Przejdź do głównej treści
Noclegi Loty Wynajem samochodów Taksówki lotniskowe

Warunki Programu Poleceń Booking.com

Jeśli otrzymałeś link polecający przed 30 września 2016 roku, obowiązuje Cię poprzedni regulamin programu.

Zgodnie z warunkami Programu Poleceń klienci Booking.com, którzy dokonali rezerwacji („Osoba Polecająca”), mogą zdobyć Bonusy z Poleceń w rezultacie polecenia Osobom Zaproszonym (w sposób opisany poniżej) usług portalu rezerwacyjnego Booking.com. Poniższe Warunki Programu Poleceń Booking.com mają zastosowanie do Osób Polecających i Osób Zaproszonych (zwanych łącznie „Uczestnikami”) biorących udział w Programie Poleceń Booking.com.

Booking.com ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu Poleceń Booking.com lub wprowadzić zmiany w jego Warunkach w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Bonus z Polecenia, otrzymany zgodnie z Warunkami Programu Poleceń przed tego rodzaju zmianą, zawieszeniem lub zakończeniem będzie nadal honorowany.

Informacje o Osobie Zaproszonej:

Udział w Programie Poleceń Booking.com jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Osobę Zaproszoną na publikację przez Booking.com, według własnego uznania firmy, imienia Osoby Zaproszonej oraz statusu Kwalifikującej się Rezerwacji w ustawieniach na profilu Osoby Polecającej w celu poinformowania Osoby Polecającej o statusie zdobytego Bonusu z Polecenia. Booking.com nie będzie udostępniać nazwy obiektu lub konkretnych terminów zameldowania/wymeldowania. Jeśli nie życzysz sobie, aby Osoba Polecająca otrzymała takie informacje na Twój temat, prosimy o niefinalizowanie rezerwacji dokonanej przy użyciu Linku Polecającego. Twój udział w Programie Poleceń Booking.com zostanie wstrzymany.

1. Kryteria kwalifikacji

Uczestnicy, czyli Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona, muszą mieć skończone 18 lat. Mieszkańcy stanów Nowy Meksyk, Kalifornia, Kansas, Connecticut, Tennessee i Hawaje, a także pracownicy Booking Holdings Inc. i ich spółek powiązanych oraz uczestnicy (w tym ich przedstawiciele i personel) Programu dla Partnerów Afiliacyjnych Booking.com nie mogą brać udziału w Programie. Uczestnicy muszą być osobami fizycznymi.

