Pumunta na sa main content

Terms ng service para sa customer

In-update noong Pebrero 14, 2022

I-print

Table of contents

A. Lahat ng Travel Experience

A1. Mga kahulugan

1. Ang ilang salitang makikita mo ay may mga napakapartikular na kahulugan, kaya tingnan ang “dictionary ng Booking.com” sa dulo ng Terms na ito.

A2. Tungkol sa terms na ito

1. Kapag kinumpleto mo ang iyong Booking, tinatanggap mo ang Terms na ito at anumang ibang term na ibinigay sa iyo sa proseso ng pag-book.

2. Kung walang bisa (o mawawalan ng bisa) o hindi maipapatupad ang anumang bahagi ng Terms na ito:

 • ipapatupad pa rin ito sa buong hangganang pinapayagan ng batas
 • may bisa pa rin sa iyo ang lahat ng iba pang bahagi ng Terms.

3. Nakasulat ang Terms tulad nito:

 • Section A: pangkalahatang terms, para sa lahat ng uri ng Travel Experience.
 • Section B hanggang F: partikular na terms, para sa iisang uri lang ng Travel Experience:
  • Section B: Mga accommodation
  • Section C: Mga attraction
  • Section D: Mga car rental
  • Section E: Mga flight
  • Section F: Private at public transportation
 • Kung may hindi magkatugma sa pagitan ng pangkalahatan at partikular na terms, ia-apply ang partikular na terms.

4. Ang English version ng Terms na ito ang original. Kung may hindi pagkakasundo tungkol sa Terms, o anumang hindi magkatugma sa pagitan ng Terms sa English at ibang wika, ia-apply ang Terms ayon sa pagkasulat nito sa English. (Puwede mong baguhin ang wika sa itaas ng page na ito.)

A3. Tungkol sa Booking.com

1. Kapag nag-book ka ng accommodation, flight, o attraction, naglalaan at may responsibilidad ang Booking.com B.V. para sa Platform — pero hindi para sa Travel Experience mismo (tingnan ang A4.4 sa ibaba).

2. Kapag nag-book ka ng car rental, o private o public transportation, naglalaan at may responsibilidad ang Booking.com Transport Limited para sa Platform — pero hindi para sa Travel Experience mismo (tingnan ang A4.4 sa ibaba).

3. Nagtatrabaho kami kasama ng mga kumpanyang nagbibigay ng mga local support service (halimbawa: customer support o account management). Sila ay:

 • hindi nagkokontrol o nagma-manage ng aming platform
 • walang sariling Platform
 • walang legal o contractual relationship sa iyo
 • hindi nagbibigay ng mga Travel Experience
 • hindi kumakatawan sa amin, pumapasok sa kontrata, o tumatanggap ng mga legal na dokumento sa aming ngalan
 • hindi sila nago-operate bilang aming “process o service agents”.

A4. Ang aming Platform

1. Nagsasagawa kami ng makatuwirang pag-iingat sa paglalaan ng aming Platform, pero hindi namin masisiguradong accurate ang lahat ng nilalaman nito (kumukuha kami ng impormasyon mula sa mga Service Provider). Sa hangganang pinapahintulutan ng batas, wala kaming responsibilidad para sa anumang pagkakamali, pagkagambala, o anumang pagkukulang sa impormasyon — pero gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para itama/ayusin ang mga ito sa lalong madaling panahon.

2. Hindi rekomendasyon o endorsement ng anumang Service Provider o ng mga produkto, serbisyo, facility, sasakyan nito, at iba pa, ang aming Platform.

3. Hindi kami kasama sa terms sa pagitan mo at ng Service Provider. Ang Service Provider lang ang may responsibilidad para sa Travel Experience.

4. Para gumawa ng Booking, maaaring kailangan mong gumawa ng Account. Siguraduhing tama at napapanahon ang lahat ng iyong impormasyon (kabilang ang payment at contact details), o maaaring hindi mo ma-access ang iyong (mga) Travel Experience. May responsibilidad ka para sa anumang mangyayari sa iyong Account, kaya huwag ipagamit ito sa sinuman, at panatilihing sikreto ang iyong username at password.

5. Ipapakita namin sa iyo ang mga offer na available sa iyo, sa (kung anong tingin naming) tamang wika para sa iyo. Puwede kang lumipat sa ibang wika kahit kailan mo gusto.

6. Maliban na lang kung iba ang nakasaad, kailangang hindi ka bababa sa 16 taong gulang para gamitin ang Platform.

A5. Ang aming values

1. Ikaw ay:

 • susunod sa Aming values
 • susunod sa lahat ng naaangkop na batas
 • makikipagtulungan sa anumang anti-fraud/anti-money laundering check na kailangan naming gawin
 • hindi gagamit ng Platform para manggulo o gumawa ng mga pekeng Booking
 • gagamit ng Travel Experience at/o Platform para sa nilalayong hangarin nito
 • hindi magdudulot ng anumang panggugulo o pinsala, at hindi kikilos sa hindi naaangkop na paraan sa mga tauhan ng Service Provider (o sinumang iba pa).

A6. Mga presyo

1. Kapag gumawa ka ng Booking, sumasang-ayon kang bayaran ang halaga ng Travel Experience, kabilang ang anumang charge at tax na maaaring i-apply.

2. Maaaring na-round off sa pinakamalapit na whole number ang ilang presyong maaaring makita mo. Ang presyong ibabayad mo ay ibabatay sa original na “hindi naka-round off na presyo” (kahit napakaliit lang ng mismong pagkakaiba).

3. Walang bisa ang mga halatang pagkakamali at maling print. Halimbawa: kung nag-book ka ng premium car o isang gabi sa luxury suite na hindi sinasadyang inalok para sa EUR 1, maaaring i-cancel lang namin ang Booking at i-refund ka para sa anumang binayad mo.

4. Ipinapahiwatig ng naka-cross out na presyo ang presyo ng like-for-like na Booking nang walang pagbabawas ng presyo (ang ibig sabihin ng “like-for-like” ay parehong date, parehong policy, parehong dami ng accommodation/sasakyan/uri ng pagbiyahe, at iba pa).

A7. Payment

1. Para sa ilang produkto/serbisyo, kakailanganin ng Service Provider ng Upfront Payment at/o payment na kukunin sa oras ng iyong Travel Experience.

 • Kung isaayos namin ang iyong payment, may responsibilidad kami (o, sa ilang pagkakataon, ang aming affiliate sa bansa kung saan nanggagaling ang iyong payment) para sa pag-manage ng iyong payment at siguruhing makukumpleto ang iyong transaksyon sa aming Service Provider. Sa pagkakataong ito, itinuturing ang iyong payment bilang huling settlement ng “due at payable” na presyo.
 • Kung i-charge ka ng Service Provider, karaniwang personal itong gagawin sa simula ng iyong Travel Experience, pero maaaring (bilang halimbawa) i-charge rin ang credit card mo kapag nag-book ka, o maaaring magbayad ka kapag nag-check out ka mula sa iyong Accommodation. Depende ito sa Upfront Payment policy ng Service Provider ayon sa ipinaalam sa iyo sa proseso ng pag-book.

2. Kung kailangan ng Service Provider ng Upfront Payment, maaaring kunin o i-preauthorize ito kapag ginawa mo ang iyong Booking, at maaari itong hindi refundable. Kaya bago ka mag-book, tingnan ang Upfront Payment policy ng Service Provider (available sa proseso ng pag-book), na hindi namin naiimpluwensiyahan at kung saan wala kaming responsibilidad.

3. Kung may alam ka o pinaghihinalaang anumang panloloko o walang pahintulot na paggamit ng iyong Payment Method, kontakin ang iyong payment provider, na maaaring sagutin ang anumang nagresultang charge, na posibleng ibabawas ang sobra.

4. Kung hindi pareho ang currency na pinili sa Platform sa currency ng Service Provider, maaari kaming:

 • magpakita sa iyo ng mga presyo sa currency mo
 • mag-alok sa iyo ng option na magbayad sa sarili mong currency.

Makikita mo ang aming Currency Conversion Rate sa check-out, sa Booking details ng iyong Account, o (kung wala kang Account) sa email na ipapadala namin sa iyo. Kung mag-charge kami sa iyo ng mga fee kaugnay ng anumang naturang service, makikita mo ang fee na ipinapakita bilang percentage na higit sa mga rate ng European Central Bank. Maaaring mag-charge sa iyo ng foreign transaction fee ang iyong card issuer.

5. Itatago namin ang iyong Payment Method details para sa mga susunod na transaksyon pagkatapos makuha ang iyong consent.

A8. Mga policy

1. Kapag gumawa ka ng Booking, tinatanggap mo ang naaangkop na policies ayon sa ipinapakita sa proseso ng pag-book. Mahahanap mo ang cancellation policy at anumang ibang policy ng Service Provider (tungkol sa mga kinakailangan sa edad, security/damage deposit, karagdagang supplement para sa mga Booking ng grupo, extrang kama, almusal, pet, tinatanggap na card, at iba pa) sa aming Platform: sa mga page ng impormasyon ng Service Provider, sa proseso ng pag-book, sa fine print, at/o confirmation email, o ticket (kung naaangkop).

2. Kung mag-cancel ka ng Booking o hindi ka magpakita, magiging depende sa cancellation/no-show policy ng Service Provider ang anumang cancellation/no-show fee at refund.

3. Hindi puwede i-cancel nang walang bayad ang ilang Booking, habang puwede lang i-cancel nang libre ang iba bago ang deadline.

4. Kung mag-book ka ng Travel Experience sa pamamagitan ng pagbabayad nang maaga (kabilang ang lahat ng bahagi ng presyo at/o damage deposit kung naaangkop), maaaring i-cancel ng Service Provider ang Booking nang walang abiso kung hindi nila makolekta ang balance sa nakasaad na date. Kung gawin nila ito, ire-refund lang ayon sa kanilang pagpapasya ang anumang hindi refundable na payment na ginawa mo. Responsibilidad mong siguraduhing papasok ang iyong payment sa tamang oras (na tama ang iyong bank details, debit card, o credit card details, at may sapat kang pera na available sa account mo).

5. Kung sa tingin mong hindi ka makakarating sa tamang oras, makipag-ugnayan sa iyong Service Provider at sabihin sa kanila kung kailan ka darating, para hindi nila i-cancel ang booking mo. Kung mahuli ka, wala kaming pananagutan para sa mga kahihinatnan (halimbawa: ang pag-cancel sa Booking mo, o anumang fee na maaaring i-charge ng Service Provider).

6. Bilang taong gumagawa ng Booking, may responsibilidad ka para sa mga aksyon at pag-uugali (kaugnay ng Travel Experience) ng lahat ng tao sa grupo. May responsibilidad ka rin para sa pagkuha ng kanilang pahintulot bago ibigay sa amin ang kanilang personal data.

A9. Privacy at cookies

1. Kung mag-book ka ng accommodation, flight, o attraction, tingnan ang aming Privacy at Cookie Statement para sa iba pang impormasyon sa privacy, cookies, at kung paano ka namin maaaring kontakin at kung paano namin maaaring iproseso ang personal data

2. Kung mag-book ka ng ground transportation, tingnan ang Privacy Statement ng Rentalcars.com, Privacy Statement ng cars.booking.com, o Privacy Statement ng taxi.booking.com ayon sa naaangkop para malaman kung paano namin pinoproseso ang iyong personal data.

A10. Mga accessibility request

1. Kung mayroon kang anumang accessibility request:

 • tungkol sa aming Platform at/o mga service, makipag-ugnayan sa aming Customer Service team
 • tungkol sa iyong Travel Experience (wheelchair access, mga walk-in bathtub, at iba pa), kontakin ang iyong Service Provider — o sa airport, train station, at iba pa.

A11. Insurance

1. Kung bumili ka ng insurance sa pamamagitan ng aming Platform, tingnan ang (mga) policy document para sa terms at karagdagang impormasyon. Hindi ia-apply ang Terms na ito sa insurance.

A12. Genius

1. Ang Genius rate ay discounted rate na inaalok ng mga kasaling Service Provider para sa ilang produkto/serbisyo.

2. Ang mga Genius rate ay para sa mga miyembro ng Genius program ng Booking.com. Walang membership fee, at madaling maging miyembro — gumawa lang ng Account. Hindi transferable ang membership at mga rate. Naka-link ang membership sa partikular na Account. Maaaring naka-link din ang membership sa mga partikular na campaign o incentive.

3. May iba't ibang “Genius Level”, batay sa kung gaano karaming Booking ng Accommodation ang ginawa mo sa loob ng tinukoy na panahon. Nagbibigay ang bawat level ng iba't ibang travel reward.

4. Maaari naming baguhin ang anumang feature ng Genius program, kabilang ang mga membership level at ang paraan kung paano naka-structure ang program.

5. Para sa iba pang detalye, puntahan ang https://www.booking.com/genius.html.

A13. Mga Reward, Credit, at Wallet

1. Maaari kaming magbigay ng Rewards sa iyo — batay sa aming sariling pagpapasya, at nang napapailalim sa (a) terms dito sa A13 at (b) anumang Individual Criteria para sa Reward na ia-apply. Kung gumawa kami ng clerical error sa (i) pag-calculate ng Rewards mo o (ii) sa pag-convert ng mga currency na kaugnay ng iyong Rewards, palagi naming mababago o maitatama ang anumang ipinapakitang balance.

2. Paano makakuha ng Rewards. Maaaring makakuha ka, bilang halimbawa, ng Reward sa pamamagitan ng booking sa kasaling hotel, o sa paggawa ng partikular na dami ng Booking sa tinukoy na panahon. Kapag available ang Reward, ipapaliwanag namin kung ano ang mga partikular na condition at kung paano ito gamitin.

3. Saan mo mahahanap ang Rewards mo. Kapag natanggap mo na ang isa o higit pang Reward, makikita mo ang link na “Rewards at Wallet” sa iyong Account menu sa Booking.com. Sa ibaba ng tab na “Rewards”, makikita mo ang lahat ng Reward na kinita mo, kung ano ang mga aksyon (kung mayroon) ang kailangan pang gawin para makuha ang (mga) Reward, at anumang ibang terms at conditions.

4. Mga uri ng Reward. Binibigyan ka ng Rewards ng (a) Credit sa iyong Wallet o (b) ibang bagay (halimbawa: Credit Card Cashback, o voucher). Ipapaliwanag namin ang bawat Reward sa naaangkop na oras.

5. Paano makakakuha ng Credit. Karaniwang ibinibigay ang Credit bilang resulta ng pagkuha ng Reward. Pero maaaring magbigay kami ng Credit para sa ibang dahilan —halimbawa, kung hindi nakatugon sa aming karaniwang mataas na pamantayan ang iyong Travel Experience.

6. Saan mahahanap ang Credit mo. Kapag natanggap mo na ang ilang Credit, makikita mo ang “Rewards at Wallet” na link sa iyong Account menu sa Booking.com. Sa ibaba ng tab na “Wallet”, makikita mo ang kabuuang balance ng iyong Credit (nang magkahiwalay bilang Travel Credit at Cash Credit, kung mayroon ka ng parehong uri). Makikita mo kung kailan natanggap o ginastos ang Credit, at kung kailan mage-expire ang mga ito. Kung mayroon kang Cash Credit, makakakita ka rin ng link para i-cash out ang mga ito.

7. Mga uri ng Credit. Ang Travel Credit ay puwede lang gastusin sa ilang Travel Experience. Ipapakita namin sa iyo kung aling mga Travel Experience ang puwede mong bayaran gamit ang Travel Credit (kung aling mga partikular na accommodation, attraction, car rental, at iba pa). Puwedeng i-cash out ang Cash Credit sa iyong Payment Method (i-click ang “I-withdraw ang Cash Credit”), o gastusin sa anumang Travel Experience na puwedeng bayaran gamit ang Travel Credit.

Mga reward

8. Para makatanggap ng anumang uri ng Reward, dapat kang, para mag-qualify sa at magamit ang Credit:

 • may Account sa amin
 • hindi bababa sa 18 taong gulang
 • ma-meet ang Individual Criteria para sa Reward
 • hindi lumabag sa Terms ng Rewards at Wallet, at
 • mayroong valid na credit card, para mag-qualify sa Cashback Reward ng Credit Card.

9. Kapag available ang Reward, ipapaliwanag ng Individual Reward Criteria kung paano (at kung) mag-qualify ka rito. Maaaring may:

 • mga restriction na nakadepende sa oras (halimbawa: mga offer na may expiration dates)
 • mga restriction sa platform (halimbawa: mga promotional code na magagamit lang sa aming app)
 • mga restriction sa property (halimbawa: mga offer na magagamit lang sa mga partikular na Service Provider)
 • minimum na paggastos (halimbawa: Reward na makukuha mo lang kapag gumastos ka nang ‘di bababa sa partikular na halaga sa Booking)
 • maximum na halaga ng Reward (na puwedeng monetary o hindi na Reward).

10. Hindi puwedeng ibenta, ipalit, o ilipat sa anumang paraan ang Reward sa third party. Sa pagkakataong mamatay ang Account holder, isasara ang kanyang Account at ika-cancel ang kanyang Reward (kung mayroon man).

Ang Credit

11. Puwede mong gamitin ang Cash Credit o Travel Credit para sa halaga ng eligible na Travel Experience sa kasaling Platform (halimbawa: www.booking.com o website ng Group Company).

12. Kung mas mababa ang halaga ng Travel Experience na iyon sa halaga ng iyong Credit, mananatiling available sa Wallet mo ang ‘di pa nagamit na Credit.

