Prejsť na hlavný obsah
Vytlačiť / Uložiť

2022-01-28 18:14:55

Všeobecné podmienky služieb v cestovnom ruchu

Obsah

Kódex osvedčených postupov

Našim cieľom je uľahčiť ľuďom spoznávať svet tým, že im ponúkame tie najlepšie možnosti ubytovania na svete a možnosť jednoducho navštíviť tie najlepšie miesta a atrakcie. Na dosiahnutie stanoveného cieľa dodržiavame nasledujúce zásady:

Úvod k všeobecným podmienkam

Tieto podmienky, ktoré môžu byť z času na čas pozmenené, sa vzťahujú na všetky naše služby poskytované online priamo alebo nepriamo (cez distribútorov) prostredníctvom mobilných zariadení, e-mailu alebo telefónu. Prístupom, prehliadaním alebo používaním našej (mobilnej) stránky alebo akýchkoľvek našich aplikácií prostredníctvom ktorejkoľvek platformy (odteraz pod spoločným názvom "platforma") a/alebo dokončením rezervácie potvrdzujete a súhlasíte, že ste čítali porozumeli a súhlasili s podmienkami uvedenými nižšie (vrátane prehlásenia o ochrane osobných údajov).

Tieto stránky, ich obsah a infraštruktúra, ako aj služba rezervácie ubytovania online (vrátane spravovania platobných služieb) poskytované nami na týchto stránkach a ich prostredníctvom sú vlastnené, prevádzkované a poskytované spoločnosťou Booking.com B.V. a sú poskytované iba pre vaše osobné, nie podnikateľské (B2C) účely v rozmedzí dole uvedených podmienok. Vzťah medzi nami a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu sa riadi osobitnými podmienkami, ktoré určujú obchodný vzťah (B2B) s každým z poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu. Každý poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu má profesionálne záväzky voči Booking.com v prípade, že svoje služby poskytuje a/alebo sprístupňuje na alebo cez Booking.com (aj v prípade business-to-business ("B2B") a/alebo business-to-consumer ("B2C")). Upozorňujeme, že poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu majú okrem všeobecných podmienok právo uplatňovať a/alebo vyžadovať splnenie svojich vlastných podmienok a pravidiel na používanie, prístup a využívanie služieb v cestovnom ruchu (ktoré môžu zahŕňať ustanovenia o obmedzení zodpovednosti).

Definície

„Booking.com“, „my“, „nám“ alebo „náš“ sa vzťahuje na Booking.com B.V., spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá podlieha holandskému právu a má sídlo na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko. „Platforma“ označuje (mobilnú) webovú stránku a aplikáciu, prostredníctvom ktorých Booking.com poskytuje svoju službu a ktoré sú vlastnené, riadené, spravované, udržiavané a/alebo hosťované spoločnosťou Booking.com. „Služba v cestovnom ruchu“ označuje rôzne cestovné produkty a služby, ktoré si môžete objednať, nadobudnúť, zakúpiť, kúpiť, zaplatiť, prenajať, poskytnúť, rezervovať, kombinovať a využívať od poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.

„Poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu“ je poskytovateľ ubytovania (napr. hotel, motel, apartmán, bed & breakfast, prenajímateľ), atrakcií (napr. (tematický) park, múzeá, prehliadky), dopravy (napr. autopožičovne, výletné lode, železničná doprava, letiskový transfer, autobusové prehliadky, doprava), zájazdov, cestovného poistenia a akéhokoľvek iného produktu či služby, ktoré súvisia s cestovným ruchom a sú z času na čas dostupné na rezervovanie prostredníctvom Platformy (buď B2B alebo B2C).

"Poskytnutie služby v cestovnom ruchu" označuje online zakúpenie, objednanie, (spravované) platby alebo rezerváciu služieb ponúknutých alebo sprostredkovaných spoločnosťou Booking.com vo vzťahu k rozličným produktov a službám, ktoré sú z času na čas sprostredkované poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu na platforme.

"Rezervácia služby v cestovnom ruchu" označuje objednanie, zakúpenie, platbu a rezerváciu služby.

1. Rozsah a popis našich služieb

Prostredníctvom našej Platformy my (Booking.com B.V. a affiliate (distribuční) partneri) poskytujeme online platformu, cez ktorú môžu Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu propagovať, predávať, prezentovať a/alebo ponúkať (podľa relevantnosti) produkty a služby na objednávku, zakúpenie, rezerváciu, prenájom, a cez ktorú môžu návštevníci Platformy objavovať, hľadať, porovnávať, objednávať, rezervovať, nakupovať a platiť (t.j. Poskytnutie služby v cestovnom ruchu). Používaním alebo využívaním Poskytnutia služby v cestovnom ruchu (napr. vytvorením si Rezervácie služby v cestovnom ruchu prostredníctvom Poskytnutia služby v cestovnom ruchu) vstupujete do priameho (právne záväzného) zmluvného vzťahu s Poskytovateľom služby v cestovnom ruchu, u ktorého si vytvoríte rezerváciu alebo zakúpite produkt alebo službu (podľa relevantnosti). Od okamihu vykonania Rezervácie služby v cestovnom ruchu vystupujeme výhradne ako sprostredkovateľ medzi vami a Poskytovateľom služby v cestovnom ruchu. Relevantné informácie o vašej Rezervácii odovzdávame príslušnému Poskytovateľovi služby v cestovnom ruchu a zasielame vám e-mailové potvrdenie rezervácie v mene a za Poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Booking.com nepredáva, neprenajíma, neponúka žiadne (cestovateľské) produkty alebo služby.

Na zákazníkov z Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), Švajčiarska a Spojeného kráľovstva sa vzťahujú nasledujúce ustanovenia. Od Poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu globálne požadujeme, aby na základe čestného vyhlásenia uviedli, či v kontexte právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa platných v EÚ a/alebo v danom štáte vystupujú ako súkromní ubytovatelia alebo ako profesionálni ubytovatelia (obchodná spoločnosť). Ak Poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu uvedie, že je súkromný ubytovateľ (alebo sa v súvislosti s tým vôbec nevyjadrí, ale na základe dostupných informácií ho nebudeme môcť kategorizovať ako profesionálneho ubytovateľa), na stránke s výsledkami vyhľadávania bude jeho ubytovanie označené popisom „Spravované súkromným ubytovateľom“, ku ktorému bude pridané nasledujúce vysvetlenie:

