Övergripande sekretessregler för BookingSuite

Träder i kraft: April 2018


Dessa sekretessregler gäller för BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna ("BookingSuite") och beskriver hur BookingSuite samlar in och använder information, bland annat personuppgifter, som du uppger på vår webbplats http://suite.booking.com ("Webbplatsen") eller via våra produkter, till exempel WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace och andra produkter som BookingSuite erbjuder ("Produkter"). Webbplatsen och BookingSuites Produkter kallas tillsammans "Tjänsterna". Dessa sekretessregler gäller för ägare, anställda, representanter och andra individer som agerar å en parts vägnar till vilken BookingSuite erbjuder sina Tjänster. Vi agerar i våra samarbetspartners intressen och är transparenta gällande användningen av personuppgifter.


Datainsamling

BookingSuite efterfrågar följande uppgifter, av vilka några kan vara personuppgifter, för att kunna registrera ditt boende, ge dig tillgång till och möjlighet att kunna använda våra Tjänster:

Kontaktuppgifter: Vi samlar in dina kontaktuppgifter, som t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum (som kan krävas), företagsmejl, företagsadress, telefonnummer och faxnummer.

Ekonomiuppgifter: Vi samlar in data som krävs för betalningar, samt för fakturor och kvitton, som t.ex. dina bankuppgifter, ditt kontonummer och momsregistreringsnummer.

Produkter och tjänster: Vi registrerar vilka tjänster och/eller produkter som du erbjuder via BookingSuite.

Annat: När du kommunicerar med BookingSuite samlar BookingSuite in och bearbetar information. Under telefonsamtal med vår kundtjänst kan samtalen avlyssnas eller spelas in för kvalitetskontroll och i utbildningssyfte. Ljudupptagningarna kan även användas i samband med kravhantering eller för att upptäcka bedrägeri. Ljudupptagningarna lagras endast under en begränsad period och raderas automatiskt, såvida BookingSuite inte har ett legitimt intresse av att behålla en ljudupptagning under en längre period, däribland i samband med bedrägeriundersökningar eller för juridiska ändamål.


Data som vi samlar in automatiskt

Vid användning av Tjänsterna samlar BookingSuite även in uppgifter automatiskt, inklusive personuppgifter. Detta inkluderar data som språkinställningar, IP-adress, geografisk position, enhetsinställningar, enhetens operativsystem, logginformation, tidsstämpel, webbadress som användare besöker, statusrapport, användaragent (information om webbläsarens version), operativsystem, resultat av besöket (tittar eller bokar), webbhistorik, användarens boknings-id och vilken slags information som besökaren har tittat på. BookingSuite kan också komma att samla in data automatiskt med cookies. Klicka här för att läsa mer om hur vi använder cookies.


Uppgifter som vi tar emot från andra källor

Uppgifter om insolvens: Vid insolvens kan BookingSuite erhålla uppgifter från aktörer som administrerar insolvens, från domstolar eller från andra statliga myndigheter som är relaterade till dig.
Uppgifter som relaterar till krav från rättsväsende eller skattemyndighet: Om du är föremål för utredning kan rättsväsende eller skattemyndigheter kontakta BookingSuite med uppgifter om dig.
Upptäckt av bedrägeri: I somliga fall, i enlighet med rådande lagstiftning, kan BookingSuite samla in data genom tredje parters källor för att förebygga och upptäcka bedrägeri.

Vidare kan dina personuppgifter hanteras om du har registrerats som en kontaktperson eller auktoriserad användare av Produkterna av någon i din organisation. Vi kan ha fått dina personuppgifter om någon har angett dig som intresserad av Produkterna. Om vi har fått dina personuppgifter via vår värvningsprocess kommer vi endast att använda dem, i enlighet med rådande lagstiftning, för att kontakta dig vid ett tillfälle och mäta prestationen av vårt värvningsprogram. Det är vårt berättigade intresse att hantera dessa uppgifter av anledningar relaterade till vår kommersiella verksamhet.


Användning av information

Vi använder dina uppgifter, däribland personuppgifter, med följande syften:

A. Registrering och administrering av konto: Vi använder dina uppgifter för att registrera ditt boende och för att ge dig och BookingSuite rätt att administrera och hantera de Produkter som du blir erbjuden.