13. Kung mas malaki ang halaga ng Travel Experience kaysa Credit mo, kailangan mong bayaran ang natitirang halaga pagdating ng itinakdang oras, gamit ang ibang tinatanggap na Payment Method — o ika-cancel ang purchase mo, at ibabalik ang iyong Credit sa Wallet mo.

14. Kung may iba't ibang Credit ka na may higit sa isang expiration date, gagamitin muna ang Credit na may pinakaunang expiration date.

15. Kung mag-cancel ka ng Travel Experience na binayaran mo na (nang bahagya o nang buo) gamit ang Credit, ang cancellation policy ng Service Provider ang magpapasya kung ire-refund ang iyong pera at/o Credit. Mare-refund ng aming Customer Service team ang anumang Credit na maaaring may karapatan kang matanggap.

16. Puwede mong i-cash out ang Cash Credit (pero hindi Travel Credit) gamit ang Payment Method.

17. Ang default currency ng Wallet mo ay depende sa iyong lokasyon, lugar na tinitirhan, o ibang currency na maaari naming piliin. Kung makakuha ka ng anumang Credit o Credit Card Cashback sa ibang currency, iko-convert namin ang mga ito sa iyong default currency, o ibang currency na maaari naming piliin, gamit ang aming Currency Conversion Rate.

18. Kung nagbigay ng Reward dahil nag-book ka ng Travel Experience, ang anumang kaugnay na Credit na hindi pa nagagamit ay tatanggalin mula sa Wallet mo kung na-cancel ang Travel Experience na iyon.

19. Mayroon kaming karapatang i-cancel ang anumang Reward na nakuha sa pamamagitan ng panloloko.

20. Kung sa tingin mong hindi ka nakatanggap ng Reward na dapat natanggap mo, makipag-ugnayan sa Customer Service team nang ‘di lalampas sa 12 buwan pagkatapos mong magawa ang anumang pinaniniwalaan mong nag-qualify ka sa Reward. Ibigay ang anumang sumusuportang dokumento na mayroon ka. Kung hindi mo ito gagawin sa loob ng 12 buwan, hindi mo na puwedeng kunin ang Reward.

21. May expiration date ang lahat ng Credit, na makikita mo sa section ng “Ang Credit” ng Wallet mo.

Ang Wallet

22. Ang lahat ng data, kabilang ang personal data, ay ipoproseso alinsunod sa aming privacy policy at mga naaangkop na batas at regulasyon sa proteksyon ng data. Ibabahagi ito sa mga Group Company o Service Provider ayon sa pangangailangan ng Wallet program. Hindi papalitan ang mga nawala, nanakaw, o nag-expire na Reward.

23. Ang mga obligasyon mo

 • May responsibilidad ka sa pagsiguradong tama, kumpleto, at napapanahon (at nananatiling ganito) ang lahat ng impormasyon
 • Kung humingi kami sa iyo ng katibayan ng ID, ibigay ito sa loob ng 30 araw
 • May responsibilidad kang panatilihing ligtas at maayos ang sign-in details ng Wallet mo.

24. Kung hindi ka sumunod sa mga patakaran sa section na ito, maaaring automatic naming suspendihin o i-cancel ang Wallet mo.

25. Hindi mo maaaring gamitin ang iyong Wallet o Reward sa anumang paraan na nakakapanlinlang, hindi patas, o nakakapinsala.

26. Maaari naming i-set off/settle ang anuman o lahat ng iyong Credit laban sa anumang claim na mayroon kami (o Group Company) laban sa iyo. Maaaring gawin namin ito anumang oras, at nang walang paunang abiso.

27. Maaari naming baguhin, suspendihin, o tapusin ang anumang aspeto ng Wallet, Reward, at Credit. Partikular dito, maaari naming baguhin:

 • ang terms ng Reward at Wallet na ito
 • kung sinong mga user ang pinapayagan naming magkaroon ng Wallet
 • kung aling Reward o Credit ang ilalaan namin
 • ang expiration dates ng anumang Reward o Credit
 • ang anumang Individual Criteria para sa Reward.

28. Gagawa kami ng mga makatuwirang pagsisikap para bigyan ka ng paunang abiso kung gagawa kami ng anumang pagbabago o ganap naming ititigil ang pagbibigay ng Wallet.

29. Kung itigil namin ang pagbibigay ng mga Wallet, ang lahat ng Credit at Reward na hindi pa nag-expire ay magiging valid pa ng 12 buwan.

A14. Ang intellectual property rights

1. Maliban na lang kung iba ang nakasaad, pag-aari ng Booking.com (o mga licensor nito) ang lahat ng karapatan sa aming Platform (technology, content, mga trademark, itsura at dating, at iba pa) at sa pamamagitan ng paggamit ng aming Platform, sumasang-ayon kang gamitin lang ito para sa nakatakdang layunin nito at respetuhin ang mga kondisyong nakasaad sa ibaba sa paragraph A14.2 at A14.3.

2. Hindi ka pinapayagang i-monitor, kopyahin, i-scrape/i-crawl, i-download, i-reproduce, o gamitin ang anumang nasa Platform namin para sa anumang commercial na layunin nang walang nakasulat na pahintulot ng Booking.com o mga licensor nito.

3. Binabantayan naming mabuti ang bawat pagbisita sa aming Platform, at iba-block namin ang sinumang (anumang automated na sistemang) pinaghihinalaan naming:

 • gumagawa ng ‘di makatuwirang dami ng paghahanap
 • gumagamit ng anumang device o software para mangalap ng mga presyo o ibang impormasyon
 • gumagawa ng anumang bagay na naglalagay ng ‘di makatuwirang stress sa aming Platform.

4. Sa pamamagitan ng pag-upload ng anumang picture sa aming Platform (kasama ng review, bilang halimbawa), kino-confirm mong sumusunod ito sa aming criteria at na:

 • makatotohanan ito (hindi mo binago ang picture, bilang halimbawa, o hindi ka nag-upload ng litrato ng ibang property)
 • wala itong anumang virus
 • maaari mo itong ibahagi sa amin
 • maaari namin itong gamitin sa aming platform at kaugnay nang iba pang commercial na layunin (kasama sa promotional context), kahit saan, at magpakailanman (kapag ipinaalam mo sa amin na hindi na namin ito magagamit, isasaalang-alang namin ang anumang naturang makatuwirang kahilingan)
 • hindi ito lumalabag sa karapatan sa privacy ng ibang tao
 • tinatanggap mo ang buong responsibilidad para sa anumang legal na claim laban sa Booking.com na kaugnay nito.

5. Para gawin itong malinaw: hindi kami responsable at wala kaming pananagutan para sa anumang picture na in-upload sa aming Platform, at puwede naming alisin ang anumang picture ayon sa aming pagpapasya (halimbawa, kung makita naming hindi natutugunan ng picture ang criteria sa itaas).

A15. Paano kung magkaproblema?

1. Kung mayroon kang tanong o reklamo, makipag-ugnayan sa aming Customer Service team. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-access sa iyong Booking, o sa pamamagitan ng aming app, o sa pamamagitan ng aming Help Center (kung saan mahahanap mo rin ang ilang makakatulong na FAQ). Matutulungan mo kaming matulungan ka sa lalong madaling panahon — sa pamamagitan ng pagbigay ng:

 • iyong Booking confirmation number, contact details, PIN code (kung mayroon ka), at email address na ginamit mo noong ginawa mo ang iyong Booking
 • summary ng issue, kabilang kung paano mo gustong matulungan namin
 • anumang sumusuportang dokumento (bank statement, mga picture, mga receipt, at iba pa)

2. Nire-record ang lahat ng tanong at reklamo, at tinatrato nang may pinakamataas na priority ang pinaka-urgent.

3. Kung residente ka ng European Economic Area at hindi ka masaya sa paraan kung paano namin tinugunan ang reklamo mo, maaaring puwede kang magreklamo sa pamamagitan ng ODR (Online Dispute Resolution) platform (ec.europa.eu/odr) ng European Commission. Depende ito sa kung tungkol saan ang reklamo mo:

 • kung tungkol ito sa accommodation, flight, o attraction, magagamit mo ang ODR platform
 • kung tungkol ito sa ground transportation, hindi puwede (dahil binu-book ang ground transporation sa Booking.com Transport Limited, at umalis na ang UK sa EU).

4. Kung residente ka ng Czech Republic at hindi ka masaya sa paraan kung paano namin tinugunan ang iyong reklamo, puwede kang magreklamo sa Czech Trade Inspection Authority - Central Inspectorate, ADR Department, registered office Štěpánská 15, Prague 2, postal code: 120 00, email: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

5. Kung residente ka ng Brazil at hindi ka masaya sa paraan kung paano namin tinugunan ang iyong reklamo, puwede kang magreklamo sa pamamagitan ng Brazilian Federal Consumer Dispute Resolution Platform (consumidor.gov.br/).

6. Sinusubukan naming internal na lutasin ang lahat ng dispute, at wala kaming obligasyon na magpasa sa anumang alternative dispute resolution procedure na pinapamahalaan ng mga independent provider.

A16. Komunikasyon sa Service Provider

1. Maaaring tulungan ka naming makipag-ugnayan sa iyong Service Provider, pero hindi namin masisigurong babasahin nila ang anumang mula sa iyo, o na gagawin nila ang hinihiling mo. Ang pakikipag-ugnayan mo lang sa kanila, o ang kanilang pagkontak sa iyo, ay hindi ibig sabihin na may anumang batayan ka para sa legal na aksyon.

A17. Mga hakbang laban sa hindi katanggap-tanggap na pag-uugali

1. May karapatan kaming pigilan ka mula sa paggawa ng anumang Booking, na i-cancel ang anumang Booking na ginawa mo na, at/o na pigilan ka mula sa paggamit ng aming Platform, aming Customer Service, at/o iyong Account. Siyempre, gagawin lang namin ito, kung sa aming pananaw, may mabuting dahilan para gawin ito — bilang halimbawa:

 • panloloko o pag-abuso
 • hindi pagsunod sa Aming values, o sa mga naaangkop na batas o regulasyon
 • hindi naaangkop o hindi legal na pag-uugali (halimbawa: karahasan, pagbabanta, o paglabag sa privacy) na kaugnay namin, alinman sa mga kumpanyang katrabaho namin — o sinumang iba pa.

2. Kung mag-cancel kami ng Booking bilang resulta nito, hindi ka makakatanggap ng refund. Maaaring sabihin namin sa iyo kung bakit na-cancel namin ang iyong Booking, maliban na lang kung ang pagsasabi sa iyo ay (a) lalabag sa mga naaangkop na batas at/o (b) pipigilan o hahadlangan ang pagtuklas o pagpigil ng panloloko o ibang iligal na aktibidad. Kung naniniwala kang nagkamali kami sa pag-cancel ng Booking mo, makipag-ugnayan sa aming Customer Service team.

A18. Ang limitasyon ng pananagutan

1. Sa hangganang pinapayagan ng mandatory na batas para sa consumer, magkakaroon lang kami ng pananagutan para sa mga gastusing makukuha mo bilang direktang resulta ng pagkakamali namin. Ibig sabihin nito, sa hangganang pinapayagan ng batas, hindi kami magkakaroon ng pananagutan para sa (halimbawa) anumang:

 • hindi direktang pagkawala o hindi direktang pinsala
 • hindi tumpak na impormasyon tungkol sa Service Provider
 • produkto, serbisyo, o aksyon ng Service Provider o ibang business partner
 • pagkakamali sa email address, numero ng telepono, o credit card number (maliban na lang kung pagkakamali namin ito)
 • force majeure o kaganapang hindi namin makokontrol.

2. Kung nilalabag mo ang Terms na ito at/o terms ng Service Provider, sa hangganang pinapayagan ng batas:

 • hindi kami magkakaroon ng pananagutan para sa anumang gastusing makukuha mo bilang resulta nito, at
 • hindi ka makakatanggap ng anumang refund.

3. Sa hangganang pinapayagan ng batas, ang pinakamalaking halaga ng pananagutan namin, o ng anumang Service Provider (para man sa isang pagkakataon o serye ng mga konektadong pagkakataon) ay ang halaga ng iyong Booking, ayon sa nakasaad sa confirmation email mo.

4. Walang anuman sa terms na ito ang maglilimita sa pananagutan namin (o ng Service Provider) pagdating sa aming (o kanilang) (i) kapabayaan na hahahtong sa pagkamatay o personal na pinsala o (ii) panloloko o mapanlokong representasyon.

5. Hindi kami gumagawa ng anumang pangako tungkol sa mga produkto at serbisyo ng Service Provider (maliban sa kung ano ang tahasang nakasaad sa Terms na ito). Ganap na responsibilidad mo ang paggawa ng (mga) tamang desisyon.

6. Para gawing malinaw ito: wala sa Terms na ito ang magbibigay ng anumang karapatan sa sinumang ibang third party maliban sa Service Provider.

7. Maaaring protektado ka ng mandatory na batas at regulasyon para sa proteksyon ng consumer, na magsisiguro ng iyong mga karapatan na hindi puwedeng ipawalang-bisa ang terms ng alinmang kumpanya. Sa pagkakataong iyon, tinutukoy ang aming pananagutan hindi lang ng Terms na ito, pero pati ng anumang naaangkop na batas at regulasyon para sa proteksyon ng consumer.

A19. Ang naaangkop na batas at forum

1. Sa hangganang pinapayagan ng mandatory na lokal na batas (para sa consumer), papamahalaan ang Terms na ito at aming mga service ng Dutch na batas (para sa mga accommodation, flight o attraction) o English na batas (para sa mga car rental at private/public transportation).

2. Sa hangganang pinapayagan ng mandatory na lokal na batas (para sa consumer), eksklusibong ipapasa ang anumang dispute sa mga may kapangyarihang korte ng Amsterdam (para sa mga accommodation, flight, o attraction) o ng England and Wales (para sa mga car rental at private/public transportation).

A20. Mga nauugnay na travel arrangement

1. Kung:

 • pagkatapos pumili at magbayad para sa isang travel service, nag-book ka ng mga karagdagang travel service para sa iyong trip o holiday sa parehong pagbisita sa Platform; o
 • mag-book ka ng mga karagdagang travel service para sa iyong trip o holiday sa pamamagitan ng link na ibinigay namin sa iyo nang hindi lalampas sa 24 na oras pagkatapos matanggap ang confirmation ng iyong unang Booking sa amin,

HINDI mo mapapakinabangan ang mga karapatang ina-apply sa mga package sa ilalim ng Directive ng EU (EU) 2015/2302 o ng Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 ng UK (kapag pinagsama, ang “Mga Kinakailangan sa Package Travel”). Kaya naman, wala kaming responsibilidad para sa wastong performance ng mga travel service na iyon. Kung magkaroon ng mga problema, makipag-ugnayan sa nauugnay na Service Provider.

2. Sa alinman sa mga pagkakataong iyon, magiging bahagi ang mga travel service na iyon ng nauugnay na travel arrangement at hindi ng package. Sa pagkakataong iyon, may proteksyon ang Booking.com, alinsunod sa inaatas ng batas ng EU at UK, upang i-refund ang mga payment mo sa Booking.com para sa mga hindi nagawang serbisyo dahil sa kawalan ng kakayahang magbayad ng Booking.com. Tandaang hindi ito nagbibigay ng refund sa kaganapang nawalan ng kakayahang magbayad ang nauugnay na Service Provider.

3. Voluntary na pinalawak ng Booking.com ang proteksyon sa kawalan ng kakayahang magbayad sa mga customer sa labas ng EU at UK na nag-book ng iba’t ibang travel service sa pamamagitan ng Booking.com na bumubuo ng Mga Nauugnay na Travel Arrangement ayon sa kahulugan ng Mga Kinakailangan sa Package Travel. Ia-apply lang ang pagpapalawak na ito sa mga payment na natanggap ng Booking.com.

4. Mayroong proteksyon sa kawalan ng kakayahang magbayad ang Booking.com sa pamamagitan ng bank guarantee sa Deutsche Bank na pinapangasiwaan ng Sedgwick International UK para sa anumang perang direktang binayad sa Booking.com.

5. Maaaring makipag-ugnayan ang mga traveler sa Sedgwick International UK (60 Fenchurch Street, London EC3M 4AD, United Kingdom, phone: +44 207 530 0600, email: helpline@uk.sedgwick.com) kung itanggi ang mga service dahil sa kawalan ng kakayahang magbayad ng Booking.com.

6. Tandaan: Hindi sakop ng proteksyon sa kawalan ng kakayahang magbayad na ito ang mga kontrata sa iba pang party maliban sa Booking.com, na magagawa sa kabila ng kawalan ng kakayahang magbayad ng Booking.com.

7. Tingnan ang Directive (EU) 2015/2302 ayon sa pagkalipat sa pambansang batas sa European Union o sa United Kingdom.

B. Mga accommodation

B1. Ang saklaw ng section na ito

1. Nilalaman ng section na ito ang partikular na terms para sa mga produkto at serbisyo ng Mga Accommodation

B2. Contractual relationship

1. Kapag gumawa ka ng Booking, direkta ito sa Service Provider. Hindi kami “contractual party” ng iyong Booking.

2. Pag-aari at pinapatakbo ng Booking.com B.V. ang Platform.

3. Ipinapakita lang ng aming Platform ang mga Accommodation na may commercial na kaugnayan sa amin, at hindi palaging ipinapakita ang lahat ng kanilang mga produkto o serbisyo.