„Toto ubytovanie je spravované súkromným ubytovateľom. V tomto prípade sa nemusia uplatňovať právne predpisy na ochranu spotrebiteľa týkajúce sa profesionálnych ubytovateľov, ktoré platia v EÚ a/alebo v danom štáte. Súkromní ubytovatelia zaregistrovaní na Booking.com prenajímajú jedno alebo viac ubytovaní v rámci vedľajšej činnosti (nie v rámci svojho podnikania či profesie). Oficiálne títo ubytovatelia nie sú obchodnou spoločnosťou (ako napríklad globálna sieť hotelov), a preto sa na nich nemusia vzťahovať rovnaké právne predpisy na ochranu spotrebiteľa platné v EÚ a/alebo v danom štáte ako na profesionálnych ubytovateľov, no nemusíte mať obavy – Booking.com vám poskytne zákaznícku podporu ako pri akomkoľvek inom pobyte. Neznamená to teda, že váš pobyt bude iný než v prípade rezervácie ubytovania u profesionálneho ubytovateľa.“

Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, ktorí na našej Platforme nie sú označení ako súkromní ubytovatelia, podľa nášho najlepšieho vedomia vystupujú ako profesionálni ubytovatelia podľa právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa platných v EÚ a/alebo v danom štáte. Kvalifikácia „súkromný ubytovateľ“ je relevantná len v kontexte uvedených právnych predpisov a nie je relevantná, pokiaľ ide o daňové účely vrátane DPH alebo iných podobných nepriamych daní vyberaných v súvislosti s pridanou hodnotou alebo predajom a/alebo spotrebou.

Pri poskytovaní služby v cestovnom ruchu uverejňujeme informácie na základe údajov poskytnutých samotnými poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu. Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, ktorí propagujú a ponúkajú svoje služby v cestovnom ruchu na Platforme, majú prístup do našich systémov a extranetu a sú plne zodpovední za aktualizáciu všetkých cien/poplatkov, dostupnosti, všeobecných podmienok a iných relevantných informácií uvedených na Platforme. Napriek tomu, že naším cieľom je poskytovať služby v cestovnom ruchu čo najkvalitnejšie, nebudeme overovať, a teda nemôžeme zabezpečiť presnosť, úplnosť a správnosť všetkých informácií. Takisto nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek chyby (vrátane zjavne nesprávnych údajov a typografických chýb), akékoľvek prerušenia (spôsobené dočasnou alebo čiastočnou poruchou, opravou, aktualizáciou alebo údržbou našej Platformy a podobne), nepresné, zavádzajúce alebo nepravdivé informácie alebo neposkytnuté informácie. Za presnosť, úplnosť a správnosť (popisných) informácií (vrátane cien/poplatkov, všeobecných podmienok a dostupnosti) zobrazených na našej Platforme je vždy zodpovedný poskytovateľ služby v cestovnom ruchu. Naša Platforma nepredstavuje a nemala by byť považovaná za odporúčanie alebo potvrdenie typu ubytovania, kvality, úrovne služieb alebo hodnotenia dostupných poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu (ani ich vybavenia, objektu, vozidla, (hlavných alebo vedľajších) produktov alebo služieb), ak nie je výslovne uvedené inak.

Poskytovanie služieb v cestovnom ruchu je k dispozícii iba na súkromné, nie podnikateľské, účely. Z tohto dôvodu nie ste oprávnený znovu predať, prepojiť, kopírovať, monitorovať (napríklad "spider", "scrape"), zobrazovať, sťahovať alebo reprodukovať akýkoľvek obsah alebo informácie, softvér, rezervácie, lístky, produkty alebo služby sprístupnené na našej platforme za akýmkoľvek podnikateľským alebo konkurenčným účelom alebo aktivitami.

2. Ceny, program Rozdiel v cene vyrovnáme, program Genius a ponuky poskytované partnerskou spoločnosťou

Ceny, aké ponúkajú poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu na našej platforme sú vysoko konkurencieschopné. Všetky ceny služieb v cestonom ruchu sú zobrazené vrátane DPH a všetkých ostatných daní (tieto dane sa môžu priebežne zmeniť) a poplatkov, pokiaľ naša platforma alebo e-mailové potvrdenie rezervácie neuvádza inak. Ceny lístkov sú uvedené za osobu alebo skupinu a môže sa na ne vzťahovať stanovená doba platnosti uvedená na lístku. V prípade nedostavenia sa na pobyt (no-show) alebo zrušenia pobytu si poskytovateľ služby v cestovnom ruchu môže účtovať poplatky a dane (vrátane turistickej/mestskej dane).

Niekedy sú na našej platforme k dispozícii nižšie ceny určitého pobytu, produktu alebo služby. Tieto ceny vytvorené poskytovateľom služby v cestovnom ruchu však môžu byť viazané na špeciálne obmedzenia alebo podmienky, napríklad v súvislosti so storno podmienkami a vrátením peňazí. Prosím, skontrolujte si podrobne informácie a podmienky o takomto produkte, službe alebo rezervácii a uistite sa, či sa práve na ne nevzťahujú takéto podmienky pred vykonaním rezervácie.

Chceme, aby ste za svoj pobyt v ubytovacom zariadení platili najnižšiu možnú cenu. Ak nájdete vaše ubytovanie s tými istými rezervačnými podmienkami za nižšiu cenu na internete po vytvorení rezervácie u nás, dorovnáme rozdiel medzi našou cenou a nižšou cenou na základe podmienok Rozdiel v cene vyrovnáme. Naša iniciatíva Rozdiel v cene vyrovnáme sa nevzťahuje na produkty a služby, ktoré nesúvisia s ubytovaním.

Prevodník mien je k dispozícii iba pre informačné účely a nemalo by sa naň spoliehať ako na správny a presný zdroj informácií o cene; skutočné sadzby sa môžu meniť.

Očividné chyby a nepresnosti (vrátane preklepov) nie sú zaväzujúce.

Všetky ponuky a akcie sú patrične označené. Ak ponuky nie sú označené, nemôžete si odvodzovať žiadne práva v prípade očividných chýb a nepresností.

Program Genius

Cenová kategória Genius je akciová cenová kategória, ktorú ponúkajú zúčastnené vlastníctva pre isté typy izieb/ubytovacích zariadení.

Cenová kategória Genius je pre členov programu Genius spoločnosti Booking.com. Program Genius je prístupný pre každého, kto má účet na platforme. Nevyžadujú sa žiadne poplatky za členstvo. Jedinou požiadavkou na získanie členstva je, aby ste si vytvorili účet na Booking.com. Členstvo a cenové kategórie Genius sú pre konkrétneho jednotlivého člena a nedajú sa prenášať. Členstvo môže byť tiež prepojené s konkrétnymi kampaňami alebo odmenami, ktoré sú príležitostne spustené alebo ohlásené na základe výhradného rozhodnutia spoločnosti Booking.com.

