Magkumpara at mag-book ng flights nang madali

Tuklasin ang susunod mong dream destination
Humanap sa malawak na selection
Magkumpara nang mabilis ng mga flight, airline, at presyo – sa iisang lugar
Walang babayarang hidden fee
Makakuha ng malinaw na price breakdown sa bawat step
Magkaroon ng karagdagang flexibility
Palitan ang travel dates mo gamit ang flexible na ticket option*
*Available ang flexible na plane tickets para sa karagdagang halaga sa mga piling airfare

Mag-travel sa buong mundo gamit ang Booking.com

Mayroong flights saan ka man naroon at saan ka man pupunta

Frequently asked questions

Paano ko mahahanap ang pinakamurang flights sa Booking.com?
Puwede mong ayusin ang mga flight ayon sa presyo para makita ang mga ito mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal. Para makita ang pinakamurang flights, kailangan mong isaalang-alang ang mga factor tulad ng kailan ka magbu-book at kailan mo gustong mag-travel.
Puwede ba akong mag-book ng one-way flight tickets sa Booking.com?
Oo, puwede kang mag-book ng one-way, round-trip, at multi-city flights sa aming website.
Gaano kaaga puwedeng mag-book ng flight?
Makakapag-book ka ng flight na hanggang isang taon bago ang date ng pag-alis mo.
Mas mura ba ang flights kapag mas malapit na sa date ng pag-alis?
Karaniwan, mas malaki ang posibilidad na tumaas ang presyo kapag papalapit na ang date ng flight mo.
Ano ang flexible ticket?
Hahayaan ka ng flexible ticket na palitan ang iyong flight sa parehong airline company, at babayaran mo lang ang pagkakaiba sa fare at tax. Magagamit lang ito sa isang confirmed na pagbabago. Puwede kang magdagdag ng flexible ticket sa pag-book ng flight mo.
Nagcha-charge ba ang Booking.com ng credit card fees?
Hindi kami nagcha-charge ng anumang credit card fee. Makikita mo palagi sa price breakdown kung ano mismo ang binabayaran mo kapag ni-review ang iyong booking.