám možnosť Platby vo vašej vlastnej mene.

Náš Výmenný menový kurz uvidíte pri platení, v údajoch Rezervácie vo svojom Účte alebo (ak Účet nemáte) v e-maile, ktorý vám pošleme. Ak vám v súvislosti s takýmito službami účtujeme poplatky, nájdete ich vyjadrené v percentách oproti sadzbám Európskej centrálnej banky. Vydavateľ karty vám môže účtovať poplatok za zahraničnú transakciu.

5. Po získaní vášho súhlasu uložíme údaje o vašom Spôsobe platby na budúce transakcie.

A8. Podmienky

1. Vytvorením Rezervácie súhlasíte s platnými podmienkami, ktoré sa zobrazujú počas rezervačného procesu. Podmienky zrušenia každého Poskytovateľa služieb a všetky ostatné podmienky (týkajúce sa vekových požiadaviek, bezpečnostnej zálohy/zálohy za prípadné škody, príplatkov za skupinové Rezervácie, prísteliek, raňajok, domácich zvierat, akceptovaných kariet atď.) nájdete na našej Platforme: na informačných stránkach Poskytovateľa služieb, počas rezervačného procesu, v sekcii s dôležitými informáciami a/alebo v e-maile s potvrdením alebo na lístku (ak je to relevantné).

2. Ak Rezerváciu zrušíte alebo sa nedostavíte, prípadný poplatok za zrušenie/nedostavenie sa a vrátenie peňazí bude závisieť od podmienok Poskytovateľa služieb týkajúcich sa zrušenia/nedostavenia sa.

3. Niektoré Rezervácie nie je možné bezplatne zrušiť, zatiaľ čo iné je možné bezplatne zrušiť len pred určitým termínom.

4. Ak si rezervujete Cestovateľský zážitok zaplatením vopred (vrátane všetkých zložiek ceny a/alebo zálohy za prípadné škody), Poskytovateľ služieb môže zrušiť Rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia, ak v stanovený deň nemôže vybrať zostatok. Ak tak učiní, všetky platby bez možnosti vrátenia peňazí, ktoré ste uhradili, vám budú vrátené len podľa jeho uváženia. Je vašou povinnosťou uistiť sa, že platba prebehne včas (že údaje vašej banky, debetnej alebo kreditnej karty sú správne a že na účte máte dostatok peňazí).

5. Ak si myslíte, že neprídete načas, kontaktujte Poskytovateľa služieb a oznámte mu, kedy vás môže očakávať, aby nezrušil vašu Rezerváciu. Ak sa omeškáte, nenesieme zodpovednosť za následky (napr. zrušenie vašej Rezervácie alebo akékoľvek poplatky, ktoré vám môže účtovať Poskytovateľ služieb).

6. Ako osoba vytvárajúca Rezerváciu nesiete zodpovednosť za konanie a správanie (v súvislosti s Cestovateľským zážitkom) všetkých členov skupiny. Zodpovedáte tiež za získanie ich súhlasu pred tým, než nám poskytnete ich osobné údaje.

A9. Ochrana súkromia a súbory cookie

1. Ak si rezervujete ubytovanie, let alebo atrakciu, pozrite si naše Vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní súborov cookie, kde nájdete viac informácií o ochrane súkromia, súboroch cookie a o tom, ako vás môžeme kontaktovať a spracúvať osobné údaje.

2. Ak si rezervujete pozemnú dopravu, pozrite si Vyhlásenie spoločnosti Rentalcars.com o ochrane súkromia, Vyhlásenie spoločnosti Cars.booking.com o ochrane súkromia alebo Vyhlásenie spoločnosti Taxi.booking.com o ochrane súkromia (podľa toho, ktoré je relevantné), aby ste zistili, ako spracúvame vaše osobné údaje.

A10. Požiadavky na bezbariérový prístup

1. Ak máte akékoľvek požiadavky na bezbariérový prístup:

 • týkajúce sa našej Platformy a/alebo služieb, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory;
 • týkajúce sa vášho Cestovateľského zážitku (prístup na invalidnom vozíku, vaňa s uľahčeným prístupom atď.), obráťte sa na Poskytovateľa služieb alebo na letisko, železničnú stanicu atď.

A11. Poistenie

1. Ak ste si zakúpili poistenie prostredníctvom našej Platformy, podmienky a ďalšie informácie nájdete v poistných dokumentoch. Tieto Podmienky sa nevzťahujú na poistenie.

A12. Genius

1. Genius cena je zľavnená cena, za ktorú ponúkajú Poskytovatelia služieb zapojení do programu Genius určité produkty/služby.

2. Genius ceny sú určené pre členov programu Genius spoločnosti Booking.com. Neplatíte žiadne členské poplatky a stať sa členom je jednoduché – stačí si vytvoriť Účet. Členstvo a ceny sú neprevoditeľné. Členstvo je prepojené s konkrétnym Účtom. Členstvo môže byť prepojené aj s konkrétnymi kampaňami alebo motivačnými odmenami.

3. Existujú rôzne „Úrovne Genius“ podľa toho, koľko Rezervácií Ubytovacích zariadení ste v stanovenom období uskutočnili. Každá úroveň prináša iné cestovateľské odmeny.

4. Môžeme zmeniť akýkoľvek prvok programu Genius vrátane úrovní členstva a spôsobu, akým je program štruktúrovaný.

5. Viac informácií nájdete na stránke https://www.booking.com/genius.html.

A13. Odmeny, Kredit a Peňaženka

1. Môžeme vám udeliť Odmeny, a to podľa nášho vlastného uváženia a v súlade s (a) podmienkami uvedenými v článku A13 a (b) všetkými príslušnými Kritériami týkajúcimi sa jednotlivých odmien. Ak urobíme administratívnu chybu (i) pri výpočte vašich Odmien alebo (ii) pri prepočte mien v súvislosti s vašimi Odmenami, môžeme vždy zmeniť alebo opraviť všetky uvedené stavy.

2. Ako získať Odmeny. Odmenu môžete získať napríklad za rezerváciu v zúčastnenom hoteli alebo za uskutočnenie určitého počtu Rezervácií v určitom časovom období. Keď je Odmena k dispozícii, vysvetlíme vám, aké sú jej konkrétne podmienky a ako ju použiť.

3. Kde nájdete svoje Odmeny. Po získaní jednej alebo viacerých Odmien nájdete v ponuke svojho Účtu na Booking.com odkaz „Odmeny a Peňaženka“. Na záložke „Odmeny“ uvidíte všetky Odmeny, ktoré ste získali, aké úkony (ak nejaké) je ešte potrebné vykonať na získanie Odmeny (Odmien) a ďalšie všeobecné podmienky.

4. Typy Odmien. Odmeny vám poskytnú (a) Kredit v Peňaženke alebo (b) niečo iné (napr. Cashback na platobnú kartu alebo voucher). Každú Odmenu vám vysvetlíme vo vhodnom čase.

5. Ako získať Kredit. Kredit sa zvyčajne pripisuje ako výsledok získania Odmeny. Kredit však môžeme udeliť aj z iných dôvodov, napríklad ak váš Cestovateľský zážitok nespĺňal naše obvyklé vysoké štandardy.

6. Kde nájdete svoj Kredit. Po získaní Kreditu nájdete v ponuke svojho Účtu na Booking.com odkaz „Odmeny a Peňaženka“. Na záložke „Peňaženka“ uvidíte celkový stav Kreditu (rozdelený na Cestovateľský kredit a Prenosný kredit, ak máte oba druhy). Uvidíte, kedy bol Kredit prijatý alebo použitý a kedy vyprší jeho platnosť. Ak máte Prenosný kredit, zobrazí sa aj odkaz na jeho vyplatenie.

7. Typy Kreditu. Cestovateľský kredit možno použiť len na určité Cestovateľské zážitky. Ukážeme vám, ktoré Cestovateľské zážitky môžete zaplatiť Cestovateľským kreditom (konkrétne ubytovania, atrakcie, prenájmy áut atď.). Prenosný kredit si môžete nechať vyplatiť na svoj Spôsob platby (kliknite na možnosť „Vyplatiť prenosný kredit na kartu“) alebo ho minúť na akýkoľvek Cestovateľský zážitok, za ktorý môžete zaplatiť Cestovateľským kreditom.

Odmeny

8. Ak chcete získať akýkoľvek typ Odmeny, musíte pri získavaní a využívaní Kreditu:

 • mať u nás vytvorený Účet;
 • mať aspoň 18 rokov;
 • splniť Kritériá týkajúce sa jednotlivých odmien;
 • neporušiť Podmienky Odmien a Peňaženky a
 • mať platnú platobnú kartu, aby ste mohli získavať Odmeny v podobe cashbacku na platobnú kartu.

9. Ak je Odmena k dispozícii, v Kritériách týkajúcich sa jednotlivých odmien je vysvetlené, ako (a či) môžete splniť jej podmienky. Môžu existovať:

 • časovo podmienené obmedzenia (napr. ponuky s dátumom konca platnosti);
 • obmedzenia platformy (napr. promo kódy, ktoré možno použiť len v našej aplikácii);
 • obmedzenia ubytovania (napr. ponuky, ktoré možno využiť len u určitých Poskytovateľov služieb);
 • minimálne útraty (napr. Odmena, ktorú získate len vtedy, keď na Rezerváciu miniete aspoň určitú sumu);
 • maximálne hodnoty Odmeny (pri peňažných aj nepeňažných Odmenách).

10. Odmeny nie je možné predať, zaťažiť ani akýmkoľvek spôsobom previesť na tretiu stranu. V prípade úmrtia majiteľa Účtu sa jeho Účet uzavrie a jeho (prípadné) Odmeny sa zrušia.

Kredit

11. Na zúčastnenej Platforme (napr. na webovej stránke www.booking.com alebo na webovej stránke Spoločnosti zo skupiny spoločností) si môžete uplatniť buď Prenosný kredit, alebo Cestovateľský kredit na úhradu Cestovateľských zážitkov, ktoré spĺňajú podmienky.

12. Ak tento Cestovateľský zážitok stojí menej, ako je výška vášho Kreditu, nevyužitý Kredit zostane k dispozícii vo vašej Peňaženke.

13. Ak tento Cestovateľský zážitok stojí viac, ako je výška vášho Kreditu, musíte zvyšok nákladov uhradiť včas pomocou iného akceptovaného Spôsobu platby, inak bude váš nákup zrušený a Kredit vrátený do vašej Peňaženky.

14. Ak máte rôzne druhy Kreditu s viac ako jedným dátumom vypršania platnosti, najskôr sa použije Kredit s najskorším dátumom vypršania platnosti.

15. Ak zrušíte Cestovateľský zážitok, za ktorý ste zaplatili (čiastočne alebo v plnej výške) pomocou Kreditu, o tom, či vám budú vrátené peniaze a/alebo Kredit, rozhodujú podmienky zrušenia Poskytovateľa služieb. Náš tím Zákazníckej podpory vám bude môcť vrátiť všetok Kredit, na ktorý môžete mať nárok.

16. Prenosný kredit (ale nie Cestovateľský kredit) si môžete nechať vyplatiť na Spôsob platby.

17. Predvolená mena vašej Peňaženky sa určuje podľa vašej polohy, bydliska alebo inej meny, ktorú môžeme zvoliť. Ak dostanete Kredit alebo Cashback na platobnú kartu v inej mene, prevedieme ho na vašu predvolenú menu alebo inú menu, ktorú môžeme zvoliť, pomocou nášho Výmenného menového kurzu.

18. Ak ste získali Odmenu, pretože ste si rezervovali Cestovateľský zážitok, v prípade zrušenia tohto Cestovateľského zážitku bude všetok súvisiaci nevyužitý Kredit z vašej Peňaženky vymazaný.

19. Vyhradzujeme si právo zrušiť akúkoľvek Odmenu, ktorá bola získaná podvodom.

20. Ak si myslíte, že ste nedostali Odmenu, ktorú ste mali dostať, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory najneskôr 12 mesiacov po tom, čo ste vykonali úkon, ktorý vás podľa vášho názoru oprávňoval na jej získanie. Poskytnite všetky podklady, ktoré máte k dispozícii. Ak tak neučiníte do 12 mesiacov, nebudete si môcť uplatniť nárok na Odmenu.

21. Všetok Kredit má dátum vypršania platnosti, ktorý nájdete v časti „Kredit“ vo svojej Peňaženke.

Peňaženka

22. Všetky údaje vrátane osobných údajov sa budú spracúvať v súlade s našimi podmienkami ochrany súkromia a príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane údajov. Budú zdieľané so Spoločnosťami zo skupiny spoločností alebo Poskytovateľmi služieb podľa požiadaviek programu Peňaženka. Stratené, ukradnuté alebo vypršané Odmeny nebudú nahradené.

23. Vaše povinnosti:

 • zodpovedáte za to, že všetky informácie sú (a zostanú) správne, úplné a aktuálne;
 • ak vás požiadame o doklad totožnosti, predložte ho do 30 dní;
 • zodpovedáte za to, aby boli vaše prihlasovacie údaje do Peňaženky v bezpečí.

24. Ak nebudete dodržiavať pravidlá uvedené v tejto časti, môžeme automaticky pozastaviť alebo zrušiť vašu Peňaženku.

25. Svoju Peňaženku ani Odmeny nesmiete používať žiadnym zavádzajúcim, nekalým alebo škodlivým spôsobom.

26. Môžeme započítať/vyrovnať akúkoľvek časť vášho Kreditu alebo všetok váš Kredit voči akémukoľvek nároku, ktorý voči vám máme (alebo ktorý voči vám má Spoločnosť zo skupiny spoločností). Môžeme tak urobiť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

27. Môžeme zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek aspekt Peňaženky, Odmien a Kreditu. Predovšetkým by sme mohli zmeniť:

 • tieto podmienky Odmien a Peňaženky;
 • okruh používateľov, ktorým umožníme mať Peňaženku;
 • okruh poskytovaných Odmien alebo Kreditu;
 • dátumy vypršania platnosti ktorejkoľvek Odmeny alebo Kreditu;
 • ktorékoľvek z Kritérií týkajúcich sa jednotlivých odmien.

28. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás vopred upozornili, ak vykonáme akékoľvek zmeny alebo úplne zastavíme poskytovanie Peňaženiek.

29. Ak prestaneme poskytovať Peňaženky, všetok Kredit a Odmeny, ktorých platnosť ešte neuplynula, budú platné ďalších 12 mesiacov.

A14. Práva na duševné vlastníctvo

1. Ak nie je uvedené inak, všetky práva na našu Platformu (technológia, obsah, ochranné známky, vzhľad atď.) vlastní spoločnosť Booking.com (alebo jej poskytovatelia licencií) a používaním našej Platformy súhlasíte s tým, že ju budete používať len na určený účel a pri dodržaní podmienok uvedených nižšie v článku A14 odst. 2 a odst. 3.

2. Bez písomného súhlasu spoločnosti Booking.com alebo jej poskytovateľov licencií nesmiete monitorovať, kopírovať, získavať/prechádzať (scrape/crawl), sťahovať, reprodukovať ani inak používať žiadnu súčasť našej Platformy na žiadne komerčné účely.

3. Dôkladne sledujeme každú návštevu našej Platformy a zablokujeme každého (a každý automatizovaný systém), o kom máme podozrenie, že:

 • vykonáva neprimerané množstvo vyhľadávaní;
 • používa akékoľvek zariadenie alebo softvér na získanie cien alebo iných informácií;
 • vykonáva čokoľvek, čo zbytočne zaťažuje našu Platformu.

4. Nahraním akéhokoľvek obrázku na našu Platformu (napríklad s hodnotením) potvrdzujete, že je v súlade s našimi kritériami a že:

 • je pravdivý (teda ste obrázok neupravili alebo ste nenahrali obrázok iného ubytovania);
 • neobsahuje žiadne vírusy;
 • máte povolenie zdieľať ho s nami;
 • môžeme ho používať na našej Platforme a v súvislosti s ďalšími komerčnými účelmi (vrátane propagačného kontextu), všade a navždy (keď nám dáte vedieť, že ho už nemôžeme používať, zvážime každú takúto odôvodnenú žiadosť);
 • neporušuje práva na ochranu súkromia iných osôb;
 • preberáte plnú zodpovednosť za akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Booking.com, ktoré s ním súvisia.

5. Len na účel objasnenia: nie sme zodpovední za žiadny obrázok nahraný na našej Platforme, máme právo odstrániť akýkoľvek obrázok podľa nášho uváženia (napríklad ak zistíme, že obrázok nespĺňa vyššie uvedené kritériá).

