Chính sách An Toàn và Bảo mật Tổng của BookingSuite

Thời gian có hiệu lực: Tháng 4/2018


Chính sách An toàn và Bảo mật này được áp dụng cho BookingSuite B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Hà Lan, (“BookingSuite") và mô tả cách BookingSuite thu thập và sử dụng thông tin, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, mà Quý vị cung cấp qua trang web của chúng tôi http://suite.booking.com ("Trang web") hay qua việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi chẳng hạn như WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace và các sản phẩm khác được cung cấp bởi BookingSuite ("Sản phẩm"). Trang web và Sản phẩm từ BookingSuite sẽ cùng được gọi chung là "Dịch vụ". Chính sách An toàn và Bảo mật này áp dụng cho chủ sở hữu, nhân viên, đại diện hoặc những cá nhân thay mặt bên mà BookingSuite cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi hành động dựa trên quyền lợi của đối tác và hoàn toàn minh bạch trong việc xử lý các dữ liệu cá nhân.


Thu thập dữ liệu

Để đăng ký công ty Quý vị, để cung cấp quyền truy cập và để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, BookingSuite yêu cầu những thông tin sau, một số trong đó có thể là dữ liệu cá nhân:

Chi tiết liên lạc: Chúng tôi thu thập thông tin liên lạc của Quý vị như họ và tên, ngày sinh (nếu như yêu cầu), địa chỉ cùng email công ty, số điện thoại và số fax.

Thông tin tài chính: Chúng tôi thu thập dữ liệu cần thiết cho việc thanh toán, bao gồm cho mục đích xuất hóa đơn, như là chi tiết ngân hàng, số tài khoản ngân hàng và số thuế GTGT.

Sản phẩm và dịch vụ: Chúng tôi ghi chú dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào được cung cấp bởi Quý vị qua BookingSuite.

Khác: Khi giao tiếp với BookingSuite, BookingSuite thu thập và xử lý các cuộc hội thoại. Khi Quý vị gọi điện cho trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi, có thể có nhân viên khác nghe cùng lúc hoặc cuộc gọi sẽ được thu âm vì lý do đào tạo và kiểm soát chất lượng, cũng như bao gồm việc sử dụng nội dung thu âm cho mục đích xử lý khiếu nại và phát hiện gian lận. Nội dung thu âm được lưu trữ trong một khoảng thời gian có giới hạn và được tự động xóa, trừ phi BookingSuite có quyền hợp pháp để lưu trữ nội dung thu âm trên trong khoảng thời gian dài hơn, bao gồm cho mục đích hành pháp và điều tra gian lận.


Dữ liệu mà chúng tôi thu thập tự động

Khi Quý vị sử dụng Dịch vụ, BookingSuite cũng thu thập thông tin tự động, trong số đó có thể có dữ liệu cá nhân. Thông tin bao gồm những dữ liệu như cài đặt ngôn ngữ, địa chỉ IP, địa điểm, cài đặt thiết bị, hệ điều hành thiết bị, thông tin đăng nhập, thời gian sử dụng, URL được yêu cầu, báo cáo về trạng thái, đại diện người dùng (thông tin về phiên bản trình duyệt), hệ thống điều hành, kết quả (người xem hay người đặt phòng), lịch sử duyệt web, ID Booking của người dùng và loại dữ liệu đã xem. BookingSuite cũng có thể thu thập dữ liệu tự động qua cookie. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi dùng cookie, hãy nhấp vào đây.


Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác

Thông tin về việc mất khả năng thanh toán: Đối với các vấn đề mất khả năng thanh toán, BookingSuite có thể nhận thông tin từ người chịu trách nhiệm vấn đề phá sản, tòa án hoặc các chính quyền có liên quan đến Quý vị.
Các dữ liệu liên quan đến các yêu cầu của cơ quan thuế và hành pháp: Các cơ quan thuế hoặc hành pháp có thể liên hệ BookingSuite để yêu cầu thông tin bổ sung về Quý vị trong trường hợp Quý vị là đối tượng điều tra.
Phát hiện gian lận: Trong một số trường hợp cụ thể, và được pháp luật hiện hành cho phép, BookingSuite có thể thu thập dữ liệu thông qua nguồn của bên thứ ba cho mục đích phát hiện và ngăn chặn gian lận.

