BookingSuite Umbrella Privacy Statement

Effective Date: Abril 2018


Ang Privacy Statement na ito ay para sa BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Netherlands, ("BookingSuite") at naglalarawan kung paano kinokolekta at ginagamit ng BookingSuite ang impormasyon, na maaaring kasama ang personal data, na ibinigay mo sa aming website http://suite.booking.com ("Website") o sa pamamagitan ng aming products katulad ng WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace at iba pang products na ino-offer ng BookingSuite ("Products"). Ang Website at ang BookingSuite Products bilang kabuuan ay tatawagin bilang "Services." Ang Privacy Statement na ito ay para sa mga may-ari, empleyado, kinatawan, o iba pang indibidwal na umaakto sa ngalan ng party na binibigyan ng BookingSuite ng Services. Umaakto kami para sa interes ng aming mga partner at transparent kami tungkol sa pagpoproseso ng anumang personal data.


Pagkuha ng Data

Para ma-register ang property mo, para mabigyan ka ng access at magamit ang aming Services, hinihingi ng BookingSuite ang mga sumusunod na impormasyon, na ang ilan ay maaaring personal data:

Contact details: Kinukuha namin ang contact information mo katulad ng pangalan at apelyido, araw ng kapanganakan (kung kinakailangan), business email address at address, numero ng telepono, at fax.

Financial information: Kinukuha namin ang data na kailangan para sa pagbabayad, kabilang ang para sa pagbibigay ng invoice, katulad ng iyong bank details, bank account number, at VAT number.

Products at services: Nire-register namin kung aling services at/o products ang ibinibigay mo sa pamamagitan ng BookingSuite.

Iba pa: Kapag nakikipag-ugnayan sa BookingSuite, kinokolekta at pinoproseso ng BookingSuite ang mga komunikasyon. Kapag tumatawag sa aming customer service center, puwedeng gawin ang live listening o maaaring i-record ang mga tawag para sa quality control at training, kabilang dito ang paggamit ng recording para sa paghawak ng claims at pagtukoy ng panloloko. Tinatago ang mga recording nang ilang panahon bago ito automatic na mabubura, maliban kung may lehitimong interes ang BookingSuite na patuloy na itago ang naturang recording nang mas mahabang panahon, kabilang ang para sa pag-iimbestiga ng panloloko at usaping legal.


Data na automatic naming kinukuha

Kapag ginagamit ang Services, automatic ding kinukuha ng BookingSuite ang impormasyon, ang ilan ay maaaring personal data. Kasama rito ang data katulad ng settings ng wika, IP address, lokasyon, settings ng device, device OS, log information, oras ng paggamit, ni-request na URL, status report, user agent (impormasyon tungkol sa version ng browser), operating system, resulta (viewer o booker), browsing history, user Booking ID, at uri ng tiningnang data. Puwede ring automatic na kumuha ng data ang BookingSuite sa pamamagitan ng cookies. Para sa iba pang impormasyon sa kung paano kami gumagamit ng cookies, mag-click dito.


Impormasyong natatanggap namin mula sa ibang sources

Impormasyon sa insolvency: Sa mga kaso ng insolvency, tatanggap ang BookingSuite ng impormasyon mula sa mga insolvency administrator, korte, o iba pang public authority na nauugnay sa 'yo.
Data na kaugnay ng pagpapatupad ng batas at mga request mula sa tax authority: Maaaring kontakin ng mga tagapagpatupad ng batas o ng mga tax authority ang BookingSuite para sa iba pang impormasyon tungkol sa 'yo kung sakaling iniimbestigahan ka.
Pagtukoy ng panloloko: Sa ilang pagkakataon, at kung pinapayagan ng naaangkop na batas, maaaring kumuha ang BookingSuite ng data sa pamamagitan ng third-party sources para sa pagtukoy at pag-iwas ng panloloko.