B. Slutförande av registrering: Om du inte har slutfört din onlineregistrering skickar vi en påminnelse till dig om att fortsätta med registreringen. Vi tror att den här extratjänsten är till nytta för dig och den låter dig fortsätta med din registrering utan att behöva börja om från början. I de påminnelsemejl som vi eventuellt skickar kan du välja att avsluta prenumerationen om du inte vill få liknande mejl i framtiden.

C. Kundtjänst: Vi använder uppgifterna för att tillhandahålla kundtjänst, såsom att besvara dina önskemål, frågor och problem.

D. Marknadsföring/Kommunikation: Vi använder dina uppgifter för att förse dig med information som du har efterfrågat och för att skicka nyhetsbrev, reklam och uppdateringar om nya Produkter och tjänster, eller andra nyheter eller erbjudanden som vi tror att du är intresserad av. I de fall som dina personuppgifter används för direktreklam, såsom nyhetsbrev och reklam för nya Produkter och tjänster eller andra erbjudanden som vi tror du är intresserad av, inkluderar vi en länk som du kan använda för att avsluta prenumerationen om du inte vill att vi ska skicka fler meddelanden i framtiden. Vi kan komma att bjuda in dig till evenemang som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att bjuda in dig till att delta i värvningsprogram eller i tävlingar.

E. Vissa Produkter kan erbjuda dig system för att kommunicera med dina gäster eller leverantörer, i vilka BookingSuite alltid står med som mottagare. BookingSuite har tillgång till denna kommunikation och använder automatiserade system för att granska, skanna och analysera kommunikationen av säkerhetsskäl, för att förebygga bedrägeri, för att följa krav i lagar och föreskrifter, för att utreda potentiellt olämpligt beteende, för produktutveckling och -förbättring, för undersökningar och för tekniskt stöd eller kundtjänst. BookingSuite sparar all skickad och mottagen kommunikation.

F. Analyser, förbättringar och undersökningar: Vi använder dina uppgifter, däribland personuppgifter, för att utföra undersökningar och analyser. Vi kan eventuellt involvera en tredje part för att utföra detta å våra vägnar. Vi kan komma att dela eller uppge resultaten av en sådan undersökning, även till tredje parter och våra affiliatepartners, i ett anonymiserat och aggregerat format. Vi använder även dina uppgifter, däribland personuppgifter, för att utvärdera dina verksamhetsbehov, för att besluta om passande produkter och för att förbättra våra Tjänster och vår marknadsföring. Vi kan komma att be om ditt deltagande i undersökningar, t.ex. marknadsundersökningar, och att du utvärderar din upplevelse, funktionaliteten och kvaliteten av våra Produkter. Konsultera den bifogade informationen när du får en inbjudan att delta i en undersökning för att ta reda på hur personuppgifter eventuellt behandlas annorlunda än vad som står i dessa sekretessregler.

G. Säkerhet, samt förebyggande och upptäckande av bedrägerier: Vi använder dina uppgifter, däribland personuppgifter, för att förebygga bedrägerier och andra olagliga eller kränkande aktiviteter vid användande av vår Sida och våra Produkter. Vi använder även uppgifterna för att utreda och upptäcka bedrägerier. BookingSuite kan använda personuppgifter för riskanalys och säkerhetsskäl, samt för att kontrollera användares identitet. Av dessa anledningar kan personuppgifter komma att delas med tredje parter, såsom rättsväsende, i enlighet med rådande lag och externa rådgivare.

H. Rättsliga tvister, regler och bestämmelser: I vissa fall behöver BookingSuite använda dina uppgifter, däribland personuppgifter, för att behandla och lösa rättsliga tvister eller klagomål, för att kunna undersöka och se till att regler och bestämmelser efterföljs, för att se till att avtal uppfylls eller för att behandla en begäran från rättsväsende i den mån det krävs av lagen.

Om vi använder automatiserade metoder för att behandla personuppgifter som har rättsliga följder eller på annat sätt berör dig i stor utsträckning kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter, däribland rätten till mänskligt ingripande.