4. Ang impormasyon tungkol sa mga Service Provider (halimbawa: mga facility, house rules, at hakbang para sa sustainability) at kanilang mga Travel Experience (halimbawa: mga presyo, availability, at cancellation policy) ay batay sa kung anong ibinigay nila sa amin. May responsibilidad sila sa pagsiguradong accurate at updated ito.

B3. Ano ang gagawin namin

1. Ibinibigay namin ang Platform kung saan mapo-promote at mabebenta ng mga Service Provider ang kanilang mga Accommodation — at mahahanap, makukumpara, at mabu-book mo ang mga ito.

2. Kapag na-book mo na ang iyong Accommodation, ibibigay namin sa iyo at sa Service Provider ang detalye ng Booking mo, kabilang ang pangalan ng (mga) guest.

3. Depende sa terms ng Booking mo, maaaring matulungan ka naming baguhin o i-cancel ito kung nais mo.

B4. Ano ang kailangan mong gawin

1. Ilagay ang lahat iyong contact details nang tama, para mabigyan ka namin at/o ng Service Provider ng impormasyon tungkol sa iyong Booking at, kung kinakailangan, kontakin ka.

2. Maingat na basahin ang Terms na ito at ang terms na ipinapakita sa proseso ng pag-book.

3. Alagaan ang Accommodation at ang furniture, mga fixture, electronics at ibang nilalaman, at iwanan ang mga bagay sa parehong kalagayan nang dumating ka. Kung may nasira, napinsala, o nawala, siguraduhing i-report ito sa staff doon (sa lalong madaling panahon, at siguruhing gawin ito bago ka mag-check out).

4. Panatilihin ang seguridad ng Accommodation at mga nilalaman nito sa panahon ng iyong stay. Kaya, bilang halimbawa, huwag iwanang hindi nakakandado ang mga pintuan o bintana.

B5. Presyo at payment

1. Tingnan ang “Mga Presyo” (A6) at “Payment” (A7) sa itaas.

B6. Mga amendment, cancellation, at refund

1. Tingnan ang “Mga policy” (A8) sa itaas.

B7. Ano pa ang kailangan mong malaman?

May Price Match Kami

1. Gusto naming makuha mo ang pinakamagandang posibleng presyo sa bawat pagkakataon. Kung, pagkatapos mong i-book ang Accommodation mo sa amin, makita mo ang parehong Accommodation (na may parehong conditions) para sa mas mababang presyo sa ibang website, nangangako kaming i-refund ang pagkakaiba, nang napapailalim sa terms at conditions ng May Price Match Kami.

Ang partner offer

2. Ang ilang offer sa aming Platform ay minarkahan bilang “Mga partner offer”, na nangangahulugang galing ang mga ito mula sa partner company ng Booking.com, at hindi mula mismo sa Service Provider. Maliban na lang kung iba ang nakasaad, ang anumang Partner offer na ire-reserve mo ay:

 • Dapat bayaran sa oras ng booking
 • Hindi mababago. Gayunpaman, kung nag-aalok ito ng libreng cancellation, maka-cancel mo ito nang libre, basta't gawin mo ito sa itinakdang oras.
 • Hindi mahahalo sa anumang ibang offer (mga promotion, incentive, o reward)
 • Hindi mabibigyan ng score o review sa aming Platform.

Mga price incentive ng Booking.com

3. Ang ilang pagbawas sa presyong nakikita mo ay pinopondohan namin at hindi ng Service Provider. Binabayaran lang namin mismo ang ilan sa mga gastos.

Damage Policy

4. Kapag nagbu-book ka, maaaring makita mong binabanggit ng ilang Service Provider ang “damage policy”. Ibig sabihin nito kapag nawala o nasira ng sinuman sa iyong grupo ang anumang bagay:

 • dapat mong ipaalam ito sa Service Provider
 • sa halip na direktang i-charge ka para dito, magkakaroon ang Service Provider ng 14 araw para magpasa ng damage payment request sa pamamagitan ng aming Platform, sa ilalim ng iyong reservation number
 • kung gawin nila ito, sasabihin namin sa iyo, para masabi mo sa amin kung mayroon kang anumang comment, at kung sumasang-ayon ka sa charge o hindi — at pagkatapos:
  • kung sumang-ayon ka, icha-charge ka namin sa kanilang ngalan
  • kung hindi ka sumasang-ayon, titingnan namin ito muli at magpapasya kung higit pang tatalakayin ito*.

5. May limitasyon (na ipinapakita sa iyo habang nagbu-book ka) sa kung magkano ang puwedeng i-charge sa iyo ng Service Provider sa ilalim ng damage policy sa pamamagitan ng aming Platform.

6. Ang anumang payment na gagawin mo ay sa pagitan mo at ng Service Provider — aayusin lang namin ito sa ngalan ng Service Provider.

7. Ang damage policy ay hindi para sa pangkalahatang paglilinis, karaniwang pagkaluma, anumang krimen (tulad ng pagnanakaw), o anumang hindi pisikal na “damage” (halimbawa: multa para sa paninigarilyo o pagdadala ng mga alagang hayop).

8. Maaaring kailanganin ng Service Provider ng “damage deposit” bago o kapag nag-check in. Kung kailanganin nila ito, sasabihin namin ito sa iyo habang nagbu-book ka — pero walang itong kaugnayan sa “damage policy”. Hindi kami magiging bahagi ng anumang financial settlement na kaugnay ng mga damage deposit.

*Kung may anumang damage, palaging maaaring magpasya ang Service Provider na magsimula ng (legal) na claim laban sa iyo sa labas ng damage policy, at sa pagkakataong ito hindi maga-apply ang limitasyon (tingnan ang bilang 5 sa itaas).

Ano ang Ginagawa Namin

9. Para sa impormasyon tungkol sa mga review, ranking, kung paano kami kumikita ng pera (at iba pa), tingnan ang Ano ang Ginagawa Namin.

C. Mga attraction

C1. Ang saklaw ng section na ito

1. Nilalaman ng section na ito ang partikular na terms para sa mga produkto at serbisyo ng Mga Attraction

C2. Contractual relationship

1. Hindi kami nagbebenta (muli), nag-aalok, o nagbibigay ng anumang Attraction sa aming ngalan — kapag nag-book ka ng Attraction, direkta kang pumapasok sa kontrata kasama ng (a) Service Provider o (b) Third-Party Aggregator (kung binebenta nilang muli ang Attraction), ayon sa nakasaad sa proseso ng pag-book.

2. Kumikilos lang kami bilang Platform at hindi kami kabilang sa Terms ng Third Party. Hindi kami responsable para sa iyong ticket at (sa buong hangganang pinapayagan ng batas) wala kaming pananagutan sa iyo kaugnay ng Booking mo.

C3. Ano ang gagawin namin

1. Ibinibigay namin ang Platform kung saan mapo-promote at mabebenta ng mga Service Provider at (paminsan-minsan) Third-party Aggregator ang mga Travel Experience — at mahahanap, makukumpara, at mabu-book mo ang mga ito.

2. Kapag na-book mo na ang iyong Attraction, ibibigay namin sa iyo at sa Service Provider ang detalye ng Booking mo; kung kailangan ng Service Provider ang higit pa sa iyong pangalan, sasabihin namin ito sa iyo sa oras ng booking.

3. Depende sa terms ng Booking mo, maaaring matulungan ka naming baguhin o i-cancel ito kung nais mo.

C4. Ano ang kailangan mong gawin

1. Dapat mong ilagay nang tama ang lahat iyong contact details, para mabigyan ka namin at/o ng Service Provider ng impormasyon tungkol sa iyong Booking at, kung kinakailangan, makontak ka.

2. Dapat mong basahin at dapat kang sumang-ayon na sundin ang aming Terms at ang Terms ng Third Party (na ipapakita sa check-out) — at kilalanin na ang paglabag sa mga ito ay maaaring humantong sa mga karagdagang charge at/o pag-cancel ng iyong Booking.

C5. Presyo at payment

1. Kapag nag-book ka ng Attraction, aayusin namin ang iyong payment. Para sa detalye ng kung paano ito gagana (kabilang ang mga kaugnay na karapatan at obligasyon), tingnan ang “Payment” (A7) sa itaas.

C6. Mga amendment, cancellation, at refund

1. Tingnan ang “Mga policy” (A8) sa itaas.

C7. Ano pa ang kailangan mong malaman?

Ano ang Ginagawa Namin

1. Para sa impormasyon tungkol sa mga review, ranking, kung paano kami kumikita ng pera (at iba pa), tingnan ang Ano ang Ginagawa Namin.

D. Mga car rental

D1. Ang saklaw ng section na ito

1. Nilalaman ng section na ito ang partikular na terms para sa mga produkto at serbisyo ng Car Rental

D2. Contractual relationship

1. Kapag nag-book ka ng Rental, ang iyong Booking ay (a) sa amin o (b) direktang sa Service Provider. Sa alinmang pagkakataon:

 • pinapamahalaan ng aming Terms ang proseso ng pag-book; kapag ipinadala namin sa iyo ang Booking Confirmation mo, pumapasok ka sa kontrata kasama namin
 • pinapamahalaan ng Rental Agreement ang Rental mismo; kapag pinirmahan mo ito sa rental counter, pumapasok ka sa kontrata kasama ng Service Provider (pero makikita at tatanggapin mo ang mahalagang terms nito habang binu-book mo ang iyong sasakyan).

2. Sa karamihan ng mga pagkakataon, makukuha mo kaagad ang Booking Confirmation mo kapag nakumpleto mo ang iyong Booking — pero kung hindi agad ma-confirm ng Service Provider ang iyong Rental, hindi namin kukunin ang payment o hindi kami magpapadala ng iyong Booking Confirmation hanggang gawin nila ito.

3. Kung mayroong anumang hindi magkatugma sa pagitan ng Terms na ito at ng Rental Agreement, ia-apply ang Rental Agreement.

D3. Ano ang gagawin namin

1. Naglalaan kami ng Platform kung saan mapo-promote at mabebenta ng mga Service Provider ang kanilang mga Travel Experience — at mahahanap, makukumpara, at mabu-book mo ang mga ito.

2. Hindi namin masisiguro ang tumpak na brand at model na binu-book mo (maliban na lang kung malinaw na sabihin namin ito). Ibig sabihin ng phrase na “o kapareho” ay maaaring makakuha ka ng katulad na sasakyan (halimbawa: parehong sukat, na may parehong uri ng gearbox, at iba pa). Kaya ang mga picture ng sasakyan ay para sa mga layunin ng paglalarawan lang.

3. Kapag na-book mo na ang iyong Rental:

 • ibibigay namin sa Service Provider ang detalye ng Booking (halimbawa: ang pangalan ng Main Driver at contact number)
 • bibigyan ka namin ng impormasyon sa pick-up (halimbawa: contact details ng Service Provider, at detalye na kailangan mong dalhin).

D4. Ano ang kailangan mong gawin

1. Dapat mong ibigay ang lahat ng impormasyong kailangan para ayusin ang Booking mo (contact details, Oras ng Pick-up, at iba pa).

2. Dapat mong basahin at dapat kang sumang-ayon sa Terms na ito at sa Rental Agreement — at kilalanin na kapag nilabag mo ang mga ito:

 • maaaring kailangan mong bayaran ang karagdagang charge
 • maaaring i-cancel ang iyong Booking
 • maaaring tumanggi ang staff sa counter na ibigay ang susi sa rental counter.

3. Dapat mong tingnan ang mga partikular na kinakailangan ng iyong Rental, dahil maraming detalye (mga kinakailangan sa driver’s license, laki ng security deposit, kinakailangan papeles, tinatanggap na payment card, at iba pa) ang nag-iiba kada Rental. Kaya siguraduhing maingat mong babasahin ang:

 • Terms na ito
 • mahalagang terms ng Rental Agreement, na makikita mo habang nagbu-book ka, at
 • ang Rental Agreement mismo, na makikita mo sa Pick-up.

4. Dapat nasa rental counter ka sa Oras ng Pick-up mo: kung mahuli ka, maaaring hindi na available ang sasakyan, at hindi ka makakatanggap ng refund. Kung sa tingin mong maaaring ma-late ka, napakahalagang kontakin mo ang Service Provider o kami, kahit na dahil ito sa delay ng flight at naibigay mo na ang iyong flight number.

5. Ipinapaalam sa iyo ng pangunahing terms ng iyong Rental kung ano ang kailangan ng Main Driver sa oras ng Pick-up. Dapat mong siguruhin na kapag dumating sila sa rental counter, dala nila ang lahat ng kailangan (halimbawa: driver’s license, anumang kailangang ID, at credit card na nasa kanilang pangalan, na may sapat na pondo para mabayaran ang security deposit).

6. Dapat mong siguruhing eligible at may kakayahan ang Main Driver (sa opinyon ng Service Provider) para magmaneho ng sasakyan.

7. Dapat mayroon ka ng lahat ng dokumento (tulad ng ID, voucher, at driver’s license) na kailangan mo sa Pick-up.

8. Dapat mong ipakita sa staff sa counter ang buo at valid na driver’s license ng bawat driver, na dapat hawak na nila nang ‘di bababa sa isang taon (o mas matagal, sa karamihan ng pagkakataon). Kung mayroong mga endorsement/point ang sinumang driver sa kanyang license, ipaalam ito sa amin sa lalong madaling panahon, dahil maaaring hindi sila payagan ng Service Provider na magmaneho.

9. Dapat mong siguruhing ang sinumang driver na may driver’s license mula sa England, Scotland, o Wales ay kukuha ng license “check code” nang ‘di hihigit sa 21 araw bago ang Pick-up.

10. Dapat mong siguraduhing ang bawat driver ay may sariling International Driving Permit (kung kailangan nila ito) at pati na ang kanilang driver’s license. Tandaang dapat dala ng lahat ng driver ang kanilang driver’s license (at International Driving Permit, kung kailangan nila ito) sa lahat ng oras.

11. Dapat mong siguraduhing may naaangkop na child seat ang bawat bata kung kailangan nila nito.

12. Dapat kang, kung magkaproblema sa panahon ng iyong Rental (aksidente, masiraan, at iba pa) ay:

 • makipag-ugnayan sa Service Provider
 • hindi mag-authorize ng anumang repair nang walang pahintulot ng Service Provider
 • magtabi ng lahat ng dokumento (mga repair bill, police report, at iba pa) para ibahagi sa amin/ sa Service Provider/ insurance company.

D5. Presyo at payment

1. Ang Booking.com Transport Limited ang naka-record na merchant para sa iyong Booking. Para sa detalye ng aming proseso ng payment, tingnan ang “Payment” (A7) sa itaas.

Karagdagang gastos at fee

2. Sa karamihan ng pagkakataon, magcha-charge ang Service Provider ng young driver fee para sa bawat driver na wala pa sa partikular na edad (halimbawa: 25). Sa ilang pagkakataon, maaaring mag-charge sila ng senior driver fee para sa bawat driver na lampas sa partikular na edad (halimbawa: 65). Kapag nagbu-book sa aming Platform, dapat mong ilagay ang edad ng Main Driver, para maipakita namin sa iyo ang detalye ng anumang fee na may kaugnayan sa edad — na babayaran mo sa pick-up.

3. Sa karamihan ng pagkakataon, magcha-charge ang Service Provider ng one-way fee kung ibabalik mo ang sasakyan sa ibang lokasyon. Kung binabalak mong gawin ito, kailangan mong ilagay ang lokasyon ng drop-off habang nagbu-book, para masabi namin sa iyo kung maaari ito, at ipakita sa iyo ang detalye ng anumang one-way fee — na babayaran mo sa oras ng pick-up.

4. Sa karamihan ng pagkakataon, magcha-charge ang Service Provider ng cross-border fee para sa pagdala ng sasakyan sa ibang bansa/estado/isla. Kung binabalak mong gawin ito, napakahalagang sabihin mo ito sa amin at/o sa Service Provider sa lalong madaling panahon (dapat bago ito ng pick-up).

5. Ang presyo ng iyong Rental ay batay sa 24 oras na unit, kaya (halimbawa) ang 25 oras na rental ay magkakaroon ng parehong gastos sa 48 oras na rental.

6. Kung, pagkatapos ng pick-up, magpasya kang gustong mong itago pa nang mas matagal ang sasakyan, kontakin ang Service Provider. Ipapaalam nila sa iyo kung magkano ang gastos para dito, at direkta kang papasok sa bagong kontrata kasama nila. Kung i-drop off mo ang sasakyan nang late na walang paunang pagsang-ayon tungkol dito, maaaring mag-charge rin sila karagdagang fee.

Mga extra

7. Sa ilang pagkakataon, magbabayad ka para sa anumang optional na extra (child seats, GPS, winter tires, at iba pa) kapag nag-book ka ng iyong sasakyan — at sa pagkakataong ito, masisigurong makukuha mo ang mga ito sa pick-up.

8. Sa ibang pagkakataon, hihingin lang sa iyo ang anumang extra kapag nag-book ka ng sasakyan mo — at sa pagkakataong ito:

 • magbabayad ka para sa mga ito sa pick-up, at
 • hindi masisiguro ng Service Provider na magiging available ang mga ito para sa iyo.

D6. Mga amendment, cancellation, at refund

1. Hinihigitan at nilalampasan namin ang aming mga legal na obligasyon. Kahit na hindi hinihingi ng mga lokal na batas na mag-alok kami ng ilang partikular na karapatan sa cancellation, masisiguro naming susundin ang aming refunds policy kung i-cancel mo ang iyong Booking.