A15. Čo ak nastane nejaký problém?

1. Ak máte otázku alebo sťažnosť, obráťte sa na náš tím Zákazníckej podpory. Môžete tak urobiť prostredníctvom prístupu k svojej Rezervácii, cez našu aplikáciu alebo cez naše Centrum podpory, kde nájdete aj niekoľko užitočných často kladených otázok. K tomu, aby sme vám pomohli čo najrýchlejšie, môžete prispieť tým, že nám poskytnete:

 • číslo Rezervácie a jej PIN kód (ak ho máte), svoje kontaktné údaje a e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri vytváraní Rezervácie;
 • zhrnutie problému vrátane toho, ako by sme vám podľa vás mali pomôcť;
 • všetky podporné dokumenty (bankový výpis, obrázky, doklady o platbe atď.).

2. Všetky otázky a sťažnosti sa zaznamenávajú a tie najnaliehavejšie majú najvyššiu prioritu.

3. Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme vašu sťažnosť, môžete podať sťažnosť prostredníctvom platformy Európskej komisie na riešenie sporov online (ec.europa.eu/odr). Záleží na tom, čoho sa vaša sťažnosť týkala:

 • ak šlo o ubytovanie, let alebo atrakciu, môžete použiť platformu na riešenie sporov online;
 • ak šlo o pozemnú dopravu, túto platformu použiť nemôžete (pretože pozemná doprava sa rezervuje u spoločnosti Booking.com Transport Limited a Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ).

4. Ak máte bydlisko v Českej republike a nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme vašu sťažnosť, môžete sa obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu – Ústredný inšpektorát, oddelenie ADR, so sídlom na adrese Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00, e-mail: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Ak máte bydlisko v Brazílii a nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme vašu sťažnosť, môžete využiť Brazílsku federálnu platformu na riešenie spotrebiteľských sporov (consumidor.gov.br/).

6. Spory sa snažíme riešiť interne a nie sme povinní podriadiť sa žiadnym alternatívnym postupom riešenia sporov, ktoré vykonávajú nezávislí poskytovatelia.

A16. Komunikácia s Poskytovateľom služieb

1. Môžeme vám pomôcť komunikovať s Poskytovateľom služieb, ale nemôžeme zaručiť, že si od vás niečo prečíta alebo že urobí to, o čo ho požiadate. Skutočnosť, že ho kontaktujete alebo že on kontaktuje vás, sama osebe neznamená, že máte dôvod na súdnu žalobu.

A17. Opatrenia proti neprijateľnému správaniu

1. Máme právo zabrániť vám vo vytváraní akýchkoľvek Rezervácií, zrušiť akékoľvek už vytvorené Rezervácie a/alebo vám zabrániť v používaní našej Platformy, vášho Účtu a/alebo vo využívaní podpory nášho oddelenia Zákazníckej podpory. Samozrejme, urobíme to len vtedy, ak na to podľa nášho názoru existuje dobrý dôvod, napríklad:

 • podvod alebo zneužitie;
 • nesúlad s Našimi hodnotami alebo s príslušnými právnymi predpismi alebo nariadeniami;
 • nevhodné alebo nezákonné správanie (napr. násilie, vyhrážky alebo narušenie súkromia) vo vzťahu k nám, ktorejkoľvek zo spoločností, s ktorými spolupracujeme, alebo komukoľvek inému.

2. Ak v dôsledku toho zrušíme Rezerváciu, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí. Môžeme vás informovať, prečo sme zrušili vašu Rezerváciu, pokiaľ by sme informovaním (a) neporušili platné právne predpisy a/alebo (b) nezmarili alebo neznemožnili odhalenie alebo zabránenie podvodu alebo inej nezákonnej činnosti. Ak sa domnievate, že sme nemali dôvod na zrušenie vašej Rezervácie, kontaktujte naše oddelenie Zákazníckej podpory.

A18. Obmedzenie zodpovednosti

1. V rozsahu, v akom to povoľujú kogentné spotrebiteľské právne predpisy, budeme zodpovední len za náklady, ktoré vám vzniknú ako priamy dôsledok zlyhania z našej strany. To znamená, že v rozsahu povolenom právnymi predpismi nenesieme zodpovednosť za (napr.):

 • nepriame straty alebo nepriame škody;
 • nepresné informácie o Poskytovateľovi služieb;
 • produkty, služby alebo činnosti Poskytovateľa služieb alebo iného obchodného partnera;
 • chyby v e-mailovej adrese, telefónnom čísle alebo čísle platobnej karty (pokiaľ to nie je naša chyba);
 • vyššiu moc alebo udalosti mimo našej kontroly.

2. Ak porušíte tieto Podmienky a/alebo podmienky Poskytovateľa služieb, v rozsahu povolenom právnymi predpismi:

 • nebudeme zodpovední za žiadne náklady, ktoré vám v dôsledku toho vzniknú, a
 • nebudete mať nárok na žiadne vrátenie peňazí.

3. V rozsahu povolenom právnymi predpismi sme my alebo ktorýkoľvek Poskytovateľ služieb zodpovední maximálne do výšky nákladov na vašu Rezerváciu (či už ide o jednu udalosť alebo sériu súvisiacich udalostí), ako je uvedené vo vašom e-maile s potvrdením.

4. Nič v týchto podmienkach neobmedzuje našu (alebo Poskytovateľa služieb) zodpovednosť v súvislosti s našou (alebo jeho) vlastnou (i) nedbalosťou, ktorá vedie k usmrteniu alebo zraneniu osôb, alebo (ii) podvodom alebo podvodným uvedením do omylu.

5. Nesľubujeme nič o produktoch a službách Poskytovateľov služieb (okrem toho, čo výslovne uvádzame v týchto Podmienkach). Správne rozhodnutie (rozhodnutia) je výlučne na vašej zodpovednosti.

6. Len na účel objasnenia: žiadne ustanovenie týchto Podmienok neoprávňuje žiadnu tretiu stranu okrem Poskytovateľa služieb na nič.

7. Môžete byť chránení kogentnými právnymi predpismi a nariadeniami na ochranu spotrebiteľov, ktoré vám zaručujú práva, ktoré nemôžu byť nahradené podmienkami žiadnej spoločnosti. V takom prípade sa naša zodpovednosť riadi nielen týmito Podmienkami, ale aj platnými právnymi predpismi a nariadeniami na ochranu spotrebiteľa.

A19. Rozhodné právo a príslušný súd

1. V rozsahu povolenom kogentnými miestnymi (spotrebiteľskými) právnymi predpismi sa tieto Podmienky a naše služby riadia holandským právom (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo anglickým právom (v prípade prenájmu áut a súkromnej/verejnej dopravy).

2. V rozsahu povolenom kogentnými miestnymi (spotrebiteľskými) právnymi predpismi sa prípadné spory budú riešiť výlučne na príslušných súdoch v Amsterdame (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo v Anglicku a Walese (v prípade prenájmu áut a súkromnej/verejnej dopravy).

A20. Spojené cestovné služby

1. Ak:

 • po výbere jednej cestovnej služby a zaplatení za ňu si počas tej istej návštevy Platformy rezervujete ďalšie cestovné služby na svoju cestu alebo dovolenku, alebo
 • si rezervujete ďalšie cestovné služby na svoju cestu alebo dovolenku prostredníctvom odkazu, ktorý vám poskytneme najneskôr 24 hodín po prijatí potvrdenia vašej prvej Rezervácie u nás,

NEMÔŽETE využiť práva vzťahujúce sa na balíky služieb podľa smernice EÚ 2015/2302 alebo nariadenia Spojeného kráľovstva o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách z roku 2018 (spoločne označené ako „Požiadavky na balíky cestovných služieb“). Preto nenesieme zodpovednosť za riadne splnenie týchto cestovných služieb. V prípade problémov sa obráťte na príslušného Poskytovateľa služieb.

2. V oboch týchto prípadoch sa cestovné služby stanú súčasťou spojenej cestovnej služby a nie balíka. V takom prípade má spoločnosť Booking.com v súlade s právnymi predpismi EÚ a Spojeného kráľovstva zabezpečenú ochranu na vrátenie vašich peňazí zaplatených spoločnosti Booking.com za služby, ktoré neboli poskytnuté z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Booking.com. Upozorňujeme, že to neznamená vrátenie peňazí v prípade platobnej neschopnosti príslušného Poskytovateľa služieb.

3. Spoločnosť Booking.com dobrovoľne rozšírila túto ochranu v prípade platobnej neschopnosti na zákazníkov mimo EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorí si prostredníctvom Booking.com rezervovali viacero cestovných služieb, ktoré predstavujú Spojené cestovné služby v zmysle Požiadaviek na balíky cestovných služieb. Toto rozšírenie sa vzťahuje len na platby prijaté spoločnosťou Booking.com.

4. Spoločnosť Booking.com získala ochranu pred platobnou neschopnosťou prostredníctvom bankovej záruky v Deutsche Bank, ktorú spravuje spoločnosť Sedgwick International UK, a vzťahuje sa na všetky peňažné prostriedky zaplatené priamo spoločnosti Booking.com.

5. Cestujúci sa môžu obrátiť na spoločnosť Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, Londýn EC3M 4AD, Spojené kráľovstvo, tel. +44 207 530 0600, e-mail: helpline@uk.sedgwick.com), ak sú služby odmietnuté z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Booking.com.

6. Poznámka: Táto ochrana v prípade platobnej neschopnosti sa nevzťahuje na zmluvy s inými stranami ako spoločnosťou Booking.com, ktoré sa môžu plniť napriek platobnej neschopnosti spoločnosti Booking.com.

7. Pozrite si smernicu (EÚ) 2015/2302 v znení transponovanom do vnútroštátneho práva v Európskej únii alebo v Spojenom kráľovstve.

B. Ubytovacie zariadenia

B1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Ubytovacích zariadení.

B2. Zmluvný vzťah

1. Rezerváciu vytvárate priamo u Poskytovateľa služieb. Nie sme „zmluvnou stranou“ vašej Rezervácie.

2. Spoločnosť Booking.com B.V. vlastní a prevádzkuje Platformu.

3. Naša Platforma zobrazuje iba Ubytovacie zariadenia, ktoré s nami majú obchodný vzťah, a nemusí nevyhnutne zobrazovať všetky ich produkty alebo služby.

4. Informácie o Poskytovateľoch služieb (napr. vybavenie, podmienky ubytovania a opatrenia v oblasti udržateľnosti) a ich Cestovateľských zážitkoch (napr. ceny, dostupnosť a podmienky zrušenia) vychádzajú z údajov, ktoré nám poskytli. Sú zodpovední za to, aby boli presné a aktuálne.

B3. Čo robíme my

1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Ubytovacie zariadenia a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

2. Po rezervácii Ubytovacieho zariadenia poskytneme vám a Poskytovateľovi služieb podrobnosti o vašej Rezervácii vrátane mien hostí.

3. V závislosti od podmienok vašej Rezervácie je možné, že vám budeme môcť pomôcť ju zmeniť alebo zrušiť, ak si to želáte.

B4. Čo musíte urobiť vy

1. Vyplňte správne všetky svoje kontaktné údaje, aby sme vám my a/alebo Poskytovateľ služieb mohli poskytnúť informácie o vašej Rezervácii a v prípade potreby vás kontaktovať.

2. Pozorne si prečítajte tieto Podmienky a podmienky zobrazené počas rezervačného procesu.

3. Správajte sa opatrne s ohľadom na Ubytovacie zariadenie, jeho nábytok, zariadenie, elektroniku a ďalší obsah a zanechajte veci v rovnakom stave, v akom boli, keď ste tam prišli. Ak je niečo rozbité, poškodené alebo stratené, nahláste to personálu (čo najskôr a určite pred odchodom).

4. Počas svojho pobytu zachovávajte bezpečnosť Ubytovacieho zariadenia a jeho vybavenia. Nenechávajte preto napríklad odomknuté dvere alebo okná.

B5. Cena a platba

1. Pozrite si články „Ceny“ (A6) a „Platba“ (A7) vyššie.

B6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

1. Pozrite si článok „Podmienky“ (A8) vyššie.

B7. Čo ešte musíte vedieť?

Rozdiel v cene vyrovnáme

1. Chceme, aby ste vždy dostali najlepšiu možnú cenu. Ak po rezervácii Ubytovacieho zariadenia u nás nájdete rovnaké Ubytovacie zariadenie (s rovnakými podmienkami) za nižšiu cenu na inej webovej stránke, sľubujeme, že vám rozdiel vrátime v súlade so všeobecnými podmienkami záruky Rozdiel v cene vyrovnáme.

Ponuka od nášho partnera

2. Niektoré ponuky na našej Platforme sú označené ako „Ponuky od našich partnerov“, čo znamená, že k nám prichádzajú prostredníctvom partnerskej spoločnosti Booking.com, a nie priamo od Poskytovateľa služieb. Ak nie je uvedené inak, každá Ponuka od nášho partnera, ktorú si rezervujete:

 • musí byť zaplatená počas vytvárania rezervácie;
 • nesmie byť zmenená. Ak však ponúka bezplatné zrušenie rezervácie, budete ju môcť zrušiť bezplatne, ak tak učiníte včas;
 • nie je možné ju kombinovať so žiadnymi inými ponukami (propagačné akcie, motivačné odmeny alebo odmeny);
 • nemôže byť hodnotená ani jej nemôže byť udelená známka na našej Platforme.

Cenové motivačné odmeny od spoločnosti Booking.com

3. Niektoré zníženia cien, ktoré vidíte, financujeme my, nie Poskytovateľ služieb. Časť nákladov jednoducho hradíme sami.

Podmienky náhrady škody

4. Pri rezervácii si môžete všimnúť, že niektorí Poskytovatelia služieb sa odvolávajú na „podmienky náhrady škody“. To znamená, že ak niekto z vašej skupiny niečo stratí alebo poškodí:

 • mali by ste informovať Poskytovateľa služieb;
 • namiesto toho, aby vám škodu účtoval priamo, bude mať Poskytovateľ služieb 14 dní na to, aby podal žiadosť o náhradu škody prostredníctvom našej Platformy pod číslom vašej rezervácie;
 • ak sa tak stane, oznámime vám to, aby ste nás mohli informovať, či máte nejaké pripomienky a či s úhradou súhlasíte alebo nie, a potom:
  • ak budete súhlasiť, platbu vám naúčtujeme v jeho mene;
  • ak nebudete súhlasiť, záležitosť preveríme a rozhodneme sa, či ju budeme ďalej diskutovať alebo nie*.

5. Existuje limit (ktorý sa zobrazí počas rezervácie), koľko vám môže Poskytovateľ služieb účtovať v rámci podmienok úhrady škody prostredníctvom našej Platformy.

6. Každá platba, ktorú uskutočníte, sa uskutoční medzi Poskytovateľom služieb a vami, my ju len zorganizujeme v mene Poskytovateľa služieb.

7. Podmienky úhrady škody sa nevzťahujú na bežné upratovanie, bežné opotrebovanie, akékoľvek trestné činy (napr. krádež) ani akékoľvek nefyzické „škody“ (napr. pokuty za fajčenie alebo domáce zvieratá).

8. Poskytovateľ služieb môže požadovať „zálohu za prípadné škody“ pred príchodom alebo pri príchode. Ak tomu tak bude, budeme vás o tom informovať počas vytvárania rezervácie, ale nemá to nič spoločné s „podmienkami náhrady škody“. Nebudeme sa podieľať na žiadnom finančnom vyrovnaní súvisiacom so zálohami za prípadné škody.

* Ak dôjde k poškodeniu, Poskytovateľ služieb sa vždy môže rozhodnúť, že voči vám vznesie (právny) nárok mimo podmienok náhrady škody, a v takom prípade by sa neuplatnil limit (pozrite si bod 5 vyššie).

Ako fungujeme

9. Informácie o hodnoteniach, poradí výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v dokumente Ako fungujeme.

C. Atrakcie

C1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Atrakcií.

C2. Zmluvný vzťah

1. V našom mene (ďalej) nepredávame, neponúkame ani neposkytujeme žiadne Atrakcie. Keď si rezervujete Atrakciu, uzatvárate zmluvu priamo s (a) Poskytovateľom služieb alebo (b) Sprostredkovateľom (ak Atrakciu ďalej predáva), ako sa uvádza počas rezervačného procesu.

2. Pôsobíme výlučne ako Platforma a nie sme zapojení do Podmienok tretích strán. Nie sme zodpovední za váš lístok a (v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi) nemáme voči vám žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vašou Rezerváciou.

