Xin giới thiệu Pulse

Ứng dụng mới nhất của chúng tôi giúp các chỗ nghỉ quản lý hoạt động kinh doanh tốt hơn nữa

Tự gửi SMS đường dẫn đến cho mình để tải ứng dụng trực tiếp về thiết bị. Có thể có áp dụng phí nhắn tin hoặc phí data.

Xem hoạt động chỗ nghỉ Quý vị

Nhận cập nhật tức thì về hoạt động chỗ nghỉ để Quý vị luôn biết về những đặt phòng, đánh giá, yêu cầu mới, cũng như những ngày đã bán hết phòng và còn nhiều hơn nữa.

Trả lời bằng 2 cú chạm

Giờ Quý vị có thể liên lạc dễ dàng với khách và trả lời yêu cầu chỉ bằng 2 cú chạm. Chúng tôi cung cấp mẫu phản hồi được phiên dịch sẵn cho chủ chỗ nghỉ để Quý vị có thể trả lời nhanh chóng và dễ dàng cho những yêu cầu thường xuyên ngay lập tức.

Cập nhật tình trạng phòng trống

Nhận được đặt phòng phút cuối? Dễ dàng cập nhật tình trạng phòng trống của Quý vị.