2. Ia-apply ang lahat ng term sa “Cancellation at Mga Amendment” sa lahat ng Booking maliban sa:

 • Mga Booking sa Dollar o Thrifty na na-book bago ang Enero 26, 2021 (tingnan ang terms ng iyong rental)
 • Mga Booking na naka-label bilang “hindi refundable” (hindi mo puwedeng baguhin ang hindi refundable na Booking, at hindi ka makakatanggap ng refund kung i-cancel mo ito).

Mga cancellation

3. Kung mag-cancel ka:

 • HIGIT SA 48 oras bago na magsimula ang rental mo, makakatanggap ka ng buong refund.
 • MAS MABABA SA 48 oras bago, o habang nasa rental counter ka, ire-refund namin ang binayad mo na ibinawas ang halaga para sa tatlong araw ng rental mo — kaya walang anumang refund kung naka-book ang sasakyan mo ng tatlong araw o mas maikli pa.
 • PAGKATAPOS na magsimula ang rental mo (o hindi ka lang magpakita), wala kang matatanggap na refund.

4. Maaaring tumanggi ang staff sa counter na ibigay ang sasakyan kung (bilang halimbawa):

 • Hindi ka dumating sa itinakdang oras
 • Hindi ka eligible para magrenta ng sasakyan
 • Wala ka ng dokumentong kailangan mo
 • Wala sa sariling pangalan ng main driver ang credit card, na may sapat na available na pondo para sa security deposit ng sasakyan.

Kung mangyari iyon, tawagan kami mula sa rental counter para i-cancel ang Booking mo, at makakatanggap ka ng refund na ibinawas ang halaga ng tatlong araw ng rental mo. Kung hindi mo gawin ito, hindi ka makakatanggap ng refund.

Mga amendment (pagbabago sa Booking mo)

5. Makakagawa ka ng mga pagbabago sa Booking mo anumang oras bago mo dapat i-pick up ang sasakyan.

6. Sa karamihan ng pagkakataon, ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng aming app — o aming website (sa ilalim ng “I-manage ang Booking”).

7. Walang administration fee para sa pagbabago ng Booking mo, pero maaaring maapektuhan ng anumang pagbabagong gagawin mo ang presyo ng rental. Minsan, ang tanging paraan para mabago namin ang Booking ay i-cancel ito at gumawa ng bago, at sa pagkakataong ito maaaring i-charge ka namin ng cancellation fee sa ngalan ng rental company.

8. Kung sa pagpapalit ng Booking, mababago ang presyo o magdudulot ng cancellation fee, sasabihin namin ito sa iyo nang maaga.

Mga pagbabagong ginawa namin

9. Kung kailangan namin/ng Service Provider na baguhin ang Booking mo (halimbawa: kung hindi maibigay ng Service Provider ang sasakyan), sasabihin namin kaagad sa iyo sa lalong madaling panahon. Kung hindi mo tanggapin ang pagbabagong iyon, may karapatan kang mag-cancel at mag-claim ng buong refund (gaano man kalapit ito sa simula ng Rental mo) pero hindi kami magkakaroon ng karagdagang pananagutan para sa anumang direkta o hindi direktang gastos na makukuha mo (halimbawa: mga hotel room o taxi).

D7. Ano pa ang kailangan mong malaman?

General information

1. Sa lahat ng pagkakataon, dapat hindi bababa sa minimum na edad para magrenta o magmaneho ng sasakyan ang mga driver. Sa ilang pagkakataon, dapat mas mababa rin sila sa maximum na edad. Maaaring magbago ang (mga) limitasyon batay sa Service Provider, ayon sa lokasyon at uri ng sasakyan.

2. Ang mga eligible na driver na may mga pangalang makikita sa Rental Agreement lang ang puwedeng magmaneho ng sasakyan.

3. Hindi mo dapat dalhin ang sasakyan sa ibang bansa/estado/isla at/o i-drop off ito sa ibang lokasyon nang hindi isinasaayos ito nang maaga.

Late na pick-up/maagang drop-off

4. Kung i-pick up mo ang iyong sasakyan nang mas late (tingnan ang D4.4 sa itaas) o i-drop off ito nang mas maaga sa pinagkasunduang oras sa iyong Booking Confirmation, hindi ka ire-refund ng Service Provider para sa “hindi nagamit” na oras.

Ano ang Ginagawa Namin

5. Para sa impormasyon tungkol sa mga review, ranking, kung paano kami kumikita ng pera (at iba pa), tingnan ang Ano ang Ginagawa Namin.

E. Mga flight

E1. Ang saklaw ng section na ito

1. Nilalaman ng section na ito ang partikular na terms para sa mga produkto at serbisyo ng Mga Flight

E2. Contractual relationship

1. Karamihan ng mga Flight sa aming Platform ay ibinigay sa pamamagitan ng Third-Party Aggregator, na kumikilos bilang intermediary sa (mga) airline.

2. Kapag gumawa ka ng Booking, direkta ito sa airline. Hindi kami “contractual party” ng iyong Booking. Kapag nagbu-book, pumapasok ka sa (i) Intermediation Contract kasama ng Third-Party Aggregator (para sa ticket) at (ii) Contract of Carriage kasama ng airline (para sa Flight mismo).

3. Kung mag-book ka ng anumang extra (karagdagang baggage, insurance, at iba pa), direkta kang makikipagkontrata sa Third-Party Aggregator o ibang kumpanya. Hindi kami magiging kabilang sa kontratang ito.

4. Kumikilos lang kami bilang Platform at hindi kami kabilang sa Terms ng Third Party. Hindi kami responsable para sa iyong ticket o anumang extra na maaaring bilhin mo at (sa buong hangganang pinapayagan ng batas) wala kaming pananagutan sa iyo kaugnay ng Booking mo.

E3. Ano ang gagawin namin

1. Naglalaan kami ng Platform kung saan mapo-promote at mabebenta ng mga Service Provider ang kanilang mga Travel Experience at mahahanap, makukumpara, at mabu-book mo ang mga ito.

2. Kapag na-book mo na ang iyong Flight, ibibigay ang Booking details (halimbawa: mga pangalan ng (mga) traveler) sa Service Provider.

3. Depende sa Contract of Carriage, maaaring matulungan ka naming baguhin o i-cancel ang iyong Booking kung nais mo.

E4. Ano ang kailangan mong gawin

1. Dapat mong ilagay nang tama ang lahat iyong contact details, para mabigyan ka namin at/o ng Service Provider ng impormasyon tungkol sa iyong Booking at, kung kinakailangan, makontak ka.

2. Dapat mong basahin at dapat kang sumang-ayon na sundin ang aming Terms at ang Terms ng Third Party (na ipapakita sa check-out) — at kilalanin na ang paglabag sa mga ito ay maaaring humantong sa mga karagdagang charge at/o pag-cancel ng iyong Booking.

E5. Presyo at payment

1. Kapag nag-book ka ng Flight, aayusin namin, ng Third-Party Aggregator (o party na tutukuyin nila) o ng third party tulad ng airline ang iyong payment. Para sa detalye ng kung paano namin isinasaayos ang mga payment (kabilang ang mga kaugnay na karapatan at obligasyon), tingnan ang “Payment” (A7) sa itaas.

E6. Mga amendment, cancellation, at refund

1. Makikita mo ang cancellation policy sa Contract of Carriage, na available habang nagbu-book ka ng Flight mo.

2. Maaaring may fee para sa pagbabago o pag-cancel ng Flight mo.

3. May karapatan ang mga airline na mag-reschedule o mag-cancel ng mga flight ayon sa kanilang pagpapasya.

4. Maaaring may iba-ibang restriction o may kasamang ibang service ang iba’t ibang ticket mula sa parehong airline.

5. Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa mga pagbabago, cancellation o refund, kontakin ang aming Customer Service team.

E7. Ano pa ang kailangan mong malaman?

Ang code share

1. Ang ilang airline ay mayroong “code share” na kasunduan kasama ng ibang airline. Kaya maaaring bilhin mo ang iyong ticket mula sa isang airline (ang iyong “ticketing carrier”) ngunit lumipad sa eroplano na pag-aari ng ibang airline (iyong “operating carrier”). Sa karamihan ng pagkakataong tulad nito, magche-check in ka sa iyong operating carrier — pero i-confirm ito sa iyong ticketing carrier nang mas maaga.

2. Habang binu-book mo ang iyong Flight, ipapaalam sa iyo kung “code share” Flight ito.

Mga gawaing ipinagbabawal ng airline

3. Hindi pinapayagan ng karamihan ng mga airline na bumili ang mga tao ng mga ticket na may kasamang mga flight na hindi nila binabalak gamitin — halimbawa, round-trip ticket kung hindi binabalak ng tao na gamitin ang flight pabalik. Para sa iba pang halimbawa, ilagay lang ang “point-beyond ticketing”, “hidden-city ticketing”, o “back-to-back ticketing” sa search engine.

4. Kapag bumili ka ng Flight, sumasang-ayon kang hindi gawin ito, at na bayaran kami laban sa anumang claim ng airline para sa anumang pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng iyong actual na biyahe at ang halaga ng buong biyahe na nakasaad sa (mga) ticket mo.

Paggamit ng flight segments

5. Kinakailangan ng karamihan ng mga ariline na gamitin ng mga customer ang kanilang flight ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Kaya kung hindi ka sumakay sa unang Flight mo, maaaring automatic na i-cancel ng iyong airline ang natitirang itinerary mo.

6. Kung payagan ka ng iyong airline na “laktawan” ang anumang Flight sa itinerary mo, siguraduhing i-cancel mo ang (mga) Flight na hindi mo gusto, alinsunod sa cancellation policy. Tandaang maaaring hindi ka makatanggap ng buong refund (o anumang refund) para sa mga hindi nagamit na Flight na ito.

Mga one-way ticket

7. Kung bibili ka ng dalawang one-way na ticket sa halip na single round-trip ticket:

 • gagawa ka ng dalawang hiwalay na Booking, at bawat isa ay may sariling mga patakaran at policy
 • ang anumang pagbabago sa isang Flight ay hindi makakaapekto sa isa pa (halimbawa: kung na-cancel ang unang Flight mo, hindi masisiguradong makakatanggap ka ng refund para sa ikalawang Flight mo).

8. Kung bibiyahe ka sa ibang bansa, maaaring kailangan mong patunayan sa staff sa Check-in at/o Immigration na may flight ka pabalik (tingnan ang section ng “International travel” sa ibaba para sa iba pang tungkol sa mga passport, visa, at iba pa).

Mga charge, tax, at fee

9. Magiging kasama sa fare mo ang anumang tax at fee na china-charge ng airline o gobyerno (maliban sa mga entry/exit fee — tingnan ang “Mga entry/exit fee” sa ibaba). Maaaring may responsibilidad ka sa pag-asikaso ng anumang retroactive na pagbabago sa tax rate.

Service fees

10. Depende kung aling Flight ang pipiliin mo, maaari kaming mag-charge at/o ang Third-Party Aggregator ng service fee.

 • Ang aming service fee (kung mayroon man) ay fee para sa paggamit ng aming Platform para makabili ka ng ticket mula sa Third-Party Aggregator. Kasama sa fee na ito ang anumang naaangkop na VAT/GST/kaparehong tax.
 • Ang service fee ng Third-Party Aggregator (kung mayroon man) ay fee para sa paggamit sa kanila bilang intermediary sa (mga) airline. Maaaring kasama sa fee na ito ang anumang naaangkop na VAT/GST/kaparehong tax.

11. Masasama sa presyo ng ticket mo ang anumang service fee.

Mga fee para sa baggage at ibang extra

12. Maaaring mag-charge ang iyong airline para sa naka-check in na baggage, excess/overweight na baggage, priority boarding, nakatakdang upuan, onboard entertainment, pagkain at inumin at/o check-in sa airport.

13. Kung gawin nila ito, ang (mga) charge ay dagdag pa sa presyo ng ticket mo (maliban na lang kung malinaw na nakasaad na kasama sa Flight mo ang (mga) extra).

International travel

14. Responsibilidad mo na:

 • magdala ng valid na passport at/o visa kung kailangan
 • sumunod sa anumang kinakailangan para sa pagpasok
 • alamin kung kailangan mo ng visa para dumaan sa bansa na hindi mo huling destinasyon
 • tingnan sa naaangkop na embassy nang maaga para malaman kung nagkaroon ng anumang pagbabago sa passport, visa, o mga kinakailangan sa pagpasok
 • suriin ang anumang babala o payo mula sa iyong bansang tinitirhan/pinanggalingan bago ka pumunta/dumaan sa bansa o rehiyon.

15. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng biyahe papunta sa o mula sa anumang lokasyon, hindi namin masisigurong wala itong panganib — at, sa buong hangganang pinapayagan ng batas, hindi kami magkakaroon ng pananagutan para sa anumang nagreresultang pinsala o pagkawala.

16. Hindi ito karaniwang gawain, pero pinapayagan ng international na batas ang “disinsection” ng eroplano para patayin ang mga insekto. Para gawin ito, maaaring mag-spray ang staff sa cabin ng eroplano ng aerosolized insecticide habang nakasakay ang mga pasahero, o maaaring lagyan nila ang mga surface sa loob gamit ang residual insecticide habang hindi sila nakasakay. Bago ka magbiyahe, inaabisuhan ka naming alamin ang tungkol sa disinsection, kabilang kung saan maaaring mangyari ito.

Mga entry/exit fee

17. Hindi magiging kabilang sa fare mo ang anumang fee na sinisingil ng bansa o airport sa mga taong pumapasok/umaalis sa bansa at na direktang kinokolekta sa airport. Bago ka bumiyahe, inaabisuhan ka naming alamin kung kakailanganin mong bayaran ang ganitong uri ng fee.

UK: Ang financial protection mo

18. ATOL Holder: Booking.com B.V.

19. ATOL Licence Number: 11967

20. Sa loob ng UK, nagbibigay kami ng buong financial na proteksyon para sa aming sales ng flight na protektado ng ATOL sa pamamagitan ng License number 11967 ng aming Air Travel Organizer, mula sa Civil Aviation Authority, Aviation House, Beehive Ringroad, West Sussex, RH6 0YR, UK, phone: +44 (0)333 103 6350, email: claims@caa.co.uk.

21. Kapag bumili ka ng flight na protektado ng ATOL mula sa amin, makakatanggap ka ng ATOL Certificate. Inililista nito kung ano ang financial na pinoprotektahan, kung saan ka makakakuha ng impormasyong tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at kung sino ang kokontakin kung magkaproblema.

22. Bibigyan ka namin, o ng mga supplier na tinukoy sa iyong ATOL Certificate, ng mga service na nakalista sa ATOL Certificate (o naaangkop na alternatibo). Sa ilang pagkakataon, kapag hindi namin magawa ito o hindi ito magawa ng supplier dahil sa kawalan ng kakayahang magbayad, maaaring ibigay sa iyo ng isang alternatibong ATOL holder ang mga service na binili o naaangkop na alternatibo (nang walang dagdag na gastos sa iyo). Sumasang-ayon kang tanggapin na sa mga sitwasyong iyon, gagawin ng alternatibong ATOL holder ang mga obligasyong iyon at sumasang-ayon kang bayaran ang anumang perang dapat mo pang bayaran sa ilalim ng kontrata mo kasama ng alternatibong ATOL holder na iyon. Gayunpaman, sumasang-ayon ka rin na sa ilang pagkakataon na hindi magiging posibleng magtakda ng alternatibong ATOL holder, at sa pagkakataong iyon ay puwede kang gumawa ng claim sa ilalim ng ATOL scheme (o iyong issuer ng credit card kapag naaangkop).

23. Kung kami, o ang mga supplier na tinukoy sa ATOL certificate mo, ay hindi makapagbigay ng mga service na nakalista (o naaangkop na alternatibo, sa pamamagitan ng alternatibong ATOL holder o iba pa) dahil sa kawalan ng kakayahang magbayad, maaaring bayaran ka (o bigyan ka ng benefit) ng mga Trustee ng Air Travel Trust sa ilalim ng ATOL scheme. Sumasang-ayon ka na bilang kapalit ng naturang pagbayad o benepisyo, ganap mong itinatalaga sa mga Trustee na iyon ang anumang claim na mayroon ka o maaaring magkaroon ka mula sa o kaugnay ng hindi pagbibigay ng mga service, kabilang ang anumang claim laban sa amin, sa travel agent (o iyong issuer ng credit card kapag naaangkop). Sumasang-ayon ka ring maaaring itakda ang anumang naturang claim sa ibang lupon, kung nagbayad na ang ibang lupon na iyon sa na-claim mo sa ilalim ng ATOL scheme.

EU: Mga karapatan ng pasahero sa ilalim ng EU Regulation 261/2004

24. Kung na-delay o na-cancel ang iyong flight, o itinanggi sa iyo ang boarding, maaari mong makuha ang compensation/tulong sa ilalim ng EU Regulation 261/2004 kung:

 • Lumilipad ka patungo sa European Union (EU)
 • Lilipad ka palabas ng EU
 • Ibinibigay ng EU airline ang flight mo

EU: Pananagutan ng airline carrier sa ilalim ng EU Regulation 889/2002

25. Kung may mangyaring aksidente sa loob ng EU, maaaring i-apply sa iyo ang EU Regulation 889/2002.

EU: Mga karapatan ng mga taong may kapansanan at mga taong may hindi ganap na mobility kapag lumilipad sa ilalim ng EU Regulation 1107/2006

26. Nagbibigay ang EU Regulation 1107/2006 ng ilang karapatan para sa mga may kapansanan o may hindi ganap na mobility.

Ano ang Ginagawa Namin

27. Para sa impormasyon tungkol sa mga review, ranking, kung paano kami kumikita ng pera (at higit pa), tingnan ang Ano ang ginagawa namin.