Ngoài ra, dữ liệu cá nhân của Quý vị có thể đã được xử lý nếu Quý vị đã được đăng ký làm người dùng được ủy quyền để sử dụng Sản phẩm hay là người liên lạc bởi ai đó trong công ty mình. Dữ liệu cá nhân của Quý vị có thể đã được cung cấp cho chúng tôi thông qua cơ chế giới thiệu vì ai đó tin rằng Quý vị có thể quan tâm đến Sản phẩm. Nếu chúng tôi đã nhận dữ liệu cá nhân của Quý vị qua cơ chế giới thiệu và tùy theo mức độ pháp luật nơi đó cho phép, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị chỉ để liên hệ với Quý vị một lần duy nhất và để theo dõi độ thành công của chương trình giới thiệu của chúng tôi. Đó là quyền hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu này vì mục đích kinh doanh thương mại của mình.


Mục đích xử lý

Chúng tôi sử dụng thông tin Quý vị cung cấp, một số trong đó có thể là dữ liệu cá nhân, cho các mục đích sau:

A. Đăng ký và quản lý tài khoản: Chúng tôi sử dụng thông tin để đăng ký chỗ nghỉ Quý vị và cho phép Quý vị cùng BookingSuite quản trị và quản lý Sản phẩm cung cấp cho Quý vị.

B. Hoàn tất đăng ký: Nếu Quý vị chưa hoàn tất quá trình đăng ký trực tuyến, chúng tôi sẽ gửi lời nhắc để tiếp tục quá trình đăng ký. Chúng tôi tin rằng dịch vụ bổ sung này hữu ích đối với Quý vị và giúp Quý vị tiếp tục đăng ký mà không phải điền lại tất cả các chi tiết đã điền trước đó. Các email nhắc nhở mà chúng tôi có thể gửi cho Quý vị sẽ có chứa lựa chọn ngưng đăng ký để Quý vị có thể sử dụng nếu không muốn chúng tôi gửi tin nhắn cho mình trong tương lai.

C. Dịch vụ khách hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin để cung cấp cho Quý vị dịch vụ hỗ trợ khách hàng, như là phản hồi các yêu cầu, thắc mắc và mối quan tâm của Quý vị.

D. Truyền thông/Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin để cung cấp cho Quý vị các thông tin mà Quý vị yêu cầu, để gửi bản tin cùng thông tin tiếp thị và cập nhật về Sản phẩm và dịch vụ mới hoặc các tin tức hay ưu đãi khác mà chúng tôi tin rằng Quý vị sẽ quan tâm. Khi nào chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị vì mục đích tiếp thị trực tiếp, như là bản tin hay truyền thông tiếp thị về các Sản phẩm và Dịch vụ mới hoặc ưu đãi khác mà chúng tôi tin rằng Quý vị sẽ quan tâm, chúng tôi đều bao gồm đường dẫn để chọn ngưng đăng ký để Quý vị có thể sử dụng nếu không muốn chúng tôi gửi tin nhắn cho mình trong tương lai. Chúng tôi có thể sẽ mời Quý vị tham dự các sự kiện mà chúng tôi tin rằng Quý vị sẽ quan tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị để mời Quý vị tham gia vào chương trình giới thiệu hoặc các cuộc thi đấu.

E. Một số Sản phẩm nhất định có thể cung cấp cho Quý vị các phương tiện để liên lạc với khách hàng hoặc người bán, và luôn bao gồm BookingSuite trong danh sách người nhận. BookingSuite có quyền truy cập đến những thông tin liên lạc này và sử dụng các hệ thống tự động để xem xét, quét và phân tích nội dung liên lạc vì mục đích bảo mật; ngăn chặn gian lận; tuân theo các yêu cầu quy định pháp luật; điều tra các hành vi sai trái tiềm năng; cải thiện và phát triển sản phẩm; nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật hay khách hàng. BookingSuite lưu trữ tất cả các thông tin liên lạc được gửi hay nhận.