V rámci programu Genius existuje niekoľko úrovní členstva na základe počtu rezervácií vytvorených cez platformu Booking.com, pričom každá z nich ponúka inú úroveň zliav na vybrané ubytovacie zariadenia a/alebo vybrané možnosti (https://www.booking.com/genius.html). Úrovne členstva sa môžu odlišovať a meniť na základe výhradného rozhodnutia spoločnosti Booking.com.

Spoločnosť Booking.com si vyhradzuje právo odvolať a zrušiť členstvo v programe Genius akéhokoľvek jednotlivca v prípade zneužívania, ako napr. porušenia týchto podmienok a požiadaviek a/alebo použitia neplatných kreditných a debetných kariet. Spoločnosť Booking.com si ďalej vyhradzuje právo odvolať a zrušiť členstvo v programe Genius akéhokoľvek jednotlivca, ktorý sa v súvislosti so spoločnosťou Booking.com (alebo jej zamestnancami a zástupcami) a/alebo v súvislosti s ubytovacím zariadením (alebo jeho zamestnancami a zástupcami) podieľa na nevhodnom správaní, ako napr. násilie, vyhrážanie, obťažovanie, diskriminácia, obscénnosť alebo podvod.

Cenová kategória programu Genius sa nesmie kombinovať ani používať s inými zľavami (pokiaľ to nepovolilo ubytovacie zariadenie alebo ak nie je stanovené inak). Spoločnosť Booking.com môže podľa vlastného uváženia z akéhokoľvek dôvodu a bez predošlého upozornenia (čiastočne) zmeniť, obmedziť alebo upraviť štruktúru programu Genius alebo akúkoľvek inú vlastnosť programu (vrátane, ale nie výlučne (stavu) predmetných úrovní programu Genius).

Členstvo v programe Genius je prepojené s vaším účtom na platforme Booking.com a jeho platnosť nevyprší ani sa inak nezruší, pokiaľ svoj účet sami nezrušíte, nezatvoríte, nevymažete alebo ho inak neodvoláte. Spoločnosť Booking.com si tiež vyhradzuje právo bez upozornenia „zrušiť registráciu“ alebo inak deaktivovať účet, ktorý je neaktívny. Neaktívny účet sa definuje ako taký účet, cez ktorý nebola uskutočnená rezervácia po dobu dlhšiu ako päť (5) rokov. V prípade, že bol váš účet deaktivovaný, sa na vás nebudú vzťahovať výhody programu Genius. Účet môžete znovu aktivovať tak, že pomocou svojho účtu na platforme Booking.com uskutočníte oprávnenú rezerváciu.

Ponuka od nášho partnera

Booking.com môže zobrazovať ponuky, ktoré nepochádzajú priamo od poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, ale sprostredkuje ich iná partnerská spoločnosť, napríklad iná platforma (t. j. Ponuka od nášho partnera). Ponuky od našich partnerov sú jasne vyznačené a odlíšené od ostatných ponúk ponúkaných priamo poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu, a ak na našej platforme nie je uvedené inak, vzťahujú sa na ne nasledujúce podmienky:

3. Ochrana súkromia

Booking.com rešpektuje Vaše súkromie Prečítajte si, prosím, naše pravidlá ochrany osobných údajov a použitia cookies pre viac informácií.

4. Zdarma pre používateľov! Platia iba poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu!

Ak nie je uvdené inak, naša služba je pre používateľov zdarma, pretože, na rozdiel od mnohých iných strán, vám nebudeme účtovať poplatky za poskytnutie služieb v cestovnom ruchu, ani pridávať akékoľvek dodatočné (rezervačné) poplatky k cene. Poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu zaplatíte relevantnú sumu, aká je uvedená pri rezervácii služby v cesovnom ruchu (vrátane – poplatkov zatiaľ neuvedených v cene – dane, poplatky a príplatky (ak je to relevantné)).

Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu platia spoločnosti Booking.com províziu (t.j. malé percento z ceny produktu (napr. cena izby)) po tom, čo používateľ využije produkt alebo službu od poskytovateľa služby v cestovnom ruchu (napr. po tom, ako sa hosť ubytuje v ubytovaní (a zaplatí za pobyt)). Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu si môžu zlepšiť pozíciu na platforme zvýšením provízie, ktorú platia (Visibility Booster). Využitie nástroja Visibility Booster (platením vyššej provízie výmenou za lepšiu pozíciu na platforme) je na uvážení každého poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu a môže byť využité z času na čas a podľa ponuky produktov. Algoritmus umiestnenia na platforme bude brať do úvahy zvýšenie provízie pri určovaní predvolenej pozície. Preferovaní partneri platia vyššiu províziu výmenou za lepšiu pozíciu na platforme.

Na platforme budú uverejnení iba tí poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu (a ich produkty na B2B a/alebo B2C propagáciu), ktorí majú s Booking.com obchodný vzťah (určený zmluvou). Booking.com nie je otvorená platforma (ako sú napr. Amazon či eBay), na ktorej môžu svoje produkty sprístupniť koneční používatelia (nie C2C platforma); Booking.com nedovoľuje neprofesionálnym stranám ponúkať alebo predávať produkty na alebo cez Booking.com.

5. Kreditná karta alebo bankový prevod

V niektorých prípadoch ponúkajú niektorí poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu možnosť zaplatenia rezervácií služieb v cestovnom ruchu (úplne alebo čiastočne a podľa platobných podmienok poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu) priamo poskytovateľovi služby v cestovnom ruchu v čase rezervácie služby v cestovnom ruchu prostredníctvom zabezpečeného online platobného systému (všetko v rozsahu podpory vašej banky). V prípade niektorých produktov alebo služieb, Booking.com zabezpečuje (prostredníctvom tretích strán) platbu za daný produkt alebo službu (t.j. službu zabezpečenia platby) pre a v mene poskytovateľa služby v cestovnom ruchu (Booking.com za žiadnych okolností nevystupuje ako e-commerce obchodník ("merchant of record")). Platba je bezpečne spracovaná platobným procesorom tretej strany a odvedená priamo z vašej kreditnej/debetnej karty alebo bankového účtu na bankový účet poskytovateľa ubytovania. Akákoľvek platba prevedená poskytovateľovi služby v cestovnom ruchu predstavuje platbu (čiastočnú platbu) za relevantný produkt alebo službu a táto suma predstavujúca definitívne vysporiadanie nemôže byť spätne navrátená.