F. Private at public transportation

F1. Ang saklaw ng section na ito

1. Nilalaman ng section na ito ang partikular na terms para sa mga produkto at serbisyo ng Private at Public Transportation.

F2. Contractual relationship

1. Kapag nag-prebook ka ng Private o Public Transportation, ang Booking mo ay direktang kasama ng Service Provider. Kapag nag-book ka ng On-Demand Private Transportation, ang Booking mo ay direktang kasama ng Third-Party Aggregator. Sa lahat ng pagkakataon, papamahalaan ng Terms namin ang proseso ng pag-book.

2. Prebooked Private Transportation. Sumasang-ayon ka at ang Service Provider na sumunod sa Terms na ito.

3. Public Transportation at On-Demand Private Transportation. Bibigyan ka ng terms ng Service Provider sa proseso ng pag-book. Kung may anumang hindi magkatugma sa kanilang terms at aming Terms, ia-apply ang kanilang terms.

4. On-Demand Private Transportation. Sa paggawa ng Booking, kino-confirm mo na:

 • binasa at tinatanggap mo ang terms ng Service Provider
 • sumasang-ayon kang direktang kontakin ang Service Provider tungkol sa anumang problema
 • nauunawaan mong may responsibilidad ang Service Provider para sa pagsasaayos at pagbigay ng iyong Private Transportation, pagpili ng mga ruta, pag-set ng mga presyo, at pagbigay ng lahat ng nauugnay na impormasyon
 • tinatanggap mo na nagbibigay lang kami ng booking platform (tinatawag na API service), at wala kaming magiging pananagutan para sa anumang kawalang makukuha mo dahil sa anumang gagawin o hindi gagawin ng driver/Service Provider.

Hindi lahat ng Service Provider ay may sarili nilang terms, pero hinihikayat kang tingnan ang lahat ng term na ibinigay sa amin.

F3. Ano ang gagawin namin

1. Naglalaan kami ng Platform kung saan mapo-promote at mabebenta ng mga Service Provider ang kanilang mga Travel Experience — at mahahanap, makukumpara, at mabu-book mo ang mga ito.

2. Kapag nagawa mo na ang iyong Booking, ibibigay namin sa Service Provider ang detalye mo (halimbawa: pangalan, phone number, at lokasyon ng pick-up mo).

3. Lahat ng Private Transportation. Ibibigay namin sa iyo ang contact details ng Service Provider.

4. Prebooked Private Transportation. Sisiguraduhin naming alam ng Service Provider ang laki ng sasakyang ni-request mo.

5. Public Transportation. Ibibigay namin sa iyo (o sasabihin namin sa iyo kung paano kolektahin) ang (mga) ticket mo.

F4. Ano ang kailangan mong gawin

1. Dapat mong maingat na tingnan ang lahat ng detalye ng Booking mo, at ibigay ang lahat ng impormasyong kailangan namin para ayusin ang Booking mo (iyong mga kinakailangan, contact details, at iba pa).

2. Dapat mong siguraduhing susunod ang lahat ng tao sa iyong grupo sa aming Terms at (kapag naaangkop) sa terms ng Service Provider, na nakita at tinanggap mo noong proseso ng pag-book. Tinatanggap mo na kapag nilabag mo ang mga ito:

 • maaaring kailangan mong bayaran ang karagdagang charge
 • maaaring i-cancel ang iyong Booking
 • maaaring tumanggi ang iyong driver na ipagmaneho ka.

3. Dapat mong alalahanin na hindi isinasaalang-alang ng aming tinatayang oras ng pagbiyahe ang traffic conditions.

4. Lahat ng Private Transportation. Dapat mong siguraduhing nasa lokasyon ng pick-up sa itinakdang oras ang lahat ng pasahero.

5. Lahat ng Private Transportation. Sa oras ng at sa oras na kalapit ng iyong Oras ng Pick-up, dapat ay naka-on at makakatanggap ng mga tawag/text ang telepono (ng phone number na nilagay mo nang ginawa mo ang iyong Booking), kung sakaling kailangan kang kontakin ng driver. Hindi namin masisigurong kaya nilang makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga message app tulad ng WhatsApp o Viber.

6. Prebooked Private Transportation. Para sa anumang airport pick-up, dapat mong ibigay sa amin ang iyong flight details nang ‘di bababa sa 24 oras bago ang Oras ng Pick-up mo, para ma-adjust ng iyong Service Provider ang Oras ng Pick-up kung ma-delay ang iyong flight. Kung hindi sila makapagbigay ng Private Transportation pagkatapos ng delay o cancellation ng flight, kontakin ang aming Customer Service team.

7. Public Transportation. Dapat mong siguraduhing darating sa itinakdang oras ang lahat ng pasahero, nang may sapat na oras para kumuha ng mga ticket kung kinakailangan.

8. Dapat 18 taong gulang ka o higit pa para gumawa ng Booking, at ang sinumang pasahero na wala pang 18 ay dapat may kasamang responsableng matanda.

9. Dapat mong siguraduhin na walang pasaherong kikilos sa hindi naaangkop na paraan — halimbawa, pang-aabuso o paggawa ng anumang bagay na naglalagay sa ibang tao sa panganib.

10. Dapat mong siguraduhing pipili ka ng Public/Private Transportation na naaangkop (pagdating sa laki ng party, dami ng luggage, mga kinakailangan sa accessibility, at iba pa).

F5. Presyo at payment

1. Ang Booking.com Transport Limited ang naka-record na merchant para sa iyong Booking. Para sa detalye ng aming proseso ng payment, tingnan ang “Payment” (A7) sa itaas.

2. Prebooked Private Transportation. Kasama sa presyo ang anumang toll, congestion charge, tax, at peak surcharge. Kinukuha ang payment sa oras ng booking.

3. On-Demand Private Transportation. Mako-confirm ang presyo (at kukunin ang payment) kapag na-drop off ka ng driver. Maaaring iba ang presyo mula sa estimated na presyo noong nag-book ka. Ikaw ang may responsibilidad para sa anumang toll, congestion charge, tax, peak surcharge, at tip.

4. Public Transportation. Kukunin ang payment kapag na-confirm ang Booking mo. Bago umalis, maaaring kailangan tingnan ng Service Provider ang iyong (mga) ticket/e-ticket. Dalhin ito/ang mga ito sa lahat ng oras, o maaaring kailangan mong magbayad muli.

5. Hindi kailangang sumang-ayon ng Service Provider/driver sa anumang pagbabago sa Biyahe na ni-request mo nang personal. Kung gawin nila ito, maaaring mag-charge sila ng extra.

F6. Mga amendment, cancellation, at refund

Ang cancellation

1. Sa karamihan ng mga pagkakataon...

 • Prebooked Private Transportation. Puwede kang mag-cancel nang libre nang hanggang 24 oras bago ang iyong Oras ng Pick-up (dalawang oras sa ilang pagkakataon — tingnan ang iyong confirmation). Kung hindi ka mag-cancel sa tamang oras, hindi ka makakatanggap ng refund.
 • On-Demand Private Transportation. Puwede kang mag-cancel anumang oras bago ang iyong Oras ng Pick-up, maaaring i-charge ka ng Service Provider ng cancellation fee.
 • Public Transportation. Malamang hindi ka na makakatanggap ng refund kapag na-confirm na ang Booking mo. Kung magbago ang mga plano mo, makipag-ugnayan sa aming Customer Service team para talakayin ang anumang option na maaaring available.

2. Kung may ibang cancellation policy ang iyong Service Provider (na makikita mo habang nagbu-book), ang kanilang policy ang ia-apply.

3. Maaaring i-cancel namin at/o ng Service Provider ang Booking nang may kaunti o walang abiso — pero mangyayari lang ito sa mga napakapartikular na sitwasyon. Halimbawa, kung:

 • kung mawalan ng kakayahang magbayad ang Service Provider o hindi nila talaga kayang magawa ang iyong Booking — at sa pagkakataong ito, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para mag-ayos ng alternatibong transportation (at bibigyan ka ng buong refund kung hindi namin ito magawa).
 • lumabag ka sa Terms na ito at/o terms ng Service Provider — at sa sitwasyong iyon hindi ka makakatanggap ng anumang refund.

Mga amendment (pagbabago) bago magsimula ang iyong Biyahe

4. Prebooked Private Transportation. Sasabihin sa iyo ng confirmation email mo kung gaano karaming abiso ang kailangan mong ibigay (bago ng iyong oras ng pick-up) para humiling ng anumang pagbabago sa Booking mo (tulad ng lokasyon o oras).

5. On-Demand Private Transportation. Para baguhin ang Booking mo, maaaring kailangan mong i-cancel ito (na maaaring may cancellation fee) at gumawa ng bago.

6. Public Transportation. Hindi mo mababago ang iyong Booking kapag na-confirm na ito.

7. Kung kailangan namin/ng Service Provider na baguhin ang Booking mo (halimbawa: may strike na humahadlang sa biyahe mo), sasabihin namin ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, kung magpasya kang i-cancel ang:

 • Anumang Transportation. Maliban na lang kung mag-cancel ka para sa isa sa mga dahilan sa susunod na bullet, makakatanggap ka ng buong refund (gaano man kalapit ito sa pagsimula ng biyahe mo).
 • Anumang Private Transportation. Kung ang pagbabago lang ay bagong driver, bagong Service Provider, o bagong (kaparehong) sasakyan, hindi ka makakatanggap ng refund (maliban na lang kung magka-cancel ka nang may sapat na abiso).

Sa alinmang pagkakataon, kami o ang Service Provider ay walang pananagutan para sa anumang gastos na maaaring makuha mo (halimbawa: alternative transportation o mga hotel room).

Mga refund

8. Kung nais mong mag-apply para sa refund, dapat mo itong gawin gamit ang pagsulat nang ‘di hihigit sa 14 araw pagkatapos ng iyong Oras ng Pick-up.

9. Maaaring magtagal nang hanggang limang working day bago dumating ang anumang refund sa account mo.

10. Lahat ng Private Transportation. Kung wala ang iyong driver sa lokasyon ng pick-up sa itinakdang oras, puwede kang mag-apply para sa refund, at iimbestigahan namin ito para sa iyo.

11. Lahat ng Private Transportation. Hindi ka makakatanggap ng refund kung hindi matuloy ang Biyahe mo ayon sa plano dahil:

 • hindi ka makontak ng driver/Service Provider
 • wala ang isa o higit pang pasahero sa lokasyon ng pick-up sa itinakdang oras, at hindi ka humiling ng bagong Oras ng Pick-up
 • humiling ka ng mga ‘di makatuwirang pagbabago sa Oras ng Pick-up o Biyahe
 • hindi mo sinabi sa amin/sa Service Provider/sa driver ang tungkol sa pagbabagong gusto mong gawin
 • nagbigay ka ng maling detalye nang mag-book ng iyong Private Transportation (lokasyon ng pick-up, contact details, bilang ng tao, dami ng luggage, at iba pa)
 • sa ginawa/hindi ginawa ng isa o higit pang pasahero.

F7. Ano pa ang kailangan mong malaman?

Ang Prebooked Private Transportation

1. Tingnan ang iyong confirmation email kung gaano katagal maghihintay ang driver na lokasyon ng pick-up.

Ang On-Demand Private Transportation

2. Maaaring hindi maghintay ang driver nang lampas sa Oras ng Pick-up — at kung maghintay sila, maaaring i-charge ka nila para sa oras na nilaan sa paghihintay. Kung wala ka sa lokasyon ng pick-up sa itinakdang oras, maaaring i-charge ka ng cancellation fee.

Mga charge sa pag-repair o paglinis

3. Kung may kailangang ayusin o linisin dahil may ginawang hindi makatuwiran o nilabag ng isang tao sa grupo mo ang terms na ito, may responsibilidad ka para sa gastos ng pag-aayos/paglilinis.

Ano ang Ginagawa Namin

4. Para sa impormasyon tungkol sa mga review, ranking, kung paano kami kumikita ng pera (at iba pa), tingnan ang Ano ang Ginagawa Namin.

Ang dictionary ng Booking.com

Ang “Account” ay account (sa Booking.com o Group Company), kung saan makakapag-book ka ng mga Travel Experience sa aming Platform.

Ang “Accommodation” ay pagbibigay ng accommodation service ng Service Provider (sa buong Section B, ang “Service Provider” ay ang nagbibigay ng accommodation service).

Ang “Accommodation” ay pagbibigay ng accommodation service ng Service Provider (sa buong Section C, ang “Service Provider” ay ang nagbibigay ng Attraction service).

Kabilang sa “(mga) Attraction service” ang, pero hindi limitado sa, mga tour, museum, attraction, activity, at experience.

Ang “Booking” ay booking ng Travel Experience sa aming Platform, bayaran mo man ito ngayon o sa ibang pagkakataon.

Ang “Booking.com”, “kami”, “namin”, o “amin” ay ang Booking.com B.V. (para sa accommodation, flights, o attractions) o Booking.com Transport Limited (para sa anumang ground transportation service). Corporate contact

Ang “Booking Confirmation” (sa section ng “Mga car rental”) ay ang confirmation email at voucher na ipapadala namin sa iyo, na nagpapaliwanag ng detalye ng Booking mo.

Ang “Cash Credit” ay benefit na may halagang pera na puwede mong “i-cash out” sa Payment Method na nasa file namin sa iyo, o puwedeng gamitin para sa halaga ng Travel Experience sa hinaharap.

Ang “Contract of Carriage” ay kontrata sa pagitan mo at ng Service Provider, na patungkol sa iyong Flight.

Ang “Credit” ay benefit na may halagang pera. May “Cash Credit” at “Travel Credit”.

Ang “Credit Card Cashback” ay benefit na may halagang pera na puwedeng i-cash out sa credit card na nasa file namin sa iyo, pero hindi puwedeng ilagay sa halaga ng Travel Experience sa hinaharap.

Ang “Currency Conversion Rate” ay rate na ginagamit namin para mag-convert ng currency; ito ang kasalukuyang WM/Refinitiv Closing Spot Rate, pero maaaring magbago ito.

Ang “Eligible Booking” ay Booking na natutugunan ang criteria para mag-qualify sa Reward.

Ang “Flight” ay pagbibigay ng flight ng Service Provider (sa buong Section E, ibig sabihin ng “Service Provider” ay ang airline).

Ang “Group Company” ay affiliate ng Booking.com — direct shareholding ng Booking.com o bahagi ng Booking Holdings Inc. group.

Ang “Individual Criteria para sa Reward” ay ang mga patakarang ia-apply sa ilang Reward — karagdagan sa pangkalahatang terms ng “Reward, Credit, at Wallet” (A13) sa itaas.

Ang “Intermediation Contract” (sa section ng “Mga flight”) ay kontrata sa pagitan mo at ng Third-Party Aggregator, na pinag-uusapan ang paraan na isinasaayos nila ang iyong Flight ticket (at, sa ilang pagkakataon, anumang dagdag) sa airline o ibang kumpanya.

Ang “Main Driver” ay driver na may detalyeng inilagay noong proseso ng pag-book — ang natatanging taong puwedeng baguhin o i-cancel ang Booking, o kausapin kami tungkol dito (maliban na lang kung sabihin nila sa amin na magbibigay sila ng ibang tao para gawin ito).

Ang “On-Demand Private Transportation” ay pribadong sasakyan na hinihiling mo pagdating mo sa lokasyon ng pick-up (o bago ka lang dumating).

Ang “Aming Mga Service” (sa section ng “Mga Car Rental”) ay aming online car rental reservation system, kung saan puwedeng ialok ng mga Service Provider ang kanilang mga produkto at serbisyo — at puwedeng mong i-book ang mga ito.

Ang “Magbayad sa Sarili Mong Currency” ay option sa pagbayad na paminsang-minsang inaalok namin kapag hindi ginagamit ng Service Provider ang iyong currency. Sa halip, hinahayaan ka ng option na ito na gamitin ang iyong currency.

Ang “Payment Method” ay paraang (credit card, debit card, bank account, PayPal, ApplePay, at iba pa) ginamit para magbayad o mag-transfer ng pera.

Ang “Pick-up” (sa section ng “Mga Car Rental”) ay proseso sa simula ng iyong Rental, kung kailan ibinibigay mo ang kinakailangang ID at ibang dokumento, binabayaran mo ang anumang fee at karagdagang extra, pumapasok ka sa Rental Agreement, at kinukuha mo ang iyong sasakyan.

Ang “Oras ng Pick-up” (sa section ng “Mga Car Rental”) ay (lokal na) date at oras na dapat mong i-pick up ang iyong sasakyan, ayon sa nakasaad sa iyong Booking Confirmation.

Ang “Oras ng Pick-up” (sa section ng “Private at Public transportation”) ay (lokal na) oras kung kailan dapat dumating ang Prebooked Private Transportation sa lokasyon ng pick-up, o kung kailan mismo dumating sa lokasyon ng pick-up ang On-Demand Private Transportation.

Ang “Platform” ay website/app kung saan puwede kang mag-book ng mga Travel Experience, na pag-aari o pinapamahalaan ng Booking.com o ng third-party affiliate.