Bilang karagdagan, maaaring iproseso ang personal data mo kung ni-register ka ng iba sa organization mo bilang authorized user ng Products o bilang isang contact person. Maaaring naibigay sa amin ang personal data mo sa pamamagitan ng aming referral mechanism dahil naniniwala ang taong nag-refer sa 'yo na maaaring interesado ka sa aming Products. Kung natanggap namin ang personal data mo sa pamamagitan ng aming referral mechanism at kung saan pinapahintulutan ng batas, ipoproseso namin ang personal data mo para lang kontakin ka nang isang beses at para i-track ang success ng aming referral program. Isang lehitimong interes para sa amin na iproseso ang data na ito para sa aming commercial business purpose.


Layunin ng Pagproseso

Ginagamit namin ang ibinibigay mong impormasyon, ang ilan ay maaaring personal data, para sa mga sumusunod na layunin:

A. Registration at account administration: Ginagamit namin ang impormasyon para i-register ang company mo at payagan ka at ang BookingSuite na i-administer at i-manage ang Products na ino-offer sa 'yo.

B. Pagkumpleto sa registration: Kung hindi mo pa natapos ang online registration, maaaring magpadala kami ng paalala na tapusin mo ang registration. Naniniwala kaming nakakatulong ang dagdag na service na ito sa iyo dahil hindi mo na kailangang magsimula muli sa registration details kung pipiliin mong magpatuloy sa pag-register. May unsubscribe option ang mga reminder email na magagamit mo kung ayaw mo nang makatanggap ng mga message na ito sa susunod.

C. Customer Service: Ginagamit namin ang impormasyon para bigyan ka ng customer support services, katulad ng pagsagot sa mga request, tanong, at concern mo.

D. Marketing/Communications: Ginagamit namin ang impormasyon para bigyan ka ng impormasyong hinihingi mo, para magpadala ng newsletter, marketing communication, at updates sa bagong Products at services, o iba pang balita o offer na sa palagay namin ay magiging interesado ka. Kung saan namin ginagamit ang personal data mo para sa direct marketing, katulad ng newsletters at marketing communications sa bagong Products at services, o iba pang offer na sa palagay namin ay magiging interesado ka, naglalagay kami ng unsubscribe link na puwede mong gamitin kung ayaw mo nang magpadala kami ng mga message sa susunod. Maaari ka rin naming imbitahang pumunta sa events na sa palagay namin ay magiging interesado ka. Maaari naming gamitin ang personal data mo para imbitahan kang sumali sa mga referral program o sa mga competition.

E. Maaaring mag-alok ang ilang Products ng mga paraan sa pagkontak sa mga guest o vendor mo, kasama na lagi ang BookingSuite bilang tagatanggap. May access ang BookingSuite sa mga pagkikipag-ugnayang ito at gumagamit ng automated systems para mag-review, mag-scan, at mag-analyze ng mga pakikipag-ugnayan para sa mga dahilan ng seguridad; pag-iwas sa panloloko; pagsunod sa mga legal at regulatory requirement; mga imbestigasyon ng posibleng masamang asal; pag-develop at pag-improve ng product; research at customer o technical support. Itinatago ng BookingSuite ang lahat ng pakikipag-ugnayan na ipinadala o natanggap.

F. Analytics, mga improvement, at research: Gumagamit kami ng impormasyon na maaaring kasama ang personal data para magsagawa ng research pati na ng analysis. Maaari kaming kumuha ng third-party para gawin ito para sa amin. Posibleng magbahagi kami o magbunyag ng mga resulta ng naturang research, pati na sa mga third-party at aming mga affiliate, sa anonymous, at aggregated na paraan. Maaari din naming gamitin ang impormasyon, na posibleng kasama ang iyong personal data para alamin ang pangangailangan ng business mo, tukuyin ang mga nababagay na product at pagandahin pa ang aming Services at marketing efforts. Posible ka naming imibitahan na sumagot ng mga survey, katulad ng market research, at mag-analyze kung paano pa i-improve ang experience mo, at ang gamit at quality ng aming Products. Konsultahin ang ibinigay na impormasyon kapag naimbitahang sumali sa isang survey o market research para maintindihan kung paano posibleng maiba ang paggamit ng personal data mula sa Privacy Statement na ito.

