BookingSuite rámcové prohlášení o ochraně soukromí

Datum účinnosti: duben 2018


Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na služby společnosti BookingSuite B.V., se sídlem na adrese Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Nizozemsko (dále jen jako „BookingSuite“) a popisuje, jak BookingSuite sbírá a využívá údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje poskytnuté na naše webové stránce http://suite.booking.com (dále jako stránka) nebo prostřednictvím našich produktů jako např. WebFamily, RateFamily, Connected Marketplace nebo jiných produktů, které jsou nabízeny BookingSuite (produkty). Stránka a BookingSuite Produkty jsou dále společně označovány jako služby. Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na vlastníky, zaměstnance, zástupce nebo jiné osoby jednající jménem ubytování, kterému společnost BookingSuite poskytuje služby. Co se týká procesu zpracování osobních údajů, jednáme transparentně a v zájmu partnerů.


Shromažďování osobních údajů

Abyste se mohl/a své ubytování zaregistrovat, měl/a k němu přístup v našem systému a mohl/a využívat naše služeb, požaduje společnost BookingSuite následující informace, z nichž některé mohou být osobními údaji:

Kontaktní údaje: Shromažďujeme Vaše kontaktní údaje, jako jsou např. jméno a příjmení, datum narození (pokud je to vyžadováno), adresu, obchodní e-mailovou adresu a telefonní a faxové číslo.

Finanční údaje: Shromažďujeme údaje potřebné k platbě včetně fakturačních údajů, jako jsou bankovní údaje, číslo bankovního účtu a číslo DPH.

Produkty a služby: Zaznamenáváme, které služby a/nebo produkty Vám poskytneme prostřednictvím služby BookingSuite.

Ostatní: BookingSuite shromažďuje a zpracovává Vaší komunikaci s BookingSuite. Během telefonátů s naším zákaznickým servisem může být hovor poslouchán nebo nahráván za účelem kontroly kvality, tréninku našich zaměstnanců, zpracovávání požadavků a odhalování podvodů. Nahrávky jsou uchovávány po omezenou dobu a automaticky odstraněny, pokud nemá společnost BookingSuite oprávněný zájem (jako jsou např. odhalování podvodů a právní záležitosti) uchovávat takový záznam po delší dobu.


Údaje, které shromažďujeme automaticky

Během využívání služeb společnost BookingSuite automaticky shromažďujeme údaje, z nichž některé mohou být osobní. Tyto údaje zahrnují nastavení jazyka, IP adresu, polohu, nastavení zařízení, operační systém zařízení, informace z protokolů událostí, datum a čas použití, požadovanou URL adresu, zprávu o statusu, user agent (informace o verzi prohlížeče), operační systém, výsledek (návštěvník nebo rezervující), historii procházení, číslo rezervace uživatele a typ prohlédnutých dat. BookingSuite může údaje automaticky shromažďovat také prostřednictvím cookies.Informace o používání souborů cookies naleznete zde.


Informace, které dostáváme z jiných zdrojů

Informace o platební neschopnosti: V případě platební neschopnosti o Vás může společnost BookingSuite obdržet informace od insolvenčních správců, soudů nebo jiných veřejných orgánů.
Údaje týkající se žádostí orgánů činných v trestním řízení a daňových úřadů: Pokud jste předmětem šetření, může společnost BookingSuite o Vás obdržet další údaje od orgánů činných v trestním řízení nebo od daňových úřadů
Odhalování podvodů: Za účelem odhalování a prevence podvodů může BookingSuite v některých případech a v souladu s platnými zákony shromažďovat údaje prostřednictvím třetích stran.

Kromě toho, mohou být Vaše osobní údaje zpracovány také v případě, kdy jste byl/a někým z Vaší organizace zaregistrován/a jako oprávněný uživatel produktů nebo jako kontaktní osoba. Pokud se někdo domnívá, že byste mohl/a mít zájem o naše produkty, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty prostřednictvím našeho doporučujícího programu. Pokud jsme obdrželi Vaše osobní údaje prostřednictvím našeho doporučujícího programu, zpracujeme Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli (pouze jednou) kontaktovat a abychom mohli sledovat míru úspěšnosti našeho doporučujícího programu. Zpracování údajů za komerčními obchodními účely patří mezi naše oprávněné zájmy.


Za jakými účely Vaše údaje zpracováváme?