Ang “Prebooked Private Transportation” ay pribadong sasakyan na hinihiling mo nang hindi bababa sa dalawang oras bago ka dumating sa lokasyon ng pick-up.

Ang “Biyahe ng Private Transportation” ay pagbiyahe gamit ang private transportation na nakasaad sa Booking (kabilang ang anumang pagbabago pagkatapos magawa ang Booking).

Ang “Public Transportation” ay mga train, bus, tram, at iba pang uri ng public transportation.

Ang “Biyahe ng Public Transportation” ay pagbiyahe gamit ang public transportation na nakasaad sa Booking (kabilang ang anumang pagbabago pagkatapos magawa ang Booking).

Ang “Rental” (o “Car Rental”) ay pagbibigay ng sasakyan ng Service Provider (sa buong Section D, ibig sabihin ng “Service Provider” ay rental company na naglalaan ng sasakyan).

Ang “Rental Agreement” ay kontrata sa pagitan mo at ng Service Provider, na pinipirmahan mo sa Pick-up. Bibigyan ka ng summary ng pinakamahalagang terms sa proseso ng pag-book.

Ang “Reward” ay benefit na ipinangako sa iyo. Sa karamihan ng mga pagkakataon, ang Reward ay Travel Credit, Cash Credit, Credit Card Cashback, o voucher para sa partikular na uri ng item.

Ang “Service Provider” ay provider ng produkto o serbisyong kaugnay ng pagbiyahe sa Platform, kabilang ngunit hindi limitado sa: may-ari ng hotel o ibang property (para sa “accommodation” Booking), museum o park (para sa “attraction” Booking), o car rental company o airline (para sa “transportation” Booking).

Ang “Mga Service” (sa section ng “Private at public transportation”) ay pagbibigay ng biyahe sa public transportation o biyahe sa private transportation.

Ang “Terms” ay terms ng service na ito.

Ang “Third-Party Aggregator” ay kumpanyang kumikilos bilang (a) intermediary sa pagitan mo at ng Service Provider o (b) reseller ng Travel Experience.

Ang “Third-Party Terms” (sa section ng “Mga flight”) ay parehong ang Intermediation Contract at Contract of Carriage.

Ang “Travel Credit” ay benefit na may halagang pera na puwede mong gamitin ang halaga para sa Travel Experience sa hinaharap, pero hindi mo puwedeng “i-cash out”.

Ang “Travel Experience” ay isa sa mga produkto o serbisyong kaugnay ng pagbiyahe sa Platform.

Ang “Upfront Payment” ay pagbabayad na ginagawa mo kapag nag-book ka ng produkto o serbisyo (sa halip na kapag ginamit mo na ito).

Ang “Wallet” ay dashboard sa Account mo na ipinapakita ang iyong Reward, Credit, o ibang incentives.

VERSION: 1.0

DATE: Pebrero 14, 2022

Palagi naming ia-update ang terms ng service na ito (isa o dalawang beses kada taon).

Para sa mga reservation na ginawa bago ang Pebrero 14, 2022

 • Nilalaman

  Code ng Mabubuting Pamamaraan

  Ang aming mission ay tulungan ang mga tao na maranasan ang mundo, sa pamamagitan ng pag-alok ng pinakamagagandang accommodation sa mundo para mag-stay at mga pambihirang lugar at atraksyon na mabibisita sa pinakamadaling paraan. Para makamit ang layuning ito, gabay namin ang mga sumusunod na mabubuting pamamaraan:

  • Mahalaga ka sa amin: at dahil dito, inaalok namin ang aming Platform at customer service sa 40+ wika
  • Mayroon kami at hinahayaan ka naming maranasan: 1.5m+ property mula high (high) end hanggang sa kung ano man ang maibibigay ang mga pangangailangan mo para sa susunod mong stay sa, motel, hostel, B&B, atbp., saan man sa mundo
  • Dadalhin ka namin at hahayaan kang maranasan ang mga atraksyon at iba pang Trip Provider
  • Maaari naming asikasuhin ang mga payment ng anumang (entrance) fee, pagbili o pagkuha ng anumang Trip product at serbisyo na ginagamit ang aming payment service
  • Tutulungan ka namin (24/7): narito ang aming customer service centers para sa iyo 24-7-365-40+
  • Pakikinggan ka namin: ang aming Platform ay produkto ng kung ano ang gusto MO (ang mga user) at pinakamadali para sa iyo sa paggamit ng aming serbisyo
  • Naririnig ka namin: mga uncensored na reviews (ng mga customer na talagang nag-stay) ang ipinapakita namin
  • Ipinapangako namin sa iyo ang isang puno ng impormasyon at user-friendly na website na gina-guarantee ang pinakamagagandang available na mga presyo.
  • May Price Match kami

  Introduksyon sa Mga Tuntunin at Kondisyon

  Ang mga tuntunin at kondisyong ito – na maaaring baguhin anumang oras – ay naaangkop sa lahat ng aming serbisyo tuwiran man o hindi tuwiran (sa pamamagitan ng mga distributor) na ginawang available online, sa kahit anong mobile device, gamit ang email o telepono. Sa pag-access, pag-browse at paggamit ng aming (mobile) website o ng kahit ano sa aming mga application, sa kahit anong platform (na kolektibong tinutukoy rito bilang “Platform”) at/o sa pamamagitan ng pagkumpleto ng reservation, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka na nabasa, naintindihan at sinang-ayunan ang mga tuntunin at kondisyong nakalatag sa ibaba (kasama ang privacy statement).

  Ang mga pahinang ito, kasama ang nilalaman at istruktura ng mga pahinang ito at ang online accommodation reservation service (kasama na ang pag-asikaso ng payment service) na ibinigay namin sa mga pahinang ito at sa pamamagitan ng website ay pagmamay-ari, nasa ilalim ng pangangasiwa at ipinapatupad ng Booking.com B.V. at ipinapatupad para sa iyong personal, di-komersyal (B2C) na paggamit lang na sumasailalim sa mga tuntunin at kondisyon na nakalatag sa ibaba. Ang relasyon na mayroon kami sa mga Trip Provider ay pinamamahalaan ng hiwalay na mga tuntunin at kondisyon na pinamamahalaan ng (B2B) komersyal na relasyon na mayroon kami sa bawat mga Trip Provider na ito. Bawat Trip Provider ay kikilos sa propesyunal na paraan kaugnay ng Booking.com kapag ginagawang available ang produkto at/o serbisyo nito sa o sa pamamagitan ng Booking.com (pareho para sa business-to-business ("B2B") at/o business-to-consumer ("B2C") na relasyon). Tandaan na ang mga Trip Provider ay maaaring, magdeklara ng naangkop at/o mag-require ng (pagtanggap ng) – bukod pa sa mga polisiya at fine print na inilagay sa website, ng kanilang sariling (delivery / shipping / carriage / usage) tuntunin at kondisyon pati na mga patakaran sa paggamit, pag-access at pagtupad ng Trip (na maaaring kasama ang ilang disclaimer at limitasyon ng pananagutan).

  Mga Depinisyon

  Ang "Booking.com," "kami," "namin" or "amin" ay patungkol sa Booking.com B.V., na isang pribadong kumpanyang may limitasyon sa pananagutan, na nasa ilalim ng batas ng Netherlands at may opisina sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands. Ang "Platform" ay nangangahulugang ang (mobile) website at app kung saan ang Trip Service ay ginawang available, pagmamay-ari, kinokontrol, pinapangasiwaan, pinapanatili at/o hino-host ng Booking.com. Ang ibig sabihin ng "Trip" means ay iba't ibang produkto at serbisyo sa pagta-travel na maaaring ma-order, makuha, mabili, binili, binayaran, nirentahan, ibinigay, na-reserve, pinagsama o kinumpleto mo mula sa Trip Provider.

  Ang "Trip Provider" ay nangangahulugang ang provider ng accommodation (halimbawa: hotel, motel, apartment, bed & breakfast, landlord), mga atraksyon (halimbawa: mga (theme) park, museum, sightseeing tour), provider ng transportasyon (halimbawa: mga car rental, cruise, tren, sasakyan sa airport, coach tour, transfer), operator ng mga tour, mga travel insurance, at anumang iba pang may kaugnayan sa pagta-travel o katulad na produkto o serbisyo na paminsan-minsan ay available para sa Trip Reservation sa Platform (B2B o B2C man).

  Ang ibig sabihin ng "Trip Service" ay online na pagbili, pag-order, (pag-asikaso ng) payment o reservation service na inalok o in-enable ng Booking.com kaugnay ng iba't ibang produkto at serbisyo na paminsan-minsan ay ginagawang available ng mga Trip Provider sa Platform.

  Ang "Trip Reservation" ay nangangahulugan na pag-order, pagbili, pagbayad, pag-book o pag-reserve ng Trip.

  1. Saklaw at katangian ng aming serbisyo

  Sa pamamagitan ng Platform, kami (ang Booking.com B.V. at ang mga affiliate (distribution) partner nito) ay nagbibigay ng online platform kung saan, ang mga Trip Provider ay puwedeng mag-advertise, mag-market, magbenta, mag-promote at/o mag-alok (kung naaangkop) ng kanilang mga produkto at service para sa pag-order, pagbili, pag-reserve, pagrenta o pag-hire at kung saan ang mga nauugnay na bisita ng Platform ay puwedeng makatuklas, makapaghanap, makapagkumpara, at mag-order, magpa-reserve, bumili o magbayad (sa ibang salita, Trip Service). Sa paggamit o pag-utilize ng Trip Service (halimbawa: paggawa ng reservation gamit ang Trip Service), pumapasok ka sa direktang (umiiral nang legal na) kontraktwal na kasunduan, kung saan gumawa ka ng reservation o bumili ng produkto o service (kung ano ang naaangkop), sa Trip Provider. Mula sa panahong gumawa ka ng Trip Reservation, nagsisilbi lang kaming tagapamagitan mo at ng Trip Provider. Ipinapadala namin ang mga nauugnay na detalye ng iyong Trip Reservation sa kaukulang (mga) Trip Provider, at pinapadalhan ka ng confirmation email para at sa ngalan ng Trip Provider. Hindi (muling) nagbebenta, nagpaparenta, nag-aalok ng anumang produkto o service (sa pagta-travel) ang Booking.com.

  Para sa mga customer na nasa European Economic Area ("EEA"), Switzerland, at United Kingdom, maga-apply ang sumusunod. Batay sa self-declaration, hinihiling namin sa mga Trip Provider sa buong mundo na sabihin kung sila ay – sa context ng EU consumer law – kumikilos bilang private host (non-trader) sa halip na professional host (trader). Kung ipahiwatig ng Trip Provider sa amin na kumikilos ito bilang private host (o hindi hayagang nagsabi sa amin kaugnay nito pero batay sa impormasyong available sa amin ay hindi malinaw na maka-categorize bilang professional host), lalagyan ng label ang naturang Trip Provider sa search results page bilang "Mina-manage ng private host" at isasama ang sumusunod na paliwanag:

  "Mina-manage ang property na ito ng private host. Maaaring hindi mag-apply ang EU consumer law kaugnay ng mga professional host. Mga host na nag-register sa Booking.com bilang mga private host ang mga party na nagpaparenta ng kanilang property o mga property para sa mga layunin na nasa labas ng kanilang trade, business, o profession. Hindi sila opisyal na traders (katulad ng global hotel chain) at maaaring hindi nakapailalim sa parehong consumer protection rules ng EU law. Pero huwag mag-alala, bibigyan ka ng Booking.com ng parehong customer service katulad nang inilalaan namin sa anumang stay. Hindi ito nangangahulugan na magiging iba ang iyong stay o experience sa booking sa professional host."

  Ang mga Trip Provider na hindi naka-label bilang mga private host sa aming Platform ay kumikilos, sa aming pagkakaalam, bilang professional host sa ilalim ng EU consumer law. Ang qualification bilang "private host" ay nauugnay lang sa layunin ng EU consumer law at walang anumang kaugnayan sa tax purposes, kabilang ang VAT o anumang katulad na indirect tax na ipinataw nang may pagkaka-ugnay sa added value, o sales at/o consumption.

  Sa pagbibigay ng aming Trip Service, ang impormasyong ipinamahagi namin ay nakabatay sa impormasyong ibinigay sa amin ng mga Trip Provider. Gaya ng nabanggit, ang mga Trip Provider na nagma-market at nagpo-promote ng kanilang Trip sa aming Platform, ay binibigyang access sa aming mga system at extranet kung saan sila ay magiging ganap na responsable sa pag-update ng lahat ng rate/fee/presyo, availability, mga policy at iba pang impormasyon na makikita sa aming Platform. Kahit na gumagamit kami ng makatwirang pamamaraan at pag-iingat sa pagsasagawa ng aming Trip Service, hindi namin mapapatunayan at matitiyak na ang lahat ng impormasyon ay eksakto, kumpleto, o tama at hindi rin kami puwedeng sisihin sa anumang mga pagkakamali (kasama na ang manifest at typographical errors), pagka-antala (maaaring sanhi ng kahit anong (pansamantala at/o bahagi) na pagkasira, pagsasaayos, pag-upgrade o pagpapanatili ng aming Platform o iba pa), 'di wasto, nakalilito o walang katotohanang o 'di naihahatid na impormasyon. Ang bawat Trip Provider ay mananatiling responsable sa lahat ng oras tungkol sa pagkaeksakto, pagkakumpleto at pagkawasto ng (inilarawang) impormasyon (kasama na ang rates/fee/presyo, mga policy at mga kondisyon at availability) na makikita sa aming Platform. Ang aming Platform ay hindi kumakatawan at hindi dapat ituring na rekomendasyon o endorso ng kalidad, antas ng serbisyo, qualification o (star) rating, uri ng accommodation ng anumang Trip Provider (o ng mga pasilidad nito, lugar, mga sasakyan (pangunahin o dagdag), mga produkto o serbisyo) na ginawang available, maliban na lang kung lantaran itong sinabi o ipinapahiwatig.

  Ang aming Trip Service ay para lang sa personal at di-komersyal na paggamit. Sa makatuwid, hindi ka maaaring magbenta muli, mag-deep link, manggamit, mangopya, mag-monitor (halimbawa: spider, scrape), mag-display, mag-download o mag-reproduce ng kahit anong nilalaman o impormasyon, software, reservation, tiket, produkto o mga available na serbisyo sa aming Platform para sa kahit anong dahilang komersyal o pakikipagkumpitensya o layunin.

  2. Mga presyo, May Price Match Kami, at mga offer na inaasikaso ng partner company

  Ang mga presyo na inaalok ng aming mga Trip Provider na nasa aming Platform ay highly competitive. Ang lahat ng presyo ng mga kuwarto para sa iyong Trip kasama na ang VAT/sales tax at iba pang mga tax (maaaring sumailalim sa pagbabago ang mga tax na ito), maliban na lang kung iba ang pagkakasabi sa aming Platform o sa confirmation email/tiket. Ang mga presyo ng tiket ay para sa bawat tao o grupo at depende sa validity na makikita sa tiket, kung applicable. Ang mga applicable fee at tax (kasama na ang tourist/city tax) ay maaaring singilin ng Trip Provider sa kaso ng no-show o cancellation fee.

  Minsan, available ang mas mabababang rate sa aming Platform para sa isang partikular na paglagi, produkto o serbisyo. Ngunit ang mga rate na ito na ginawa ng mga Trip Provider ay maaaring may espesyal na limitasyon at kondisyon, halimbawa ay ang mga non-cancellable at non-refundable. Mangyaring tingnang mabuti ang produkto, serbisyo at mga kondisyon ng reservation at mga detalye nito para sa anumang kondisyon bago gawin ang iyong reservation.

  Gusto ka naming magbayad hangga't maaari ng pinakamababang rate para sa mga produkto at serbisyong pinili mo. Kung makita mo man ang iyong piniling accommodation na na-book sa pamamagitan ng Platform, na may parehong kondisyon ng Trip, sa mas mababang rate sa Internet pagkatapos mong gumawa ng reservation sa amin, itutugma namin ang pagkakaiba sa pagitan ng aming rate at ng mas mababang rate sa ilalim ng mga tuntunin at kondisyon ng May Price Match Kami. Hindi sakop ang mga non-accommodation na produkto at serbisyo sa pangako ng aming May Price Match Kami.

  Para lamang sa mga layuning pang-impormasyon ang currency converter at hindi dapat asahan bilang eksakto at totoo; maaaring magbago ang mga tunay na rate.

  Hindi papanagutan ang malinaw na mga maling impormasyon.

  Mamarkahan ang lahat ng mga special offer at mga promotion bilang nabanggit. Kung hindi man mai-label tulad ng nabanggit, wala kang makukuhang anumang karapatan sa pagkakataon ng mga lantarang error o pagkakamali.

  Partner offer

  Maaaring magpakita ang Booking.com ng mga offer na hindi direktang kinuha mula sa Trip Providers, pero inaasikaso ng Booking.com partner company tulad ng ibang platform (Partner offer). Malinaw na ipapakita at ipapakilala ang mga partner offer mula sa mga regular offer na direktang kinukuha mula sa Trip Providers at mayroong sumusunod na special conditions, maliban na lang kung hindi binanggit sa aming Platform:

  • Policy ng presyo: tulad ng ipinapakita sa aming Platform.
  • Magbayad nang maaga: Ligtas kang magbabayad sa Booking.com sa oras na mag-book.
  • Walang modification: Kapag nakumpleto na ang booking mo, hindi na mababago ang iyong personal o booking details. Puwedeng direktang mag-request sa accommodation, pero hindi ito garantisado.
  • Bawal isama sa iba pang offer: Hindi eligible ang iba pang promotion, incentive, at reward sa booking.
  • Walang guest review: Hindi puwedeng mag-iwan ng guest review sa aming Platform.