Upozorňujeme, že v prípade niektorých (nevratných) cien a špeciálnych ponúk môžu poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu vyžadovať platbu vopred bankovým prevodom (ak je to možné) alebo kreditnou kartou, ktorá môže byť predbežne autorizovaná respektíve z nej môže byť stiahnutá platba (niekedy bez nároku na vrátenie peňazí) pri vytváraní rezervácie služby v cestovnom ruchu. Pred dokončením rezervácie služby v cestovnom ruchu si, prosím, dôkladne prečítajte podmienky vzťahujúce sa na vami vybraný produkt alebo službu, v ktorých môžu byť takéto špeciálne podmienky uvedené. Spoločnosť Booking.com nenesie zodpovednosť za žiadne (oprávnené, (údajne) neoprávnené alebo nesprávne) stiahnutie platby poskytovateľom služby v cestovnom ruchu a nie je možné si vyžadovať žiadnu sumu za správne alebo oprávnené stiahnutie platby poskytovateľom služby v cestovnom ruchu z vašej kreditnej karty (vrátane predplatených rezervácií, nedostavení sa na pobyt a storien).

V prípade podvodu alebo neoprávneného použitia kreditnej karty tretími stranami väčšina bánk a spoločností vydávajúcich platobné karty znáša riziko s tým vzniknuté, v niektorých prípadoch so spoluúčasťou (zvyčajne vo výške 50 EUR (alebo v zodpovedajúcej sume vo vašej miestnej mene)). Ak vám spoločnosť, ktorá vydala vašu platobnú kartu, alebo banka takúto spoluúčasť zaúčtuje z toho dôvodu, že došlo k neoprávneným transakciám v dôsledku vytvorenia rezervácie na našej platforme, túto spoluúčasť vám preplatíme až do celkovej výšky 50 EUR (alebo do zodpovedajúcej sumy vo vašej miestnej mene). Aby mohlo dôjsť k náhrade škody vzniknutej v dôsledku podvodu, nahláste udalosť poskytovateľovi platobnej karty (v súlade s jeho pravidlami a postupmi takéhoto nahlasovania) a okamžite nás kontaktujte. Prosím, poskytnite nám dôkaz o zaúčtovanej spoluúčasti (napr. podmienky spoločnosti, ktorá vašu platobnú kartu vydala). Náhrada finančnej straty sa vzťahuje len na tie rezervácie, ktoré boli vytvorené s použitím platobnej karty na zabezpečenom serveri Booking.com, a na prípad neoprávneného použitia vašej platobnej karty vzniknutého z našej nedbanlivosti a bez vášho zavinenia počas používania nášho zabezpečeného servera.

6. Platba vopred, storno, nedostavenie sa na pobyt a dôležité informácie

Vytvorením rezervácie služby v cestovnom ruchu u poskytovateľa služby v cestovnom ruchu prijímate a súhlasíte s príslušnými storno podmienkami a podmienkami pri nedostavení sa na pobyt alebo návštevu u daného poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, ako aj s akýmikoľvek dodatočnými (dodacími) podmienkami poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, ktoré sa môžu vzťahovať na vašu službu v cestovnom ruchu (vrátane informácií poskytnutých poskytovateľom služby v cestovnom ruchu na našej platforme a všeobecných podmienok poskytovateľa služby v cestovnom ruchu), ďalej vrátane poskytovaných služieb a/alebo produktov ponúknutých poskytovateľom služby v cestovnom ruchu. Relevantné (dodacie/nákupné/užívateľské) podmienky poskytovateľa služby v cestovnom ruchu možno získať od príslušného poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Všeobecné podmienky poskytovateľa služby v cestovnom ruchu v prípade storna a nedostavenia sa na pobyt sú k dispozícii na našej platforme na informačných stránkach poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, počas rezervačného procesu a v e-mailovom potvrdení rezervácie (ak je to relevantné). Upozorňujeme Vás, že určité sadzby, poplatky alebo špeciálne ponuky neponúkajú možnosť storna, vrátenia peňazí alebo zmeny. V prípade zrušenia rezervácie alebo v prípade nedostavenia sa na pobyt, môžu byť zo strany poskytovateľa služby v cestovnom ruchu účtované príslušné mestské poplatky alebo turistická daň. Skontrolujte si, prosím, podrobne informácie o produkte alebo službe ohľadom týchto podmienok pred vytvorením rezervácie. Upozorňujeme Vás, že rezervácia služby v cestovnom ruchu, ktorá vyžaduje platbu vopred alebo (úplné alebo čiastočné) predplatné, môže byť zrušená (bez predchádzajúceho varovania alebo oznámenia o nezaplatení platby), v prípade, ak príslušnú (zostávajúcu) sumu(y) nie je možné v plnej výške odviesť v stanovenom platobnom termíne v súlade s príslušnými platobnými podmienkami poskytovateľa služby v cestovnom ruchu a danej rezervácie. Podmienky súvisiace s platbou vopred a stornom rezervácie sa môžu pri jednotlivých typoch segmentu, produktu alebo sluby líšiť pri každej službe v cestovnom ruchu. Prosím, prečítajte si pozorne informácie na našej platforme uvedené pri jednotlivých typoch služieb v cestovnom ruchu a informácie v spodnej časti stránok jednotlivých poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu na platforme a dôležité informácie v potvrdení rezervácie. Môžu tu byť uvedené dodatočné podmienky poskytovateľa služby v cestovnom ruchu (napr. týkajúce sa vekových obmedzení, zálohy, storno podmienok a príplatku za skupinovú rezerváciu, prísteliek, raňajok, ubytovania s domácim zvieraťom a prijímaných typov kariet). Za oneskorené platby, nesprávne údaje banky, debetnej alebo kreditnej karty, neplatnú kreditnú/ debetnú kartu alebo nedostatočné finančné prostriedky nesiete riziko vy, a preto nebudete mať nárok na vrátenie akejkoľvek (nenávratnej) predplatenej sumy, iba ak by s tým súhlasil poskytovateľ služby v cestovnom ruchu alebo vám to umožnili jeho (predplatné) platobné a storno podmienky.

Ak si prajete zobraziť, zmeniť alebo zrušiť svoju rezerváciu služby v cestovnom ruchu, vráťte sa prosím k e-mailu s potvrdením rezervácie a nasledujte dané inštrukcie. Upozorňujem, že za zrušenie rezervácie vám môže poskytovateľ služby v cestovnom ruchu účtovať poplatok v súlade s jeho storno podmienkami, podmienkami platby vopred a podmienkami nedostavenia sa na pobyt a v prípade platby vopred vám nemusí byť vrátená zaplatená suma. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali storno podmienky, podmienky platby vopred a podmienky nedostavenia sa na pobyt v danom ubytovaní pred vytvorením rezervácie a uistili sa, že požadovanú platbu zaplatíte včas v súlade s podmienkami danej rezervácie.

