Rámcové vyhlásenie BookingSuite o ochrane súkromia

V platnosti od apríla 2018


Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na spoločnosť BookingSuite B.V., ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko (ďalej len „BookingSuite“) a opisuje, akým spôsobom BookingSuite zhromažďuje a používa údaje, ako napr. osobné údaje, ktoré nám poskytnete na webovej stránke http://suite.booking.com (ďalej len „stránka“) alebo prostredníctvom našich produktov, ako sú WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace a iné produkty, ktoré ponúka spoločnosť BookingSuite (ďalej len „produkty“). Stránka a produkty BookingSuite sa označujú spoločným pojmom „služby“. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na majiteľov, zamestnancov, zástupcov a ostatné fyzické osoby, ktoré konajú v mene strany, ktorej spoločnosť BookingSuite poskytuje služby. Konáme v súlade so záujmami našich partnerov a sme transparentní v súvislosti so spracovávaním akýchkoľvek osobných údajov.


Zhromažďovanie údajov

Na registráciu ubytovania a získanie prístupu k našim službám je potrebné, aby ste spoločnosti BookingSuite poskytli nasledovné informácie, vrátane niektorých osobných údajov:

Kontaktné údaje: Potrebujeme, aby ste uviedli svoje kontaktné údaje ako sú meno, priezvisko, dátum narodenia (môže byť vyžadované), firemnú e-mailovú adresu, adresu spoločnosti, telefónne číslo a číslo faxu.

Finančné údaje: Potrebujeme, aby ste uviedli platobné a fakturačné údaje ako sú bankové údaje, číslo účtu a DIČ (daňové identifikačné číslo).

Produkty a služby: Registrujeme, ktoré služby a/alebo produkty ponúkate prostredníctvom BookingSuite.

Iné: Spoločnosť BookingSuite zhromažďuje a spracováva údaje zo všetkých komunikácií. Telefonické hovory s tímom služieb zákazníkom môžu byť naživo sledované a nahrávané na účely monitorovania kvality a vzdelávania zamestnancov. Nahrávky sú uložené na obmedzenú dobu, po ktorej uplynutí sú automaticky vymazané, s výnimkou prípadov, kedy má BookingSuite legitímny dôvod na ich uchovanie na dlhšiu dobu, napríklad na účely vyšetrenia podvodu.


Automaticky zhromažďované údaje

Počas využívania služieb spoločnosť BookingSuite automaticky zhromažďuje údaje, z ktorých niektoré môžu byť osobné. Medzi tieto údaje patria nastavenia jazyka, IP adresa, poloha, nastavenie zariadenia, operačný systém zariadenia, informácie z protokolov udalostí, dátum a čas použitia, požadovaná URL adresa, správa o statuse, user agent (informácie o verzii prehliadača), operačný systém, výsledok (návštevník alebo rezervujúci), história prehliadania, číslo rezervácie užívateľa a typ zobrazených dát. BookingSuite môže údaje zhromažďovať aj automaticky prostredníctvom súborov cookie. Informácie o tom, ako používame súbory cookies nájdete tu.


Údaje, ktoré dostávame z iných zdrojov

Informácie o platobnej neschopnosti: V prípade platobnej neschopnosti môže spoločnosť BookingSuite dostať informácie o vás od správcov konkurznej podstaty, trestných orgánov alebo iných orgánov verejnej správy.
Údaje súvisiace so žiadosťami od orgánov presadzovania práva a daňových úradov: Orgány presadzovania práva alebo daňové úrady môžu kontaktovať spoločnosť BookingSuite s dodatočnými informáciami o vás v prípade, že ste predmetom vyšetrovania.
Odhaľovanie podvodov: V určitých prípadoch a v súlade s platnými právnymi predpismi môže spoločnosť BookingSuite zhromažďovať údaje cez tretie strany na účely odhalenia a prevencie podvodu.

Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj v prípade, že ste boli niekým z vašej organizácie zaregistrovaný ako autorizovaný používateľ produktov alebo ako kontaktná osoba. Vaše osobné údaje nám mohli byť poskytnuté prostredníctvom nášho odporúčacieho programu niekým, kto si myslel, že by ste mohli mať záujem o naše produkty. V prípade, že sme získali vaše osobné údaje prostredníctvom nášho odporúčacieho programu a v súlade so zákonom, vaše osobné údaje spracujeme iba na účely jednorázového kontaktu a sledovania úspešnosti nášho odporúčacieho programu. Máme oprávnený záujem o spracovanie týchto údajov na obchodné účely.