Údaje, které poskytnete, a z nichž některé mohou být osobními údaji, používáme a to za těmito účely:

A. Registrace a správa účtů: Údaje používáme k registraci Vašeho ubytování, a aby Vám a společnosti BookingSuite bylo umožněno spravovat nabízené produkty.

B. Dokončení registrace: Pokud jste dosud nedokončil/a online registraci, můžeme Vám poslat připomínku pro pokračování v procesu registrace. Věříme, že je tato doplňková služba pro Vás užitečná. Díky této službě můžete v registraci pokračovat, aniž byste musel/a znovu vyplnit všechny registrační údaje. E-maily s připomenutím obsahují možnost odhlášení, kterou můžete použít, pokud od nás zprávy už nechcete v budoucnu dostávat.

C. Zákaznický servis: Vaše údaje používáme k poskytování zákaznického servisu, který zahrnuje odpovídání na Vaše požadavky, otázky a komentáře.

D. Marketing/Komunikace: Vaše údaje používáme v případě, že Vám poskytujeme informace, které požadujete, nebo v případě zasílání našeho zpravodaje, marketingové komunikace a aktualizací týkajících se služeb nebo při zasílání dalších novinek a nabídek, o kterých si myslíme, že by pro Vás mohly být zajímavé. Tam, kde používáme Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, např. ve zpravodajích a marketingové komunikaci týkající se nových produktů, služeb a dalších nabídek o kterých věříme, že by vás mohly zajímat, vždy uvedeme odkaz na odhlášení, který můžete použít, pokud od nás v budoucnu již nechcete dostávat žádné zprávy. Můžeme Vás také pozvat k účasti na akcích, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat. Vaše osobní údaje můžeme také využít k tomu, abychom Vás pozvali k účasti v doporučujících programech nebo soutěžích.

E. Některé produkty nabízejí funkce pro komunikaci s Vašimi hosty nebo poskytovateli. V těchto případech bude mít BookingSuite vždy ke komunikaci přístup. BookingSuite má k této komunikaci přístup a používá automatizované systémy k jejímu přezkoumání, skenování a analýze za účelem bezpečnosti, předcházení podvodům, dodržování právních a regulačních požadavků, vyšetřování možného pochybení, vývoje a zlepšování produktu, výzkumu a zákaznické a technické podpory. BookingSuite ukládá veškerou odeslanou nebo přijatou komunikaci.

F. Analýzy, zlepšování a výzkum: Osobní údaje používáme k výzkumu a analýzám, které pro nás naším jménem může provádět třetí strana. Výsledky takového výzkumu můžeme v anonymní a souhrnné formě sdílet s nebo zpřístupnit třetím stranám a našim přidruženým společnostem. Údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje, také požíváme k posouzení potřeb Vašeho podnikání a určení vhodných produktů a ke zlepšování našich služeb a marketingové strategie. Můžeme Vás pozvat k účasti na průzkumech, např. průzkumech trhu nebo průzkumech prováděných za účelem zlepšení Vaší zkušenosti, funkčnosti a kvality našich produktů. Přečtěte si prosím informace, které Vám poskytneme, pokud Vás k vyplnění dotazníku nebo k účasti v průzkumu trhu pozveme, a které objasňují, jak může být v porovnání s tímto prohlášením o ochraně soukromí s osobními údaji zacházeno jinak.

G. Odhalování a prevence podvodů: Vaše osobní údaje můžeme použít pro odhalování a prevenci podvodů a jiných nezákonných nebo nežádoucí činností při využívání naší stránky a produktů. Tyto údaje využíváme také v případě vyšetřování a odhalování podvodů. Osobní údaje může BookingSuite použít k posouzení možného rizika a bezpečnostním účelům včetně ověřování uživatelů. Za tímto účelem mohou být v souladu s platnými zákony a osobní údaje sdíleny se třetími stranami, jako jsou orgány činné v trestím řízení a externí poradci.

H. Právní účely: V některých případech může BookingSuite poskytnuté údaje, které mohou zahrnovat také osobní údaje, použít při řešení právních sporů a stížností, při vyšetřování a dodržování právních předpisů, k uplatňování podmínek smlouvy/smluv nebo k vyhovění požadavkům orgánů činných v trestném řízení tak, jak to vyžaduje zákon.