C3. Čo robíme my

1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb a (občas) Sprostredkovatelia propagovať a predávať Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

2. Po rezervácii Atrakcie poskytneme vám a Poskytovateľovi služieb podrobnosti o Rezervácii. Ak Poskytovateľ služieb potrebuje viac ako vaše meno, oznámime vám to pri rezervácii.

3. V závislosti od podmienok vašej Rezervácie je možné, že vám budeme môcť pomôcť ju zmeniť alebo zrušiť, ak si to želáte.

C4. Čo musíte urobiť vy

1. Musíte vyplniť správne všetky svoje kontaktné údaje, aby sme vám my a/alebo Poskytovateľ služieb mohli poskytnúť informácie o vašej Rezervácii a v prípade potreby vás kontaktovať.

2. Musíte si prečítať naše Podmienky a Podmienky tretích strán (ktoré sa zobrazia pri platení) a súhlasiť s tým, že ich budete dodržiavať, a zároveň vziať na vedomie, že ich porušenie môže viesť k dodatočným poplatkom a/alebo zrušeniu vašej Rezervácie.

C5. Cena a platba

1. Pri rezervácii Atrakcie zorganizujeme vašu platbu. Podrobnosti o tom, ako to funguje (vrátane súvisiacich práv a povinností), nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

C6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

1. Pozrite si článok „Podmienky“ (A8) vyššie.

C7. Čo ešte musíte vedieť?

Ako fungujeme

1. Informácie o hodnoteniach, poradí výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v dokumente Ako fungujeme.

D. Prenájom áut

D1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Prenájmu auta.

D2. Zmluvný vzťah

1. Keď si rezervujete Prenájom, vaša Rezervácia je buď (a) u nás, alebo (b) priamo u Poskytovateľa služieb. V každom prípade:

 • rezervačný proces sa riadi našimi Podmienkami; keď vám pošleme Potvrdenie rezervácie, uzavriete s nami zmluvu;
 • Zmluva o prenájme upravuje samotný Prenájom; keď ju podpíšete v pobočke požičovne, uzavriete zmluvu s Poskytovateľom služieb (ale jej kľúčové podmienky uvidíte a prijmete počas rezervácie auta).

2. Vo väčšine prípadov dostanete Potvrdenie rezervácie hneď po dokončení Rezervácie, ale ak Poskytovateľ služieb nepotvrdí váš Prenájom okamžite, neprijmeme platbu ani vám nezašleme Potvrdenie rezervácie, pokým tak neučiní.

3. Ak existuje akýkoľvek nesúlad medzi týmito Podmienkami a Zmluvou o prenájme, platí Zmluva o prenájme.

D3. Čo robíme my

1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

2. Nezaručujeme presnú značku a model auta, ktoré si rezervujete (pokiaľ to výslovne neuvedieme). Výraz „alebo podobné“ znamená, že by ste mohli dostať podobné auto (t. j. rovnakej veľkosti, s rovnakým typom prevodovky atď.). Obrázky áut sú teda len ilustračné.

3. Po rezervácii Prenájmu:

 • Poskytovateľovi služieb poskytneme údaje o Rezervácii (napr. meno Hlavného vodiča a kontaktné telefónne číslo);
 • poskytneme vám informácie o Vyzdvihnutí (napr. kontaktné údaje Poskytovateľa služieb a podrobnosti o tom, čo si musíte vziať so sebou).

D4. Čo musíte urobiť vy

1. Musíte nám poskytnúť všetky informácie, ktoré potrebujeme na zariadenie vašej Rezervácie (kontaktné údaje, čas Vyzdvihnutia atď.).

2. Musíte si prečítať tieto Podmienky a Zmluvu o prenájme, súhlasiť s ich dodržiavaním a vziať na vedomie, že ak ich porušíte:

 • možno budete musieť zaplatiť dodatočné poplatky;
 • vaša Rezervácia môže byť zrušená;
 • personál v pobočke požičovne môže odmietnuť odovzdať kľúče od auta.

3. Musíte si overiť konkrétne požiadavky svojho Prenájmu, pretože mnohé podrobnosti (požiadavky na vodičský preukaz, výška bezpečnostnej zálohy, potrebné doklady, akceptované platobné karty atď.) sa pri jednotlivých Prenájmoch líšia. Preto si pozorne prečítajte:

 • tieto Podmienky;
 • kľúčové podmienky Zmluvy o prenájme, ktoré uvidíte pri rezervácii;
 • samotnú Zmluvu o prenájme, ktorú dostanete pri Vyzdvihnutí.

4. Musíte sa dostaviť do pobočky požičovne do Času vyzdvihnutia: ak sa oneskoríte, auto už nemusí byť k dispozícii a nebudete mať nárok na vrátenie peňazí. Ak si myslíte, že by ste mohli meškať, je nevyhnutné, aby ste kontaktovali Poskytovateľa služieb alebo nás, aj keď je to z dôvodu meškania letu a uviedli ste číslo svojho letu.

5. V kľúčových podmienkach Prenájmu je uvedené, čo potrebuje Hlavný vodič pri Vyzdvihnutí. Musíte zaistiť, aby mal pri príchode do pobočky požičovne so sebou všetko potrebné (napr. vodičský preukaz, všetky požadované doklady totožnosti a platobnú kartu vydanú na jeho meno s dostatočnými finančnými prostriedkami na úhradu bezpečnostnej zálohy).

6. Musíte sa uistiť, že Hlavný vodič je oprávnený a spôsobilý (podľa názoru Poskytovateľa služieb) riadiť auto.

7. Pri Vyzdvihnutí musíte mať všetky potrebné doklady (napríklad občiansky preukaz, voucher a vodičský preukaz).

8. Personálu pobočky musíte predložiť platné vodičské preukazy všetkých vodičov, pričom držiteľmi preukazu musia byť minimálne 1 rok (v mnohých prípadoch aj dlhšie). Ak má niektorý z vodičov na svojom vodičskom preukaze vedené záznamy/body, oznámte nám to čo najskôr, pretože Poskytovateľ služieb mu nemusí povoliť jazdu.

9. Musíte zaistiť, aby každý vodič s vodičským preukazom vydaným v Anglicku, Škótsku alebo Walese získal „kontrolný kód“ preukazu najneskôr 21 dní pred Vyzdvihnutím.

10. Musíte zaistiť, aby mal každý vodič svoj vlastný Medzinárodný vodičský preukaz (ak ho potrebuje), ako aj svoj vodičský preukaz. Upozorňujeme, že všetci vodiči musia mať vždy pri sebe vodičský preukaz (a Medzinárodný vodičský preukaz, ak ho potrebujú).

11. Musíte zabezpečiť, aby každé dieťa malo vhodnú detskú sedačku, ak ju potrebuje.

12. Ak sa počas Prenájmu niečo stane (nehoda, porucha atď.):

 • musíte kontaktovať Poskytovateľa služieb;
 • nesmiete povoliť žiadne opravy bez súhlasu Poskytovateľa služieb;
 • musíte uchovávať všetku dokumentáciu (účty za opravu, policajné správy atď.), aby ste ju mohli poskytnúť nám/Poskytovateľovi služieb/poisťovni.

D5. Cena a platba

1. Pri vašej Rezervácii je ako obchodník uvedená spoločnosť Booking.com Transport Limited. Podrobnosti o našom platobnom procese nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

Dodatočné náklady a poplatky

2. V mnohých prípadoch si Poskytovateľ služieb účtuje poplatok za mladého vodiča – za každého vodiča, ktorý ešte nedosiahol určitý vek (napr. 25 rokov). V niektorých prípadoch si môže účtovať poplatok za staršieho vodiča – za každého vodiča, ktorý už prekročil určitý vek (napr. 65 rokov). Pri vytváraní rezervácie na našej Platforme musíte zadať vek Hlavného vodiča, aby sme vám mohli zobraziť podrobnosti o prípadných poplatkoch súvisiacich s vekom, ktoré by ste zaplatili pri Vyzdvihnutí.

3. V mnohých prípadoch si Poskytovateľ služieb bude účtovať poplatok za jednosmernú jazdu, ak auto odovzdáte na inom mieste. Ak to máte v úmysle, musíte pri rezervácii zadať miesto odovzdania, aby sme vás mohli informovať, či je to možné, a zobraziť vám podrobnosti o prípadnom poplatku za jednosmernú jazdu, ktorý by ste zaplatili pri Vyzdvihnutí.

4. V mnohých prípadoch si Poskytovateľ služieb bude účtovať poplatok ze prekročenie hranice, ak pôjdete autom do inej krajiny/štátu/na iný ostrov. Ak to máte v úmysle, je nevyhnutné, aby ste nás a/alebo Poskytovateľa služieb informovali čo najskôr (musí to byť pred Vyzdvihnutím).

5. Cena Prenájmu sa počíta na základe 24-hodinových jednotiek, takže (napr.) 25-hodinový prenájom bude stáť rovnako ako 48-hodinový prenájom.

6. Ak sa po Vyzdvihnutí auta rozhodnete, že si ho chcete ponechať dlhšie, kontaktujte Poskytovateľa služieb. Oznámi vám, koľko to bude stáť, a vy priamo s ním uzavriete novú zmluvu. Ak auto odovzdáte neskoro bez toho, aby ste sa na tom vopred dohodli, môže vám účtovať dodatočný poplatok.

Extra výbava

7. V niektorých prípadoch zaplatíte za všetku voliteľnú extra výbavu (detské sedačky, GPS, zimné pneumatiky atď.) pri rezervácii auta, v takom prípade ju zaručene dostanete pri Vyzdvihnutí.

8. V iných prípadoch si len vyžiadate voliteľnú extra výbavu pri rezervácii auta, v takom prípade:

 • ju zaplatíte pri Vyzdvihnutí a
 • Poskytovateľ služieb nezaručuje, že vám bude k dispozícii.

D6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

1. Presahujeme rámec našich zákonných povinností. Aj keď miestne právne predpisy nevyžadujú, aby sme ponúkali konkrétne práva na zrušenie rezervácie, zaručujeme, že ak zrušíte svoju Rezerváciu, dodržíme naše podmienky vrátenia peňazí.

2. Nasledujúce podmienky „Zrušenia a zmien“ sa vzťahujú na všetky Rezervácie okrem:

 • Rezervácií u spoločnosti Dollar alebo Thrifty, ktoré boli rezervované pred 26. januárom 2021 (prečítajte si podmienky prenájmu);
 • Rezervácií, ktoré sú označené ako „bez možnosti vrátenia peňazí“ (Rezerváciu bez možnosti vrátenia peňazí nemôžete zmeniť a v prípade jej zrušenia vám nebudú vrátené peniaze).

Zrušenia

3. Ak rezerváciu zrušíte:

 • VIAC AKO 48 hodín pred plánovaným začiatkom prenájmu, budú vám vrátené všetky peniaze;
 • MENEJ AKO 48 hodín pred plánovaným začiatkom prenájmu alebo priamo v pobočke požičovne, vrátime vám zaplatené peniaze po odpočítaní nákladov za 3 dni prenájmu – ak ste si auto rezervovali na 3 dni alebo menej, peniaze vám nevrátime;
 • PO plánovanom začiatku prenájmu (alebo keď sa jednoducho nedostavíte), nebudú vám vrátené žiadne peniaze.

4. Personál pobočky vám môže odmietnuť vydať auto, ak (napríklad):

 • sa nedostavíte včas;
 • nespĺňate podmienky na prenájom auta;
 • nemáte potrebné doklady;
 • Hlavný vodič nemá platobnú kartu na vlastné meno s dostatočným objemom voľných finančných prostriedkov na zloženie bezpečnostnej zálohy za auto.

Ak sa tak stane, zavolajte nám z pobočky požičovne, zrušte Rezerváciu a my vám vrátime zaplatenú sumu zníženú o náklady za 3 dni prenájmu. V opačnom prípade nebudete mať nárok na žiadne vrátenie peňazí.

Zmeny (úpravy Rezervácie)

5. Zmeny v Rezervácii môžete vykonať kedykoľvek pred termínom vyzdvihnutia auta.

6. Vo väčšine prípadov je to najjednoduchšie prostredníctvom našej aplikácie alebo našej webovej stránky (v časti „Spravovať rezerváciu“).

7. Za zmenu Rezervácie sa neplatí žiadny administratívny poplatok, ale akékoľvek zmeny môžu ovplyvniť cenu prenájmu. Niekedy je jediným spôsobom, ako možno zmeniť Rezerváciu, jej zrušenie a vytvorenie novej, pričom v takom prípade vám môžeme účtovať poplatok za zrušenie v mene požičovne.

8. Ak by sa v dôsledku zmeny Rezervácie zmenila cena alebo by bolo nutné zaplatiť poplatok za zrušenie, oznámime vám to vopred.

Zmeny vykonané z našej strany

9. Ak musíme my/Poskytovateľ služieb zmeniť vašu Rezerváciu (napr. ak Poskytovateľ služieb nemôže poskytnúť auto), oznámime vám to čo najskôr. Ak túto zmenu neakceptujete, budete mať nárok na zrušenie a vrátenie peňazí v plnej výške (bez ohľadu na to, koľko času zostáva do začiatku vášho Prenájmu), ale nebudeme mať žiadnu ďalšiu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame náklady, ktoré vám môžu vzniknúť (napr. na hotelové izby alebo súkromnú prepravu).

D7. Čo ešte musíte vedieť?

Všeobecné ustanovenia

1. Vo všetkých prípadoch musia mať vodiči aspoň minimálny vek, aby si mohli prenajať alebo viesť auto. V niektorých prípadoch musia byť tiež mladší ako maximálny vek. Limity sa môžu líšiť podľa Poskytovateľa služieb, lokality a typu auta.

2. Auto môžu viesť len oprávnení vodiči, ktorých mená sú uvedené v Zmluve o prenájme.

3. Auto nesmiete odviezť do inej krajiny/štátu/na iný ostrov a/alebo odovzdať na inom mieste bez toho, aby ste si to vopred dohodli.

Neskoré Vyzdvihnutie/skoré odovzdanie

4. Ak si svoje auto vyzdvihnete neskôr (pozrite si článok D4 odst. 4 vyššie) alebo ho odovzdáte skôr, ako bolo dohodnuté v Potvrdení rezervácie, Poskytovateľ služieb vám nevráti peniaze za „nevyužitý“ čas.

Ako fungujeme

5. Informácie o hodnoteniach, poradí výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v dokumente Ako fungujeme.

E. Lety

E1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Letov.

E2. Zmluvný vzťah

1. Väčšina Letov na našej Platforme sa poskytuje prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý pôsobí ako prostredník leteckej spoločnosti (leteckých spoločností).

2. Rezerváciu vytvárate priamo u leteckej spoločnosti. Nie sme „zmluvnou stranou“ vašej Rezervácie. Pri rezervácii uzatvárate (i) Zmluvu o sprostredkovaní so Sprostredkovateľom (na letenku) a (ii) Zmluvu o preprave s leteckou spoločnosťou (na samotný Let).

3. Ak si rezervujete doplnkové služby (ďalšiu batožinu, poistenie atď.), uzavriete priamu zmluvu so Sprostredkovateľom alebo inou spoločnosťou. Na tejto zmluve sa nebudeme podieľať.

4. Pôsobíme výlučne ako Platforma a nie sme zapojení do Podmienok tretích strán. Nie sme zodpovední za vašu letenku ani doplnkové služby a (v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi) nemáme voči vám žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vašou Rezerváciou.

E3. Čo robíme my

1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

2. Po rezervácii Letu budú údaje o vašej Rezervácii (napr. mená cestujúcich) poskytnuté Poskytovateľovi služieb.

3. V závislosti od Zmluvy o preprave je možné, že vám budeme môcť pomôcť zmeniť alebo zrušiť Rezerváciu, ak si to želáte.

E4. Čo musíte urobiť vy

1. Musíte vyplniť správne všetky svoje kontaktné údaje, aby sme vám my a/alebo Poskytovateľ služieb mohli poskytnúť informácie o vašej Rezervácii a v prípade potreby vás kontaktovať.

2. Musíte si prečítať naše Podmienky a Podmienky tretích strán (ktoré sa zobrazia pri platení) a súhlasiť s tým, že ich budete dodržiavať, a zároveň vziať na vedomie, že ich porušenie môže viesť k dodatočným poplatkom a/alebo zrušeniu vašej Rezervácie.