Účely spracovania

Poskytnuté údaje, z ktorých niektoré môžu byť osobné, budú použité na nasledujúce účely:

A. Registrácia a administrácia účtu: Údaje používame na registráciu vášho ubytovania a na to, aby ste mohli vy aj spoločnosť BookingSuite spravovať produkty, ktoré vám ponúkame.

B. Dokončenie registrácie: Ak ste nedokončili proces online registrácie, pošleme vám pripomienku na pokračovanie v registrácii. Veríme, že táto dodatočná služba je užitočná, keďže budete môcť pokračovať v registrácii bez toho, aby ste museli znova vypĺňať všetky registračné údaje. E-maily s upozorneniami od nás obsahujú možnosť odhlásenia sa z odberu, ktorú môžete využiť, ak nechcete v budúcnosti od nás tieto správy dostávať.

C. Služby zákazníkom: Údaje používame na poskytovanie služieb zákazníkom ako napr. pri odpovedaní na vaše požiadavky či otázky.

D. Marketing/Komunikácia: Údaje používame na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované informácie, ako aj na zasielanie newslettra, marketingových materiálov, aktuálnych informácií o nových produktoch a službách alebo iných noviniek či ponúk, ktoré si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Tam, kde používame vaše osobné údaje na priame marketingové účely, napr. pri newslettroch a v marketingovej komunikácii týkajúcej sa nových produktov, služieb alebo ďalších ponúk, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, vždy uvedieme odkaz na odhlásenie sa z odberu, ktorý môžete použiť, ak od nás v budúcnosti už nechcete dostávať správy. Môžete od nás dostávať aj pozvania na podujatia, ktoré si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na zasielanie pozvánok na účasť v odporúčacích programoch alebo súťažiach.

E. Určité Produkty vám môže ponúknuť prostriedky na komunikáciu so zákazníkmi alebo s poskytovateľmi, v ktorých je spoločnosť BookingSuite vždy zahrnutá ako prijímateľ. BookingSuite má prístup k tejto komunikácii a využíva automatizované systémy na jej preskúmanie, skenovanie a analýzu komunikácií na účely zaistenia bezpečnosti; prevencie podvodov; dodržiavania právnych a regulačných nariadení; vyšetrovania možného pochybenia; vývoja a zlepšovania produktu; výskumu a zákazníckej alebo technickej podpory. Akákoľvek prijatá alebo zaslaná komunikácia bude uložená spoločnosťou BookingSuite.

F. Analýzy, zlepšovania a prieskumy: Údaje, vrátane osobných, používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Údaje, vrátane osobných, používame aj na vyhovenie potrebám vášho podnikania, na určenie vhodných produktov a na zlepšenie našich Služieb a marketingových aktivít. Môžeme vás tiež vyzvať, aby ste sa zúčastnili prieskumov, ako sú napr. prieskumy trhu, a tiež k analýze zlepšenia vašej skúsenosti, ako aj fungovania a kvality našich Produktov. Keď budete vyzvaný k účasti na prieskume alebo prieskumu trhu, prosím, informujte sa o poskytnutých informáciách, aby ste porozumeli, akým spôsobom sa môže líšiť spracovanie poskytnutých údajov v súvislosti s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia.

G. Bezpečnosť, odhaľovanie a prevencia podvodov: Údaje, vrátane osobných údajov, používame v prípade prevencie podvodov a iných nezákonných alebo nežiaducich aktivít pri využívaní našej Platformy a našich Produktov. Tieto údaje využívame aj v prípade vyšetrovania a odhaľovania podvodov. Spoločnosť BookingSuite môže použiť osobné údaje na posúdenie možného rizika a bezpečnostné účely vrátane overovania používateľov. Na tieto účely môžu byť osobné údaje v súlade s platnými zákonmi zdieľané s tretími stranami, ako sú orgány činné v trestnom konaní a externí poradcovia.

H. Právne účely: V niektorých prípadoch môže spoločnosť BookingSuite použiť údaje, ktoré môžu zahŕňať aj osobné údaje, pri riešení právnych sporov a sťažností, pri vyšetrovaní a dodržiavaní právnych predpisov, k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv alebo v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon.

Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na vás majú právny alebo iný významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, vrátane práva na vymáhanie zásahu ľudského činiteľa.