F. Phân tích, cải tiến và nghiên cứu: Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để tiến hành nghiên cứu và phân tích. Chúng tôi có thể hợp tác với một bên thứ ba để thực hiện việc này thay chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ kết quả nghiên cứu cho các bên thứ ba và đối tác liên kết dưới dạng ẩn danh, tổng hợp. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, để đánh giá nhu cầu hoạt động kinh doanh của Quý vị, để xác định các sản phẩm phù hợp và để cải thiện các nỗ lực tiếp thị cùng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể mời Quý vị tham gia trả lời khảo sát, như là nghiên cứu thị trường và để phân tích cách thức cải thiện trải nghiệm của Quý vị, cùng chức năng và chất lượng của Sản phẩm chúng tôi. Vui lòng tham khảo thông tin được cung cấp khi Quý vị được mời tham gia trả lời khảo sát hoặc nghiên cứu thị trường để hiểu cách thức dữ liệu cá nhân có thể được xử lý khác đi ra sao so với Chính sách An toàn và Bảo mật này.

G. An ninh, phát hiện và phòng ngừa gian lận: Chúng tôi sử dụng thông tin, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, để ngăn ngừa gian lận và các hoạt động vi phạm pháp luật khác khi sử dụng Trang web cũng như Sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để điều tra và phát hiện gian lận. BookingSuite có thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích đánh giá rủi ro và an ninh, bao gồm việc xác thực người dùng. Vì những mục đích này, dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với bên thứ ba, chẳng hạn như các cơ quan thực thi pháp luật được luật pháp hiện hành và các cố vấn bên ngoài cho phép.

H. Pháp luật và điều lệ: Trong một số trường hợp, BookingSuite cần sử dụng thông tin được cung cấp, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, để xử lý và giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại pháp lý, điều tra và tuân thủ quy định, để thực thi thỏa thuận hay để tuân thủ yêu cầu hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Nếu chúng tôi sử dụng các phương tiện tự động để xử lý dữ liệu cá nhân có ảnh hưởng pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể đến Quý vị, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và tự do của Quý vị, bao gồm quyền được can thiệp của con người.


Cơ sở pháp lý

Đối với mục đích A và C, BookingSuite dựa trên cơ sở pháp lý rằng việc xử lý thông tin cá nhân của Quý vị là cần thiết để thực hiện thỏa thuận giữa Quý vị và BookingSuite. Nếu Quý vị không cung cấp thông tin được yêu cầu, BookingSuite không thể đăng ký chỗ nghỉ hoặc cho phép Quý vị quản lý và sử dụng Sản phẩm và chúng tôi cũng không thể cung cấp dịch vụ khách hàng đến cho Quý vị. Đối với mục đích B và D-H, BookingSuite dựa vào các lợi ích kinh doanh thương mại hợp pháp để cung cấp các dịch vụ của mình đến cho Quý vị, để ngăn chặn gian lận và cải thiện Dịch vụ của mình. Khi sử dụng dữ liệu cá nhân để phục vụ cho lợi ích kinh doanh thương mại của chúng tôi, BookingSuite sẽ luôn cân bằng giữa quyền và lợi ích của Quý vị trong việc bảo vệ thông tin của Quý vị đối với quyền và lợi ích của BookingSuite. Đối với mục đích H, khi cần thiết BookingSuite cũng tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (ví dụ như các yêu cầu thực thi pháp luật theo luật). Khi cần thiết dưới pháp luật hiện hành, BookingSuite sẽ yêu cầu sự chấp thuận của Quý vị trước khi xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Nếu Quý vị muốn chọn không tham gia quy trình sử dụng B và từ D đến F và không có cơ chế hủy chọn tham gia nào mà Quý vị có thể dùng được trực tiếp (ví dụ: trong cài đặt tài khoản của Quý vị), trong phạm vi áp dụng, vui lòng liên hệ tới dataprotectionoffice@booking.com.