G. Seguridad, pagtukoy ng panloloko, at pag-iwas: Gumagamit kami ng impormasyon na maaaring kasama ang personal data para maiwasan ang panloloko at iba pang iligal at lumalabag na mga activity kapag ginagamit ang aming Website pati na ang aming Products. Ginagamit din namin ang impormasyong ito para mag-imbestiga at magtukoy ng panloloko. Puwede ring gamitin ng BookingSuite ang personal data para sa risk assessment at mga dahilan para sa seguridad, kasama na ang pag-authenticate ng mga user. Para sa mga layuning ito, maaaring maibahagi ang personal data sa mga third-party, katulad ng law enforcement authorities, alinsunod sa naaangkop na batas at mga external advisor.

H. Legal at compliance: Sa ilang pagkakataon, kailangang gamitin ng BookingSuite ang ibinigay na impormasyon, na maaaring kasama ang personal data mo, para asikasuhin at masolusyunan ang mga legal dispute o mga reklamo, para sa regulatory na imbestigasyon at compliance, o para ipatupad ang (mga) agreement o sundin ang mga lawful request mula sa law enforcement, alinsunod sa kailangan sa batas.

Kung gumagamit kami ng automated na pamamaraan sa pagproseso ng personal data na nagreresulta sa legal effects o naaapektuhan ka nang matindi, magpapatupad kami ng mga nararapat na hakbang para maprotektahan ang mga karapatan at kalayaan mo, kabilang na ang karapatang makakuha ng human intervention.


Legal Bases

Dahil sa mga layunin A at C, umaasa ang BookingSuite sa legal na basehan na ang pagproseso ng iyong personal data ay kinakailangan para sa pagpapatupad ng kasunduan mo sa BookingSuite. Kapag hindi ka nagbigay ng ni-request na impormasyon, hindi mare-register ng BookingSuite ang property mo o mahahayaan kang pamunuan at i-manage ang Products, at hindi ka rin namin mabibigyan ng customer service. Bilang konsiderasyon naman sa mga layunin B at D hanggang H, umaasa ang BookingSuite sa lehitimong commercial business interest nito na maibigay ang Services nito sa 'yo, para maiwasan ang panloloko, at para mapaganda ang Services nito. Kapag ginagamit ang personal data para sa aming mga lehitimong commercial business interest, laging iba-balance ng BookingSuite ang iyong mga karapatan at interes para sa proteksyon ng impormasyon mo laban sa mga karapatan at interes ng BookingSuite. Para naman sa layunin H, aasa pa rin ang BookingSuite, kung saan naaangkop, sa pagsunod sa mga legal obligation (katulad ng naaayon sa batas na law enforcement requests). Saan man kailangan sa ilalim ng naaangkop na batas, hihingin ng BookingSuite ang permiso mo bago iproseso ang iyong personal data para sa mga layunin ng direct marketing.

Kung gusto mong tutulan ang pagproseso na itinakda sa ilalim ng B at D hanggang F at walang opt-out mechanism na direktang available sa 'yo (halimbawa, sa account settings mo), hanggang saan man ang makakaya, kontakin ang dataprotectionoffice@booking.com.


Data Sharing

Pag-share sa mga affiliate: Para masuportahan ang paggamit ng aming Services, ang impormasyon mo kasama na ang personal data ay maaaring maibahagi sa subsidiaries ng Booking.com corporate family na maaaring gumanap bilang service providers ng BookingSuite, kabilang na ang may kaugnayan sa customer support services. Alinsunod sa pinapayagan ng batas, maibabahagi rin ang impormasyon mo para sa analytical na mga dahilan at pagtukoy ng panloloko at pag-iwas sa mga ito. Saan man kinakailangan ng batas, hihingin muna namin ang permiso mo bago gamitin ng aming mga affiliate ang personal data mo para sa ibang mga dahilan katulad ng marketing communications. Para malaman ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Booking.com corporate family, bisitahin ang Tungkol sa Booking.com.