Ak v deň check-inu meškáte, prídete neskôr alebo sa dostavíte na ďalší deň, uistite sa, že (včas/pohotovo) informujete o tejto situácii poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, aby tak vedel, kedy vás môže očakávať, čím predídete zrušeniu služby (rezervácie) alebo plateniu poplatku za nedostavenie sa. Naše Služby zákazníkom vám v prípade potreby môžu pomôcť informovať poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Booking.com nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky vášho oneskoreného príchodu, zrušenie rezervácie alebo účtovanie poplatku za nedostavenie sa zo strany poskytovateľa služby v cestovnom ruchu.

7. (Ďalšia) korešpondencia a komunikácia

Dokončením rezervácie služby v cestovnom ruchu súhlasíte s tým, že od nás dostanete (i) e-mail posielaný krátko pred dátumom príchodu s informáciami o danej destinácií a ponukami súvisiacimi s vašou rezerváciou služby v cestovnom ruchu a miestom pobytu (vrátane ponúk tretích strán, ktoré ste si sami aktívne vyžiadali), (ii) e-mail po príchode na ohodnotenie (skúsenosti s) poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu a služby v cestovnom ruchu a (iii) e-mail, ktorý posielame po ukončení vášho pobytu v ubytovacom zariadení, so žiadosťou o vyplnenie hodnotenia ubytovacieho zariadenia. Prečítajte si, prosím, naše pravidlá ochrany osobných údajov a použitia cookies, kde nájdete viac informácií o tom, ako vás môžeme kontaktovať.

Booking.com odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek komunikáciu od alebo s poskytovateľom služby v cestovnom ruchu na svojej platforme alebo cez svoju platformu. Nie je možné vyvodzovať žiadne práva z akejkoľvek požiadavky alebo komunikácie s poskytovateľom služby v cestovnom ruchu alebo (v akejkoľvek forme) z potvrdenia o prijatí akejkoľvek formy komunikácie alebo žiadosti. Booking.com nemôže zaručiť, že akákoľvek žiadosť alebo komunikácia bude (riadne a včas) prijatá/prečítaná, dodržaná, alebo splnená poskytovateľom služby v cestovnom trhu.

Aby bolo možné náležite dokončiť a zaručiť vašu rezerváciu služby v cestovnom ruchu, je potrebné, aby ste správne zadali svoju e-mailovú adresu. Nenesieme zodpovednosť za (a nemáme žiadnu povinnosť overovať) akúkoľvek nesprávne alebo chybne zadanú e-mailovú adresu alebo nepresné či nesprávne (mobilné) telefónne číslo alebo číslo kreditnej karty.

Akékoľvek uplatnenie si nároku alebo sťažnosti voči Booking.com alebo v súvislosti s ponúkanou službou v cestovnom ruchu musí byť urýchlene podané do 30 dní od stanoveného dňa využitia produktu alebo služby (napr. dátumu odhlásenia sa z ubytovania). Akékoľvek uplatnenie si nároku alebo sťažnosti podané po uplynutí 30-dňovej lehoty môže byt zamietnuté a žiadateľ stratí svoj nárok na kompenzáciu (za škody alebo finančné útraty).

Kvôli neustálym aktualizáciám a zmenám cien a dostupnosti dôrazne odporúčame, aby ste si vyhotovili snímky obrazovky počas rezervovania, aby ste mohli zdokladovať svoj nárok (v prípade potreby).

Pre zákazníkov (v Európskom hospodárskom priestore): Odporúčame vám informovať nás o akýchkoľvek sťažnostiach tým, že sa najskôr obrátite na Služby zákazníkom. Ak vaša sťažnosť nebude vyriešená, môžete ju predložiť prostredníctvom platformy Európskej komisie pre riešenie sporov. Túto platformu nájdete tu: http://ec.europa.eu/odr.

8. Ranking, Program preferovaných ubytovaní, označenie hviezdičkami a hodnotenia hostí

Snažíme sa zobrazovať výsledky vyhľadávania, ktoré sú pre vás relevantné, a to poskytnutím prispôsobeného predvoleného umiestnenia Poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu vo výsledkoch vyhľadávania na našej Platforme. Môžete prechádzať toto predvolené umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, používať filtre a triediť podľa alternatívnych kritérií, a teda máte možnosť ovplyvniť prezentáciu výsledkov vyhľadávania, aby ste získali poradie výsledkov na základe iných kritérií. Využívame viacero algoritmov na vytvorenie predvoleného umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania. Ide o neustále sa vyvíjajúci proces.

Spoločnosť Booking.com identifikovala nasledujúce parametre, ktoré najbližšie korelujú s nájdením vhodného Poskytovateľa služby v cestovnom ruchu, a teda priorizuje takéto parametre v algoritmoch (hlavné parametre): vaša osobná história vyhľadávania, miera „prekliknutia sa“ zo stránky vyhľadávania na stránku hotela („CTR“), počet rezervácií v pomere k počtu návštev stránky Poskytovateľa služby v cestovnom ruchu na Platforme („Konverzia“), hrubý (vrátane zrušených) a čistý (mimo zrušených) počet rezervácií u Poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Konverziu a CTR môžu ovplyvňovať rôzne (nezávislé) faktory vrátane priemerného hodnotenia (tak súhrnného hodnotenia, ako aj hodnotenia jednotlivých aspektov), dostupnosti, podmienok, (konkurencieschopných) cien, kvality obsahu a niektorých charakteristík Poskytovateľa služby v cestovnom ruchu. Percentuálna hodnota provízie platená Poskytovateľom služby v cestovnom ruchu alebo iné výhody, ktoré pre nás plynú (napr. prostredníctvom obchodných dohôd s Poskytovateľom služby v cestovnom ruchu alebo strategickými partnermi), takisto môžu mať vplyv na predvolené umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Ovplyvniť ho môže aj to, či Poskytovateľ služby v cestovnom ruchu uhrádza platby načas. Poskytovateľ služby v cestovnom ruchu môže taktiež ovplyvniť svoje umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania účasťou v určitých programoch – ktoré môžu byť priebežne aktualizované – ako sú napríklad program Genius, ponuky, Program preferovaných partnerov a Nástroj na zvýšenie viditeľnosti (za využívanie posledných dvoch možností nám Poskytovateľ služby v cestovnom ruchu platí vyššiu províziu).