  3. Privacy at mga cookie

  Nirerespeto ng Booking.com ang iyong privacy. Mangyaring tingnan ang aming privacy at mga cookie policy para sa iba pang impormasyon.

  4. Libre sa mga consumer, Trip Providers lang ang magbabayad!

  Maliban na lang kung sinabi, libre ang serbisyo namin para sa aming mga consumer dahil, hindi tulad ng ibang party, hindi ka namin sisingilin para sa aming Trip Service o magdadagdag ng anumang karagdagang (reservation) fee sa rate. Babayaran mo ang Trip Provider ng relevant amount na nakalagay sa Trip Reservation (kasama ang - basta hindi kasama sa presyo - relevant na mga applicable tax, levy, at fee (kung applicable))

  Nagbabayad ang mga Trip Provider ng commission (maliit na percentage ng presyo ng produkto (halimbawa: presyo ng kuwarto) sa Booking.com pagkatapos na gamitin ng end user ang serbisyo o produkto ng Trip Provider (halimbawa: pagkatapos na mag-stay ang guest sa (at bayaran ang) accommodation). Puwede pang pagandahin ng mga Trip Provider ang kanilang ranking sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanilang commission (Visibility Booster). Ang paggamit ng Visibility Booster (ang kapalit ng pagpapataas ng commission para sa mas magandang posisyon sa ranking) ay nasa pagpapasya ng bawat Trip Provider at puwedeng gamitin sa iba't ibang panahon at iba't ibang produkto na inaalok. Gagamitin ang pagtaas ng commission sa algorithm ng ranking kapag inaalam ang Default Ranking. Mas mataas ang binabayarang commission ng mga preferred partner para sa mas magandang ranking position.

  Ang mga Trip Provider lang na may commercial relationship sa Booking.com (sa pamamagitan ng kasunduan) ang gagawing available sa Platform (para sa kanilang B2B at/o B2C promotion ng kanilang produkto). Hindi open platform ang Booking.com (tulad ng Amazon o eBay) na kung saan ang mga end user ay maaaring gawing available ang kanilang produkto (walang C2C platform); hindi pinapayagan ng Booking.com ang mga hindi professional na party na mag-alok o magbenta ng kanilang mga produkto sa o gamit ang Booking.com.

  5. Credit card o bank transfer

  Kung applicable at available, nag-aalok ang ilang mga Trip Provider ng oportunidad para mabayaran (nang buo o paunti-unti at kung kinakailangan sa ilalim ng payment policy ng Trip Provider) sa Trip Provider sa panahon ng pagpoproseso ng Trip Reservation sa pamamagitan ng secure online payment (lahat ay naaayon sa iniaalok at sinusuportahan ng iyong bangko). Para sa ilang mga produkto o serbisyo, ang Booking.com ang maniningil ng bayad (sa pamamagitan ng mga third-party payment processor) ang pagbabayad ng relevant na produkto o serbisyo (halimbawa: ang pag-aasikaso ng payment service) para sa at sa ngalan ng Trip Provider (hindi kikilos o gagalaw ang Booking.com bilang merchant of record). Ligtas na ipoproseso ang pagbabayad mula sa iyong credit/debit card o bank account sa bank account ng accommodation provider sa pamamagitan ng isang third party payment processor. Anumang pagsingil na ginamit para sa amin at sa ngalan ng, at inilipat sa Trip Provider ay bubuo sa bawat bayad sa (o bahagi ng) presyo ng booking na ginawa mo para sa relevant na produkto o serbisyo sa final settlement (bevrijdende betaling) para sa (bahagyang) kailangang bayaran at dapat bayaran na presyo at hindi mo na puwedeng bawiin ang mga nabayaran mo na.

  Para sa ilang (hindi refundable) rates o special offers, pakitandaan na maaaring mangailangan agad ng bayad gamit ang wire transfer ang mga Trip Provider (kung available) o sa pamamagitan ng credit card, at dahil dito maaaring i-pre-authorize o i-charge ang iyong credit card (paminsan-minsan walang anumang option para sa refund) pagkaraan pa lang gawin ang Trip Reservation. Paki-check nang maige ang (reservation) details ng gusto mong produkto o serbisyo na para sa anumang kondisyon bago gawin ang iyong Trip Reservation. Walang pananagutan o responsibilidad ang Booking.com para sa anumang (authorized, (hinihinalang) hindi authorized o maling) charge ng Trip Provider at walang babawiin na anumang amount para sa anumang valid o authorized na charge ng Trip Provider (kasama ang pre-paid rates, no-show, at chargeable cancellation) ng iyong credit card.

  Sa pagkakataon na magkaroon ng credit card fraud o hindi authorized na paggamit ng iyong credit card ng mga third party, karamihan sa mga bangko at credit card company ang bahala sa risk at ang sasagot sa lahat ng charge na dulot ng mga panloloko o maling paggamit, na maaaring paminsan-minsan ay mapasailalim sa bayarin na (kadalasang nasa EUR 50 (o katumbas sa iyong local currency)). Sa pagkakataon na i-charge ng iyong credit card company o bank ang bayarin sa iyo dahil sa hindi authorized na mga transaction na nagresulta mula sa isang reservation na ginawa mula sa aming Platform, babayaran namin sa iyo ang bayarin na ito, na aabot hanggang sa pinagsama-samang halaga na EUR 50 (o sa katumbas ng iyong local currency). Para mabayaran ka namin, pakisigurado na ire-report mo ang panloloko na ito sa iyong credit card provider (na naaayon sa reporting rules at procedures) at makipag-ugnayan agad sa amin. Bigyan kami ng katibayan ng na-charge na bayarin (halimbawa: policy ng credit card company). Pupuwede lang ang pagbabayad na ito sa mga credit card reservation na ginawa gamit ang Booking.com secure server at ang hindi authorized na paggamit ng iyong credit card na nagresulta dahil sa aming kakulangan o pagpapabaya at talagang hindi mo kasalanan habang ginagamit ang secure server.

  6. Prepayment, cancellation, no-show at fine print

  Sa paggawa ng Trip Reservation sa Trip Provider, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa relevant na cancellation at no-show policy ng Trip Provider, at sa anumang karagdagang (delivery) terms at conditions ng Trip Provider na maaaring mag-apply sa iyong Trip (kasama ang fine print ng Trip Provider na ginawang available sa aming Platform at ang relevant na house rules ng Trip Provider), kasama na ang mga serbisyo na ginawa at/o mga produkto na inaalok ng Trip Provider. Ang relevant (delivery/pagbili/paggamit/pagdadala) ng terms and conditions ng isang Trip Provider ay maaaring makuha gamit ang relevant na Trip Provider. Ang general cancellation at no-show policy ng bawat Trip Provider ay ginawang available sa aming Platform sa mga information page ng Trip Provider, habang nasa reservation procedure, at sa confirmation email o ticket (kung applicable). Tandaan na ang ilang rate, fee, at special offer ay hindi eligible sa cancellation, refund, o pagbabago. Maaaring singilin pa rin ang applicable city/tourist tax ng Trip Provider sakaling mag-no show o charged cancellation. Pakitingnan nang mabuti ang mga detalye ng reservation ng produkto o serbisyong napili para sa kahit anong mga kondisyon bago gumawa ng iyong reservation. Pakitandaan na ang Trip Reservation na humihingi ng downpayment o (buo o bahagi man) na prepayment ay maaaring i-cancel nang (walang paunang abiso o babala) basta ang relevant (na natitirang) (mga) amount ay hindi makokolekta nang buo sa relevant na due o payment date na may kinalaman sa relevant payment policy ng Trip Provider at ng reservation. Maaaring magkakaiba ang mga cancellation at prepayment policy kada segment, produkto, o serbisyo ng bawat Trip... Pakibasa nang mabuti ang fine print (sa ilalim ng mga Trip type o sa ilalim ng bawat Trip Provider page sa aming Platform) at mahalagang impormasyon sa iyong reservation confirmation para sa mga karagdagang policy na maaaring i-apply ng Trip Provider (halimbawa: patungkol sa age requirement, security deposit, non-cancellation/mga karagdagang supplement para sa mga group booking, dagdag na kama/walang almusal, alagang hayop/at mga tinatanggap na card). Ang late payment, maling bank, debit o credit card details, mga invalid credit/debit card, hindi sapat na fund ay para sa sarili mong risk at account at wala kang habol sa anumang refund ng anumang (hindi refundable) na prepaid amount bukod na lang kung ang Trip Provider ay sumang-ayon o payagan ang iba na nasa ilalim ng (pre)payment at cancellation policy nito.

  Kung nais mong i-review, i-adjust, o i-cancel ang iyong Trip Reservation, pakitingnan ang confirmation email at sundin ang mga instruction doon. Pakitandaan na maaari kang singilin para sa iyong cancellation na batay sa cancellation, (pre)payment, at no-show policy ng Trip Provider, o hindi rin makakakuha ng anumang repayment ng anumang (pre)paid amount. Pinapayuhan ka naming basahing mabuti ang cancellation, (pre)payment, at no-show policy ng accommodation provider bago gumawa ng reservation at tandaan na magbayad sa oras na kinakailangan para sa relevant na reservation.

  Kung darating ng late o delayed sa check-in date o darating lang sa susunod na araw, tiyaking (agad na) makipag-ugnayan sa Trip Provider ang tungkol dito para alam nila kung kailan ka darating at hindi ma-cancel ang iyong Trip (Reservation) o masingil ng no-show fee. Puwede kang matulungan ng aming customer service department kung kailangan mo ng tulong sa pagpapaalam sa Trip Provider. Hindi aakuin ng Booking.com ang responsibilidad sa ibubunga ng iyong huling pagdating o para sa anumang cancellation o pagsingil ng no-show fee ng Trip Provider.

  7. (Iba pang) pakikipag-ugnayan at komunikasyon

  Sa pagkumpleto ng isang Trip Reservation, sumasang-ayon ka na makatanggap ng (i) isang email na maaari naming ipadala sa 'yo ilang sandali bago ang pagdating mo, na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyong destinasyon pati na ng ilang impormasyon at mga alok (kasama na rito ang mga alok mula sa mga third-party sa hangganan na aktibo mong piniling makatanggap ng ganitong impormasyon) na kaugnay ng iyong Trip (Reservation) at destinasyon, (ii) isang email pagkatapos ng pagdating para i-rate ang (experience sa iyong) Trip Provider at sa Trip Service, at (iii) isang email na maaari naming ipadala agad matapos ang stay mo na inaanyayahan kang kumpletuhin ang aming guest review form. Tingnan ang aming privacy at mga cookie para sa karagdagang impormasyon kung paano kami maaaring makipag-ugnayan sa 'yo.

  Hindi inaako ng Booking.com ang anumang pananagutan at responsibilidad sa anumang pakikipag-ugnayan ng o sa Trip Provider o paggamit ng platform nito. Hindi ka maaaring makakuha ng anumang karapatan mula sa mga request para, o pakikipag-usap sa Trip Provider o (anumang uri ng) pagkilala sa pagtanggap ng anumang pakikipag-ugnayan o request. Hindi masisiguro ng Booking.com na ang anumang request o pakikipag-ugnayan ay (nararapat at nasa oras) matatangap/mababasa ng, masusunod, gagawin o tatanggapin ng Trip Provider.

  Para siguradong makumpleto at ma-secure ang Trip Reservation mo, kailangan mong gamitin ang tamang email address. Hindi kami mananagot o magiging responsable sa (at wala kaming obligasyon na i-verify) ang anumang mali o misspelled na email address o hindi tugma o maling (mobile) phone number o credit card number.

  Anumang claim o reklamo laban sa Booking.com o may kinalaman sa Trip Service ay dapat tama ang pagpasa, pero sa anumang pagkakataon sa loob ng 30 araw pagkatapos ng naka-schedule na araw ng dapat na paggamit ng produkto o serbisyo (halimbawa: petsa ng check out). Anumang claim o reklamo na pinasa pagkaraan ng 30 araw na period ay puwedeng tanggihan at ang taong humihingi nito ay mawawalan na ng karapatan na humingi ng anumang (damage o cost) compensation.

  Dahil sa patuloy na pag-update at pagbabago ng mga rate at availability, iminumungkahi namin na kumuha ka ng screenshot kapag gumagawa ng reservation para masuportahan ang posisyon mo (kung kinakailangan).

  8. Ranking, preferred program, stars at mga guest review

  Layunin naming ipakita ang search results na naaangkop sa iyo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng personalized default ranking ng mga Trip Provider sa aming Platform. Maaari kang mag-scroll sa default ranking na ito, gumamit ng filters, at ayusin ito ayon sa alternative ranking orders at magkaroon ng pagkakataong maimpluwensiyahan ang ipinapakita ng search results at makakuha ng ranking order na batay sa ibang criteria. Gumagamit kami ng iba't ibang algorithm para makalikha ng default ranking results, at patuloy na nagbabago ang prosesong ito.

  Natukoy ng Booking.com ang sumusunod na parameters bilang pinakakonektado sa 'yo para makahanap ng nababagay na Trip Provider at upang unahin ang mga naturang parameter sa algorithms (main parameters): ang personal search history mo, ang "click-through" rate mula sa search page papunta sa hotel page ("CTR"), ang bilang ng bookings na kaugnay ng bilang ng pagbisita sa page ng Trip Provider sa Platform ("Conversion"), gross (kasama ang cancellations) at net (hindi kasama ang cancellations) bookings ng Trip Provider. Puwedeng maapektuhan ang Conversion at CTR ng ilang (stand-alone) factors kabilang ang review scores (parehong aggregated scores at components), availability, policies, (competitive) pricing, kalidad ng content at partikular na features ng Trip Provider. Ang commission percentage na binayaran ng Trip Provider o iba pang benefit sa amin (halimbawa: sa pamamagitan ng commercial arrangements sa Trip Provider o mga strategic partner) ay maaari ding makaapekto sa default ranking, pati na ang record ng Trip Provider sa pagbabayad sa oras. Puwede ring maimpluwensiyahan ng Trip Provider ang ranking nito sa pagsali sa ilang program – na maaaring ma-update paminsan-minsan – katulad ng Genius program, deals, Preferred Partner Program, at visibility booster (sa dalawang huling nabanggit, nagbabayad ng mas mataas na commission ang Trip Provider sa amin).

  Hindi Booking.com ang nagde-determine ng star rating ng accommodation na naka-display sa Booking.com. Ang accommodation ang mismong tumutukoy ng kanilang star rating o maaaring nagmula ito sa isang independent third-party na nagbibigay ng (objective) star ratings. Ipinapakita ang mga deal batay sa bilang ng stars (mababa pataas o mataas pababa) na ibinigay ng providers sa Booking.com. Depende sa mga (local na) regulasyon at posibilidad, ang star classifications ay maaaring ma-assign ng (independent) third-party, halimbawa isang (official) hotel rating organization o batay sa opinyon mismo ng accommodation providers, anuman ang objective criteria. Hindi iginigiit ng Booking.com ang mga pormal na obligasyon sa star ratings at hindi nire-review ang mga ito. Sa kabuuan, ang star classification ay pagsasalarawan kung paano maikukumpara ang accommodation sa legal requirements (kung naangkop) o, kung hindi regulated, ang sector o (customary) industry standards kaugnay ng presyo, facilities, at available na services (ang mga requirement at standard na ito ay puwedeng iba-iba depende sa bansa at organisasyon).

  Para mapadali para sa mga customer na mahanap ang babagay sa kanilang mga travel preference, maaaring mag-assign ang Booking.com ng quality rating, na na-determine ng Booking.com at ipinapakita bilang dilaw na tiles, sa ilang partikular na accommodation. Para matukoy ang set ng pagkukumpara, nakabatay ang quality rating sa maraming (400+) features na nahahati sa mahigit limang pangunahing category: (i) facilities/amenities/services na inaalok ng accommodation sa Booking.com, (ii) property configuration katulad ng sukat ng unit, bilang ng kuwarto, at occupancy, (iii) bilang at quality ng photos na na-upload ng accommodation, (iv) average guest review score pati na ilang subscore (halimbawa: kalinisan) dahil napatunayang nakakatulong ang mga iyon sa mga customer sa pag-assess ng quality ng mga partikular na accommodation at (v) anonymous at aggregated na historical booking data (halimbawa: para i-asses ang star rating ng na-book na mga accommodation). Gumagamit kami ng multiple features para makakuha ng statistical patterns. Batay sa mga input na ito, magsasagawa ng machine-learning based analysis na magreresulta sa automatic na pag-calculate at pagbibigay ng quality rating (nasa pagitan ng 1–5 at ipinapakita gamit ang 1–5 dilaw na tiles sa tabi ng pangalan ng property) sa accommodation.