Právne základy

Pri účeloch uvedených v bodoch A a C sa spoločnosť BookingSuite odvoláva na právny základ, že spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie dohody medzi vami a BookingSuite. Ak požadované údaje neposkytnete, BookingSuite nebude môcť zaregistrovať vaše ubytovanie, ani vám nebude môcť umožniť spravovať Produkty, ani vám poskytnúť služby zákazníkom. Pri účeloch uvedených v bodoch B a D až H, sa spoločnosť BookingSuite odvoláva na svoj oprávnený obchodný záujem o poskytovanie svojich Služieb, na záujem o prevenciu podvodov a vylepšenie svojich Služieb. Pri použití osobných údajov na účely obchodného záujmu, bude spoločnosť BookingSuite vždy brať do úvahy vaše práva a záujmy s cieľom ochrany vašich údajov ako aj práva a záujmy spoločnosti BookingSuite. Pri účele uvedenom v bode H sa spoločnosť BookingSuite odvoláva na plnenie právnych záväzkov (ako napr. oprávnené žiadosti o poskytnutie informácií). Pred spracovaním vašich osobných údajov na priame marketingové účely si spoločnosť BookingSuite vyžiada váš súhlas v súlade s právnymi predpismi.

Ak máte námietky proti spracovaniu údajov na účely opísané v bodoch B a D až F a nemáte k dispozícii žiadny spôsob, ako toto použitie údajov zrušiť, (napríklad v nastavení účtu), kontaktujte nás na dataprotectionoffice@booking.com.


Zdieľanie údajov

Zdieľanie údajov s affiliate partnermi: V rámci skvalitňovania Služieb môžu byť vaše údaje, vrátane tých osobných, zdieľané s dcérskymi spoločnosťami v rámci korporácie Booking.com, ktoré môžu vystupovať ako poskytovatelia služieb pre BookingSuite, vrátane služieb zákazníkom. Ak to zákon povoľuje, vaše údaje môžu byť zdieľané na účely analýz a na účely odhaľovania a prevencie podvodov. Ak to zákon vyžaduje, predtým, ako našim affiliate partnerom poskytneme vaše osobné údaje na iné účely, ako napr. marketingové účely, vás požiadame o vyjadrenie súhlasu. Všetky potrebné informácie o korporácii Booking.com nájdete na stránke O Booking.com.

Booking Holdings Inc.: Spoločnosť BookingSuite, ktorá je súčasťou skupiny spoločností Booking Holdings Inc., môže niektoré vaše údaje (vrátane osobných údajov) v prípade potreby zdieľať s ostatnými členmi Booking Holdings Inc., a to na účely riešenia právnych sporov, predchádzania a odhaľovania podvodov, tak, ako to umožňuje zákon a pokiaľ je to výlučne potrebné, na účely ochrany spoločnosti Booking Holdings Inc. a jej členov vrátane spoločnosti BookingSuite, jej zákazníkov a business partnerov pred podvodnými aktivitami a na vyšetrovanie a riešenie prípadov, kedy dôjde k narušeniu bezpečnosti údajov.

Zdieľanie údajov s tretími stranami: Vaše údaje, z ktorých niektoré môžu byť osobné, zdieľame s tretími stranami tak, ako to umožňuje zákon a ako je popísané nižšie. Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímame.

  • Poskytovatelia služieb (vrátane dodávateľov): Vaše údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb tretích strán na účely poskytovania našich Služieb, uchovávania údajov a/alebo správy Platformy alebo podnikania v našom mene. Títo poskytovatelia služieb spracovávajú osobné údaje iba na základe inštrukcií a na poskytovanie služieb spoločnosti BookingSuite.

  • Obchodní Partneri: Na základe vašich inštrukcií zdieľame vaše údaje s obchodnými partnermi, aby sme im umožnili poskytovať vám služby.

  • Poskytovatelia Platieb a ďalšie Finančné Inštitúcie: Na spracovanie platieb medzi vami, spoločnosťou BookingSuite a/alebo ďalšími tretími stranami cez BookingSuite, môžu byť vaše údaje, ak je to relevantné, zdieľané s poskytovateľmi platieb a ďalšími finančnými inštitúciami.

  • Povinné zverejňovanie údajov: Ak to vyžaduje zákon, ak je to nevyhnuté pri poskytovaní našich Služieb alebo na ochranu našich práv alebo práv skupiny spoločností Booking Holdings Inc. alebo používateľov, môžeme poskytnúť vaše údaje vládnym orgánom vrátane orgánov činných v trestnom konaní (predmet oprávnenej požiadavky), ktorýmkoľvek affiliate partnerom v rámci skupiny spoločností Booking Holdings Inc. vrátane Booking.com B.V., alebo v prípade súdneho konania.