E5. Cena a platba

1. Keď si rezervujete Let, vašu platbu zorganizujeme my, Sprostredkovateľ (alebo ním určená strana) alebo tretia strana, napríklad letecká spoločnosť. Podrobnosti o tom, ako organizujeme platby (vrátane súvisiacich práv a povinností), nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

E6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

1. Podmienky zrušenia nájdete v Zmluve o preprave, ktorá je k dispozícii počas vytvárania rezervácie Letu.

2. Za zmenu alebo zrušenie Letu môže byť účtovaný poplatok.

3. Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo presúvať alebo rušiť Lety podľa vlastného uváženia.

4. Pri rôznych letenkách od tej istej leteckej spoločnosti môžu platiť rôzne obmedzenia alebo byť zahrnuté rôzne služby.

5. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zmien, zrušenia alebo vrátenia peňazí, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory.

E7. Čo ešte musíte vedieť?

Spoločná linka (Code share)

1. Niektoré letecké spoločnosti majú dohody o spoločných linkách („code share“) s inými leteckými spoločnosťami. Môžete si teda kúpiť letenku od jednej leteckej spoločnosti (vášho „prepravcu, ktorý vystavil letenku“), ale letieť lietadlom, ktoré vlastní iná letecká spoločnosť (váš „prevádzkujúci prepravca“). Vo väčšine takýchto prípadov sa odbavíte u svojho prevádzkujúceho prepravcu, ale vopred si to overte u prepravcu, ktorý vám vystavil letenku.

2. Počas vytvárania rezervácie Letu sa dozviete, či ide o Let, ktorý je spoločnou linkou (code share).

Postupy zakázané leteckou spoločnosťou

3. Väčšina leteckých spoločností neumožňuje ľuďom kupovať letenky, ktoré zahŕňajú lety, ktoré nemajú v úmysle využiť, napríklad spiatočnú letenku, ak človek nemá v úmysle využiť spiatočný let. Ak chcete získať ďalšie príklady, stačí do vyhľadávača zadať „point-beyond ticketing“ (letenka do ďalšieho mesta), „hidden-city ticketing“ (letenka do skrytého mesta) alebo „back-to-back ticketing“ (spiatočná letenka).

4. Pri kúpe Letu sa zaväzujete, že tak nebudete činiť a že nás odškodníte za akékoľvek nároky leteckej spoločnosti v prípade rozdielu medzi cenou vašej skutočnej cesty a cenou celej cesty uvedenej na vašej letenke (letenkách).

Využívanie letových segmentov

5. Väčšina leteckých spoločností vyžaduje, aby zákazníci využívali svoje lety v stanovenom poradí. Ak teda nenastúpite na svoj prvý Let, vaša letecká spoločnosť môže automaticky zrušiť zvyšok vášho itinerára.

6. Ak vám letecká spoločnosť umožňuje „vynechať“ niektoré Lety v itinerári, uistite sa, že ste zrušili Let(y), ktorý(é) nechcete, v súlade s podmienkami zrušenia. Upozorňujeme, že za tieto nevyužité Lety nemusíte mať nárok na plné vrátenie peňazí (prípadne na žiadne vrátenie peňazí).

Jednosmerné letenky

7. Ak si kúpite dve jednosmerné letenky namiesto jednej spiatočnej letenky:

 • vytvoríte dve samostatné Rezervácie, každú s vlastnými pravidlami a podmienkami;
 • akékoľvek zmeny v jednom Lete nebudú mať vplyv na druhý Let (napríklad, ak bude váš prvý Let zrušený, nebudete mať zaručené vrátenie peňazí za druhý Let).

8. Ak cestujete do zahraničia, možno budete musieť personálu pri Odbavení a/alebo personálu Imigračného oddelenia preukázať, že máte spiatočný Let (viac informácií o pasoch, vízach atď. nájdete v časti „Medzinárodné cesty“ nižšie).

Poplatky a dane

9. Vaše cestovné zahŕňa všetky dane a poplatky účtované leteckou spoločnosťou alebo vládou (okrem vstupných/výstupných poplatkov – pozrite si časť „Vstupné/výstupné poplatky“ nižšie). Môžete niesť zodpovednosť za riešenie prípadnej spätnej zmeny sadzby dane.

Rezervačné poplatky

10. V závislosti od toho, ktorý Let si vyberiete, vám môžeme my a/alebo Sprostredkovateľ naúčtovať rezervačný poplatok.

 • Rezervačný poplatok účtovaný nami (ak ho účtujeme) je poplatok za využitie našej Platformy na nákup letenky od Sprostredkovateľa. Tento poplatok zahŕňa všetky príslušné dane (DPH/daň z tovarov a služieb/podobný typ dane).
 • Rezervačný poplatok účtovaný Sprostredkovateľom (ak ho účtuje) je poplatok za to, že Sprostredkovateľ vystupuje ako medzičlánok medzi vami a leteckou spoločnosťou (alebo viacerými leteckými spoločnosťami). Tento poplatok môže zahŕňať všetky príslušné dane (DPH/daň z tovarov a služieb/podobný typ dane).

11. Všetky rezervačné poplatky budú zahrnuté v cene vašej letenky.

Poplatky za batožinu a iné doplnkové služby

12. Vaša letecká spoločnosť môže účtovať poplatky za podpalubnú batožinu, nadrozmernú batožinu/nadváhu batožiny, prednostný nástup do lietadla, pridelené sedadlo, zábavu na palube, jedlo a nápoje a/alebo odbavenie na letisku.

13. Ak tomu tak bude, poplatok bude pripočítaný k cene vašej letenky (pokiaľ nie je výslovne uvedené, že váš Let zahŕňa danú doplnkovú službu (služby)).

Medzinárodné cesty

14. Je vašou povinnosťou:

 • mať pri sebe platný cestovný pas a/alebo vízum, ak sa vyžaduje;
 • splniť všetky vstupné požiadavky;
 • zistiť, či potrebujete víza na prechod krajinou, ktorá nie je vašou cieľovou destináciou;
 • vopred si na príslušnom veľvyslanectve overiť, či nedošlo k zmene pasových, vízových alebo vstupných požiadaviek;
 • pred cestou do krajiny alebo regiónu alebo cez krajinu/región si prečítať všetky varovania alebo odporúčania z krajiny vášho pobytu/pôvodu.

15. Organizovaním cesty na akékoľvek miesto alebo z akéhokoľvek miesta nezaručujeme, že je bez rizika – a v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty, ktoré z toho môžu vyplynúť.

16. Nie je to bežná prax, ale medzinárodné právo povoľuje „dezinsekciu“ lietadiel na účel zahubenia hmyzu. Na tento účel môže personál postriekať kabínu lietadla aerosólovým insekticídom, keď sú cestujúci na palube, alebo ošetriť jej vnútorné povrchy reziduálnym insekticídom, keď nie sú na palube. Pred cestou vám odporúčame, aby ste sa informovali o dezinsekcii vrátane miesta, kde k nej môže dôjsť.

Vstupné/výstupné poplatky

17. Vaše cestovné nezahŕňa žiadne poplatky, ktoré krajina alebo letisko účtujú osobám vstupujúcim do krajiny alebo opúšťajúcim krajinu a ktoré sa platia priamo na letisku. Pred cestou vám odporúčame zistiť, či budete musieť zaplatiť takýto poplatok.

Spojené kráľovstvo: Vaša finančná ochrana

18. Držiteľ licencie ATOL: Booking.com B.V.

19. Číslo licencie ATOL: 11967

20. V Spojenom kráľovstve poskytujeme plnú finančnú ochranu len pre náš predaj letov chránených licenciou ATOL prostredníctvom našej Licencie organizátora leteckej dopravy číslo 11967, ktorú vydal Úrad pre civilné letectvo, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, Spojené kráľovstvo, telefón: +44 (0)333 103 6350, e-mail: claims@caa.co.uk.

21. Pri kúpe letu chráneného licenciou ATOL od nás dostanete Certifikát ATOL. Je na ňom uvedené, čo je finančne chránené, kde môžete získať informácie o tom, čo to pre vás znamená, a na koho sa obrátiť v prípade problémov.

22. My alebo poskytovatelia uvedení vo vašom Certifikáte ATOL vám poskytneme služby uvedené v Certifikáte ATOL (alebo vhodnú alternatívu). V niektorých prípadoch, keď tak z dôvodu platobnej neschopnosti nemôžeme učiniť my ani poskytovateľ, vám môže zakúpené služby alebo vhodnú alternatívu poskytnúť alternatívny držiteľ licencie ATOL (bez dodatočných nákladov pre vás). Súhlasíte s tým, že za týchto okolností bude tieto povinnosti plniť alternatívny držiteľ licencie ATOL, a takisto súhlasíte s tým, že tomuto alternatívnemu držiteľovi licencie ATOL zaplatíte všetky zostávajúce peniaze, ktoré máte zaplatiť podľa vašej zmluvy. Zároveň však súhlasíte s tým, že v niektorých prípadoch nebude možné určiť alternatívneho držiteľa licencie ATOL a v takom prípade budete mať právo na vznesenie nároku v rámci systému ATOL (prípadne u vydavateľa vašej platobnej karty).

23. Ak my alebo poskytovatelia uvedení vo vašom Certifikáte ATOL nie sme schopní poskytnúť uvedené služby (alebo vhodnú alternatívu prostredníctvom alternatívneho držiteľa licencie ATOL alebo inak) z dôvodu platobnej neschopnosti, Správcovia fondu Air Travel Trust môžu uskutočniť platbu (alebo poskytnúť výhodu) vo váš prospech v rámci systému ATOL. Súhlasíte s tým, že výmenou za takúto platbu alebo výhodu absolútne postupujete na týchto Správcov všetky nároky, ktoré máte alebo môžete mať v dôsledku neposkytnutia služieb alebo v súvislosti s ním, vrátane akýchkoľvek nárokov voči nám, cestovnej agentúre (prípadne vydavateľovi vašej platobnej karty). Súhlasíte tiež s tým, že všetky takéto nároky môžu byť postúpené inému orgánu, ak tento iný orgán vyplatil sumy, na ktoré ste uplatnili nárok v rámci systému ATOL.

EÚ: Práva cestujúcich podľa nariadenia EÚ č. 261/2004

24. Ak váš let mešká, je zrušený alebo vám bol odmietnutý nástup do lietadla, môžete mať nárok na kompenzáciu/pomoc podľa nariadenia EÚ č. 261/2004, ak:

 • letíte do Európskej únie (EÚ);
 • letíte z Európskej únie (EÚ);
 • váš Let zabezpečuje letecká spoločnosť z EÚ.

EÚ: Zodpovednosť leteckého dopravcu podľa nariadenia EÚ č. 889/2002

25. Ak dôjde k nehode v EÚ, môže sa na vás vzťahovať nariadenie EÚ č. 889/2002.

EÚ: Práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave podľa nariadenia EÚ č. 1107/2006

26. Nariadenie EÚ č. 1107/2006 stanovuje určité práva pre osoby so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou.

Ako fungujeme

27. Informácie o hodnoteniach, poradí výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v dokumente Ako fungujeme.

F. Súkromná a Verejná doprava

F1. Rozsah pôsobnosti tohto oddielu

1. Tento oddiel obsahuje špecifické podmienky pre produkty a služby týkajúce sa Súkromnej a Verejnej dopravy.

F2. Zmluvný vzťah

1. Pri rezervácii Súkromnej alebo Verejnej dopravy vopred sa vaša Rezervácia uskutoční priamo u Poskytovateľa služieb. Keď si rezervujete Súkromnú dopravu na požiadanie, vaša Rezervácia sa uskutoční u Sprostredkovateľa. Vo všetkých prípadoch sa proces rezervácie riadi našimi Podmienkami.

2. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Vy aj Poskytovateľ služieb sa zaväzujete dodržiavať tieto Podmienky.

3. Verejná doprava a Súkromná doprava na požiadanie. Podmienky Poskytovateľa služieb vám budú uvedené počas rezervačného procesu. Ak bude existovať akýkoľvek nesúlad medzi jeho podmienkami a našimi Podmienkami, platia jeho podmienky.

4. Súkromná doprava na požiadanie. Vytvorením Rezervácie potvrdzujete, že:

 • ste si prečítali podmienky Poskytovateľa služieb a súhlasíte s nimi;
 • súhlasíte s priamym kontaktovaním Poskytovateľa služieb v prípade akýchkoľvek problémov;
 • beriete na vedomie, že Poskytovateľ služieb je zodpovedný za organizáciu a poskytnutie vašej Súkromnej dopravy, výber trás, stanovenie cien a poskytnutie všetkých relevantných informácií;
 • beriete na vedomie, že poskytujeme len platformu na rezerváciu (známu ako služba API) a nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, ktorú utrpíte v dôsledku toho, čo vodič/Poskytovateľ služieb urobí alebo neurobí.

Nie všetci Poskytovatelia služieb majú svoje vlastné podmienky, ale môžete si pozrieť všetky podmienky, ktoré nám boli poskytnuté.

F3. Čo robíme my

1. Poskytujeme Platformu, na ktorej môžu Poskytovatelia služieb propagovať a predávať svoje Cestovateľské zážitky a vy ich môžete vyhľadávať, porovnávať a rezervovať.

2. Po vytvorení Rezervácie poskytneme Poskytovateľovi služieb vaše údaje (napr. vaše meno, telefónne číslo a miesto vyzdvihnutia).

3. Všetka Súkromná doprava. Poskytneme vám kontaktné údaje Poskytovateľa služieb.

4. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Zaistíme, aby Poskytovateľ služieb vedel, akú veľkosť vozidla ste si vyžiadali.

5. Verejná doprava. Poskytnete vám lístky (alebo vám povieme, ako si ich môžete vyzdvihnúť).

F4. Čo musíte urobiť vy

1. Musíte si pozorne skontrolovať údaje svojej Rezervácie a poskytnúť nám všetky informácie, ktoré potrebujeme na vybavenie vašej Rezervácie (vaše požiadavky, kontaktné údaje atď.).

2. Musíte zaistiť, aby všetci vo vašej skupine dodržiavali naše Podmienky a (prípadne) podmienky Poskytovateľa služieb, s ktorými ste sa oboznámili a ktoré ste prijali počas rezervačného procesu. Beriete na vedomie, že ak ich porušíte:

 • možno budete musieť zaplatiť dodatočné poplatky;
 • vaša Rezervácia môže byť zrušená;
 • vodič vás môže odmietnuť prepraviť.

3. Nezabudnite, že odhadovaný čas cesty nezohľadňuje dopravnú situáciu.

4. Všetka Súkromná doprava. Musíte zaistiť, aby všetci cestujúci boli na mieste vyzdvihnutia včas.

5. Všetka Súkromná doprava. V Čase vyzdvihnutia a okolo neho musíte mať zapnutý telefón (ktorého číslo ste zadali pri Rezervácii), aby ste mohli prijímať hovory/textové správy v prípade, že vás vodič potrebuje kontaktovať. Nemôžeme zaručiť, že vás bude môcť zastihnúť prostredníctvom aplikácií na zasielanie správ, ako je WhatsApp alebo Viber.

6. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. V prípade vyzdvihnutia na letisku nám musíte poskytnúť údaje o svojom lete aspoň 24 hodín pred Časom vyzdvihnutia, aby Poskytovateľ služieb mohol upraviť Čas vyzdvihnutia v prípade meškania vášho letu. Ak nemôže poskytnúť Súkromnú dopravu v dôsledku meškania alebo zrušenia letu, kontaktujte náš tím Zákazníckej podpory.

7. Verejná doprava. Musíte zaistiť, aby všetci cestujúci prišli včas a v prípade potreby si ponechali dostatok času na vyzdvihnutie lístkov.

8. Ak chcete vytvoriť Rezerváciu, musíte mať viac ako 18 rokov. Každý cestujúci mladší ako 18 rokov musí byť v sprievode zodpovednej dospelej osoby.

9. Musíte zabezpečiť, aby sa žiadny cestujúci nesprával nevhodne, napr. aby nikoho neurážal alebo nerobil niečo, čo by mohlo iných ohroziť.

10. Musíte sa uistiť, že ste si vybrali Verejnú/Súkromnú dopravu, ktorá je vhodná (z hľadiska veľkosti skupiny, množstva batožiny, požiadaviek na bezbariérový prístup atď.).

F5. Cena a platba

1. Pri vašej Rezervácii je ako obchodník uvedená spoločnosť Booking.com Transport Limited. Podrobnosti o našom platobnom procese nájdete v článku „Platba“ (A7) vyššie.

2. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Cena zahŕňa všetky mýta, poplatky za preťaženie, dane a príplatky v dopravnej špičke. Platba sa uskutočňuje pri rezervácii.