Hodnotenie hviezdičkami uvedené na Booking.com nie je stanovené spoločnosťou Booking.com. Hodnotenie hviezdičkami si stanovuje ubytovacie zariadenie samo alebo je stanovené nezávislým poskytovateľom (treťou stranou), ktorý (objektívne) udeľuje počet hviezdičiek. Ponuky sa zobrazujú usporiadané pomocou hodnotenia (od najnižšieho po najvyššie alebo od najvyššieho po najnižšie), ktoré spoločnosti Booking.com poskytol poskytovateľ. Podľa (miestnych) nariadení je počet hviezdičiek určovaný buď (nezávislou) treťou stranou, napríklad (oficiálnou) organizáciou pre hodnotenie hotelov, alebo je určovaný bez ohľadu na objektívne kritériá názorom samotných majiteľov ubytovacích zariadení. Booking.com nenesie právnu zodpovednosť za počet hviezdičiek ani ich počet nekontroluje. Vo všeobecnosti počet hviezdičiek odráža, ako ubytovacie zariadenie spĺňa právne požiadavky (ak sú stanovené) alebo, ak počet hviezdičiek nie je regulovaný, odráža to, ako sa ubytovanie porovnáva so štandardom v rámci hotelového priemyslu, pokiaľ ide o ceny, vybavenie a služby, ktoré má k dispozícii (tieto štandardy sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo organizácie).

S cieľom uľahčiť zákazníkom hľadanie ubytovania, ktoré by čo najviac vyhovovalo ich cestovným preferenciám, môže spoločnosť Booking.com niektorým ubytovaniam udeliť hodnotenie kvality, ktoré sa zobrazuje v podobe žltých štvorčekov. V záujme zaistenia porovnateľnosti ubytovaní berie toto hodnotenie kvality do úvahy mnoho (viac než 400) kritérií, ktoré je možné rozdeliť do 5 hlavných kategórií: (i) vybavenie a služby, ktoré ubytovanie ponúka na Booking.com; (ii) charakteristiky ubytovania, ako je veľkosť ubytovacích jednotiek, ich počet a kapacita; (iii) počet a kvalita fotografií pridaných ubytovaním; (iv) priemerné hodnotenie hostí, ako aj jeho jednotlivé zložky (napríklad hodnotenie čistoty), pretože vieme, že tieto hodnotenia v niektorých prípadoch zákazníkom významne pomáhajú vyhodnotiť kvalitu daného ubytovania; (v) anonymizované a agregované údaje o minulých rezerváciách (napríklad na posúdenie počtu hviezdičiek rezervovaných ubytovaní). Tieto početné kritériá používame na odvodenie štatistických vzorcov. Na základe týchto informácií prebehne analýza pomocou strojového učenia, ktorej výsledkom je automaticky vypočítané hodnotenie kvality (na stupnici od 1 do 5, takže vedľa názvu ubytovania sa bude zobrazovať 1 až 5 žltých štvorčekov). Toto hodnotenie následne udelíme ubytovaniu.

Spoločnosť Booking.com požiada iba hostí, ktorí uskutočnili pobyt v ubytovaní, aby k nemu napísali komentár a uviedli hodnotenie určitých aspektov svojho pobytu, alebo ich požiada o napísanie hodnotenia počas pobytu. Úplné hodnotenie od hosťa (vrátane hodnotenia počas pobytu) môže byť (a) uverejnené na informačnej stránke relevantného poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu na našej platforme, a to výlučne na účely informovania (budúcich) zákazníkov o vašich názoroch na služby (alebo ich úroveň) a kvalitu daného poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu, a (b) (úplne alebo čiastočne) použité a umiestnené spoločnosťou Booking.com podľa vlastného uváženia (napr. na marketingové účely, reklamu alebo vylepšenie svojich služieb) na našej platforme alebo inej sociálnej mediálnej platforme, v newsletteroch, špeciálnej reklame, aplikáciách alebo iných kanáloch, ktoré sú vlastnené, hostované, používané alebo kontrolované spoločnosťou Booking.com a jej obchodnými partnermi. Aby boli zverejnené hodnotenia aktuálne (a relevantné), môžu byť napísané iba v určitom čase (3 mesiace) od ukončenia pobytu a každé hodnotenie bude dostupné iba na určitú dobu (maximálne 36 mesiacov) od napísania. Prednastavené poradie hodnotení je podľa dňa uverejnenia a závisí od niekoľkých ďalších kritérií (napr. jazyk a to, či má hodnotenie aj komentár). Hodnotenie od hosťa, ktorý [vždy] uverejní rozsiahle a detailné hodnotenie (tzv. „Skutočný znalec“), môže dostať najlepšie umiestnenie. Môžete si vybrať z niekoľkých spôsobov zoradenia a filtrovania (napr. podľa publika, dátumu, jazyka, skóre). Booking.com umožňuje poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu odpovedať na hodnotenie. Vyhradzujeme si právo zmeniť, odmietnuť alebo odstrániť hodnotenia podľa vlastného uváženia v prípade, že sú proti našim podmienkam hodnotenia. Booking.com nekompenzuje ani nijakým spôsobom neodmeňuje hosťa za napísanie hodnotenia. Na hodnotiaci formulár pre hostí by sa malo hľadieť ako na dotazník. V žiadnom prípade neobsahuje (ďalšie komerčné) ponuky, pozvánky ani reklamné stimuly. Booking.com sa zaväzuje vynaložiť čo najväčšie úsilie na kontrolu a odstraňovanie hodnotení, ktoré obsahujú vulgarizmy, zmienku o konkrétnych menách alebo zmienku o ukradnutom tovare.

Booking.com neuverejní hodnotenia, ktoré budú obsahovať nasledovné:

Booking.com aj poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu sú oprávnení z akéhokoľvek dôvodu (vrátane porušenia zmluvy alebo (ohláseného) bankrotu) ukončiť vzťah za náležitého dodržania príslušnej výpovednej lehoty, na ktorej sa strany dohodli.

9. Odvolanie

S výnimkou obmedzení stanovených v týchto podmienkach a v rozsahu povolenom zákonom, budeme zodpovední iba za priame škody, ktoré ste utrpeli, zaplatili alebo vám vznikli ako následok preukázateľných nedostatkov pri plnení našich povinností pri poskytovaní našich služieb do celkovej sumy v hodnote celkovej rezervácie uvedenej v e-mailovom potvrdení rezervácie služby v cestovnom ruchu (či už v dôsledku jednej udalosti alebo série nadväzujúcich udalostí).