  • Predaj alebo zlúčenie spoločností: Vaše údaje môžeme zdieľať v prípade zlúčenia, akvizície alebo predaja časti alebo všetkých aktív spoločnosti. V tomto prípade vás budeme informovať e-mailom alebo prostredníctvom viditeľného upozornenia na našej Platforme spolu s oznámením o tom, aké sú vaše práva.

Zdieľanie a zverejňovanie súhrnných údajov: S tretími stranami môžeme vaše údaje zdieľať v súhrnnej forme a/alebo forme, ktorá neumožňuje príjemcom týchto údajov identifikovať vás, a to napr. na účely analýz a demografických prieskumov.


Medzinárodný prenos údajov

Ako je opísané v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, prenos osobných údajov môže zahŕňať zahraničné prenosy osobných údajov do krajín, ktorých zákony o ochrane údajov nie sú tak komplexné ako zákony krajín Európskej únie. Pokiaľ to vyžaduje európske právo, BookingSuite prevedie osobné údaje len príjemcom, ktorí zaisťujú adekvátny stupeň ochrany údajov. V týchto situáciách uzavrieme zmluvné dohody, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje budú stále chránené v súlade s európskymi normami. O kópiu týchto zmluvných dohôd nás môžete požiadať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.


Bezpečnosť

BookingSuite dodržiava primerané postupy, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k informáciám vrátane osobných údajov a ich zneužitiu. Aby sme ochránili a zabezpečili informácie vrátane osobných údajov, používame náležité obchodné systémy a procedúry. Využívame aj bezpečnostné procedúry a technické a fyzické obmedzenia prístupu k osobným údajom a ich použitie na našich serveroch. Prístup k osobným údajom má iba oprávnený personál, ktorý s údajmi pracuje.


Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie vám našich Služieb, vyhovenie príslušným právnym predpisom, riešenie sporov s ktoroukoľvek stranou a na ďalšie účely, ktoré sú spojené s naším podnikaním, ako je odhaľovanie a prevencia podvodov či iných ilegálnych aktivít. Všetky osobné údaje, ktoré uchovávame, podliehajú tomuto vyhláseniu o ochrane súkromia. Ak máte otázky o špecifických obdobiach uchovávania určitých typov vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.


Vaše možnosti a práva

Chceme, aby ste mali používanie svojich osobných údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

  • Môžete nás požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame;

  • môžete nás informovať o akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov alebo nás môžete požiadať o úpravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Niektoré úpravy však môžete vykonať aj priamo na Platforme;

  • v určitých situáciách nás môžete požiadať o odstránenie, zablokovanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo o zamietnutie konkrétnych spôsobov, akými vaše osobné údaje používame; a

  • v určitých situáciách nás môžete tiež požiadať o zaslanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli tretej strane.

Ak používame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného alebo verejného záujmu, máte tiež právo v súlade s platnými zákonmi kedykoľvek namietať proti využívaniu týchto osobných údajov.

Spoliehame sa na to, že vami poskytnuté osobné údaje sú úplné, presné a aktuálne. O akýchkoľvek zmenách alebo nepresnostiach vo vašich osobných údajoch nás informujte na adrese suitehelp@booking.com.


Otázky a sťažnosti

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovávania vašich osobných údajov kontaktujte nás na adrese suitehelp@booking.com alebo nášho referenta pre ochranu osobných údajov na adrese dataprotectionoffice@booking.com. Ak si prajete uplatniť niektoré zo svojich práv vzťahujúcich sa na toto vyhlásenie o ochrane súkromia, kontaktujte nášho referenta pre ochranu osobných údajov na adrese dataprotectionoffice@booking.com. Všetky otázky a sťažnosti adresované spoločnosti BookingSuite budú preskúmané. Spoločnosť BookingSuite sa bude snažiť vyriešiť všetky otázky v súlade s internými podmienkami. Svoje otázky tiež môžete adresovať miestnym úradom na ochranu osobných údajov.


Zmeny vo vyhlásení o ochrane súkromia

Tak, ako sa neustále mení a vyvíja naše podnikanie, môže sa meniť aj toto vyhlásenie. Ak sa budete chcieť o vykonaných zmenách informovať, toto vyhlásenie si, prosím, príležitostne otvorte a znovu prečítajte. Ak by malo dôjsť k zásadným zmenám alebo zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak vaše osobné údaje začneme spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti vás budeme kontaktovať.