Các khu vực phổ biến

Umhlanga

Durban, Nam Phi 186 khách sạn

Sandton

Johannesburg, Nam Phi 129 khách sạn

Waterfront

Cape Town, Nam Phi 37 khách sạn

Sea Point

Cape Town, Nam Phi 119 khách sạn

Windermere

Durban, Nam Phi 15 khách sạn

Camps Bay

Cape Town, Nam Phi 247 khách sạn

Salt Rock

Ballito, Nam Phi 3 khách sạn

Menlo Park

Pretoria, Nam Phi 4 khách sạn

Newlands

Cape Town, Nam Phi 31 khách sạn

Green Point

Cape Town, Nam Phi 158 khách sạn

Durban North

Durban, Nam Phi 49 khách sạn

Arcadia

Pretoria, Nam Phi 18 khách sạn

Bantry Bay

Cape Town, Nam Phi 20 khách sạn

Brooklyn

Pretoria, Nam Phi 15 khách sạn

Clifton

Cape Town, Nam Phi 39 khách sạn

Musgrave

Durban, Nam Phi 19 khách sạn

Morningside

Durban, Nam Phi 14 khách sạn

Paradise

Knysna, Nam Phi 23 khách sạn

Claremont

Cape Town, Nam Phi 32 khách sạn

Berea

Durban, Nam Phi 13 khách sạn

Milnerton

Cape Town, Nam Phi 63 khách sạn

Lynnwood

Pretoria, Nam Phi 3 khách sạn

Waterfront

Knysna, Nam Phi 6 khách sạn

Rivonia

Johannesburg, Nam Phi 28 khách sạn

Florida Road

Durban, Nam Phi 8 khách sạn

Rondebosch

Cape Town, Nam Phi 29 khách sạn

Westville

Durban, Nam Phi 8 khách sạn

Mowbray

Cape Town, Nam Phi 3 khách sạn

Glenwood

Durban, Nam Phi 19 khách sạn

Woodstock

Cape Town, Nam Phi 7 khách sạn

Vermont

Hermanus, Nam Phi 30 khách sạn

Gardens

Cape Town, Nam Phi 80 khách sạn

Essenwood

Durban, Nam Phi 10 khách sạn

La Lucia

Durban, Nam Phi 21 khách sạn

City Bowl

Cape Town, Nam Phi 367 khách sạn

Muckleneuk

Pretoria, Nam Phi 7 khách sạn

Groenkloof

Pretoria, Nam Phi 3 khách sạn

Akasia

Pretoria, Nam Phi 8 khách sạn

Belvidere

Knysna, Nam Phi 4 khách sạn

Shakas Rock

Ballito, Nam Phi 72 khách sạn

Waterkloof

Pretoria, Nam Phi 12 khách sạn

De Hoop

Oudtshoorn, Nam Phi 1 khách sạn

Pinelands

Cape Town, Nam Phi 32 khách sạn

Bo-Kaap

Cape Town, Nam Phi 21 khách sạn

Fresnaye

Cape Town, Nam Phi 22 khách sạn

Onrus

Hermanus, Nam Phi 34 khách sạn

Hunter's Home

Knysna, Nam Phi 26 khách sạn

Equestria

Pretoria, Nam Phi 3 khách sạn

Rosebank

Cape Town, Nam Phi 5 khách sạn

Eastcliff

Hermanus, Nam Phi 22 khách sạn

Vredehoek

Cape Town, Nam Phi 24 khách sạn

Leisure Isle

Knysna, Nam Phi 23 khách sạn

The Reeds

Centurion, Nam Phi 4 khách sạn

Fernkloof

Hermanus, Nam Phi 8 khách sạn

Vredehoek

Cape Town, Nam Phi 3 khách sạn

Voelklip

Hermanus, Nam Phi 41 khách sạn

Garsfontein

Pretoria, Nam Phi 12 khách sạn

Zwartkop

Centurion, Nam Phi 5 khách sạn