V rozsahu povolenom zákonom, my ani ktorýkoľvek z našich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, distribútorov, affiliate (distribučných) partnerov, licencovaných partnerov, agentov a iných účastníkov podieľajúcich sa na tvorení, sponzorovaní, podporovaní alebo sprístupnení našej platformy a jej obsahu iným spôsobom však nebude zodpovedný za (i) akékoľvek trestné, špeciálne, nepriame alebo následné straty alebo škody, stratu produkcie, zisku, obratu, zmluvy, stratu alebo poškodenie dobrého mena alebo reputácie, stratu nároku, (ii) akékoľvek nepresnosti týkajúce sa (opisných informácií) (vrátane sadzieb, dostupnosti a hodnotení) poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu ponúknutých na našej webovej stránke, (iii) služby alebo produkty ponúkané poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu alebo inými obchodnými partnermi, (iv) akékoľvek (priame, nepriame, následné straty alebo trestné) škody, straty alebo náklady vami znášané, vynaložené alebo zaplatené, vyplývajúce z použitia, neznalosti použitia alebo spomalenia našej platformy, alebo (v) akékoľvek (osobné) zranenie, úmrtie, poškodenia majetku alebo iné (priame, nepriame, špeciálne, vyplývajúce alebo trestné) škody, straty alebo náklady vami znášané, vynaložené alebo zaplatené, či už v dôsledku (právnych) skutkov, chýb, porušení, (závažnej) nedbanlivosti, úmyselného pochybenia, opomenutia, nevydania výkonu, nesprávnej interpretácie, prečinu alebo priamej či (úplne alebo čiastočne) pripísateľnej zodpovednosti poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu alebo ktoréhokoľvek z našich obchodných partnerov (jeho zamestnancov, riaditeľov, úradníkov, agentov, zástupcov alebo pridružených spoločností), ktorých produkty alebo služby sú (priamo alebo nepriamo) ponúkané alebo zverejnené prostredníctvom našej platformy vrátane (čiastočného) storna, prekročenia rezervačnej kapacity, štrajku, zásahu vyššej moci alebo iných udalostí mimo našej kontroly.

Spoločnosť Booking.com nie je zodpovedná (a vzdáva sa akejkoľvek zodpovednosti) za používanie, platnosť, kvalitu, primeranosť, dostupnosť a aktuálnosť služby v cestovnom ruchu a v tomto smere neposkytuje žiadnu podporu, záruku ani akékoľvek podmienky či už určené zákonom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane akýchkoľvek implicitných záruk obchodnej kvality, titulu, neporušenia alebo vhodnosti na určitý účel. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že výlučne daný poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu je zodpovedný a berie na seba akúkoľvek zodpovednosť týkajúcu sa služby v cestovnom ruchu (vrátane akýchkoľvek záruk a akejkoľvek zodpovednosti zo strany poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu). Booking.com nepredáva služby v cestovnom ruchu. Stažnosti a žiadosti týkajúce sa služby v cestovnom ruchu (vrátene tých, ktoré sa týkajú ponúknutej (špeciálnej/zľavnenej) ceny, podmienok alebo špeciálnych požiadaviek od zákazníka) budú spracované priamo poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu. Spoločnosť Booking.com nie je zodpovedná a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti v prípade spomenutých sťažností, žiadostí a záväzkov (týkajúcich sa produktu).

Bez ohľadu na to, či vám poskytovateľ služby v cestovnom ruchu účtoval platbu za službu v cestovnom ruchu, alebo či zabezpečujeme odvedenie konkrétnej sumy alebo poplatku (za službu v cestovnom ruchu) my, súhlasíte a beriete na vedomie, že poskytovateľ služby v cestovnom ruchu je vo všetkých prípadoch zodpovedný za strhnutie a zadržanie čiastky, ktorá slúži na úhradu príslušných daní vzťahujúcich sa na konkrétnu sumu alebo poplatok (za službu v cestovnom ruchu) a ktorú odošle príslušným daňovým úradom. Booking.com nenesie zodpovednosť za strhnutie a zadržanie čiastky alebo poplatku (za službu v cestovnom ruchu), ktorá slúži na úhradu príslušných daní a ktorá má byť zaplatená príslušným daňovým úradom. Booking.com nevystupuje ako obchodník ("merchant of record") v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktorú poskytuje prostredníctvom svojej platformy.

Nahraním fotografií/obrázkov do nášho systému (napríklad ako dodatok k hodnoteniu), potvrdzujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že máte autorské práva na fotografie/obrázky a súhlasíte, že Booking.com môže použiť nahrané fotografie/obrázky na svojej (mobilnej) webstránke, vo svojich aplikáciách, v (online/offline) propagačných materiáloch a publikáciách podľa vlastného uváženia. Spoločnosti Booking.com udeľujete neexkluzívne, celosvetové, neodvolateľné, bezpodmienečné, trvalé právo a licenciu na používanie, reprodukciu, zobrazenie, distribúciu, sublicenciu, komunikáciu a sprístupnenie fotografií/obrázkov, tak ako spoločnosť Booking.com uzná za vhodné. Nahraním týchto fotografií/obrázkov, prijíma osoba, ktorá nahrala fotografie/obrázky, plnú právnu a morálnu zodpovednosť za akékoľvek a všetky prípadné právne nároky tretích strán (vrátane, ale nie výlučne, majiteľov ubytovacích zariadení) v súvislosti s uverejnením a použitím týchto obrázkov a obsahu spoločnosťou Booking.com. Booking.com nevlastní, ani nezodpovedá za nahrané fotografie/obrázky. Za pravdivosť, platnosť a právo použiť všetky fotografie/obrázky zodpovedá osoba, ktorá ich nahrala a nie Booking.com. Booking.com sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti a ručenia za zverejnené obrázky. Osoba, ktorá nahrala fotografie/obrázky zaručuje, že neobsahujú žiadne vírusy, parazitický program Trojský kôň alebo infikované súbory, ani pornografické, ilegálne, obscénne, urážajúce, nepríjemné alebo nevhodné materiály a neporušujú žiadne práva tretích strán (práva duševného vlastníctva, autorské práva alebo práva na ochranu osobných údajov). Akékoľvek fotografie/obrázky, ktoré nevyhovujú vyššie spomenutým kritériám, nebudú zverejnené a/alebo môžu byť odstránené/vymazané spoločnosťou Booking.com kedykoľvek a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Booking.com je oprávnená s okamžitou platnosťou zamietnuť alebo obmedziť prístup k svojej Platforme, službám (zákazníkom) a/alebo Booking.com účtu a/alebo zrušiť potvrdenú rezerváciu a/alebo zamedziť vytvoreniu rezervácie v prípade, že sa bude domnievať alebo bude mať odôvodnené podozrenie, že z vašej strany došlo k (i) akejkoľvek forme podvodu alebo zneužitia; (ii) nedodržaniu príslušných zákonov a/alebo právnych predpisov; (iii) nedodržaniu pravidiel a hodnôt spoločnosti Booking.com; (iv) nevhodnému alebo nezákonnému správaniu, za ktoré sa okrem iného považujú prejavy násilia, vyhrážky, obťažovanie, diskriminácia, nenávistné prejavy, ohrozovanie, narušenie súkromia, obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie detí a obscénne vystupovanie voči spoločnosti Booking.com (alebo jej zamestnancom a zástupcom), Poskytovateľovi služieb v cestovnom ruchu (alebo jeho zamestnancom a zástupcom) a/alebo tretím stranám; alebo (v) iným okolnostiam, ktoré – podľa vlastného uváženia spoločnosti Booking.com – odôvodnene oprávňujú spoločnosť Booking.com, aby prijala vyššie spomenuté opatrenia.