Rättsliga grunder

För ändamålen i punkt A och C har BookingSuite rättsligt stöd i att hanteringen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna utföra ditt avtal med BookingSuite. Om du inte uppger de efterfrågade uppgifterna kan BookingSuite inte registrera ditt boende eller tillåta dig att administrera och hantera Produkterna; vi kan heller inte tillhandahålla kundtjänst. För ändamålen i punkt B och D–H är det BookingSuites berättigade affärsintresse att tillhandahålla dig sina Tjänster, att förebygga bedrägerier och att förbättra sina Tjänster. När vi använder personuppgifter för att tillgodose vårt affärsintresse väger BookingSuite alltid dina rättigheter och ditt intresse av att skydda dina uppgifter mot BookingSuites rättigheter och intressen. För ändamålet i punkt H grundar BookingSuite, då det är tillämpligt, användningen av dina personuppgifter på laglig skyldighet (såsom rättslig begäran från rättsväsende). Då det krävs under rådande lagstiftning kommer BookingSuite att be om ditt medgivande innan hanteringen av dina personuppgifter för direktreklam.

Om du vill invända mot användningen av personuppgifter, såsom beskriven i punkt B och D–F, och du inte har möjlighet att neka sådan användning på egen hand (till exempel i dina kontoinställningar), uppmanas du att, i den mån det är tillämpligt, kontakta dataprotectionoffice@booking.com.


Delning av data

Delning med affiliatepartners: För att kunna stödja din användning av våra Tjänster kan dina uppgifter, däribland personuppgifter, komma att delas med dotterbolag inom Booking.coms företagsfamilj. Dessa kan agera som tjänsteleverantörer för BookingSuite, även i relation till kundtjänst. I den mån lagen tillåter kan dina uppgifter även komma att delas av analytiska skäl och för att upptäcka och förebygga bedrägerier. Då det krävs av lagen ber vi först om ditt medgivande innan våra affiliatepartners kan använda dina personuppgifter av andra skäl, såsom marknadsföring. Besök Om Booking.com för att läsa mer om Booking.coms företagsfamilj.

Booking Holdings Inc.: BookingSuite, ett av företagen i Booking Holding Inc. kan komma att behöva dela vissa uppgifter som du uppgivit, däribland personuppgifter, med andra medlemmar i Booking Holdings Inc. Detta för att följa regelverket eller upptäcka och förebygga bedrägerier. Delning av data sker i enlighet med rådande lagstiftning och är strikt nödvändig för att skydda Booking Holdings Inc. och dess medlemmar, inklusive BookingSuite, dess kunder och samarbetspartners, från bedrägerier, och för att kunna undersöka och hantera dataintrång.

Delning med tredje parter: Vi delar dina uppgifter, däribland personuppgifter, med tredje parter i enlighet med rådande lagstiftning och vad som är beskrivet nedan. Vi varken säljer eller hyr ut dina personuppgifter.

  • Tjänsteleverantörer: Vi delar dina uppgifter med tjänsteleverantörer (tredje parter) som levererar våra Tjänster, förvarar våra data och/eller tar hand om Webbplatsen eller bedriver verksamhet å våra vägnar. Dessa tjänsteleverantörer ska hantera personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och endast för att utföra tjänster åt BookingSuite.

  • Samarbetspartners: Vi delar dina uppgifter, efter dina instruktioner, med samarbetspartners för att de ska kunna erbjuda dig tjänster.

  • Betaltjänstleverantörer och andra finansiella institut: För att hantera betalningar mellan dig och BookingSuite och/eller tredje parter via BookingSuite, delas dina uppgifter med betaltjänstleverantörer och andra finansiella institut då det är relevant.

  • Utlämnande av uppgifter. Då vi är juridiskt bundna därtill, eller då det är absolut nödvändigt för att leverera Tjänsterna, eller för att skydda våra, våra affiliatepartners eller våra användares rättigheter, kan vi lämna ut dina personuppgifter till statliga myndigheter, inklusive rättsväsende (vid rättslig begäran), till affiliatepartners i Booking Holdings Inc., inklusive Booking.com B.V., eller i rättsliga förfaranden.

  • Försäljning eller sammanslagning: Vi kan komma att dela dina uppgifter om vi ställs inför en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av några eller alla våra tillgångar. Självfallet meddelar vi dig via mejl och/eller ett väl synligt meddelande på vår Sida för att informera dig om dina rättigheter.