2. Bonus z Polecenia

 • Bonus z Polecenia można otrzymać w następujący sposób:
  • Osoba Polecająca udostępnia Link Polecający podany na stronie Booking.com („Link Polecający”). Osoba Polecająca nie jest jednak upoważniona do korzystania z tego Linku Polecającego ani płatnych promocji, w tym marketingu online;
  • Osoba, która otrzymuje link („Osoba Zaproszona”) dokonuje Kwalifikującej się Rezerwacji za pośrednictwem strony Booking.com po kliknięciu w Link Polecający; oraz
  • Pobyt Osoby Zaproszonej będący rezultatem Kwalifikującej się Rezerwacji zostaje potwierdzony przez zarezerwowany obiekt na Booking.com; oraz
  • Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona utworzyły w racjonalnym terminie po zakończeniu pobytu konto użytkownika i, jeśli Nagroda w ramach Programu Poleceń ma zostać wypłacona na kartę kredytową użytkownika, zapisały dane ważnej karty kredytowej w ustawieniach konta.
  • Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona muszą być innymi osobami.
 • Rezerwacja jest uznawana za „Kwalifikującą się Rezerwację”, gdy została dokonana przez zaproszoną osobę przy użyciu Linku Polecającego, a jej całkowita cena wyświetlona na Booking.com (z wyłączeniem wszelkich kosztów poniesionych na rzecz obiektu na miejscu) przekracza minimalną wymaganą wartość rezerwacji, o której poinformowano Osobę Zaproszoną. Rezerwacje Booking.basic nie są rezerwacjami kwalifikującymi się. Przy obliczaniu wysokości Bonusu z Polecenia Booking.com uwzględni tylko jedną Kwalifikującą się Rezerwację na jedną Osobę Zaproszoną.
 • Osoba Polecająca może otrzymać Bonus z Polecenia w sumie maksymalnie 10 razy. Każda Osoba Zaproszona może skorzystać z Linku Polecającego do dokonania Rezerwacji Zakwalifikowanej do Programu tylko raz, nawet jeśli otrzymała osobne Linki Polecające od różnych Osób Polecających. Na jedną kartę kredytową lub do jednego Portfela może wpłynąć maksymalnie 11 Bonusów z Polecenia (10 dla Osoby Polecającej i 1 dla Osoby Zaproszonej).
 • Program Poleceń Booking.com może być wykorzystywany wyłączenie w celach osobistych i niekomercyjnych.
 • Jeśli Booking.com uzna, że Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona spełniły Warunki Programu Poleceń – a także potwierdzi fakt zarobienia bonusu – nagrodzi je wówczas bonusem („Bonus z Polecenia”) zgodnie z zapisami zawartymi w zaproszeniu do wzięcia udziału w Programie Poleceń Booking.com. Uczestnicy, którzy mają otrzymać Bonus z Polecenia jako środki na karcie kredytowej, której dane zostały zapisane na koncie użytkownika, otrzymają Bonus automatycznie. Jeśli będzie to konieczne, Booking.com może wysyłać wiadomości e-mail do Osoby Polecającej i Osoby Zaproszonej w celu przypomnienia o konieczności utworzenia konta użytkownika i zapisaniu na nim danych ważnej karty do przelewu środków w Programie Poleceń, aby możliwe było przekazanie na nią kwoty Bonusu z Polecenia. Uczestnicy, którzy mają otrzymać Bonus z Polecenia jako środki do Portfela Booking.com także otrzymają Bonus automatycznie.
 • Bonus z Poleceń niewykorzystany w ciągu 6 miesięcy od daty jego potwierdzenia przez Booking.com automatycznie wygasa. Bonusu z Polecenia nie można przenieść na inną osobę, sprzedać, ani wymienić na gotówkę lub jej ekwiwalent. Uwaga: powyższa zasada ma zastosowanie do wszystkich Bonusów z Poleceń, które zostały potwierdzone po 10 kwietnia 2018 roku. Wszystkie Bonusy z Poleceń, które zostały potwierdzone przed tym terminem wygasną automatycznie po 12 miesiącach.
 • Osoba Polecająca może otrzymać Bonus z Polecenia w sumie maksymalnie 10 razy.
 • Każda Osoba Zaproszona może skorzystać z Linku Polecającego tylko raz, także jeśli ma ona dostęp lub otrzymała kilka Linków Polecających od różnych Osób Polecających.
 • Uczestnicy będą odpowiedzialni za wszelkie należności lub podatki, które mogą zostać naliczone w związku z otrzymaniem lub wypłatą Bonusu z Polecenia.
 • Kwota Bonusu z Polecenia jest obliczana automatycznie na podstawie wykorzystania Linków Polecających i dokonywania Kwalifikujących się Rezerwacji za pośrednictwem portalu rezerwacji online Booking.com. Booking.com zachowuje prawo do sprawdzania według własnego uznania przestrzegania Warunków Programu Poleceń Booking.com.

3. Wyświetlanie Linków Polecających

Osoba Polecająca nie będzie udostępniać ani przekazywać Linków Polecających odbiorcom, co do których nie istnieje racjonalna podstawa, by sądzić, że są szczerze zainteresowane podróżowaniem i docenią zaproszenie zawarte w Linku Polecającym, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa antyspamowego. Osoba Polecająca zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Booking.com, jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników, akcjonariuszy, pośredników i następców z tytułu wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z niezgodnego z prawem udostępniania bądź przekazywania Linku Polecającego.