  Mga customer lang na nag-stay sa Accommodation ang iimbitahan ng Booking.com na mag-comment tungkol sa kanilang stay sa nasabing accommodation at magbigay ng score sa ilang aspeto ng stay o maaaring makatanggap ng rating request sa panahon ng stay. Ang nakumpletong guest review (kasama ang naipasang rating sa panahon ng stay) ay maaaring (a) i-upload sa nauugnay na information page ng Trip Provider sa aming Platform para maipaalam sa mga (paparating na) customer ang opinyon mo sa (antas ng) serbisyo at kalidad ng Trip Provider, at (b) (buo o hindi buong) gamitin at ilagay ng Booking.com sa sarili nitong pagpapasya (halimbawa: para sa marketing, promotion, o pagpapabuti ng aming serbisyo) sa aming Platform o katulad na social media platforms, newsletters, special promotions, apps, o iba pang channel na pagmamay-ari, pinangangasiwaan, ginagamit, o kinokontrol ng Booking.com at aming mga business partner. Para maialok at mapanatili ang mga bago (at nauugnay) na review, puwede lang ipadala ang mga review sa loob ng limitadong panahon (3 buwan) pagkatapos ng stay at makikita lang ang bawat review sa loob ng limitadong panahon (hanggang 36 buwan) pagkatapos ma-post. Ang default ranking ng mga review ay sa date ng pagpapadala, na nakadepende sa ilang karagdagang criteria (katulad ng wika, review na may mga comment), kung saan ang review ng customer na [laging] nagpapasa ng mga komprehensibo at detalyadong review (kilala rin bilang "Property Scout") ay puwedeng sa itaas mailagay. Mayroon kang option na pumili ng iba't ibang paraan ng ranking at filter (halimbawa: ayon sa audience, date, wika, at score). Pinapayagan ng Booking.com ang Trip Provider na sumagot sa review. Ang Booking.com ang may karapatan sa pag-adjust, pagtanggi, o pagtanggal ng mga review sa sarili nitong pagpapasya kung ito ay lumalabag sa aming review policy. Hindi binabayaran o binibigyan ng anumang reward ng Booking.com ang customer sa paggawa ng review. Dapat ipagpalagay na ang guest review form ay isang uri ng survey at walang kasamang kahit anong (iba pang commercial) offer, imbitasyon, o kung ano pa mang insentibo. Ginagawa ng Booking.com ang lahat para ma-monitor o matanggal ang mga review na naglalaman ng kalaswaan, o bumabanggit sa pangalan ng indibidwal, o nauugnay sa nanakaw na kagamitan.

  Hindi tatanggapin ng Booking.com ang mga review na may:

  • Pagmumura, nilalamang sekswal, pagsasalita na may galit, pagdi-discriminate, pagbabanta, at marahas
  • Pagbanggit sa buong pangalan, personal na pag-atake sa staff
  • Pag-promote ng mga iligal na aktibidad (halimbawa: droga, prostitusyon)
  • Mga site, email at mga address, phone number, mga detalye ng cc
  • Mga komentong tungkol sa sensitibong isyung pampulitka

  May karapatan ang Booking.com at ang Trip Provider na tapusin ang kanilang relasyon para sa anumang dahilan (kasama ang sakaling breach of contract o (pag-file ng) bankruptcy) basta may sapat na notice period tulad ng napagkasunduan ng dalawang party.

  9. Disclaimer

  Alinsunod sa mga limitasyong makikita sa mga tuntunin at kondisyong ito at maging sa pagpapahintulot ng batas, pananagutan lamang namin ang mismong pinsalang dinanas, binayaran o natamo dahil sa mga pagkukulang ng aming obligasyon bilang respeto sa aming serbisyo hanggang sa pinagsama-samang halaga ng iyong reservation na makikita sa Trip Reservation confirmation email (maaaring para sa isang kaganapan o iba pang magkakaugnay na kaganapan).

  Gayunman at hanggang sa ipinapahintulot ng batas, hindi kami o sinuman sa aming mga opisyal, direktor, empleyado, kinatawan, subsidiary, affiliated company, distributor, affiliate (distribution) partner, licensee, ahente o iba pang may kinalaman sa paglikha, pag-sponsor, pag-promote o sa anumang paraan ng pagsasadyang gawing available ang website at ang mga nilalaman nito ay mananagot sa (i) parusa, espesyal, 'di direkta o pagkawala o pinsala o kahit anong pagkaantala ng produksyon, pagkawala ng kita o revenue, pagkawala ng kontrata, pinsala sa reputasyon o goodwill, pagkawala ng claim, (ii) 'di wastong (deskripsyong) dala ng impormasyon (kasama ang rate, availability at rating) ng Trip Provider na sinadyang gawing available sa aming Platform (iii) mga serbisyong inilaan o mga produktong inalok ng Trip Provider o iba pang business partner, (iv) kahit anong (direkta, 'di direkta, espesyal, kinalabasan o parusang batay sa maling gawa) pagkasira, pagkawala, natamo o nakuhang gastos na iyong binayaran, alinsunod sa o sa mga kadahilanang may kinalaman sa paggamit, kawalan ng kakayahang gumamit o pagkaantala ng aming Platform, o (v) sa kahit anong (personal) pinsala, pagkamatay, pinsala sa ari-arian, o iba pang (direkta, 'di direkta, espesyal, kinahinatnan o kaparusahang batay sa maling gawa) pinsala, pagkawala o tinamong gastos na iyong binayaran na maaaring dahil sa (legal) edikto, pagkakamali, paglabag, (malaki) pagbabalewala, sinasadyang pagkakamali, omisyon, 'di pagtatrabaho, kasinungalingan, pinsala, pananagutan o (buo o bahagi) na maaaring ibunton sa Trip Provider o alinman sa aming business partner (kabilang na ang kanilang mga empleyado, direktor, officer, ahente, kinatawan, subcontractor, o mga naka-affiliate na company), na ang mga produkto o serbisyo ay (direkta o 'di direktang) ginawang available, inialok, o na-promote sa o sa pamamagitan ng Platform, kasama na ang kahit anong (parsyal) na cancellation, overbooking, strike, force majeure o kahit anong kaganapang wala sa aming kontrol.

  Hindi responsibilidad ng Booking.com (at tinanggihan ang anumang pananagutan) sa paggamit, bisa, pagiging angkop, kalidad, at pagbubunyag ng Trip at hindi gumagawa ng mga representasyon, garantiya o mga kondisyon ng anumang uri, kabilang ang anumang ipinahiwatig na mga garantiya ng merchantability, pamagat, 'di paglabag o kaangkupan para sa isang partikular na layunin. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang naturang Trip Provider ay ang tanging responsable at ipinapalagay ang lahat ng pananagutan kaugnay ng Trip (kasama ang anumang mga garantiya at representasyon na ginawa ng Trip Provider). Ang Booking.com ay hindi nagbebenta (o muling nagbebenta) ng Trip. Ang mga reklamo o claim kaugnay ng Trip (kabilang ang may kaugnayan sa iniaalok na (espesyal/promo) na presyo, patakaran o partikular na mga kahilingan na ginawa ng mga Customer) ay dapat tugunan ng Trip Provider. Ang Booking.com ay hindi mananagot at tinatanggihan ang anumang pananagutan kaugnay ng naturang mga reklamo, claim at pananagutan (sa produkto).

  Singilin ka man o hindi ng Trip Provider para sa iyong Trip, o kami ang kukuha ng iyong payment para sa Trip, pumapayag ka at kinikilalang ang Trip Provider ang may responsibilidad sa pagkolekta, paghawak, pag-remit at pagtanggap ng bayad sa karampatang buwis sa kabuuang halaga ng Trip sa mga otoridad. Walang pananagutan o responsibilidad ang Booking.com sa pag-remit, pagkolekta, paghawak o pagbayad ng karampatang buwis batay sa halaga ng Trip sa mga otoridad. Hindi ituturing na merchant of record ang Booking.com para sa anumang produkto o serbisyo na ginawang available sa Platform.

  Sa pag-upload sa mga larawan sa aming system (halimbawa sa pagsusulat ng review), sumasang-ayon ka at pinatutunayan mo na ikaw ang nagmamay-ari ng copyright sa mga nasabing larawan at pumapayag ka na maaari itong i-upload ng Booking.com sa (mobile) website at app nito, at sa mga (online/offline) promotional materials at mga publication, kapag nakita ng Booking.com ang pangangailangan upang gawin ito. Pinapayagan mo ang Booking.com na magkaroon ng non-exclusive, worldwide, irrevocable, unconditional, at perpetual right at lisensyang gamitin, ipakita, i-reproduce, i-distribute, i-sublicense, i-communicate at gawing available ang mga larawan, kapag nakita ng Booking.com ang pangangailangan upang gawin ito. Sa pag-upload sa mga larawan, nasa taong nag-uplad ng larawan ang buong legal at moral na responsibilidad hinggil sa anumang legal claim ng sinumang third party (kabilang pero hindi limitado sa mga may-ari ng accommodation) dulot ng pag-publish at paggamit ng Booking.com sa mga larawang ito. Hindi pagmamay-ari o iniendorso ng Booking.com ang mga larawang nai-upload. Ang katototohanan at karapatan sa paggamit ay inaako ng taong nag-upload ng larawan, at hindi ito responsibilidad ng Booking.com. Hindi inaako ng Booking.com ang lahat ng responsibilidad at liability sa mga larawang nai-upload. Pinapatunayan ng taong nag-upload ng mga larawan na hindi ito naglalaman ng anumang virus, Trojan horse, o infected file at hindi ito naglalaman ng anumang pornograpiko, ilegal, malaswa, nakakainsulto o hindi nararapat na materyal at hindi lumalabag sa mga karapatan (intellectual property right, copyright, o privacy) ng sinumang third party. Anumang larawan na hindi papasok sa mga nabanggit na criteria ay hindi ilalagay o tatanggalin/buburahin ng Booking.com anumang oras nang walang paunang pasabi.

  May karapatan ang Booking.com, na may agarang epekto, na tanggihan at limitahan ang access sa aming Platform, aming (customer) service at/o iyong Booking.com account, at/o i-cancel ang confirmed reservation, at/o pigilan kang gawin ang reservation sa pagkakataong may anumang binabanggit o makatuwirang paghihinala (i) sa anyo ng panloloko o abuso, (ii) hindi pagsunod sa mga naaangkop na batas at/o regulasyon, (iii) hindi pagsunod sa values at guidelines ng Booking.com, (iv) hindi wasto o lumalabag sa batas na pag-asal, kasama na pero hindi limitado sa sumusunod: karahasan, pagbabanta, pananakot, diskriminasyon, hate speech, kapahamakan, paglabag sa privacy, human trafficking, pananamantala ng mga bata, at kalaswaan na patungkol sa Booking.com (o sa mga empleyado o agent nito), sa Trip Provider (o sa mga empleyado at agent nito), at/o mga third party, o (v) iba pang pangyayaring – sa sariling pagpapasya ng Booking.com – makatuwirang bigyan ang Booking.com na gawin ang anuman sa mga hakbang na nabanggit.

  10. Mga karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal

  Hangga't walang binabanggit, ang kinakailangang software para sa aming serbisyo o ginamit ng aming Platform at ng intelektwal na karapatan sa pagmamay-ari (kasama na ang copyright) ng mga nilalaman at impormasyon sa at materyal na makikita sa aming Platform ay pag-aari ng Booking.com B.V., ng mga Trip Provider o ng mga tagapamahagi nito.

  Eksklusibong pinapanatili ng Booking.com ang pagmamay-ari ng lahat ng mga karapatan, titulo at interes sa at tungo (sa lahat ng karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal ng) (hitsura at pakiramdam (kabilang ang infrastructure) ng) Platform kung saan ginagawang available ang serbisyo (kabilang ang mga guest review at mga content na sinalin sa ibang wika) at wala kang karapatang kopyahin, i-scrape, mag-(hyper/deep) link, ilathala, i-promote, i-market, i-integrate, gamitin, pagsamahin, o kung hindi man ay gamitin ang content (kabilang ang mga pagsasalin nito sa ibang wika at mga guest review) o ang aming tatak (brand) nang wala ang aming ipinahayag na pasulat na pahintulot. Ang anumang paggamit o pagsasama (ng kalahatan o bahagi) ng aming content (na sinalin sa ibang wika) o kung may pagmamay-ari ka ng anumang karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal sa Platform o sa alinmang content (na sinalin sa ibang wika) o guest review, itinatalaga mo, inililipat at ipinapaubaya ang lahat ng iyong karapatan sa pagmamay-aring intelektuwal sa Booking.com. Ang anumang labag sa batas na paggamit o paggawa ng mga nabanggit na mga aksyon at asal ay bumubuo ng isang paglabag ng aming karapatan sa pagmamay-aring intekeltuwal (kabilang na ang karapatan sa copyright at database)

  11. Mga naaangkop na batas, jurisdiction, at dispute resolution

  Ang terms at conditions at pagbibigay ng aming mga service ay pamamahalaan at bibigyang-kahulugan ayon sa batas ng Netherlands. Sa kabila ng nabanggit na napiling batas, sinumang tao na gumagamit sa anuman sa aming mga service para sa isang layunin na ituturing na nasa labas ng kanilang trade o propesyon (tutukuyin mula ngayon bilang ang "consumer") ay maaaring gamitin ang mga mandatory provision ng batas ng bansa kung saan siya pangkaraniwang naninirahan (ibig sabihin, mga provision na, ayon sa mga napiling batas ng nabanggit na bansa, ay kailangang gamitin anuman ang napiling clause; mula ngayon: "Mandatory Provisions"). Anumang pagtatalo na magaganap sa general terms at conditions at sa aming mga service ay eksklusibong ibibigay sa mga korteng may kakayahang dinggin ang kaso sa Amsterdam, Netherlands. Sa kabila ng nabanggit na jurisdiction clause, puwede ring dalhin ng consumer ang kaso na patungkol sa pagpapatupad ng nauugnay at naaangkop na Mandatory Provisions sa mga korte sa bansa kung saan siya naninirahan, at ang mga kaso na isasampa laban sa isang consumer ay puwede lang dinggin sa mga korte sa bansa kung saan siya naninirahan. Para sa mga consumer (sa European Economic Area): Pinapayuhan ka naming ipaalam muna sa amin ang anumang reklamo sa pamamagitan ng pagkontak sa aming Customer Service. Kung hindi nito masolusyunan ang reklamo mo, puwede mong i-upload ang iyong reklamo sa ODR platform ng European Commission. Mahahanap dito ang platform na ito para sa online dispute resolution: http://ec.europa.eu/odr.

  Ang orihinal na bersyong Ingles ng mga tuntunin at kondisyon ay maaaring isinalin sa ibang wika. Ang isinaling bersyon ay kortesiya at salin na gamit para sa opisina lamang at hindi maaaring paghanguan ng kahit anong karapatang galing sa isinaling bersyon. Sa oras na magkaroon ng sigalot tungkol sa nilalaman o interpretasyon ng mga tuntunin at kondisyong ito o di pagkakatugma sa pagitan ng bersyong Ingles at ng kahit anong bersyon ng wika ng mga tuntunin at kondisyong ito, ang bersyon ng wikang Ingles, sa pagpapahintulot ng batas, ang mananaig at magiging konklusibo. Ang bersyong Ingles ay makikita sa aming Platform (sa pamamagitan ng pagpili sa wikang Ingles) o ipadadala sa iyo sa oras na gumawa ka ng written request.

  Kung alinman sa mga probisyon ng mga tuntunin at kondisyong ito ay naging di makatotohanan, imposibleng ipatupad o 'di pinairal, mananatili ka sa ilalim ng lahat ng uri ng probisyon. Sa ganitong kaganapan, ang mga walang katotohanang probisyon ay sasailalim sa kabuuang puwersa ng umiiral na batas at sa kahit anong paraan ay kailangan mong sang-ayunan ang pagtanggap sa kaparehong epekto ng di makatotohanan, imposibleng ipatupad o di pinaiiral na probisyon batay sa nilalaman at layunin ng mga tuntunin at kondisyon noon.

  12. Tungkol sa Booking.com at mga support company

  Ang Trip Service ay isinasagawa ng Booking.com B.V., na isang pribadong kumpanyang may limitasyon sa pananagutan, na nasa ilalim ng batas ng Netherlands at may opisina sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands at nakarehistro sa trade register ng Konseho ng Kalakalan (Chamber of Commerce) sa Amsterdam sa ilalim ng registration number 31047344. Ang aming VAT registration number ay NL805734958B01.

  Ang Booking.com ay may headquarters sa Amsterdam, Netherlands at sinusuportahan ng iba't-ibang affiliated group company (ang mga "support company") sa buong mundo. Ang mga support company ay nagbibigay lamang ng internal support para sa ikabubuti ng Booking.com. Ang ilang designated support company ay nagsasagawa lamang ng limitadong customer care support service (sa pamamagitan lamang ng telepono). Ang mga support company ay walang Platform (at sa anumang paraan ay hindi kumukontrol, nangangasiwa, o nagpapanatili sa Platform). Ang mga support company ay walang kapangyarihan o kakayahang magbigay ng Trip Service ikatawan ang Booking.com, o pumasok sa kahit anong kontrata sa ngalan o gamit ang pangalan ng Booking.com. Wala kang anumang (legal o kontraktuwal) na relasyon sa mga support company. Ang mga support company ay hindi namamahala at hindi otorisadong gumanap bilang process o service agent ng Booking.com. Hindi tinatanggap at kinikilala ng Booking.com ang anumang domicile sa kahit anong lugar, lokasyon o opisina sa buong mundo (hindi rin maging ang mga opisina ng mga support company nito), bukod sa rehistradong opisina nito sa Amsterdam.

 • Sakop ng aming nakaraang terms ng service para sa mga car rental ang reservation mo
 • Sakop ng aming nakaraang terms ng service para sa mga airport taxi ang reservation mo