Chia sẻ dữ liệu

Chia sẻ với các đối tác liên kết: Để hỗ trợ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thông tin của Quý vị, bao gồm dữ liệu cá nhân, có thể được chia sẻ với các công ty con là thành viên của gia đình Booking.com, có thể đóng vai trò như các nhà cung cấp dịch vụ cho BookingSuite, bao gồm các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ khách hàng. Theo luật pháp cho phép, thông tin của Quý vị cũng có thể được chia sẻ với mục đích phân tích và phát hiện và ngăn chặn gian lận. Nếu luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ xin phép sự đồng ý của Quý vị trước khi các đối tác liên kết của mình có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị cho các mục đích khác như các thông tin tiếp thị. Để tìm hiểu tất cả mọi thứ Quý vị cần biết về tập đoàn Booking.com, hãy truy cập Về Booking.com.

Booking Holdings Inc.: BookingSuite, một thành viên của tập đoàn Booking Holdings Inc., có thể cần chia sẻ một số thông tin của Quý vị, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, với các thành viên khác của Booking Holdings Inc., cho mục đích tuân thủ hoặc phát hiện và ngăn chặn gian lận được cho phép bởi luật pháp hiện hành và thực sự cần thiết để bảo vệ Booking Holdings Inc. và các thành viên, bao gồm BookingSuite, khách hàng và đối tác kinh doanh của BookingSuite khỏi các hoạt động gian lận và điều tra và xử lý vi phạm bảo mật dữ liệu.

Chia sẻ với các bên thứ ba: Chúng tôi chia sẻ thông tin của Quý vị, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, với các bên thứ ba như theo mức độ pháp luật nơi đó cho phép và cũng như được miêu tả dưới đây. Chúng tôi không bán hay cho thuê dữ liệu cá nhân của Quý vị.

  • Các nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm các nhà cung cấp (supplier)): Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, lưu trữ dữ liệu và/hoặc duy trì Trang web hoặc thay mặt chúng tôi kinh doanh. Những nhà cung cấp dịch vụ này sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân khi được BookingSuite cho phép và để cung cấp dịch vụ cho BookingSuite.

  • Các đối tác kinh doanh: Chúng tôi chia sẻ thông tin của Quý vị, dựa trên hướng dẫn của Quý vị, với các Đối tác kinh doanh để cho phép họ cung cấp dịch vụ cho Quý vị.

  • Các nhà cung cấp thanh toán và những tổ chức tài chính khác: Để xử lý thanh toán giữa Quý vị, BookingSuite và/hoặc các bên thứ ba qua BookingSuite, thông tin của Quý vị, khi thích hợp, có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp thanh toán và những tổ chức tài chính khác.

  • Bắt buộc tiết lộ: Khi được pháp luật yêu cầu, thực sự cần thiết cho hoạt động của Dịch vụ hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, hoặc các quyền của nhóm công ty thành viên của Booking Holdings Inc. hoặc người dùng, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý vị cho các cơ quan chính phủ, bao gồm cơ quan hành pháp (tùy theo yêu cầu hợp pháp), bất kỳ bộ phận liên kết nào của Booking Holdings Inc., bao gồm Booking.com B.V., hoặc trong quá trình tố tụng pháp lý.

  • Bán hoặc Sáp nhập: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Quý vị trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hay một phần tài sản của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị qua email và/hoặc một thông báo nổi bật trên Trang web của chúng tôi và thông báo cho Quý vị về các quyền của mình.

Chia sẻ và tiết lộ dữ liệu tổng hợp: Chúng tôi chia sẻ dữ liệu dưới dạng tổng hợp và/hoặc dưới dạng mà không cho phép người nhận dữ liệu đó xác định được Quý vị, với các bên thứ ba, ví dụ trong trường hợp phân tích ngành và hồ sơ nhân khẩu học.


Chuyển giao dữ liệu quốc tế

Việc truyền tải dữ liệu cá nhân như được mô tả trong Chính sách An toàn và Bảo mật này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu cá nhân ở nước ngoài sang các nước có luật bảo vệ dữ liệu không toàn diện như các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Khi luật châu Âu yêu cầu, chúng tôi chỉ chuyển dữ liệu cá nhân tới người nhận có mức bảo vệ dữ liệu phù hợp. Trong những trường hợp này, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ lập các thỏa thuận hợp đồng để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý vị vẫn được bảo vệ phù hợp với các tiêu chuẩn châu Âu. Quý vị có thể yêu cầu xem bản sao của các điều khoản này từ chúng tôi qua các chi tiết liên lạc dưới đây.