3. Súkromná doprava na požiadanie. Cena bude potvrdená (a platba prijatá), keď vás vodič vyloží. Cena sa môže líšiť od ceny odhadovanej pri rezervácii. Zodpovedáte za všetky mýta, poplatky za preťaženie, dane, príplatky v dopravnej špičke a prepitné.

4. Verejná doprava. Platba sa uskutoční po potvrdení Rezervácie. Pred odchodom môže Poskytovateľ služieb potrebovať skontrolovať váš cestovný lístok/elektronický cestovný lístok. Majte lístky vždy pri sebe, inak sa môže stať, že budete musieť zaplatiť znova.

5. Poskytovateľ služieb/vodič nemusí súhlasiť so žiadnymi zmenami Cesty, o ktoré požiadate osobne. Ak vám vyhovie, môže si účtovať príplatok.

F6. Zmeny, zrušenia a vrátenia peňazí

Zrušenie rezervácie

1. Vo väčšine prípadov...

 • Vopred rezervovaná Súkromná doprava. Rezerváciu môžete bezplatne zrušiť do 24 hodín pred Časom vyzdvihnutia (v niektorých prípadoch do 2 hodín – pozrite si potvrdenie). Ak ju nezrušíte včas, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí.
 • Súkromná doprava na požiadanie. Rezerváciu môžete zrušiť kedykoľvek pred Časom vyzdvihnutia, ale Poskytovateľ služieb vám môže účtovať poplatok za zrušenie.
 • Verejná doprava. Po potvrdení Rezervácie pravdepodobne nebudete mať nárok na vrátenie peňazí. Ak sa vaše plány zmenia, obráťte sa na náš tím Zákazníckej podpory a prekonzultujte s ním všetky možnosti, ktoré môžu byť dostupné.

2. Ak má váš Poskytovateľ služieb iné podmienky zrušenia (ktoré uvidíte pri vytváraní rezervácie), budú sa uplatňovať jeho podmienky.

3. My a/alebo Poskytovateľ služieb môžeme zrušiť Rezerváciu s malým alebo žiadnym predstihom – a to len vo veľmi špecifických situáciách. Napríklad ak:

 • Poskytovateľ služieb sa stane platobne neschopným alebo skutočne nebude schopný splniť vašu Rezerváciu – v takom prípade sa vám budeme snažiť zabezpečiť náhradnú dopravu (a ak sa nám to nepodarí, vrátime vám peniaze v plnej výške);
 • ste porušili tieto Podmienky a/alebo podmienky Poskytovateľa služieb – v takom prípade nebudete mať nárok na vrátenie peňazí.

Úpravy (zmeny) pred začiatkom Cesty

4. Vopred rezervovaná Súkromná doprava. V e-maile s potvrdením sa dozviete, s akým predstihom (pred Časom vyzdvihnutia) musíte požiadať o zmenu Rezervácie (napríklad zmenu miesta alebo času).

5. Súkromná doprava na požiadanie. Ak chcete zmeniť Rezerváciu, možno ju budete musieť zrušiť (za čo môže byť účtovaný poplatok za zrušenie) a vytvoriť novú.

6. Verejná doprava. Po potvrdení Rezervácie ju už nemôžete zmeniť.

7. Ak budeme musieť my/Poskytovateľ služieb zmeniť vašu Rezerváciu (napríklad ak dôjde k štrajku, ktorý naruší vašu cestu), oznámime vám to čo najskôr. Ak sa následne rozhodnete rezerváciu zrušiť:

 • Akákoľvek doprava. Ak cestu nezrušíte z niektorého z dôvodov uvedených v ďalšom bode, máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške (bez ohľadu na to, koľko času zostáva do začiatku vašej cesty).
 • Akákoľvek Súkromná doprava. Ak v prípade zmeny ide len o nového vodiča, nového Poskytovateľa služieb alebo nové (podobné) vozidlo, nemáte nárok na vrátenie peňazí (pokiaľ rezerváciu nezrušíte s dostatočným predstihom).

V každom prípade ani my, ani Poskytovateľ služieb nenesieme zodpovednosť za akékoľvek náklady, ktoré vám môžu vzniknúť (napr. za náhradnú dopravu alebo hotelové izby).

Vrátenie peňazí

8. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, musíte tak urobiť písomne najneskôr 14 dní po Čase vyzdvihnutia.

9. Vrátenie peňazí na váš účet môže trvať až 5 pracovných dní.

10. Všetka Súkromná doprava. Ak sa vodič nedostaví na miesto vyzdvihnutia včas, môžete požiadať o vrátenie peňazí a my to za vás prešetríme.

11. Všetka Súkromná doprava. Nebudete mať nárok na vrátenie peňazí, ak sa vaša Cesta neuskutoční podľa plánu z týchto dôvodov:

 • vodič/Poskytovateľ služieb vás nemôže kontaktovať;
 • jeden alebo viac cestujúcich nie je na mieste vyzdvihnutia včas a vy ste nepožiadali o nový Čas vyzdvihnutia;
 • požadujete neprimerané zmeny Času vyzdvihnutia alebo Cesty;
 • neinformujete nás/Poskytovateľa služieb/vodiča o zmene, ktorú chcete vykonať;
 • ste pri rezervácii Súkromnej dopravy uviedli nesprávne údaje (miesto vyzdvihnutia, kontaktné údaje, počet osôb, množstvo batožiny atď.);
 • niečo urobil/neurobil jeden alebo viacerí cestujúci.

F7. Čo ešte musíte vedieť?

Vopred rezervovaná Súkromná doprava

1. Skontrolujte si e-mail s potvrdením, aby ste zistili, ako dlho bude vodič čakať na mieste vyzdvihnutia.

Súkromná doprava na požiadanie

2. Vodič nemusí čakať po Čase vyzdvihnutia, a ak tak urobí, môže vám účtovať čas strávený čakaním. Ak sa na miesto vyzdvihnutia nedostavíte včas, môže vám byť účtovaný poplatok za zrušenie.

Poplatky za opravy alebo čistenie

3. Ak je potrebné niečo opraviť alebo vyčistiť, pretože niekto z vašej skupiny urobil niečo neprimerané alebo porušil tieto podmienky, náklady na opravu/čistenie znášate vy.

Ako fungujeme

4. Informácie o hodnoteniach, poradí výsledkov vyhľadávania, spôsobe zarábania peňazí (a ďalšie informácie) nájdete v dokumente Ako fungujeme.

Slovník spoločnosti Booking.com

„Účet“ znamená účet (u spoločnosti Booking.com alebo u Spoločnosti zo skupiny spoločností), prostredníctvom ktorého si môžete rezervovať Cestovateľské zážitky na našej Platforme.

„Ubytovanie“ znamená poskytnutie služby ubytovania Poskytovateľom služieb (v celom oddiele B pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená poskytovateľa služby ubytovania).

„Atrakcia“ znamená poskytnutie služby týkajúcej sa atrakcie Poskytovateľom služieb (v celom oddiele C pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená poskytovateľa služby týkajúcej sa atrakcie).

„Služba týkajúca sa atrakcie" zahŕňa okrem iného prehliadky, múzeá, atrakcie, aktivity a zážitky.

„Rezervácia“ znamená rezerváciu Cestovateľského zážitku na našej Platforme, či už zaň zaplatíte teraz alebo neskôr.

„Booking.com“, „my“, „nás“ alebo „náš“ znamená spoločnosť Booking.com B.V. (v prípade ubytovania, letov alebo atrakcií) alebo spoločnosť Booking.com Transport Limited (v prípade akýchkoľvek služieb pozemnej dopravy). Firemný kontakt

„Potvrdenie rezervácie“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamená e-mail s potvrdením a voucher, ktoré vám pošleme a v ktorých sú vysvetlené podrobnosti vašej Rezervácie.

„Prenosný kredit“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou, ktorú je možné „vyplatiť“ spôsobom platby, ktorý vo vašom prípade evidujeme, alebo použiť na úhradu budúceho Cestovateľského zážitku.

„Zmluva o preprave“ je zmluva medzi vami a Poskytovateľom služieb, ktorá sa týka vášho Letu.

„Kredit“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou. Existuje „Prenosný kredit“ a „Cestovateľský kredit“.

„Cashback na platobnú kartu“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou, ktorú je možné vyplatiť na platobnú kartu, ktorú vo vašom prípade evidujeme, ale nemožno ju použiť na úhradu budúceho Cestovateľského zážitku.

„Výmenný menový kurz“ znamená kurz, ktorý používame na prevod meny; v súčasnosti je to záverečný spotový kurz WM/Refinitiv, čo sa však môže zmeniť.

„Oprávnená rezervácia“ znamená Rezerváciu, ktorá spĺňa kritériá na získanie Odmeny.

„Let“ znamená poskytnutie letu Poskytovateľom služieb (v celom oddiele E pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená leteckú spoločnosť).

„Spoločnosť zo skupiny spoločností" je pridružená spoločnosť spoločnosti Booking.com – buď priamy akcionár spoločnosti Booking.com, alebo súčasť skupiny Booking Holdings Inc.

„Kritériá týkajúce sa jednotlivých odmien“ znamenajú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na určité Odmeny – okrem všeobecných podmienok článku „Odmeny, Kredit a Peňaženka“ (A13) vyššie.

„Zmluva o sprostredkovaní“ (v oddiele „Lety“) znamená zmluvu medzi vami a Sprostredkovateľom, ktorá sa týka spôsobu, akým vám sprostredkuje letenku (a v niektorých prípadoch aj akékoľvek doplnkové služby) u leteckej spoločnosti alebo inej spoločnosti.

„Hlavný vodič“ je vodič, ktorého údaje boli zadané počas rezervačného procesu – jediná osoba, ktorá môže túto Rezerváciu zmeniť alebo zrušiť, alebo s nami o nej diskutovať (pokiaľ nám neoznámi, že na to ustanovuje niekoho iného).

„Súkromná doprava na požiadanie“ znamená súkromné vozidlo, ktoré si vyžiadate po príchode na miesto vyzdvihnutia (alebo tesne pred ním).

„Naše služby“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamenajú náš online systém na rezerváciu prenájmu auta, prostredníctvom ktorého môžu Poskytovatelia služieb ponúkať svoje produkty a služby a vy si ich môžete rezervovať.

„Platba vo vašej vlastnej mene“ znamená možnosť platby, ktorú niekedy ponúkame, keď Poskytovateľ služieb nepoužíva vašu menu. Táto možnosť vám umožní namiesto toho platiť vo vašej mene.

„Spôsob platby“ je spôsob (kreditná karta, debetná karta, bankový účet, PayPal, ApplePay atď.) použitý na uskutočnenie platby alebo prevodu peňazí.

„Vyzdvihnutie“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamená proces na začiatku Prenájmu, keď predložíte požadovaný preukaz totožnosti a ďalšie doklady, zaplatíte všetky poplatky a uhradíte extra výbavu, uzavriete Zmluvu o prenájme a vyzdvihnete si auto.

„Čas vyzdvihnutia“ (v oddiele „Prenájom áut“) znamená (miestny) dátum a čas, kedy si máte vyzdvihnúť auto, ako je uvedené v Potvrdení rezervácie.

„Čas vyzdvihnutia“ (v oddiele „Súkromná a Verejná doprava“) znamená (miestny) čas, kedy má Vopred rezervovaná Súkromná doprava doraziť na miesto vyzdvihnutia alebo kedy Súkromná doprava na požiadanie skutočne dorazí na miesto vyzdvihnutia.

„Platforma“ je webová stránka/aplikácia, kde si môžete rezervovať Cestovateľské zážitky, bez ohľadu na to, či ju vlastní alebo spravuje spoločnosť Booking.com alebo pridružená spoločnosť tretej strany.

„Vopred rezervovaná Súkromná doprava“ znamená súkromné vozidlo, ktoré si vyžiadate minimálne 2 hodiny pred príchodom na miesto vyzdvihnutia.

„Cesta súkromnou dopravou“ znamená cestu súkromnou dopravou uvedenú v Rezervácii (vrátane akýchkoľvek zmien po vytvorení Rezervácie).

„Verejná doprava“ znamená vlaky, autobusy, električky a iné druhy verejnej dopravy.

„Cesta verejnou dopravou“ znamená cestu verejnou dopravou uvedenú v Rezervácii (vrátane akýchkoľvek zmien po vytvorení Rezervácie).

„Prenájom“ (alebo „Prenájom auta“) znamená poskytnutie auta Poskytovateľom služieb (v celom oddiele D pojem „Poskytovateľ služieb“ znamená požičovňu, ktorá auto poskytuje).

„Zmluva o prenájme“ je zmluva medzi vami a Poskytovateľom služieb, ktorú podpíšete pri Vyzdvihnutí. Počas rezervačného procesu vám bude poskytnuté zhrnutie kľúčových podmienok.

„Odmeny“ znamenajú výhody, ktoré vám boli sľúbené. Vo väčšine prípadov sú Odmenami Cestovateľský kredit, Prenosný kredit, Cashback na platobnú kartu alebo voucher na nejaký produkt.

„Poskytovateľ služieb“ je poskytovateľ produktu alebo služby súvisiacej s cestovaním na Platforme, okrem iného: vlastník hotela alebo iného ubytovania (v prípade Rezervácie „ubytovania“), múzeum alebo park (v prípade Rezervácie „atrakcie“) alebo autopožičovňa alebo letecká spoločnosť (v prípade Rezervácie „dopravy“).

„Služby“ (v oddiele „Súkromná a Verejná doprava“) znamenajú poskytnutie Cesty verejnou dopravou alebo Cesty súkromnou dopravou.

„Podmienky“ znamenajú tieto podmienky poskytovania služieb.

„Sprostredkovateľ“ je spoločnosť, ktorá pôsobí buď ako (a) prostredník medzi vami a Poskytovateľom služieb, alebo (b) prepredajca Cestovateľského zážitku.

„Podmienky tretej strany“ (v oddiele „Lety“) znamenajú Zmluvu o sprostredkovaní a Zmluvu o preprave.

„Cestovateľský kredit“ znamená odmenu s peňažnou hodnotou, ktorou je možné zaplatiť za budúci Cestovateľský zážitok, ale nemôžete si ju nechať „vyplatiť“.

„Cestovateľský zážitok“ je jeden z produktov alebo služieb súvisiacich s cestovaním na Platforme.

„Platba vopred“ znamená platbu, ktorú vykonáte pri rezervácii produktu alebo služby (a nie pri ich skutočnom využití).

„Peňaženka“ je panel vo vašom Účte, na ktorom sa zobrazujú vaše Odmeny, Kredit a iné motivačné odmeny.

VERZIA: 1.0

DÁTUM: 14. februára 2022

Tieto podmienky poskytovania služieb budeme pravidelne aktualizovať (raz alebo dvakrát ročne).

Pre zákazníkov, ktorí si rezerváciu vytvorili pred dňom 14. februára 2022

 • Obsah

  Kódex osvedčených postupov

  Našim cieľom je uľahčiť ľuďom spoznávať svet tým, že im ponúkame tie najlepšie možnosti ubytovania na svete a možnosť jednoducho navštíviť tie najlepšie miesta a atrakcie. Na dosiahnutie stanoveného cieľa dodržiavame nasledujúce zásady:

  • Záleží nám na vás, a preto je naša platforma a služby zákazníkom dostupné vo viac ako 40 jazykoch
  • Sprostredkovávame a umožňujeme vám zažiť viac ako 1,5 milióna ubytovaní od luxusných možností po akékoľvek ubytovanie, ktoré najviac vyhovuje vašim potrebám, bez ohľadu na to či ide o hotel, motel, hostel, B&B alebo čokoľvek iné kdekoľvek na svete
  • Sprostredkovávame a uľahčujeme vám zažiť atrakcie a iné služby od rôznych poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu
  • Spracovávame platbu akýchkoľvek poplatkov (za vstup), nákupov a rezervácií akýchkoľvek služieb, ktoré využivájú naše platobné služby
  • Pomáhame vám 24/7 – na služby zákazníkom sú pre vás dostupné nonstop 24 hodín denne – 7 dní v týždni – 365 dní v roku – vo viac ako 40 jazykoch
  • Berieme do úvahy vaše požiadavky, a preto je naša platforma navrhnutá tak, aby vo všetkých smeroch vyhovovala VÁM (našim používateľom)
  • Vážime si vás názor, a preto uverejňujeme necenzurované hodnotenia ubytovaní (od hostí, ktorí boli skutočne ubytovaní v danom ubytovaní)
  • Poskytujeme vám webovú stránku plnú informácií, ktorá sa jednoducho používa a zaručujeme vám ponuku tých najlepších cien.
  • Rozdiel v cene vyrovnávame

  Úvod k všeobecným podmienkam

  Tieto podmienky, ktoré môžu byť z času na čas pozmenené, sa vzťahujú na všetky naše služby poskytované online priamo alebo nepriamo (cez distribútorov) prostredníctvom mobilných zariadení, e-mailu alebo telefónu. Prístupom, prehliadaním alebo používaním našej (mobilnej) stránky alebo akýchkoľvek našich aplikácií prostredníctvom ktorejkoľvek platformy (odteraz pod spoločným názvom "platforma") a/alebo dokončením rezervácie potvrdzujete a súhlasíte, že ste čítali porozumeli a súhlasili s podmienkami uvedenými nižšie (vrátane prehlásenia o ochrane osobných údajov).