4. Zapobieganie łapówkarstwu

Poprzez udostępnienie Linku Polecającego, dokonanie Kwalifikującej się Rezerwacji oraz aby kwalifikować się do otrzymania Bonusu z Polecenia, każdy Uczestnik wyraża zgodę na i akceptuje następujące przepisy służące przeciwdziałaniu łapówkarstwu: Nie jesteś urzędnikiem państwowym. „Urzędnicy państwowi” to wszyscy pracownicy instytucji rządowych, kandydaci na urzędy państwowe i wszyscy pracownicy spółek (w całości lub części) będących własnością rządu lub przez niego kontrolowanych, publicznych organizacji międzynarodowych i partii politycznych (w tym każdy urzędnik lub przedstawiciel takiej instytucji). Urzędnicy państwowi nie są upoważnieni do otrzymania Bonusu z Polecenia. Jeśli jesteś urzędnikiem państwowym, jesteś zobowiązany nas niezwłocznie o tym poinformować. W odniesieniu do działań związanych z polecaniem (lub w nagrodę za nie) (w tym zabieganie o nowych użytkowników, partnerów i/lub działania marketingowe i promocyjne na rzecz Booking.com) oraz Bonusem z Polecenia, (i) nie będziesz bezpośrednio lub pośrednio (a) oferować, obiecywać lub udostępniać podmiotom trzecim (w tym urzędnikom państwowym oraz przedstawicielom, urzędnikom czy kandydatom partii politycznych) lub (b) próbować uzyskać, przyjmować lub uzyskiwać obietnicę otrzymania, dla siebie lub innego podmiotu, żadnego prezentu, płatności, wynagrodzenia, uznania lub korzyści jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby zostać uznane za łapówkę lub niezgodne z prawem działania korupcyjne, oraz (ii) będziesz działać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa antykorupcyjnego (włącznie z Amerykańską Ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych oraz Brytyjską Ustawą Antykorupcyjną).

5. Postanowienia różne

 • Booking.com zachowuje prawo to zweryfikowania uczestnictwa w Programie Poleceń Booking.com pod kątem jego zgodności ze stanem faktycznym i prawem oraz podjęcia odpowiednich kroków w przypadku wykrycia oszustw. Może się to przejawiać w anulowaniu przez Booking.com Kwalifikującej się Rezerwacji. Bonus z Polecenia zgromadzony w drodze niezgodnych ze stanem faktycznym i niniejszymi Warunkami Programu Poleceń Booking.com zostanie unieważniony oraz Booking.com może żądać jego spłaty.
 • Booking.com może zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu Poleceń Booking.com lub wprowadzić zmiany w Warunkach Programu Poleceń Booking.com w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.
 • Oryginalna angielska wersja Warunków może zostać przetłumaczona na inne języki. Tłumaczenie wykonywane jest przez pracowników firmy, w związku z czym Uczestnicy nie mogą domagać się żadnych praw na jego podstawie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże Warunków lub w przypadku ich niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską oraz którąkolwiek z wersji językowych, punktem odniesienia jest zawsze wersja angielska, która jest, w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca. Wersja angielska będzie również wykorzystywana w postępowaniach prawnych.
 • Jeśli którykolwiek z zapisów niniejszych Warunków przestanie obowiązywać, być wiążący lub nie będzie możliwy do przestrzegania, pozostałe postanowienia zachowają swoją ważność. W tym przypadku takie nieważne postanowienia zostaną mimo to wyegzekwowane w największym możliwym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, a każdy Uczestnik co najmniej wyrazi zgodę na akceptację podobnego rezultatu wynikającego z nieważnego, niemożliwego do wyegzekwowania lub niewiążącego postanowienia, biorąc pod uwagę treść i cel niniejszych Warunków.
 • W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejsze Warunki Programu Poleceń Booking.com podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory wynikające z zapisów zawartych w niniejszych Warunkach lub z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie przez odpowiedni sąd w Amsterdamie w Holandii.
 • Program Poleceń Booking.com został zorganizowany przez spółkę Booking.com B.V., z siedzibą pod adresem: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Jeśli otrzymałeś link polecający po 30 września 2016 roku, obowiązuje Cię aktualny regulamin programu.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.