Pokud použijeme automatizované postupy ke zpracování osobních údajů, které mají právní dopad nebo mají významný vliv na Vás, zavedeme vhodná opatření k ochraně Vašich práv a svobod včetně práva na lidský zásah.


Právní východiska

Co se týče účelů zpracovávání údajů uvedených v bodech A až C, BookingSuite vychází z právního základu, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění Vaší smlouvy s BookingSuite. Pokud neposkytnete požadované informace, BookingSuite nebude moci Vaše ubytování zaregistrovat, umožnit Vám produkty spravovat, ani Vám poskytovat zákaznický servis. Co se týká účelů zpracovávání údajů uvedených v bodech B a D až H, BookingSuite vychází ze svých oprávněných obchodní zájmů poskytovat Vám své služby, předcházet podvodům a zlepšovat své služby. Při používání Vašich osobních údajů pro oprávněné zájmy BookingSuite vždy oproti našim zájmům upřednostňujme Vaše práva a zájmy, co se týká ochrany Vašich údajů. Co se týká účelů zpracovávání údajů uvedených v bodu H, vychází BookingSuite také z dodržování zákonných povinností (např. zákonné požadavky v souvislosti s trestním stíháním). V případě potřeby požádá BookingSuite v souladu s platnými zákony o Váš souhlas předtím, než Vaše osobní údaje zpracuje za účelem přímého marketingu.

Pokud chcete vznést námitky proti použití údajů za účely popsanými v bodech B a D až F a nemáte k dispozici žádný způsob, jak toto použití Vašich údajů zrušit, (například v nastavení prohlížeče), obraťte se prosím na dataprotectionoffice@booking.com.


Sdílení údajů

Sdílení s přidruženými společnostmi: V rámci zkvalitňování našich služeb mohou být Vaše údaje sdíleny s dceřinými společnostmi v rámci korporace Booking.com, které mohou vystupovat jako poskytovatelé služeb pro BookingSuite včetně zákaznického servisu. Tak jak je povoleno zákony, mohou být Vaše údaje sdíleny také za analytickými účely a za účely odhalování a prevence podvodů. Pokud by naše přidružené společnosti měly Vaše údaje použít za jinými účely jako je marketingová komunikace, musíme před tím v souladu s platnými zákony požádat o Váš souhlas. Pokud se chcete dozvědět více o korporaci Booking.com, navštivte stránku O Booking.com.

Booking Holdings Inc.:BookingSuite, člen skupiny Booking Holdings Inc., bude pravděpodobně muset sdílet některé Vaše údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje, s dalšími členy skupiny Booking Holdings Inc. za účelem dodržování předpisů nebo odhalování a prevence podvodů, jak to dovolují platné zákony a jak je nezbytně nutné k ochraně skupiny Booking Holdings Inc. a jejích členů včetně společnosti BookingSuite, zákazníků a obchodních partnerů před podvodnými aktivitami a při vyšetřování a řešení porušení bezpečnosti údajů.

Sdílení údajů se třetími stranami: Vaše údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje, sdílíme se třetími stranami, jak to umožňuje zákon a jak je popsáno níže.Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme.

  • Poskytovatelé služeb (včetně dodavatelů): Za účelem poskytování našich služeb, uchovávání údajů, a/nebo za účelem správy stránky nebo výkonu činnosti můžeme Vaše údaje sdílet s poskytovateli služeb třetích stran. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů a poskytují služby společnosti BookingSuite.

  • Obchodní partneři: Na základě Vašich pokynů sdílíme Vaše údaje s obchodními partnery, abychom jim umožnili využívat Vaše služby.

  • Poskytovatelé plateb a další finanční instituce: Pro zpracování plateb mezi Vámi, společností BookingSuite a/nebo dalšími třetími stranami přes BookingSuite mohou být Vaše údaje v určitých případech sdíleny s poskytovateli plateb a dalšími finančními institucemi.

  • Nucené zpřístupnění: Pokud je to vyžadováno zákonem, nezbytně nutné pro vykonávání služeb a pro ochranu našich práv nebo práv skupiny Booking Holdings Inc., můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit v případě soudního řízení a vládním orgánům včetně orgánů činných v trestním řízení (na základě zákonného požadavku) a jakýchkoli přidružených společností, které jsou součástí skupiny Booking Holdings Inc. včetně společnosti Booking.com B.V.