  Tieto stránky, ich obsah a infraštruktúra, ako aj služba rezervácie ubytovania online (vrátane spravovania platobných služieb) poskytované nami na týchto stránkach a ich prostredníctvom sú vlastnené, prevádzkované a poskytované spoločnosťou Booking.com B.V. a sú poskytované iba pre vaše osobné, nie podnikateľské (B2C) účely v rozmedzí dole uvedených podmienok. Vzťah medzi nami a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu sa riadi osobitnými podmienkami, ktoré určujú obchodný vzťah (B2B) s každým z poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu. Každý poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu má profesionálne záväzky voči Booking.com v prípade, že svoje služby poskytuje a/alebo sprístupňuje na alebo cez Booking.com (aj v prípade business-to-business ("B2B") a/alebo business-to-consumer ("B2C")). Upozorňujeme, že poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu majú okrem všeobecných podmienok právo uplatňovať a/alebo vyžadovať splnenie svojich vlastných podmienok a pravidiel na používanie, prístup a využívanie služieb v cestovnom ruchu (ktoré môžu zahŕňať ustanovenia o obmedzení zodpovednosti).

  Definície

  „Booking.com“, „my“, „nám“ alebo „náš“ sa vzťahuje na Booking.com B.V., spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá podlieha holandskému právu a má sídlo na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko. „Platforma“ označuje (mobilnú) webovú stránku a aplikáciu, prostredníctvom ktorých Booking.com poskytuje svoju službu a ktoré sú vlastnené, riadené, spravované, udržiavané a/alebo hosťované spoločnosťou Booking.com. „Služba v cestovnom ruchu“ označuje rôzne cestovné produkty a služby, ktoré si môžete objednať, nadobudnúť, zakúpiť, kúpiť, zaplatiť, prenajať, poskytnúť, rezervovať, kombinovať a využívať od poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.

  „Poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu“ je poskytovateľ ubytovania (napr. hotel, motel, apartmán, bed & breakfast, prenajímateľ), atrakcií (napr. (tematický) park, múzeá, prehliadky), dopravy (napr. autopožičovne, výletné lode, železničná doprava, letiskový transfer, autobusové prehliadky, doprava), zájazdov, cestovného poistenia a akéhokoľvek iného produktu či služby, ktoré súvisia s cestovným ruchom a sú z času na čas dostupné na rezervovanie prostredníctvom Platformy (buď B2B alebo B2C).

  "Poskytnutie služby v cestovnom ruchu" označuje online zakúpenie, objednanie, (spravované) platby alebo rezerváciu služieb ponúknutých alebo sprostredkovaných spoločnosťou Booking.com vo vzťahu k rozličným produktov a službám, ktoré sú z času na čas sprostredkované poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu na platforme.

  "Rezervácia služby v cestovnom ruchu" označuje objednanie, zakúpenie, platbu a rezerváciu služby.

  1. Rozsah a popis našich služieb

  Prostredníctvom našej Platformy my (Booking.com B.V. a affiliate (distribuční) partneri) poskytujeme online platformu, cez ktorú môžu Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu propagovať, predávať, prezentovať a/alebo ponúkať (podľa relevantnosti) produkty a služby na objednávku, zakúpenie, rezerváciu, prenájom, a cez ktorú môžu návštevníci Platformy objavovať, hľadať, porovnávať, objednávať, rezervovať, nakupovať a platiť (t.j. Poskytnutie služby v cestovnom ruchu). Používaním alebo využívaním Poskytnutia služby v cestovnom ruchu (napr. vytvorením si Rezervácie služby v cestovnom ruchu prostredníctvom Poskytnutia služby v cestovnom ruchu) vstupujete do priameho (právne záväzného) zmluvného vzťahu s Poskytovateľom služby v cestovnom ruchu, u ktorého si vytvoríte rezerváciu alebo zakúpite produkt alebo službu (podľa relevantnosti). Od okamihu vykonania Rezervácie služby v cestovnom ruchu vystupujeme výhradne ako sprostredkovateľ medzi vami a Poskytovateľom služby v cestovnom ruchu. Relevantné informácie o vašej Rezervácii odovzdávame príslušnému Poskytovateľovi služby v cestovnom ruchu a zasielame vám e-mailové potvrdenie rezervácie v mene a za Poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Booking.com nepredáva, neprenajíma, neponúka žiadne (cestovateľské) produkty alebo služby.

  Na zákazníkov z Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva sa vzťahujú nasledujúce ustanovenia. Od Poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu globálne požadujeme, aby na základe čestného vyhlásenia uviedli, či v kontexte právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa vystupujú ako súkromní ubytovatelia alebo ako profesionálni ubytovatelia (obchodná spoločnosť). Ak Poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu uvedie, že je súkromný ubytovateľ (alebo sa v súvislosti s tým vôbec nevyjadrí, ale na základe dostupných informácií ho nebudeme môcť kategorizovať ako profesionálneho ubytovateľa), na stránke s výsledkami vyhľadávania bude jeho ubytovanie označené popisom „Spravované súkromným ubytovateľom“, ku ktorému bude pridané nasledujúce vysvetlenie:

  „Toto ubytovanie je spravované súkromným ubytovateľom. V tomto prípade sa nemusia uplatňovať právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa týkajúce sa profesionálnych ubytovateľov. Súkromní ubytovatelia zaregistrovaní na Booking.com prenajímajú jedno alebo viac ubytovaní v rámci vedľajšej činnosti (nie v rámci svojho podnikania či profesie). Oficiálne títo ubytovatelia nie sú obchodnou spoločnosťou (ako napríklad globálna sieť hotelov), a preto sa na nich nemusia vzťahovať rovnaké právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa ako na profesionálnych ubytovateľov, no nemusíte mať obavy – Booking.com vám poskytne zákaznícku podporu ako pri akomkoľvek inom pobyte. Neznamená to teda, že váš pobyt bude iný než v prípade rezervácie ubytovania u profesionálneho ubytovateľa.“

  Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, ktorí na našej Platforme nie sú označení ako súkromní ubytovatelia, podľa nášho najlepšieho vedomia vystupujú ako profesionálni ubytovatelia podľa právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa. Kvalifikácia „súkromný ubytovateľ“ je relevantná len v kontexte uvedených právnych predpisov a nie je relevantná, pokiaľ ide o daňové účely vrátane DPH alebo iných podobných nepriamych daní vyberaných v súvislosti s pridanou hodnotou alebo predajom a/alebo spotrebou.

  Pri poskytovaní služby v cestovnom ruchu uverejňujeme informácie na základe údajov poskytnutých samotnými poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu. Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, ktorí propagujú a ponúkajú svoje služby v cestovnom ruchu na Platforme, majú prístup do našich systémov a extranetu a sú plne zodpovední za aktualizáciu všetkých cien/poplatkov, dostupnosti, všeobecných podmienok a iných relevantných informácií uvedených na Platforme. Napriek tomu, že naším cieľom je poskytovať služby v cestovnom ruchu čo najkvalitnejšie, nebudeme overovať, a teda nemôžeme zabezpečiť presnosť, úplnosť a správnosť všetkých informácií. Takisto nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek chyby (vrátane zjavne nesprávnych údajov a typografických chýb), akékoľvek prerušenia (spôsobené dočasnou alebo čiastočnou poruchou, opravou, aktualizáciou alebo údržbou našej Platformy a podobne), nepresné, zavádzajúce alebo nepravdivé informácie alebo neposkytnuté informácie. Za presnosť, úplnosť a správnosť (popisných) informácií (vrátane cien/poplatkov, všeobecných podmienok a dostupnosti) zobrazených na našej Platforme je vždy zodpovedný poskytovateľ služby v cestovnom ruchu. Naša Platforma nepredstavuje a nemala by byť považovaná za odporúčanie alebo potvrdenie typu ubytovania, kvality, úrovne služieb alebo hodnotenia dostupných poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu (ani ich vybavenia, objektu, vozidla, (hlavných alebo vedľajších) produktov alebo služieb), ak nie je výslovne uvedené inak.

  Poskytovanie služieb v cestovnom ruchu je k dispozícii iba na súkromné, nie podnikateľské, účely. Z tohto dôvodu nie ste oprávnený znovu predať, prepojiť, kopírovať, monitorovať (napríklad "spider", "scrape"), zobrazovať, sťahovať alebo reprodukovať akýkoľvek obsah alebo informácie, softvér, rezervácie, lístky, produkty alebo služby sprístupnené na našej platforme za akýmkoľvek podnikateľským alebo konkurenčným účelom alebo aktivitami.

  2. Ceny, program Rozdiel v cene vyrovnáme a ponuky poskytované partnerskou spoločnosťou

  Ceny, aké ponúkajú poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu na našej platforme sú vysoko konkurencieschopné. Všetky ceny služieb v cestonom ruchu sú zobrazené vrátane DPH a všetkých ostatných daní (tieto dane sa môžu priebežne zmeniť) a poplatkov, pokiaľ naša platforma alebo e-mailové potvrdenie rezervácie neuvádza inak. Ceny lístkov sú uvedené za osobu alebo skupinu a môže sa na ne vzťahovať stanovená doba platnosti uvedená na lístku. V prípade nedostavenia sa na pobyt (no-show) alebo zrušenia pobytu si poskytovateľ služby v cestovnom ruchu môže účtovať poplatky a dane (vrátane turistickej/mestskej dane).

  Niekedy sú na našej platforme k dispozícii nižšie ceny určitého pobytu, produktu alebo služby. Tieto ceny vytvorené poskytovateľom služby v cestovnom ruchu však môžu byť viazané na špeciálne obmedzenia alebo podmienky, napríklad v súvislosti so storno podmienkami a vrátením peňazí. Prosím, skontrolujte si podrobne informácie a podmienky o takomto produkte, službe alebo rezervácii a uistite sa, či sa práve na ne nevzťahujú takéto podmienky pred vykonaním rezervácie.

  Chceme, aby ste za svoj pobyt v ubytovacom zariadení platili najnižšiu možnú cenu. Ak nájdete vaše ubytovanie s tými istými rezervačnými podmienkami za nižšiu cenu na internete po vytvorení rezervácie u nás, dorovnáme rozdiel medzi našou cenou a nižšou cenou na základe podmienok Rozdiel v cene vyrovnáme. Naša iniciatíva Rozdiel v cene vyrovnáme sa nevzťahuje na produkty a služby, ktoré nesúvisia s ubytovaním.

  Prevodník mien je k dispozícii iba pre informačné účely a nemalo by sa naň spoliehať ako na správny a presný zdroj informácií o cene; skutočné sadzby sa môžu meniť.

  Očividné chyby a nepresnosti (vrátane preklepov) nie sú zaväzujúce.

  Všetky ponuky a akcie sú patrične označené. Ak ponuky nie sú označené, nemôžete si odvodzovať žiadne práva v prípade očividných chýb a nepresností.

  Ponuka od nášho partnera

  Booking.com môže zobrazovať ponuky, ktoré nepochádzajú priamo od poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, ale sprostredkuje ich iná partnerská spoločnosť, napríklad iná platforma (t. j. Ponuka od nášho partnera). Ponuky od našich partnerov sú jasne vyznačené a odlíšené od ostatných ponúk ponúkaných priamo poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu, a ak na našej platforme nie je uvedené inak, vzťahujú sa na ne nasledujúce podmienky:

  • Ceny: Platia tak, ako sú uvedené na našej platforme.
  • Platí sa vopred: Zaplatíte bezpečne cez Booking.com počas vytvárania rezervácie.
  • Nie je možné robiť zmeny: Po dokončení rezervácie nie je možné robiť zmeny v rezervácii ani v osobných údajoch. O zmenu môžete požiadať priamo ubytovanie, ale nie je zaručené, že vám vyhovie.
  • Nie je možné kombinovať s inými ponukami: Na takúto rezerváciu sa nevzťahujú iné ponuky, výhody ani odmeny.
  • Žiadne hodnotenia: Hosť na našej platforme nemôže ohodnotiť ubytovanie.

  3. Ochrana súkromia

  Booking.com rešpektuje Vaše súkromie Prečítajte si, prosím, naše pravidlá ochrany osobných údajov a použitia cookies pre viac informácií.

  4. Zdarma pre používateľov! Platia iba poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu!

  Ak nie je uvdené inak, naša služba je pre používateľov zdarma, pretože, na rozdiel od mnohých iných strán, vám nebudeme účtovať poplatky za poskytnutie služieb v cestovnom ruchu, ani pridávať akékoľvek dodatočné (rezervačné) poplatky k cene. Poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu zaplatíte relevantnú sumu, aká je uvedená pri rezervácii služby v cesovnom ruchu (vrátane – poplatkov zatiaľ neuvedených v cene – dane, poplatky a príplatky (ak je to relevantné)).

  Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu platia spoločnosti Booking.com províziu (t.j. malé percento z ceny produktu (napr. cena izby)) po tom, čo používateľ využije produkt alebo službu od poskytovateľa služby v cestovnom ruchu (napr. po tom, ako sa hosť ubytuje v ubytovaní (a zaplatí za pobyt)). Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu si môžu zlepšiť pozíciu na platforme zvýšením provízie, ktorú platia (Visibility Booster). Využitie nástroja Visibility Booster (platením vyššej provízie výmenou za lepšiu pozíciu na platforme) je na uvážení každého poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu a môže byť využité z času na čas a podľa ponuky produktov. Algoritmus umiestnenia na platforme bude brať do úvahy zvýšenie provízie pri určovaní predvolenej pozície. Preferovaní partneri platia vyššiu províziu výmenou za lepšiu pozíciu na platforme.

  Na platforme budú uverejnení iba tí poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu (a ich produkty na B2B a/alebo B2C propagáciu), ktorí majú s Booking.com obchodný vzťah (určený zmluvou). Booking.com nie je otvorená platforma (ako sú napr. Amazon či eBay), na ktorej môžu svoje produkty sprístupniť koneční používatelia (nie C2C platforma); Booking.com nedovoľuje neprofesionálnym stranám ponúkať alebo predávať produkty na alebo cez Booking.com.

  5. Kreditná karta alebo bankový prevod

  V niektorých prípadoch ponúkajú niektorí poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu možnosť zaplatenia rezervácií služieb v cestovnom ruchu (úplne alebo čiastočne a podľa platobných podmienok poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu) priamo poskytovateľovi služby v cestovnom ruchu v čase rezervácie služby v cestovnom ruchu prostredníctvom zabezpečeného online platobného systému (všetko v rozsahu podpory vašej banky). V prípade niektorých produktov alebo služieb, Booking.com zabezpečuje (prostredníctvom tretích strán) platbu za daný produkt alebo službu (t.j. službu zabezpečenia platby) pre a v mene poskytovateľa služby v cestovnom ruchu (Booking.com za žiadnych okolností nevystupuje ako e-commerce obchodník ("merchant of record")). Platba je bezpečne spracovaná platobným procesorom tretej strany a odvedená priamo z vašej kreditnej/debetnej karty alebo bankového účtu na bankový účet poskytovateľa ubytovania. Akákoľvek platba prevedená poskytovateľovi služby v cestovnom ruchu predstavuje platbu (čiastočnú platbu) za relevantný produkt alebo službu a táto suma predstavujúca definitívne vysporiadanie nemôže byť spätne navrátená.