Booking Holdings Inc.: Ang BookingSuite, isang miyembro ng Booking Holdings Inc. group of companies, ay maaaring kailanganing ibahagi ang ilan sa iyong impormasyon na maaaring kasama ang personal data sa ibang miyembro ng Booking Holdings Inc., para sa compliance o pagtukoy ng panloloko at pag-iwas dito alinsunod sa pinapayagan ng naaangkop na batas at istriktong para lang protektahan ang Booking Holdings Inc. at mga miyembro nito, kasama na ang BookingSuite, mga customer at business partner mula sa mapanlokong mga activity at pag-iimbestiga at paghawak ng mga data security breach.

Pag-share sa mga third-party: Ibinabahagi namin ang impormasyon mo, na maaaring kasama ang iyong personal data, sa mga third party alinsunod sa pinapayagan ng batas at inilalarawan sa ibaba. Hindi namin ibinebenta o ipinaparenta ang iyong personal data.

  • Mga Service Provider (kasama ang suppliers): Ibinabahagi namin ang impormasyon mo sa mga third-party service provider para magbigay ng aming Services, magtago ng data at/o panatilihin ang Website o mag-conduct ng business sa aming ngalan. Ipoproseso ng mga service provider na ito ang personal data alinsunod lang sa instruction ng at para mag-provide ng mga service sa BookingSuite.

  • Business Partners: Ibinabahagi namin ang impormasyon mo, ayon sa iyong instruction, sa business partners para magamit nila ang services mo.

  • Payment Providers at iba pang Financial Institution: Para iproseso ang pagbabayad sa pagitan mo at BookingSuite at/o mga third-party gamit ang BookingSuite, ang impormasyon mo, kung may kinalaman, ay puwedeng ibahagi sa payment providers at iba pang financial institution.

  • Kinakailangang Disclosure. Kung kailangan dahil sa legal na dahilan, para sa pagsagawa ng aming Services o para protektahan ang aming mga karapatan, o karapatan ng Booking Holdings Inc., maaari naming ibigay ang iyong personal information sa mga otoridad ng gobyerno kasama na rito ang tagapagpatupad ng batas (batay sa isang lawful request), anumang affiliate na bahagi ng Booking Holdings Inc. kasama na rito ang Booking.com B.V., o sa mga legal proceeding.

  • Pagbebenta o Pagsasama: Maaari naming i-share ang personal data mo sa pagkakataon na magkaroon ng pagsasama, pagkuha, o pagbebenta ng lahat o bahagi ng aming assets. Pero siyempre, ipapaalam namin ito sa iyo sa pamamagitan ng email at/o isang mahalagang paalaala sa aming Website para sabihin sa iyo ang mga karapatan mo.

Pag-share at Pag-disclose ng Aggregate Data: Ibinabahagi namin ang impormasyon sa aggregate form at/o sa form na hindi malalaman ng tumanggap ng data na iyon ang pagkatao mo, kasama ang mga third-party, halimbawa, para sa industry analysis o demographic profiling.


Paglilipat ng International Data

Ang paglilipat ng personal data kung paano isinalarawan sa Privacy Statement na ito ay maaaring kasama ang paglilipat ng personal data mula sa ibang bansa na kung saan ang mga batas tungkol sa data protection ay hindi kasing detalyado na katulad ng sa mga bansa sa European Union. Kung hingin lang ng European law, ililipat lang ng BookingSuite ang personal data sa mga tatanggap na mag-aalok lang ng sapat na antas ng data protection. Sa mga ganitong sitwasyon, gumagawa kami ng mga contractual arrangement para siguraduhing ang personal data mo ay protektado pa rin ayon sa European standards. Puwede mo kaming tanungin para makita mo ang kopya ng mga contractual agreement na ito gamit ang contact details sa ibaba.


Security

Ginagawa ng BookingSuite ang mga nararapat na proseso para maiwasan ang hindi authorized na access sa, at ang maling paggamit ng, impormasyon kasama ang personal data. Gumagamit kami ng mga tamang business system at procedure para mapangalagaan at bantayan ang impormasyon kasama na ang personal data. Gumagamit din kami ng mga security procedure at technical at mga physical restriction para makita at magamit ang personal data sa aming mga server. Ang authorized personnel lang ang pinapayagan na i-access ang personal data habang ginagawa ang kanilang trabaho.