  • Prodej nebo fúze: Vaše údaje můžeme sdílet v případě fúze, akvizice, nebo prodeje části nebo všech našich aktiv. Je samozřejmostí, že Vás v takovém případě o tom budeme informovat e-mailem a/nebo prostřednictvím viditelného oznámení na naší stránce a sdělíme Vám všechna Vaše práva.

Sdílení a zpřístupnění souhrnných údajů: Údaje můžeme se třetími stranami sdílet v souhrnné formě a/nebo takovou formou, která příjemci těchto údajů neumožňuje Vaši identifikaci, například pro analýzu průmyslu a demografického profilu.


Mezinárodní přenos údajů

Přenos osobních údajů, jak je popsán v tomto prohlášení o ochraně soukromí, může zahrnovat zahraniční přenosy osobních údajů do zemí, jejichž zákony o ochraně osobních údajů nejsou tak komplexní jako zákony zemí Evropské unie. Pokud to vyžaduje evropské právo, společnost BookingSuite předá osobní údaje pouze příjemcům, kteří nabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. V takových situacích, jak může být požadováno, uzavřeme smluvní ujednání, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou stále chráněny v souladu s evropskými normami. O kopii těchto ujednání nás můžete požádat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.


Bezpečnost

BookingSuite dodržuje adekvátní postupy, které zabraňují neoprávněnému přístupu k informacím včetně osobních údajů a jejich zneužití. Abychom ochránili a zabezpečili informace včetně osobních údajů, používáme náležité obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení přístupu k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze oprávněný personál, který s daty pracuje.


Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nutné pro poskytování služeb pro Vás, využívání našich služeb Vámi, pro vyhovění platným zákonům, pro řešení sporů s kteroukoli stranou a pro další účely, které umožňují naše podnikání a odhalování a prevenci podvodů nebo dalších ilegálních aktivit. Všechny osobní údaje, které uchováváme, podléhají tomuto prohlášení o ochraně soukromí. Pokud máte otázky o specifických obdobích uchovávání určitých typů Vašich osobních údajů, které zpracováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.


Vaše možnosti a práva

Chceme, abyste měl/a používání svých osobních údajů pod kontrolou. Máte k dispozici tyto možnosti:

  • Můžete nás požádat o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme;

  • Můžete nás informovat o jakýchkoli změnách Vašich osobních údajů nebo nás můžete požádat o opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme. Změny můžete provádět také přímo prostřednictvím naší stránky.

  • za určitých okolností nás můžete požádat o smazání, zablokování nebo omezení zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo můžete vznést námitku proti konkrétnímu způsobu, jakým vaše osobní údaje používáme; a

  • v určitých situacích nás můžete také požádat o zaslání osobních údajů, které jste nám poskytl/a, třetí straně.

Pokud používáme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo v souladu s platnými zákony tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu, máte také právo v souladu s platnými zákony kdykoli vznést námitky proti použití těchto osobních údajů.

Spoléháme se na to, že osobní údaje, které jste poskytl/a jsou úplné, přesné a aktuální. O jakýchkoli změnách nebo nepřesnostech ve Vašich osobních údajích nás prosím neprodleně informujte na suitehelp@booking.com.


Otázky nebo stížnosti

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů společností společnosti Booking.com, obraťte se prosím na adresu suitehelp@booking.com nebo kontaktujte naše oddělení pro ochranu údajů na adrese dataprotectionoffice@booking.com.Pokud uplatnit některá z práv, která podle tohoto prohlášení o ochraně soukromí máte, obraťte se na naše oddělení pro ochranu údajů na adrese dataprotectionoffice@booking.com. Všechny otázky a stížnosti oznámené společnosti BookingSuite budou přezkoumány. Společnost BookingSuite se pokusí stížnosti a otázky vyřešit v souladu s interními normami. S otázkami a stížnostmi můžete také kontaktovat příslušný orgán pro ochranu údajů.


Změny v prohlášení o ochraně soukromí

Stejně jako se neustále mění a vyvíjí naše podnikání, také toto prohlášení se může měnit. Pokud se budete chtít o provedených změnách informovat, toto prohlášení si prosím příležitostně otevřete a znovu přečtěte. Pokud by mělo dojít k podstatným změnám nebo změnám, které budou mít dopad na Vás (např. pokud začneme zpracovávat Vaše osobní údaje za jinými účely, než jaké jsou uvedeny výše), budeme Vás před vstoupením těchto změn v platnost kontaktovat.