Các khu vực phổ biến

Chinatown

Amsterdam, Hà Lan 16 khách sạn

Zuidoost

Amsterdam, Hà Lan 30 khách sạn

Jordaan

Amsterdam, Hà Lan 84 khách sạn

De Pijp

Amsterdam, Hà Lan 83 khách sạn

Oud Zuid

Amsterdam, Hà Lan 189 khách sạn

Oud-West

Amsterdam, Hà Lan 110 khách sạn

Oost

Amsterdam, Hà Lan 50 khách sạn

Strijp

Eindhoven, Hà Lan 11 khách sạn

Zeeburg

Amsterdam, Hà Lan 42 khách sạn

IJburg

Amsterdam, Hà Lan 14 khách sạn

Osdorp

Amsterdam, Hà Lan 22 khách sạn

Wijck

Maastricht, Hà Lan 17 khách sạn

City Centre

Utrecht, Hà Lan 52 khách sạn

Westpoort

Amsterdam, Hà Lan 11 khách sạn

Canal Belt

Amsterdam, Hà Lan 238 khách sạn

Charlois

Rotterdam, Hà Lan 5 khách sạn

Stratum

Eindhoven, Hà Lan 7 khách sạn

Pernis

Rotterdam, Hà Lan 1 khách sạn

Noord

Rotterdam, Hà Lan 16 khách sạn

City-Centre

Lisse, Hà Lan 3 khách sạn

Laak

The Hague, Hà Lan 2 khách sạn

Escamp

The Hague, Hà Lan 0 khách sạn

Segbroek

The Hague, Hà Lan 6 khách sạn