Data Retention

Itatago namin ang impormasyon mo, puwedeng kasama rito ang personal data, sa panahon na tingin namin na kailangan ito para magamit mo ang aming Services, para makapagbigay ng Services sa iyo, sumunod sa mga naaangkop na batas, lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa sinumang party, at maging kung kinakailangan para payagan kaming magsagawa ng aming business kasama rito ang pagtukoy at pag-iwas sa panloloko at iba pang hindi legal na gawain. Lahat ng personal data na tinatago namin ay sasailalim sa Privacy Statement na ito. Kung may tanong ka tungkol sa partikular na retention period para sa ilang type ng personal data na pinoproseso namin tungkol sa iyo, pakikontak kami gamit ang contact details na nasa ibaba.


Mga Pagpipilian at Karapatan Mo

Gusto naming ikaw ang maging in control kung paano namin gagamitin ang personal data mo. Puwede mo itong gawin sa mga sumusunod na paraan:

  • Puwede kang humingi ng kopya ng personal data na itinatago namin tungkol sa iyo;

  • puwede mo kaming sabihan ng anumang pagbabago sa personal data mo, o puwede mo kaming tanungin kung paano itatama ang anumang personal data na itinatago namin tungkol sa iyo, pero puwede kang gumawa ng mga pagbabago sa mismong Website namin;

  • sa ilang sitwasyon, puwede mo kaming sabihan na burahin o i-block o pagbawalan ang pagpoproseso ng personal data na itinatago namin tungkol sa iyo, o tutulan sa partikular na paraan kung paano namin ginagamit ang personal data mo; at

  • sa ilang sitwasyon, puwede mo ring sabihin sa amin na ipadala sa iyo ang personal data na ibinigay mo sa amin para sa isang third-party.

Kung saan namin ginagamit ang personal data mo batay sa kung ano ang sinang-ayunan mo, may karapatan kang bawiin ang ibinigay mong pahintulot anumang oras na naaayon sa naaangkop na batas. Dagdag pa rito, kung saan namin pinoproseso ang personal data mo batay sa lehitimong interes o pampublikong interes, may karapatan kang tumutol anumang oras sa paggamit ng personal data mo na naaayon sa naaangkop na batas.

Inaasahan ka namin na siguraduhing ang personal data mo ay kumpleto, tama, at updated. Sabihan mo kami agad para sa anumang pagbabago o may hindi tama sa personal data mo sa pamamagitan ng pagkontak sa suitehelp@booking.com.


Mga Tanong o Reklamo

Kung may tanong o alinlangan ka tungkol sa pagpoproseso ng iyong personal data, puwede mo kaming kontakin sa suitehelp@booking.com o puwede mong kontakin ang aming data protection officer sa dataprotectionoffice@booking.com. Kung gusto mong gamitin ang anumang karapatan mo na nasa Privacy Statement na ito, pakikontak ang aming data protection officer sa dataprotectionoffice@booking.com. Lahat ng tanong o reklamo na ini-report sa BookingSuite ay iimbestigahan. Susubukan ng BookingSuite na ayusin ang lahat ng reklamo at tanong na may kinalaman sa mga internal policy. Puwede mo ring kontakin ang local data protection authority mo para sa mga tanong at reklamo.


Mga Pagbabago sa Privacy Statement

Tulad ng patuloy na pabago-bago ng aming business, puwedeng mag-iba ang Privacy Statement na ito dahil sa panahon. Kung gusto mong makita kung anu-ano ang naiba sa Privacy Statement na ito pagdaan ng panahon, inaanyayahan ka naming tingnan ang Privacy Statement na ito para makita ang nagbago. Kung gumawa kami ng material changes o pagbabago na nagkaroon ng impact sa iyo (halimbawa: kapag nagsimula kaming iproseso ang personal data mo para sa ibang layunin na isinaad sa itaas), kokontakin ka namin bago pa magsimula ang pagpoproseso.