Bảo mật

BookingSuite theo dõi các quy trình hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép và lạm dụng các thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sử dụng các hệ thống và quy trình kinh doanh thích hợp để bảo vệ và giữ thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng sử dụng quy trình bảo mật cùng các hạn chế kỹ thuật và thể chất khi truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân trên các máy chủ của chúng tôi. Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập dữ liệu cá nhân trong quá trình làm việc.


Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của Quý vị, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, trong thời gian chúng tôi cho là cần thiết để cho phép Quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp Dịch vụ cho Quý vị, để tuân thủ các luật hiện hành, giải quyết tranh chấp với các bên và cho phép chúng tôi hoạt động kinh doanh khi cần thiết bao gồm phát hiện và ngăn ngừa gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Tất cả dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ lại sẽ phải tuân theo Chính sách An toàn và Bảo mật này. Nếu Quý vị có thắc mắc về khoảng thời gian lưu giữ cụ thể đối với các loại dữ liệu cá nhân nhất định mà chúng tôi xử lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các chi tiết liên hệ dưới đây.


Lựa chọn và Quyền của Quý vị

Chúng tôi muốn Quý vị giữ toàn quyền kiểm soát cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị. Quý vị có thể thực hiện theo các phương thức sau:

  • Quý vị có thể yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang giữ về Quý vị;

  • Quý vị có thể thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu cá nhân hoặc Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi sửa đúng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi đang giữ về Quý vị, mặc dù Quý vị có thể thực hiện thay đổi trực tiếp trên Trang web của chúng tôi;

  • trong những trường hợp nhất định, Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xoá hoặc chặn, hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về Quý vị, hoặc phản đối các phương thức cụ thể mà dữ liệu cá nhân của Quý vị đang được dùng; và

  • trong những tình huống nhất định, Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi các dữ liệu cá nhân mà Quý vị đã cung cấp cho bên thứ ba.

Trường hợp chúng tôi đang sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị trên cơ sở đồng ý của Quý vị, Quý vị có quyền thu hồi sự đồng ý bất kỳ lúc nào theo luật hiện hành. Ngoài ra, khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị dựa trên lợi ích chính đáng hoặc lợi ích chung, Quý vị có quyền phản đối bất kỳ lúc nào về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị theo luật hiện hành.

Chúng tôi dựa vào Quý vị để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý vị là hoàn chỉnh, chính xác và cập nhật. Vui lòng thông báo cho chúng tôi kịp thời về bất kỳ thay đổi hoặc nội dung không chính xác nào trong dữ liệu cá nhân của Quý vị bằng cách liên hệ suitehelp@booking.com.


Thắc mắc hoặc Khiếu nại

Nếu Quý vị có thắc mắc hoặc lo lắng về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua suitehelp@booking.com, hoặc Quý vị có thể liên lạc nhân viên bảo mật thông tin qua dataprotectionoffice@booking.com. Nếu Quý vị muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình trong Chính sách An toàn và Bảo mật này, vui lòng liên hệ nhân viên bảo mật thông tin qua dataprotectionoffice@booking.com. Tất cả các câu hỏi và khiếu nại được báo cáo với BookingSuite sẽ được điều tra. BookingSuite sẽ cố gắng giải quyết các khiếu nại và câu hỏi phù hợp với các chính sách nội bộ. Quý vị cũng có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương với các câu hỏi và khiếu nại.


Các thay đổi về Chính sách An toàn và Bảo mật

Cũng giống như sự thay đổi liên tục trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, Chính sách An toàn và Bảo mật này cũng có thể thay đổi theo thời gian. Nếu Quý vị muốn xem những thay đổi trong Chính sách An toàn và Bảo mật này theo thời gian, vui lòng truy cập Chính sách An toàn và Bảo mật này để xem các thay đổi. Nếu chúng tôi áp dụng những thay đổi cơ bản hoặc những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến Quý vị (ví dụ: khi chúng tôi bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị cho các mục đích khác ngoài mục đích nêu trên), chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị trước khi bắt đầu quá trình xử lý đó.