  Upozorňujeme, že v prípade niektorých (nevratných) cien a špeciálnych ponúk môžu poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu vyžadovať platbu vopred bankovým prevodom (ak je to možné) alebo kreditnou kartou, ktorá môže byť predbežne autorizovaná respektíve z nej môže byť stiahnutá platba (niekedy bez nároku na vrátenie peňazí) pri vytváraní rezervácie služby v cestovnom ruchu. Pred dokončením rezervácie služby v cestovnom ruchu si, prosím, dôkladne prečítajte podmienky vzťahujúce sa na vami vybraný produkt alebo službu, v ktorých môžu byť takéto špeciálne podmienky uvedené. Spoločnosť Booking.com nenesie zodpovednosť za žiadne (oprávnené, (údajne) neoprávnené alebo nesprávne) stiahnutie platby poskytovateľom služby v cestovnom ruchu a nie je možné si vyžadovať žiadnu sumu za správne alebo oprávnené stiahnutie platby poskytovateľom služby v cestovnom ruchu z vašej kreditnej karty (vrátane predplatených rezervácií, nedostavení sa na pobyt a storien).

  V prípade podvodu alebo neoprávneného použitia kreditnej karty tretími stranami väčšina bánk a spoločností vydávajúcich platobné karty znáša riziko s tým vzniknuté, v niektorých prípadoch so spoluúčasťou (zvyčajne vo výške 50 EUR (alebo v zodpovedajúcej sume vo vašej miestnej mene)). Ak vám spoločnosť, ktorá vydala vašu platobnú kartu, alebo banka takúto spoluúčasť zaúčtuje z toho dôvodu, že došlo k neoprávneným transakciám v dôsledku vytvorenia rezervácie na našej platforme, túto spoluúčasť vám preplatíme až do celkovej výšky 50 EUR (alebo do zodpovedajúcej sumy vo vašej miestnej mene). Aby mohlo dôjsť k náhrade škody vzniknutej v dôsledku podvodu, nahláste udalosť poskytovateľovi platobnej karty (v súlade s jeho pravidlami a postupmi takéhoto nahlasovania) a okamžite nás kontaktujte. Prosím, poskytnite nám dôkaz o zaúčtovanej spoluúčasti (napr. podmienky spoločnosti, ktorá vašu platobnú kartu vydala). Náhrada finančnej straty sa vzťahuje len na tie rezervácie, ktoré boli vytvorené s použitím platobnej karty na zabezpečenom serveri Booking.com, a na prípad neoprávneného použitia vašej platobnej karty vzniknutého z našej nedbanlivosti a bez vášho zavinenia počas používania nášho zabezpečeného servera.

  6. Platba vopred, storno, nedostavenie sa na pobyt a dôležité informácie

  Vytvorením rezervácie služby v cestovnom ruchu u poskytovateľa služby v cestovnom ruchu prijímate a súhlasíte s príslušnými storno podmienkami a podmienkami pri nedostavení sa na pobyt alebo návštevu u daného poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, ako aj s akýmikoľvek dodatočnými (dodacími) podmienkami poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, ktoré sa môžu vzťahovať na vašu službu v cestovnom ruchu (vrátane informácií poskytnutých poskytovateľom služby v cestovnom ruchu na našej platforme a všeobecných podmienok poskytovateľa služby v cestovnom ruchu), ďalej vrátane poskytovaných služieb a/alebo produktov ponúknutých poskytovateľom služby v cestovnom ruchu. Relevantné (dodacie/nákupné/užívateľské) podmienky poskytovateľa služby v cestovnom ruchu možno získať od príslušného poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Všeobecné podmienky poskytovateľa služby v cestovnom ruchu v prípade storna a nedostavenia sa na pobyt sú k dispozícii na našej platforme na informačných stránkach poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, počas rezervačného procesu a v e-mailovom potvrdení rezervácie (ak je to relevantné). Upozorňujeme Vás, že určité sadzby, poplatky alebo špeciálne ponuky neponúkajú možnosť storna, vrátenia peňazí alebo zmeny. V prípade zrušenia rezervácie alebo v prípade nedostavenia sa na pobyt, môžu byť zo strany poskytovateľa služby v cestovnom ruchu účtované príslušné mestské poplatky alebo turistická daň. Skontrolujte si, prosím, podrobne informácie o produkte alebo službe ohľadom týchto podmienok pred vytvorením rezervácie. Upozorňujeme Vás, že rezervácia služby v cestovnom ruchu, ktorá vyžaduje platbu vopred alebo (úplné alebo čiastočné) predplatné, môže byť zrušená (bez predchádzajúceho varovania alebo oznámenia o nezaplatení platby), v prípade, ak príslušnú (zostávajúcu) sumu(y) nie je možné v plnej výške odviesť v stanovenom platobnom termíne v súlade s príslušnými platobnými podmienkami poskytovateľa služby v cestovnom ruchu a danej rezervácie. Podmienky súvisiace s platbou vopred a stornom rezervácie sa môžu pri jednotlivých typoch segmentu, produktu alebo sluby líšiť pri každej službe v cestovnom ruchu. Prosím, prečítajte si pozorne informácie na našej platforme uvedené pri jednotlivých typoch služieb v cestovnom ruchu a informácie v spodnej časti stránok jednotlivých poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu na platforme a dôležité informácie v potvrdení rezervácie. Môžu tu byť uvedené dodatočné podmienky poskytovateľa služby v cestovnom ruchu (napr. týkajúce sa vekových obmedzení, zálohy, storno podmienok a príplatku za skupinovú rezerváciu, prísteliek, raňajok, ubytovania s domácim zvieraťom a prijímaných typov kariet). Za oneskorené platby, nesprávne údaje banky, debetnej alebo kreditnej karty, neplatnú kreditnú/ debetnú kartu alebo nedostatočné finančné prostriedky nesiete riziko vy, a preto nebudete mať nárok na vrátenie akejkoľvek (nenávratnej) predplatenej sumy, iba ak by s tým súhlasil poskytovateľ služby v cestovnom ruchu alebo vám to umožnili jeho (predplatné) platobné a storno podmienky.

  Ak si prajete zobraziť, zmeniť alebo zrušiť svoju rezerváciu služby v cestovnom ruchu, vráťte sa prosím k e-mailu s potvrdením rezervácie a nasledujte dané inštrukcie. Upozorňujem, že za zrušenie rezervácie vám môže poskytovateľ služby v cestovnom ruchu účtovať poplatok v súlade s jeho storno podmienkami, podmienkami platby vopred a podmienkami nedostavenia sa na pobyt a v prípade platby vopred vám nemusí byť vrátená zaplatená suma. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali storno podmienky, podmienky platby vopred a podmienky nedostavenia sa na pobyt v danom ubytovaní pred vytvorením rezervácie a uistili sa, že požadovanú platbu zaplatíte včas v súlade s podmienkami danej rezervácie.

  Ak v deň check-inu meškáte, prídete neskôr alebo sa dostavíte na ďalší deň, uistite sa, že (včas/pohotovo) informujete o tejto situácii poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, aby tak vedel, kedy vás môže očakávať, čím predídete zrušeniu služby (rezervácie) alebo plateniu poplatku za nedostavenie sa. Naše Služby zákazníkom vám v prípade potreby môžu pomôcť informovať poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Booking.com nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky vášho oneskoreného príchodu, zrušenie rezervácie alebo účtovanie poplatku za nedostavenie sa zo strany poskytovateľa služby v cestovnom ruchu.

  7. (Ďalšia) korešpondencia a komunikácia

  Dokončením rezervácie služby v cestovnom ruchu súhlasíte s tým, že od nás dostanete (i) e-mail posielaný krátko pred dátumom príchodu s informáciami o danej destinácií a ponukami súvisiacimi s vašou rezerváciou služby v cestovnom ruchu a miestom pobytu (vrátane ponúk tretích strán, ktoré ste si sami aktívne vyžiadali), (ii) e-mail po príchode na ohodnotenie (skúsenosti s) poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu a služby v cestovnom ruchu a (iii) e-mail, ktorý posielame po ukončení vášho pobytu v ubytovacom zariadení, so žiadosťou o vyplnenie hodnotenia ubytovacieho zariadenia. Prečítajte si, prosím, naše pravidlá ochrany osobných údajov a použitia cookies, kde nájdete viac informácií o tom, ako vás môžeme kontaktovať.

  Booking.com odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek komunikáciu od alebo s poskytovateľom služby v cestovnom ruchu na svojej platforme alebo cez svoju platformu. Nie je možné vyvodzovať žiadne práva z akejkoľvek požiadavky alebo komunikácie s poskytovateľom služby v cestovnom ruchu alebo (v akejkoľvek forme) z potvrdenia o prijatí akejkoľvek formy komunikácie alebo žiadosti. Booking.com nemôže zaručiť, že akákoľvek žiadosť alebo komunikácia bude (riadne a včas) prijatá/prečítaná, dodržaná, alebo splnená poskytovateľom služby v cestovnom trhu.

  Aby bolo možné náležite dokončiť a zaručiť vašu rezerváciu služby v cestovnom ruchu, je potrebné, aby ste správne zadali svoju e-mailovú adresu. Nenesieme zodpovednosť za (a nemáme žiadnu povinnosť overovať) akúkoľvek nesprávne alebo chybne zadanú e-mailovú adresu alebo nepresné či nesprávne (mobilné) telefónne číslo alebo číslo kreditnej karty.

  Akékoľvek uplatnenie si nároku alebo sťažnosti voči Booking.com alebo v súvislosti s ponúkanou službou v cestovnom ruchu musí byť urýchlene podané do 30 dní od stanoveného dňa využitia produktu alebo služby (napr. dátumu odhlásenia sa z ubytovania). Akékoľvek uplatnenie si nároku alebo sťažnosti podané po uplynutí 30-dňovej lehoty môže byt zamietnuté a žiadateľ stratí svoj nárok na kompenzáciu (za škody alebo finančné útraty).

  Kvôli neustálym aktualizáciám a zmenám cien a dostupnosti dôrazne odporúčame, aby ste si vyhotovili snímky obrazovky počas rezervovania, aby ste mohli zdokladovať svoj nárok (v prípade potreby).

  Pre zákazníkov (v Európskom hospodárskom priestore): Odporúčame vám informovať nás o akýchkoľvek sťažnostiach tým, že sa najskôr obrátite na Služby zákazníkom. Ak vaša sťažnosť nebude vyriešená, môžete ju predložiť prostredníctvom platformy Európskej komisie pre riešenie sporov. Túto platformu nájdete tu: http://ec.europa.eu/odr.

  8. Ranking, Program preferovaných ubytovaní, označenie hviezdičkami a hodnotenia hostí

  Snažíme sa zobrazovať výsledky vyhľadávania, ktoré sú pre vás relevantné, a to poskytnutím prispôsobeného predvoleného umiestnenia Poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu vo výsledkoch vyhľadávania na našej Platforme. Môžete prechádzať toto predvolené umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, používať filtre a triediť podľa alternatívnych kritérií, a teda máte možnosť ovplyvniť prezentáciu výsledkov vyhľadávania, aby ste získali poradie výsledkov na základe iných kritérií. Využívame viacero algoritmov na vytvorenie predvoleného umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania. Ide o neustále sa vyvíjajúci proces.

  Spoločnosť Booking.com identifikovala nasledujúce parametre, ktoré najbližšie korelujú s nájdením vhodného Poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, a teda priorizuje takéto parametre v algoritmoch (hlavné parametre): vaša osobná história vyhľadávania, miera „prekliknutia sa“ zo stránky vyhľadávania na stránku hotela („CTR“), počet rezervácií v pomere k počtu návštev stránky Poskytovateľa služby v cestovnom ruchu na Platforme („Konverzia“), hrubý (vrátane zrušených) a čistý (mimo zrušených) počet rezervácií u Poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Konverziu a CTR môžu ovplyvňovať rôzne (nezávislé) faktory vrátane priemerného hodnotenia (tak súhrnného hodnotenia, ako aj hodnotenia jednotlivých aspektov), dostupnosti, podmienok, (konkurencieschopných) cien, kvality obsahu a niektorých charakteristík Poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Percentuálna hodnota provízie platená Poskytovateľom služby v cestovnom ruchu alebo iné výhody, ktoré pre nás plynú (napr. prostredníctvom obchodných dohôd s Poskytovateľom služby v cestovnom ruchu alebo strategickými partnermi), takisto môžu mať vplyv na predvolené umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Ovplyvniť ho môže aj to, či Poskytovateľ služby v cestovnom ruchu uhrádza platby načas. Poskytovateľ služby v cestovnom ruchu môže taktiež ovplyvniť svoje umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania účasťou v určitých programoch – ktoré môžu byť priebežne aktualizované – ako sú napríklad program Genius, ponuky, Program preferovaných partnerov a Nástroj na zvýšenie viditeľnosti (za využívanie posledných dvoch možností nám Poskytovateľ služby v cestovnom ruchu platí vyššiu províziu).

  Hodnotenie hviezdičkami uvedené na Booking.com nie je stanovené spoločnosťou Booking.com. Hodnotenie hviezdičkami si stanovuje ubytovacie zariadenie samo alebo je stanovené nezávislým poskytovateľom (treťou stranou), ktorý (objektívne) udeľuje počet hviezdičiek. Ponuky sa zobrazujú usporiadané pomocou hodnotenia (od najnižšieho po najvyššie alebo od najvyššieho po najnižšie), ktoré spoločnosti Booking.com poskytol poskytovateľ. Podľa (miestnych) nariadení je počet hviezdičiek určovaný buď (nezávislou) treťou stranou, napríklad (oficiálnou) organizáciou pre hodnotenie hotelov, alebo je určovaný bez ohľadu na objektívne kritériá názorom samotných majiteľov ubytovacích zariadení. Booking.com nenesie právnu zodpovednosť za počet hviezdičiek ani ich počet nekontroluje. Vo všeobecnosti počet hviezdičiek odráža, ako ubytovacie zariadenie spĺňa právne požiadavky (ak sú stanovené) alebo, ak počet hviezdičiek nie je regulovaný, odráža to, ako sa ubytovanie porovnáva so štandardom v rámci hotelového priemyslu, pokiaľ ide o ceny, vybavenie a služby, ktoré má k dispozícii (tieto štandardy sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo organizácie).

  S cieľom uľahčiť zákazníkom hľadanie ubytovania, ktoré by čo najviac vyhovovalo ich cestovným preferenciám, môže spoločnosť Booking.com niektorým ubytovaniam udeliť hodnotenie kvality, ktoré sa zobrazuje v podobe žltých štvorčekov. V záujme zaistenia porovnateľnosti ubytovaní berie toto hodnotenie kvality do úvahy mnoho (viac než 400) kritérií, ktoré je možné rozdeliť do 5 hlavných kategórií: (i) vybavenie a služby, ktoré ubytovanie ponúka na Booking.com; (ii) charakteristiky ubytovania, ako je veľkosť ubytovacích jednotiek, ich počet a kapacita; (iii) počet a kvalita fotografií pridaných ubytovaním; (iv) priemerné hodnotenie hostí, ako aj jeho jednotlivé zložky (napríklad hodnotenie čistoty), pretože vieme, že tieto hodnotenia v niektorých prípadoch zákazníkom významne pomáhajú vyhodnotiť kvalitu daného ubytovania; (v) anonymizované a agregované údaje o minulých rezerváciách (napríklad na posúdenie počtu hviezdičiek rezervovaných ubytovaní). Tieto početné kritériá používame na odvodenie štatistických vzorcov. Na základe týchto informácií prebehne analýza pomocou strojového učenia, ktorej výsledkom je automaticky vypočítané hodnotenie kvality (na stupnici od 1 do 5, takže vedľa názvu ubytovania sa bude zobrazovať 1 až 5 žltých štvorčekov). Toto hodnotenie následne udelíme ubytovaniu.