10. Práva duševného vlastníctva

Ak nie je uvedené inak, softvér potrebný pre naše služby alebo dostupný alebo používaný našou platformou a práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv) obsahu a informácií a materiálov na našej platforme sú vlastníctvom spoločnosti Booking.com B.V., jej dodávateľov alebo poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.

Booking.com má exkluzívne vlastníctvo všetkých práv, nárokov, podielov a kapitálovej účasti (všetkých práv duševného vlastníctva) (vzhľadu a prostredia (vrátane infraštruktúry)) platformy, prostredníctvom ktorej ponúka svoje služby (vrátane hodnotení hostí a preloženého obsahu) a preto nemáte právo kopírovať, prevádzať web scraping, hypertextovo alebo priamo prepojiť, zverejniť, propagovať, obchodovať, integrovať, využívať, kombinovať alebo akokoľvek ináč používať obsah (vrátane hodnotení hostí a preloženého obsahu) alebo našu značku bez nášho výslovného písomného povolenia. Preto týmto odstupujete, vzdávate sa a presúvate všetky práva duševného vlastníctva v prospech Booking.com týkajúce sa používania (celkového alebo čiastočného) alebo kombinovania nášho (preloženého) obsahu (vrátane hodnotení hostí) alebo akéhokoľvek vlastnenia duševných práv platformy a všetkého (preloženého) obsahu alebo hodnotení hostí. Akékoľvek nezákonné používanie alebo ktorékoľvek vyššie spomenuté konanie alebo činnosti predstavujú závažný priestupok voči nášmu duševnému vlastníctvu (vrátane autorských práv a autorských práv vzťahujúcich sa na databázu).

11. Rozhodné právo, súdna právomoc a riešenie sporov

Tieto všeobecné podmienky a poskytovanie našich služieb sa riadia a vykladajú v súlade s holandským právom. Bez ohľadu na predchádzajúcu voľbu práva sa každá fyzická osoba využívajúca naše služby za účelom, ktorý nemožno považovať za súčasť jej podnikania alebo profesie (ďalej len „zákazník”), môže riadiť povinnými ustanoveniami práva platného v krajine jej obvyklého pobytu (to znamená, že platia ustanovenia, ktoré sa v súlade s právnymi normami danej krajiny musia uplatňovať bez ohľadu na túto doložku o voľbe práva, ďalej len „povinné ustanovenia”). Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto všeobecných podmienok a našich služieb musí byť predložený výhradne príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku. Bez ohľadu na predchádzajúcu doložku o súdnej právomoci môže zákazník začať konanie týkajúce sa presadzovania príslušných povinných ustanovení aj na súdoch krajiny, v ktorej má bydlisko, a konanie proti zákazníkovi sa môže začať iba na súdoch krajiny, v ktorej má bydlisko. Pre zákazníkov (v Európskom hospodárskom priestore): Odporúčame vám informovať nás o akýchkoľvek sťažnostiach tým, že sa najskôr obrátite na Služby zákazníkom. Ak vaša sťažnosť nebude vyriešená, môžete ju predložiť prostredníctvom platformy Európskej komisie pre riešenie sporov. Túto platformu nájdete tu: http://ec.europa.eu/odr.

Pôvodná anglická verzia týchto podmienok môže byť preložená do iných jazykov. Preložená verzia je zdvorilosť a iba kancelársky preklad a z preloženej verzie si nemôžete odvodzovať akékoľvek práva. V prípade sporu ohľadom obsahu alebo výkladu týchto podmienok alebo nezrovnalosti alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou verziou týchto podmienok sa uplatňuje, uprednostňuje a je rozhodujúca anglická jazyková verzia v rozsahu povolenom zákonom. Anglická verzia je k dispozícii na našej platforme (pri výbere anglického jazyka) alebo Vám môže byť zaslaná na základe písomnej žiadosti.

Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným alebo nezáväzným, budete aj naďalej viazaní všetkými ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy. Napriek tomu bude v takom prípade dané neplatné ustanovenie vynútené v plnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, a budete súhlasiť prijať aspoň podobný účinok ako neplatné, nevymáhateľné alebo nezáväzné ustanovenia s ohľadom na obsah a účel týchto podmienok.

12. O spoločnosti Booking.com a jej podporných spoločnostiach

Služby v cestovnom ruchu sú poskytované spoločnosťou Booking.com B.V., spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je založená podľa zákonov Holandska a ktorá má svoje kancelárie na adrese Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandsko, a je zapísaná v obchodnom registri Obchodnej komory v Amsterdame pod registračným číslom 31047344. Naše registračné číslo DPH je NL805734958B01.

Booking.com má svoje sídlo v Amsterdame v Holandsku a je podporovaná rôznymi pridruženými spoločnosťami (podpornými spoločnosťami) na celom svete. Podporné spoločnosti majú iba internú podpornú úlohu v prospech spoločnosti Booking.com. Niektoré poverené podporné spoločnosti poskytujú obmedzené služby zákazníkom (iba telefonicky). Podporné spoločnosti nemajú žiadnu platformu (a žiadnym spôsobom nekontrolujú, nespravujú, neudržujú a nehostia našu platformu). Podporné spoločnosti nemajú žiadne oprávnenie alebo povolenie poskytovať služby v cestovnom ruchu, zastupovať spoločnosť Booking.com alebo vstúpiť do zmluvného vzťahu v mene alebo v prospech spoločnosti Booking.com. S podpornými spoločnosťami tak nemáte žiaden (právny alebo zmluvný) vzťah. Podporné spoločnosti nekonajú a nie sú autorizované ku konaniu ako zástupca spoločnosti Booking.com v akomkoľvek smere. Booking.com neakceptuje ani neuznáva akékoľvek sídlo na žiadnom inom mieste, v žiadnej lokalite alebo pobočke na svete (ani v kanceláriách svojich podporných spoločností), okrem oficiálnej kancelárie v Amsterdame.