Delning och utlämnande av aggregerad data: Vi kan komma att dela information med tredje part i aggregerad form och/eller i ett format som inte gör det möjligt för mottagaren att identifiera dig, t.ex. för industrianalyser och demografisk profilering.


Internationella överföringar av information

Överföring av personuppgifter som beskrivs i dessa sekretessregler kan innefatta internationella överföringar av personuppgifter till länder vars personuppgiftslagar inte är lika omfattande som lagstiftningen i EU-länder. Vid de tillfällen då det krävs, i enlighet med europeisk lagstiftning, överför BookingSuite endast personuppgifter till mottagare som kan erbjuda en tillfredsställande nivå av personuppgiftsskydd. I dessa situationer kommer vi att se till att det rådande avtalet skyddar dina personuppgifter i enlighet med EU-standard. Du kan be om att få se en kopia på avtalsvillkoren genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna här nedanför.


Säkerhet

BookingSuite följer rimliga procedurer för att förhindra oauktoriserad tillgång till, och missbruk av, information som innehåller personuppgifter. Vi använder lämpliga driftsystem och procedurer för att skydda och säkra information som innehåller personuppgifter. Vi använder också säkerhetsprocedurer samt tekniska och fysiska restriktioner för tillgång till och användning av personuppgifter på våra servrar. Endast auktoriserad personal har tillåtelse att tillgå personuppgifter i samband med deras dagliga arbete.


Lagring av data

Vi lagrar dina uppgifter, som kan innehålla personuppgifter, så länge vi anser det nödvändigt för att erbjuda dig våra Tjänster, följa rådande lagstiftning, lösa tvister med andra parter, och vid andra tillfällen då det är nödvändigt för att vi ska kunna driva vår verksamhet, däribland också för att kunna upptäcka och förhindra bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter. Alla personuppgifter som vi lagrar omfattas av dessa sekretessregler. Om du har en fråga gällande lagringsperioden för en viss typ av personuppgifter som vi har lagrade om dig så kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna här nedanför.


Dina val och rättigheter

Vi vill att du ska ha kontroll över hur dina personuppgifter används av oss. Det kan du få på följande sätt:

  • Du kan be oss om en kopia av vilka personliga uppgifter vi har lagrat om dig.

  • Du kan informera oss om dina personuppgifter ändras eller be oss att korrigera de personuppgifter som vi har om dig. Du kan även göra ändringarna själv på vår Sida.

  • I vissa fall kan du be oss att radera, spärra eller begränsa användningen av de personuppgifter som vi har om dig, eller invända mot vissa av de sätt som vi använder dina personuppgifter.

  • I vissa fall kan du även be oss att skicka de personuppgifter som du har gett oss till en tredje part.

I de fall som vi använder dina personuppgifter med ditt godkännande har du rätt att ta tillbaka detta godkännande när som helst i enlighet med rådande lagstiftning. I de fall som vi använder dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse, eller i allmänt intresse, har du rätt att när som helst, i enlighet med rådande lagstiftning, invända mot användningen av dina personuppgifter.

Vi förlitar oss på att de personuppgifter som du har angett är kompletta, korrekta och aktuella. Informera oss omedelbart om dina personuppgifter ändras eller är inkorrekta genom att kontakta suitehelp@booking.com.


Frågor eller klagomål

Om du har några frågor eller funderingar angående användningen av dina personuppgifter kan du antingen kontakta oss via suitehelp@booking.com eller vårt dataskyddsombud via dataprotectionoffice@booking.com. Om du vill utöva de rättigheter du har i enlighet med dessa sekretessregler är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via dataprotectionoffice@booking.com. Alla frågor och klagomål som rapporteras till BookingSuite kommer att undersökas. BookingSuite strävar efter att utreda klagomål och frågor i enlighet med intern policy. Du kan även kontakta din lokala dataskyddsmyndighet med frågor och klagomål.


Ändringar i sekretessreglerna

Precis som vår verksamhet ständigt förändras, kommer även innehållet i dessa sekretessregler att ändras då och då. Om du vill hålla dig uppdaterad om ändringar i dessa sekretessregler rekommenderar vi att du återkommer till den här informationen för att se ändringarna. Om vi inför ändringar som påverkar dig (t.ex. om vi använder dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan) kommer vi att kontakta dig innan ändringarna träder i kraft.