  Spoločnosť Booking.com požiada iba hostí, ktorí uskutočnili pobyt v ubytovaní, aby k nemu napísali komentár a uviedli hodnotenie určitých aspektov svojho pobytu, alebo ich požiada o napísanie hodnotenia počas pobytu. Úplné hodnotenie od hosťa (vrátane hodnotenia počas pobytu) môže byť (a) uverejnené na informačnej stránke relevantného poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu na našej platforme, a to výlučne na účely informovania (budúcich) zákazníkov o vašich názoroch na služby (alebo ich úroveň) a kvalitu daného poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu, a (b) (úplne alebo čiastočne) použité a umiestnené spoločnosťou Booking.com podľa vlastného uváženia (napr. na marketingové účely, reklamu alebo vylepšenie svojich služieb) na našej platforme alebo inej sociálnej mediálnej platforme, v newsletteroch, špeciálnej reklame, aplikáciách alebo iných kanáloch, ktoré sú vlastnené, hostované, používané alebo kontrolované spoločnosťou Booking.com a jej obchodnými partnermi. Aby boli zverejnené hodnotenia aktuálne (a relevantné), môžu byť napísané iba v určitom čase (3 mesiace) od ukončenia pobytu a každé hodnotenie bude dostupné iba na určitú dobu (maximálne 36 mesiacov) od napísania. Prednastavené poradie hodnotení je podľa dňa uverejnenia a závisí od niekoľkých ďalších kritérií (napr. jazyk a to, či má hodnotenie aj komentár). Hodnotenie od hosťa, ktorý [vždy] uverejní rozsiahle a detailné hodnotenie (tzv. „Skutočný znalec“), môže dostať najlepšie umiestnenie. Môžete si vybrať z niekoľkých spôsobov zoradenia a filtrovania (napr. podľa publika, dátumu, jazyka, skóre). Booking.com umožňuje poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu odpovedať na hodnotenie. Vyhradzujeme si právo zmeniť, odmietnuť alebo odstrániť hodnotenia podľa vlastného uváženia v prípade, že sú proti našim podmienkam hodnotenia. Booking.com nekompenzuje ani nijakým spôsobom neodmeňuje hosťa za napísanie hodnotenia. Na hodnotiaci formulár pre hostí by sa malo hľadieť ako na dotazník. V žiadnom prípade neobsahuje (ďalšie komerčné) ponuky, pozvánky ani reklamné stimuly. Booking.com sa zaväzuje vynaložiť čo najväčšie úsilie na kontrolu a odstraňovanie hodnotení, ktoré obsahujú vulgarizmy, zmienku o konkrétnych menách alebo zmienku o ukradnutom tovare.

  Booking.com neuverejní hodnotenia, ktoré budú obsahovať nasledovné:

  • vulgarizmy, sexuálny obsah, prejavy nenávisti, diskrimináciu, vyhrážky, násilie
  • Uvedené celé mená, osobný útok voči personálu
  • Propagovanie nelegálnej činnosti (napr. drogy, prostitúcia)
  • Webové stránky, e-mailové a bytové adresy, telefónne čísla, údaje o kreditnej karte
  • Politicky citlivé komentáre

  Booking.com aj poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu sú oprávnení z akéhokoľvek dôvodu (vrátane porušenia zmluvy alebo (ohláseného) bankrotu) ukončiť vzťah za náležitého dodržania príslušnej výpovednej lehoty, na ktorej sa strany dohodli.

  9. Odvolanie

  S výnimkou obmedzení stanovených v týchto podmienkach a v rozsahu povolenom zákonom, budeme zodpovední iba za priame škody, ktoré ste utrpeli, zaplatili alebo vám vznikli ako následok preukázateľných nedostatkov pri plnení našich povinností pri poskytovaní našich služieb do celkovej sumy v hodnote celkovej rezervácie uvedenej v e-mailovom potvrdení rezervácie služby v cestovnom ruchu (či už v dôsledku jednej udalosti alebo série nadväzujúcich udalostí).

  V rozsahu povolenom zákonom, my ani ktorýkoľvek z našich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, distribútorov, affiliate (distribučných) partnerov, licencovaných partnerov, agentov a iných účastníkov podieľajúcich sa na tvorení, sponzorovaní, podporovaní alebo sprístupnení našej platformy a jej obsahu iným spôsobom však nebude zodpovedný za (i) akékoľvek trestné, špeciálne, nepriame alebo následné straty alebo škody, stratu produkcie, zisku, obratu, zmluvy, stratu alebo poškodenie dobrého mena alebo reputácie, stratu nároku, (ii) akékoľvek nepresnosti týkajúce sa (opisných informácií) (vrátane sadzieb, dostupnosti a hodnotení) poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu ponúknutých na našej webovej stránke, (iii) služby alebo produkty ponúkané poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu alebo inými obchodnými partnermi, (iv) akékoľvek (priame, nepriame, následné straty alebo trestné) škody, straty alebo náklady vami znášané, vynaložené alebo zaplatené, vyplývajúce z použitia, neznalosti použitia alebo spomalenia našej platformy, alebo (v) akékoľvek (osobné) zranenie, úmrtie, poškodenia majetku alebo iné (priame, nepriame, špeciálne, vyplývajúce alebo trestné) škody, straty alebo náklady vami znášané, vynaložené alebo zaplatené, či už v dôsledku (právnych) skutkov, chýb, porušení, (závažnej) nedbanlivosti, úmyselného pochybenia, opomenutia, nevydania výkonu, nesprávnej interpretácie, prečinu alebo priamej či (úplne alebo čiastočne) pripísateľnej zodpovednosti poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu alebo ktoréhokoľvek z našich obchodných partnerov (jeho zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, agentov, zástupcov alebo pridružených spoločností), ktorých produkty alebo služby sú (priamo alebo nepriamo) ponúkané alebo zverejnené prostredníctvom našej platformy vrátane (čiastočného) storna, prekročenia rezervačnej kapacity, štrajku, zásahu vyššej moci alebo iných udalostí mimo našej kontroly.

  Spoločnosť Booking.com nie je zodpovedná (a vzdáva sa akejkoľvek zodpovednosti) za používanie, platnosť, kvalitu, primeranosť, dostupnosť a aktuálnosť služby v cestovnom ruchu a v tomto smere neposkytuje žiadnu podporu, záruku ani akékoľvek podmienky či už určené zákonom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane akýchkoľvek implicitných záruk obchodnej kvality, titulu, neporušenia alebo vhodnosti na určitý účel. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že výlučne daný poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu je zodpovedný a berie na seba akúkoľvek zodpovednosť týkajúcu sa služby v cestovnom ruchu (vrátane akýchkoľvek záruk a akejkoľvek zodpovednosti zo strany poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu). Booking.com nepredáva služby v cestovnom ruchu. Stažnosti a žiadosti týkajúce sa služby v cestovnom ruchu (vrátene tých, ktoré sa týkajú ponúknutej (špeciálnej/zľavnenej) ceny, podmienok alebo špeciálnych požiadaviek od zákazníka) budú spracované priamo poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu. Spoločnosť Booking.com nie je zodpovedná a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti v prípade spomenutých sťažností, žiadostí a záväzkov (týkajúcich sa produktu).

  Bez ohľadu na to, či vám poskytovateľ služby v cestovnom ruchu účtoval platbu za službu v cestovnom ruchu, alebo či zabezpečujeme odvedenie konkrétnej sumy alebo poplatku (za službu v cestovnom ruchu) my, súhlasíte a beriete na vedomie, že poskytovateľ služby v cestovnom ruchu je vo všetkých prípadoch zodpovedný za strhnutie a zadržanie čiastky, ktorá slúži na úhradu príslušných daní vzťahujúcich sa na konkrétnu sumu alebo poplatok (za službu v cestovnom ruchu) a ktorú odošle príslušným daňovým úradom. Booking.com nenesie zodpovednosť za strhnutie a zadržanie čiastky alebo poplatku (za službu v cestovnom ruchu), ktorá slúži na úhradu príslušných daní a ktorá má byť zaplatená príslušným daňovým úradom. Booking.com nevystupuje ako obchodník ("merchant of record") v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktorú poskytuje prostredníctvom svojej platformy.

  Nahraním fotografií/obrázkov do nášho systému (napríklad ako dodatok k hodnoteniu), potvrdzujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že máte autorské práva na fotografie/obrázky a súhlasíte, že Booking.com môže použiť nahrané fotografie/obrázky na svojej (mobilnej) webstránke, vo svojich aplikáciách, v (online/offline) propagačných materiáloch a publikáciách podľa vlastného uváženia. Spoločnosti Booking.com udeľujete neexkluzívne, celosvetové, neodvolateľné, bezpodmienečné, trvalé právo a licenciu na používanie, reprodukciu, zobrazenie, distribúciu, sublicenciu, komunikáciu a sprístupnenie fotografií/obrázkov, tak ako spoločnosť Booking.com uzná za vhodné. Nahraním týchto fotografií/obrázkov, prijíma osoba, ktorá nahrala fotografie/obrázky, plnú právnu a morálnu zodpovednosť za akékoľvek a všetky prípadné právne nároky tretích strán (vrátane, ale nie výlučne, majiteľov ubytovacích zariadení) v súvislosti s uverejnením a použitím týchto obrázkov a obsahu spoločnosťou Booking.com. Booking.com nevlastní, ani nezodpovedá za nahrané fotografie/obrázky. Za pravdivosť, platnosť a právo použiť všetky fotografie/obrázky zodpovedá osoba, ktorá ich nahrala a nie Booking.com. Booking.com sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti a ručenia za zverejnené obrázky. Osoba, ktorá nahrala fotografie/obrázky zaručuje, že neobsahujú žiadne vírusy, parazitický program Trojský kôň alebo infikované súbory, ani pornografické, ilegálne, obscénne, urážajúce, nepríjemné alebo nevhodné materiály a neporušujú žiadne práva tretích strán (práva duševného vlastníctva, autorské práva alebo práva na ochranu osobných údajov). Akékoľvek fotografie/obrázky, ktoré nevyhovujú vyššie spomenutým kritériám, nebudú zverejnené a/alebo môžu byť odstránené/vymazané spoločnosťou Booking.com kedykoľvek a to bez predchádzajúceho upozornenia.

  Spoločnosť Booking.com je oprávnená s okamžitou platnosťou zamietnuť alebo obmedziť prístup k svojej Platforme, službám (zákazníkom) a/alebo Booking.com účtu a/alebo zrušiť potvrdenú rezerváciu a/alebo zamedziť vytvoreniu rezervácie v prípade, že sa bude domnievať alebo bude mať odôvodnené podozrenie, že z vašej strany došlo k (i) akejkoľvek forme podvodu alebo zneužitia; (ii) nedodržaniu príslušných zákonov a/alebo právnych predpisov; (iii) nedodržaniu pravidiel a hodnôt spoločnosti Booking.com; (iv) nevhodnému alebo nezákonnému správaniu, za ktoré sa okrem iného považujú prejavy násilia, vyhrážky, obťažovanie, diskriminácia, nenávistné prejavy, ohrozovanie, narušenie súkromia, obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie detí a obscénne vystupovanie voči spoločnosti Booking.com (alebo jej zamestnancom a zástupcom), Poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu (alebo jeho zamestnancom a zástupcom) a/alebo tretím stranám; alebo (v) iným okolnostiam, ktoré – podľa vlastného uváženia spoločnosti Booking.com – odôvodnene oprávňujú spoločnosť Booking.com, aby prijala vyššie spomenuté opatrenia.

  10. Práva duševného vlastníctva

  Ak nie je uvedené inak, softvér potrebný pre naše služby alebo dostupný alebo používaný našou platformou a práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv) obsahu a informácií a materiálov na našej platforme sú vlastníctvom spoločnosti Booking.com B.V., jej dodávateľov alebo poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.

  Booking.com má exkluzívne vlastníctvo všetkých práv, nárokov, podielov a kapitálovej účasti (všetkých práv duševného vlastníctva) (vzhľadu a prostredia (vrátane infraštruktúry)) platformy, prostredníctvom ktorej ponúka svoje služby (vrátane hodnotení hostí a preloženého obsahu) a preto nemáte právo kopírovať, prevádzať web scraping, hypertextovo alebo priamo prepojiť, zverejniť, propagovať, obchodovať, integrovať, využívať, kombinovať alebo akokoľvek ináč používať obsah (vrátane hodnotení hostí a preloženého obsahu) alebo našu značku bez nášho výslovného písomného povolenia. Preto týmto odstupujete, vzdávate sa a presúvate všetky práva duševného vlastníctva v prospech Booking.com týkajúce sa používania (celkového alebo čiastočného) alebo kombinovania nášho (preloženého) obsahu (vrátane hodnotení hostí) alebo akéhokoľvek vlastnenia duševných práv platformy a všetkého (preloženého) obsahu alebo hodnotení hostí. Akékoľvek nezákonné používanie alebo ktorékoľvek vyššie spomenuté konanie alebo činnosti predstavujú závažný priestupok voči nášmu duševnému vlastníctvu (vrátane autorských práv a autorských práv vzťahujúcich sa na databázu).

  11. Rozhodné právo, súdna právomoc a riešenie sporov

  Tieto všeobecné podmienky a poskytovanie našich služieb sa riadia a vykladajú v súlade s holandským právom. Bez ohľadu na predchádzajúcu voľbu práva sa každá fyzická osoba využívajúca naše služby za účelom, ktorý nemožno považovať za súčasť jej podnikania alebo profesie (ďalej len „zákazník”), môže riadiť povinnými ustanoveniami práva platného v krajine jej obvyklého pobytu (to znamená, že platia ustanovenia, ktoré sa v súlade s právnymi normami danej krajiny musia uplatňovať bez ohľadu na túto doložku o voľbe práva, ďalej len „povinné ustanovenia”). Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto všeobecných podmienok a našich služieb musí byť predložený výhradne príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku. Bez ohľadu na predchádzajúcu doložku o súdnej právomoci môže zákazník začať konanie týkajúce sa presadzovania príslušných povinných ustanovení aj na súdoch krajiny, v ktorej má bydlisko, a konanie proti zákazníkovi sa môže začať iba na súdoch krajiny, v ktorej má bydlisko. Pre zákazníkov (v Európskom hospodárskom priestore): Odporúčame vám informovať nás o akýchkoľvek sťažnostiach tým, že sa najskôr obrátite na Služby zákazníkom. Ak vaša sťažnosť nebude vyriešená, môžete ju predložiť prostredníctvom platformy Európskej komisie pre riešenie sporov. Túto platformu nájdete tu: http://ec.europa.eu/odr.

  Pôvodná anglická verzia týchto podmienok môže byť preložená do iných jazykov. Preložená verzia je zdvorilosť a iba kancelársky preklad a z preloženej verzie si nemôžete odvodzovať akékoľvek práva. V prípade sporu ohľadom obsahu alebo výkladu týchto podmienok alebo nezrovnalosti alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou verziou týchto podmienok sa uplatňuje, uprednostňuje a je rozhodujúca anglická jazyková verzia v rozsahu povolenom zákonom. Anglická verzia je k dispozícii na našej platforme (pri výbere anglického jazyka) alebo Vám môže byť zaslaná na základe písomnej žiadosti.

  Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným alebo nezáväzným, budete aj naďalej viazaní všetkými ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy. Napriek tomu bude v takom prípade dané neplatné ustanovenie vynútené v plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, a budete súhlasiť prijať aspoň podobný účinok ako neplatné, nevymáhateľné alebo nezáväzné ustanovenia s ohľadom na obsah a účel týchto podmienok.

  12. O spoločnosti Booking.com a jej podporných spoločnostiach

  Služby v cestovnom ruchu sú poskytované spoločnosťou Booking.com B.V., spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je založená podľa zákonov Holandska a ktorá má svoje kancelárie na adrese Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandsko, a je zapísaná v obchodnom registri Obchodnej komory v Amsterdame pod registračným číslom 31047344. Naše registračné číslo DPH je NL805734958B01.

  Booking.com má svoje sídlo v Amsterdame v Holandsku a je podporovaná rôznymi pridruženými spoločnosťami (podpornými spoločnosťami) na celom svete. Podporné spoločnosti majú iba internú podpornú úlohu v prospech spoločnosti Booking.com. Niektoré poverené podporné spoločnosti poskytujú obmedzené služby zákazníkom (iba telefonicky). Podporné spoločnosti nemajú žiadnu platformu (a žiadnym spôsobom nekontrolujú, nespravujú, neudržujú a nehostia našu platformu). Podporné spoločnosti nemajú žiadne oprávnenie alebo povolenie poskytovať služby v cestovnom ruchu, zastupovať spoločnosť Booking.com alebo vstúpiť do zmluvného vzťahu v mene alebo v prospech spoločnosti Booking.com. S podpornými spoločnosťami tak nemáte žiaden (právny alebo zmluvný) vzťah. Podporné spoločnosti nekonajú a nie sú autorizované ku konaniu ako zástupca spoločnosti Booking.com v akomkoľvek smere. Booking.com neakceptuje ani neuznáva akékoľvek sídlo na žiadnom inom mieste, v žiadnej lokalite alebo pobočke na svete (ani v kanceláriách svojich podporných spoločností), okrem oficiálnej kancelárie v Amsterdame.

 • Na vašu rezerváciu sa vzťahuje predchádzajúca verzia našich všeobecných podmienok týkajúcich sa prenájmu áut
 • Na vašu rezerváciu sa vzťahuje predchádzajúca verzia našich všeobecných podmienok týkajúcich sa letiskových taxíkov