Trust at safety resource center

Mga traveler

Bagama't may detalyadong proseso ang Booking.com para protektahan ang aming mga traveler, hinihikayat ka rin namin na maging responsable sa personal mong kaligtasan. Tingnan ang aming tips at recommendations para maging maayos ang trip mo.

Mga Partner

May iba't ibang proseso at pamamaraan ang Booking.com para protektahan ang aming mga partner, hinihikayat ka rin naming maging responsable at maghanda para sa iyong personal safety kapag nagho-host. Narito ang ilang tips – karamihan ay angkop para sa mga bahay at apartment – para masigurong magiging maayos ang lahat.

May nawawala bang impormasyon? /

Salamat sa pag-share

Ang aming values at guidelines

Sa Booking.com, sumusunod kami sa isang set ng values, standards, at guidelines na layong protektahan ang aming mga partner, customer, at employee.

Ano ang puwede mong gawin kapag may nangyaring masama

Kung sa hindi inaasahang pagkakataon na may masamang nangyari, naririto kami para sa 'yo. Alam din namin na gusto mong masolusyunan ang iyong sariling problema minsan. Sa section na ito, makikita mo ang mga susunding guideline kung sakaling may mangyaring issue, pati na rin ang steps na gagawin namin para gabayan ka.

May nawawala bang impormasyon? /

Salamat sa pag-share

Nakalaan ang article na ito para magbigay ng impormasyon at hindi dapat ituring na isang legal advice, mga karapatan, o guarantee​. Tandaan na maaaring kailangan mong maging mas maingat sa ilang indibidwal na sitwasyon.